Dommer og andre rettsavgjørelser 3682 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ett år.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

2017-04-20 Oslo byfogdembete

TOBYF-2017-41764
Begjæring om midlertidig forføyning ble avvist. Hovedspørsmålet var om Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) ved prekvalifiseringen av tilbydere i konkurransen om vedlikehold av Forsvarets nye hel...

Stikkord: Midlertidig forføyning. Tvisteloven § 34-2, lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser § 5, forskrift 4. oktober 2013 nr. 1185 om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser § 3-2.


2017-04-19 Sandefjord tingrett

TSAFO-2017-33010

Stikkord: Strafferett. Snapchat. Bildedeling. Fredskrenkelse. Straffeloven (2005) § 311 første ledd, straffeloven (2005) § 266.


2017-04-18 Gulating lagmannsrett

LG-2017-53947
Lagmannsretten forkasta anke over orskurd frå tingretten som påla plikt til å setja opp gjerde.

Stikkord: Tvangsfullføring av gjerdeplikt. Tvangsfullføringslova § 4-6 og § 4-12.


2017-04-18 Eidsivating lagmannsrett

LE-2017-54852
Anke over fastsatt utleggstrekk ble forkastet. Det ble fremsatt andre innvendinger mot et alminnelig tvangsgrunnlag enn de som er nevnt i tvangsfullbyrdelsesloven § 4-2 første ledd bokstav a og b. ...

Stikkord: Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk. Tvangsfullbyrdelsesloven.


2017-04-18 Eidsivating lagmannsrett

LE-2017-47397

Stikkord: Foreldretvist. Tvisteloven § 3-8. Salærfastsettelse.


2017-04-18 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-142475
Partenes skifteavtale i forbindelse med ekteskapsbrudd ble ansett som urimelig etter ekteskapsloven § 65. Det var ikke grunnlag for skjevdeling. Den ene ektefellen ble tilkent et beløp på kroner 1&...

Stikkord: Skilsmisse. Skifteavtale. Skjevdeling. Ekteskapsloven § 65 og § 59.


2017-04-11 Oslo tingrett

TOSLO-2016-146008
Saken gjelder spørsmålet om vedtak om rammetillatelse for bruksendring til plante- og blomsterutsalg utløser krav om opparbeidelse av vei etter plan- og bygningsloven § 18-1 første ledd bokstav a o...

Stikkord: Opparbeidelse av veg. Bruksendring. Vesentlig endret bruk.


2017-04-11 Oslo tingrett

TOSLO-2016-135037
Saken gjelder prøving av Klagenemnda for industrielle rettigheter sin avgjørelse av 27. juni 2016, hvor Patentstyrets avgjørelse av 2. desember 2015 om å nekte registrering av søkers figurmerke und...

Stikkord: Varemerkerett. Figurmerke. Industriell rettsbeskyttelse. Varemerkeloven § 14, § 2.


2017-04-11 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-189268
Saken gjaldt straffutmåling for bedrageri og identitetskrenkelse. Tiltalte hadde benyttet fornærmedes personopplysninger ved varekjøp i tre nettbutikker for til sammen 26 014 kroner, med den f...

Stikkord: Straffutmåling. Bedrageri. Identitetskrenkelse. Samfunnsstraff. Straffeloven (1902) § 270 første ledd nr. 1 jf. annet ledd.


2017-04-07 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-180620
21 år gammel mann ble av lagmannsretten frifunnet for å ha inngitt falsk anmeldelse. Det måtte etter omstendighetene legges til grunn at hans bil var stjålet. Han ringte og meldte dette til politie...

Stikkord: Strafferett. Falsk anmeldelse. Lovkrav.


2017-04-07 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-105868
Tvist om beiterettigheter mellom to siidaer. Begge parter hadde opparbeidet seg rett til å beite i et område gjennom alders tids bruk. Ankende part gikk til sak for å få anitt nærmere delingstall- ...

Stikkord: Husdyr. Reindrift. Reindriftsloven.


2017-04-07 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-78708
Lagmannsretten forkastet anke over tingrettens dom hvoretter krav om tilbakeføring av aksjer etter heving av aksjesalgsavtale ikke førte frem. Lagmannsretten fant ikke godtgjort at det forelå hevin...

Stikkord: Aksjesalg. Krav om tilbakeføring av aksjer etter heving av salgsavtale.


2017-04-07 Hålogaland lagmannsrett

LH-2014-189807
Saken gjelder heving av sak etter tilbakekall av anke, og gjenstående anke over sakskostnadsavgjørelse, jf. tvisteloven § 20-9.

Stikkord: Sakskostnader. Tilbakekall av anke.


2017-04-07 Gulating lagmannsrett

LG-2016-44586
En tidligere teknisk sjef og en salgssjef startet produksjon og salg av replika av tidligere arbeidsgivers produkter. Produktene inngår i et såkalt bolt-on-system som er et system for sammenføyning...

Stikkord: Markedsrett. Næringsliv. Markedsføring. God forretningsskikk.


2017-04-07 Frostating lagmannsrett

LF-2017-10681
Pasient på sykehus fremsatte grove trusler mot helsepersonell, blant annet med bruk av barberhøvler, opptrådte skremmende og gjorde skadeverk på sykehusets område m.v. Utgangspunkt samlet straff fe...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Grove trusler og hærverk. Straffeloven § 264 jf. § 263.


2017-04-07 Eidsivating lagmannsrett

LE-2017-19686
Tvist mellom to tidligere ansatte i SAS og SAS om utbetaling av feriepenger. Tingretten avviste saken da Øvre Romerike ikke ble ansett som rett verneting. Etter anke kom lagmannsreten til at Øvre R...

Stikkord: Sivilprosess. Verneting. Rett verneting. Alminnelig verneting. Tvisteloven § 4-4.


2017-04-07 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-118362
Bank som hadde lånt ut 50 mill. til et aksjeselskap som gikk konkurs, fikk ikke fordringen godkjent i boet. Tingretten mente fordringen var blitt innfridd i forbindelse med salg av pantet. Bostyrer...

Stikkord: Pengekrav. Konkurs. Regresskrav. Fordring. Dividende. Dekningsloven § 8-14.


2017-04-07 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-106012
Saken gjaldt krav på forsikringsoppgjør av tyveri av skismøring. Tingretten frifant forsikringsselskapet for krav på oppgjør etter innbrudd fordi tingretten mente forsikringstaker ikke hadde sannsy...

Stikkord: Forsikringsrett. Innbrudd. Sannsynliggjøring av skadekrav.


2017-04-07 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-51724

Stikkord: Straffeprosess. Besøksforbud. Straffeprosessloven § 222a. Straffeloven (2005) § 263.


2017-04-07 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-183873
Lagmannsretten opphevet tingrettens sakskostnadsavgjørelse i skjønnssak. Det fremgikk ikke av avgjørelsen om spørsmålet om saken var vunnet, og fastsettelsen av sakskostnadene, var avgjort etter sk...

Stikkord: Sivilprosess. Sakskostnader. Skjønnsprosessloven § 43 annet ledd. Tvisteloven § 20-2 annet ledd og § 29-20 annet ledd 2. punktum, jf. § 29-21 annet ledd bokstav c.