Hjemmelsregister documents1 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om hundehold (hundeloven) (LOV-2003-07-04-74).


§19

20.08.2004 nr. 1204 Justis- og beredskapsdepartementet

Hundeforskriften