Hjemmelsregister

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) (LOV-1999-05-21-30).


Ingen sentrale forskrifter er hjemlet i loven.

(Dette hjemmelsregisteret viser ikke evt. lokale forskrifter).