Hjemmelsregister documents95 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) (LOV-1981-05-22-25).


31.03.2017 nr. 414 Justis- og beredskapsdepartementet

Ikrafts. av endringslov til tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv.


20.01.2012 nr. 37 Justis- og beredskapsdepartementet

Ikrafttr. av lov 2012:5, endr utlendingsloven


§4

05.06.2015 nr. 582 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om straffesaker ved Frontex-operasjoner


14.06.2013 nr. 622 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om piratvirksomhet i Det indiske hav


§4a

28.06.1985 nr. 1679 Justis- og beredskapsdepartementet

Påtaleinstruksen


§21a

06.07.2001 nr. 759 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskr. om fortrolige dokumenter ved domstolene


§23

21.12.2007 nr. 1606 Justis- og beredskapsdepartementet

Endr. i rettergangsforskrifter


10.03.1997 nr. 1097 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om lydopptak i straffesaker


15.11.1985 nr. 1911 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om lydopptak under straffesak


§28

21.12.2007 nr. 1606 Justis- og beredskapsdepartementet

Endr. i rettergangsforskrifter


06.07.2001 nr. 757 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om offentlighet i rettspleien


28.06.1985 nr. 1679 Justis- og beredskapsdepartementet

Påtaleinstruksen


§29

13.12.1985 nr. 2094 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om delegering, straffeprosessloven


§40

06.07.2001 nr. 759 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskr. om fortrolige dokumenter ved domstolene


§52

06.07.2001 nr. 759 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskr. om fortrolige dokumenter ved domstolene


§55

28.06.1985 nr. 1679 Justis- og beredskapsdepartementet

Påtaleinstruksen


§57

30.09.2016 nr. 1137 Justis- og beredskapsdepartementet

Justering av statsadvokatdistriktene


30.09.2016 nr. 1138 Justis- og beredskapsdepartementet

Deleg. av myndighet til JD etter straffeprosessloven


28.06.1985 nr. 1679 Justis- og beredskapsdepartementet

Påtaleinstruksen


§59a

28.06.1985 nr. 1679 Justis- og beredskapsdepartementet

Påtaleinstruksen


§62

14.12.2012 nr. 1227 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om internasjonalt straffesakssamarbeid


21.09.2012 nr. 896 Justis- og beredskapsdepartementet

Arrestordreforskrifta


15.12.2006 nr. 1456 Justis- og beredskapsdepartementet

Forvaltningslovforskriften


28.06.1985 nr. 1679 Justis- og beredskapsdepartementet

Påtaleinstruksen


19.08.1960 nr. 2 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om post- og telegramkontroll m.v.


§67

17.12.2004 nr. 1668 Justis- og beredskapsdepartementet

Deleg. til JD etter straffeprosessloven


28.06.1985 nr. 1679 Justis- og beredskapsdepartementet

Påtaleinstruksen


§77

08.07.1954 nr. 3 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om stedfortredere for embetsmenn mv.


§78

12.12.2005 nr. 1442 Justis- og beredskapsdepartementet

Stykkprisforskriften


03.12.1997 nr. 1441 Justis- og beredskapsdepartementet

Salærforskriften


13.12.1985 nr. 2095 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om delegering, straffeprosessloven


§81a

15.05.2017 nr. 598 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Deleg. til Husbanken til å begjære påtale på statens vegne


24.01.2017 nr. 227 Samferdselsdepartementet

Deleg. av myndighet til Vegdir. i medhold av strpl.


25.09.2015 nr. 1103 Samferdselsdepartementet

Deleg. av myndighet til Jernbaneverket


§93c

12.08.2011 nr. 835 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om fjernmøter og fjernavhør


§95

20.12.1996 nr. 1161 Justis- og beredskapsdepartementet

Advokatforskriften


§101

04.03.2011 nr. 251 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om faste forsvarere og bistandsadvokater


08.07.1954 nr. 3 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om stedfortredere for embetsmenn mv.


§102

28.06.1985 nr. 1679 Justis- og beredskapsdepartementet

Påtaleinstruksen


§107

12.12.2005 nr. 1442 Justis- og beredskapsdepartementet

Stykkprisforskriften


03.12.1997 nr. 1441 Justis- og beredskapsdepartementet

Salærforskriften


13.12.1985 nr. 2095 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om delegering, straffeprosessloven


08.10.1982 nr. 1445 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om delegering ang. salærinstruks


§107d

12.12.2005 nr. 1442 Justis- og beredskapsdepartementet

Stykkprisforskriften


03.12.1997 nr. 1441 Justis- og beredskapsdepartementet

Salærforskriften


13.12.1985 nr. 2095 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om delegering, straffeprosessloven


§109a

12.08.2011 nr. 835 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om fjernmøter og fjernavhør


21.12.2007 nr. 1606 Justis- og beredskapsdepartementet

Endr. i rettergangsforskrifter


§118

28.07.2016 nr. 946 Samferdselsdepartementet

Deleg. av myndighet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet


24.03.2015 nr. 416 Justis- og beredskapsdepartementet

Deleg. av myndighet til landets fylkesmenn


03.11.2014 nr. 1389 Finansdepartementet

Deleg. til TAD etter strpl § 118


03.11.2014 nr. 1388 Finansdepartementet

Deleg. til SKD etter strpl § 118


18.07.2013 nr. 921 Arbeids- og sosialdepartementet

Deleg. til NAV etter rettegangslover


05.10.2012 nr. 955 Barne- og likestillingsdepartementet

Deleg. til fylkesmannen om fritak fra taushetsplikt


31.05.2012 nr. 474 Arbeids- og sosialdepartementet

Deleg. til Fylkesmannen - vitneforklaringer


30.04.2010 nr. 619 Finansdepartementet

Deleg. til TAD etter straffeprosessloven


30.04.2010 nr. 618 Finansdepartementet

Deleg. til Skattedir. etter straffeprosessloven


18.03.2010 nr. 425 Helse- og omsorgsdepartementet

Deleg. av myndighet fra HOD til Helsedir.


05.03.1996 nr. 257 Samferdselsdepartementet

Delegering av myndighet til STF


14.01.1994 nr. 25 Barne- og likestillingsdepartementet

Delegering av myndighet, barnehageloven § 16


17.12.1993 nr. 1315 Nærings- og fiskeridepartementet

Fullmakt til å unnta fra taushetsplikt


§146

14.03.2003 nr. 294 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon


14.03.2003 nr. 293 Justis- og beredskapsdepartementet

Deleg. til JD etter straffeprosessloven


§149a

21.12.2007 nr. 1606 Justis- og beredskapsdepartementet

Endr. i rettergangsforskrifter


§160

28.06.1985 nr. 1679 Justis- og beredskapsdepartementet

Påtaleinstruksen


§161

22.10.1986 nr. 2373 Justis- og beredskapsdepartementet

Regler om personundersøkelse i straffesaker


28.06.1985 nr. 1679 Justis- og beredskapsdepartementet

Påtaleinstruksen


10.12.1965 nr. 2 Justis- og beredskapsdepartementet

Del. til JD om personundersøkelse og tilsyn


§183

30.06.2006 nr. 749 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om bruk av politiarrest


§185

12.08.2011 nr. 835 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om fjernmøter og fjernavhør


§204

14.01.1994 nr. 25 Barne- og likestillingsdepartementet

Delegering av myndighet, barnehageloven § 16


§215

19.08.1960 nr. 2 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om post- og telegramkontroll m.v.


§216a

14.12.2012 nr. 1227 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om internasjonalt straffesakssamarbeid


§224

28.06.1985 nr. 1679 Justis- og beredskapsdepartementet

Påtaleinstruksen


§227

21.12.2007 nr. 1606 Justis- og beredskapsdepartementet

Endr. i rettergangsforskrifter


§228

28.06.1985 nr. 1679 Justis- og beredskapsdepartementet

Påtaleinstruksen


§230

28.07.2016 nr. 946 Samferdselsdepartementet

Deleg. av myndighet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet


24.03.2015 nr. 416 Justis- og beredskapsdepartementet

Deleg. av myndighet til landets fylkesmenn


05.03.1996 nr. 257 Samferdselsdepartementet

Delegering av myndighet til STF


14.01.1994 nr. 25 Barne- og likestillingsdepartementet

Delegering av myndighet, barnehageloven § 16


28.06.1985 nr. 1679 Justis- og beredskapsdepartementet

Påtaleinstruksen


§239a

24.09.2015 nr. 1098 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om tilrettelagte avhør


§242

28.06.1985 nr. 1679 Justis- og beredskapsdepartementet

Påtaleinstruksen


§447

12.12.2003 nr. 1472 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om oppreisning for strafforfølgning


§456

25.06.2010 nr. 977 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om elektronisk kommunikasjon


§457

28.06.1985 nr. 1679 Justis- og beredskapsdepartementet

Påtaleinstruksen


§462a

19.03.2010 nr. 408 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om fullbyrding av straff


19.03.2010 nr. 409 Justis- og beredskapsdepartementet

Deleg. til JD etter straffeprosessloven


§466

06.10.1997 nr. 1081 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskr. om virkekrets for mil. straffesaker


13.06.1997 nr. 582 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om militær domstolsordning


§477

13.06.1997 nr. 581 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om instruks for generaladvokaten mm


§107g

04.03.2011 nr. 251 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om faste forsvarere og bistandsadvokater


§216k

09.09.2016 nr. 1047 Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunikasjonskontrollforskriften


19.08.1960 nr. 2 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om post- og telegramkontroll m.v.


§239f

24.09.2015 nr. 1098 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om tilrettelagte avhør