Dommer og andre rettsavgjørelser 3723 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ett år.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

2017-03-23 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-111616
Vedtak fra klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner ble påaket til tingretten. Tingretten fri...

Stikkord: Trygderett. Yrkesskade. Psykiske belastningsskader som følge av utenlandstjeneste. Posttraumatisk stresslidelse.


2017-03-22 Hålogaland lagmannsrett

LH-2017-18867
Anke over avslag på begjæring om oppfriskning av fristen for å angripe fraværsdom i forliksrådet førte ikke fram. Fristforsømmelsen var forsettlig, og langvarig og det lagmannsretten fant det ikke ...

Stikkord: Sivilprosess. Tvisteloven. Begjæring om oppfriskning.


2017-03-22 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-193588

Stikkord: Barnerett. Familierett. Foreldre og barn. Foreldretvist. Fast bosted. Samvær. Barnelova.


2017-03-22 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-174663
En 46 år gammel tidligere straffedømt mann ble dømt til fengsel i 1 år og 4 måneder for oppbevaring og noe salg av 357 gram amfetamin og 245 gram cannabis. Straffens utgangspunktet var fengsel i 1 ...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Bevisvurdering under skyldspørsmålet. Narkotika.


2017-03-22 Eidsivating lagmannsrett

LE-2017-47700
Saken gjelder begjæring om oppfriskning etter tvisteloven § 16-12 tredje ledd. Forsømmelsen besto i saksøkers møtefravær ved sluttbehandling av sak. Lagmannsretten kom som tingretten til at det ikk...

Stikkord: Sivilprosess. Begjæring om oppfriskning. Tvisteloven.


2017-03-22 Eidsivating lagmannsrett

LE-2017-47166
Påtalemyndigheten anket til gunst for to domfelte 10 år etter at tingrettens dom var blitt rettskraftig, jf. strpl § 309. Tingretten hadde uriktig gjort de to solidarisk ansvarlig for inndragningen...

Stikkord: Strafferett. Straffeprosess. Straffeloven (1902) § 34. Straffeprosessloven § 309.


2017-03-22 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-136202
Mann i 40-årene dømt til fire år og ni måneders fengsel for å ha mishandlet, voldtatt og truet ektefellen. (Sammendrag ved Lovdata).

Stikkord: Strafferett. Familievold. Oppreisning. Straffeloven (1902) § 192 første ledd bokstav a og b, straffeloven (1902) § 219 første ledd første straffalternativ, straffeloven (1902) § 132 a fjerde ledd første straffalternativ, straffeloven (1902) § 227 første straffalternativ.


2017-03-22 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-605-U
Lagmannsretten begikk en saksbehandlingsfeil da den avgjorde anken uten å se hen til støtteskrivet som var varslet i tiltaltes anke til lagmannsretten. Av lagmannsrettens oversendelsesbrev til Høye...

Stikkord: Straffeprosess. Kontradiksjon.


2017-03-21 Nord-Troms tingrett/Davvi-Romssa diggegoddi

TNHER-2016-192697
Mann f. 1960 ble dømt til en bot stor kr 30 000 for fire overtredelser av svalbardloven, svalbardmiljøloven og matloven. Tiltalte hadde i september 2016 ankret opp båten og med mannskap og hun...

Stikkord: Strafferett. Miljøkriminalitet. Svalbardmiljøloven § 12, § 16 og § 17 jf. forskrift 4. april 2014 nr. 377 om større naturvernområder og fuglereservater på Svalbard § 40 1. straffalternativ jf. forskriftens § 17, svalbardmiljøloven § 12, § 16 og § 17 jf. forskrift 4. april 2014 nr. 377 om større naturvernområder og fuglereservater på Svalbard § 40 1. straffalternativ jf. § 19, svalbardloven § 4 første ledd jf. forskrift 18. oktober 1991 nr. 671 om turisme, feltopplegg og annen reisevirksomhet på Svalbard § 14 jf. § 8 fjerde ledd jf. første ledd og matloven § 33 første ledd jf. § 36 annet ledd jf. forskrift 31. august 1988 nr. 744 om forbud mot innførsel av dyr til Svalbard § 3 jf. § 1.


2017-03-21 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-190773
Saken gjaldt tiltale for overtredelse av straffeloven (2005) § 280 om uaktsomt forvoldelse av betydelig skade. Tiltaltes bil hadde kommet over i feil kjørebane og forårsaket en frontkollisjon. Mye ...

Stikkord: Strafferett. Kravet til subjektiv skyld. Straffeloven (2005) § 280.


2017-03-21 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-186918
25 år gammel mann ble i tingretten funnet skyldig i voldtekt til samleie, og dømt til fengsel i 3 år. Etter anke fra påtalemyndigheten ble straffen fastsatt til fengsel i 3 år og 3 måneder. Tiltalt...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Voldtekt. Samleie. Tilståelse. Straffeloven (1902) § 192.


2017-03-21 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-185485
Særskilt anke over sakskostnadsavgjørelse. Hovedsaken gjaldt krav om oppreisningserstatning for formuriktig endringsoppsigelse. Arbeidstaker krevde oppreisning begrenset oppad til 125 000 kron...

Stikkord: Sivilprosess. Sakskostnader. Tvisteloven § 20-2,§ 20-3, § 20-9.


2017-03-21 Gulating lagmannsrett

LG-2017-32053-2
Saken gjelder begjæring om oppfriskning over lagmannsrettens avvisning av anke grunnet for sent innbetalt ankegebyr. Begjæring om oppfriskning over lagmannsrettens avvisningskjennelse ble tatt til ...

Stikkord: Sivilprosess. Oppfriskning. Ankegebyr. Tvisteloven § 16-14, jf. § 16-12 første ledd.


2017-03-21 Eidsivating lagmannsrett

LE-2017-39407
Saken gjelder rekkevidden av bevisforbudet i straffeprosessloven § 119 annet ledd for medhjelperen til en forsvarer.

Stikkord: Strafferett. Straffeprosess. Bevisforbudet i strpl. § 119. Lime-saken.


2017-03-20 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-163395
Lagmannsretten kom til at det ikke var klart at en arbeidsulykke var årsak til saksøkers ryggplager, og at vilkårene for dispensasjon etter folketrygdloven § 13-14 femte ledd, jf. § 13-14 fjerde le...

Stikkord: Ulykkes- og yrkesskadetrygd. Yrkesskadetrygdloven.


2017-03-20 Gulating lagmannsrett

LG-2017-40425
Spørsmål om innvilgelse av fri sakførsel i forhold til lovendring av 16. desember 2016 med virkning fra 1. januar 2017.

Stikkord: Sivilprosess. Fri sakførsel. Rettshjelpsloven § 16 andre ledd, jf. tvisteloven § 29-3 tredje ledd.


2017-03-20 Gulating lagmannsrett

LG-2016-113141
Avtaleskjønn for fastsettelse av erstatning for ca. 12 000 m2 næringsareal i Ølen sentrum. Lagmannsretten satte salgsverdien til kr. 350 pr. m2.

Stikkord: Ekspropriasjon. Avtaleskjønn. Erstatning. Vederlagsloven § 4, § 5 og § 6.


2017-03-20 Frostating lagmannsrett

LF-2017-46246
Saken gjelder oppheving av dom på grunn av feil ved saksbehandlingen.

Stikkord: Oppheving. Saksbehandlingsfeil. Straffeprosessloven § 343.


2017-03-20 Frostating lagmannsrett

LF-2016-92006
Ektefeller med tre mindreårige barn avtalte at felles bolig skulle være hustruens særeie. Ved senere separasjon hevdet mannen at ektepakten var proforma og ugyldig mellom dem. Han fikk ikke medhold...

Stikkord: Ektefeller. Ektepakt. Ekteskapsloven.


2017-03-20 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-109086
Kvinne dømt for å ha tilegnet seg bankkort som hun etterpå brukte til å tømme kontiene til de fornærmede. Tingretten hadde blant annet dømt henne for underslag til tross for at tiltalen gjaldt bedr...

Stikkord: Strafferett. Tyveri. Bedrageri. Straffeloven (1902) § 270 og § 257. Straffeprosessloven § 38.