Hjemmelsregister documents8 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) (LOV-2009-12-18-131).


§2

16.12.2011 nr. 1251 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse


§5

19.11.2010 nr. 1463 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om internkontroll i kommunalt NAV


§28

19.11.2010 nr. 1462 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om individuell plan i NAV


§30

21.12.2011 nr. 1471 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om kvalifiseringsprogram og -stønad


§32

21.12.2011 nr. 1471 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om kvalifiseringsprogram og -stønad


§33

19.11.2010 nr. 1462 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om individuell plan i NAV


§35

21.12.2011 nr. 1471 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om kvalifiseringsprogram og -stønad


§36

21.12.2011 nr. 1471 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om kvalifiseringsprogram og -stønad