Dommer og andre rettsavgjørelser 3710 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ett år.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

2017-01-18 Oslo byfogdembete

TOBYF-2016-64492
Klage fra aksjeselskap over motregning som var foretatt av Skatt øst i anledning tilgodeoppgave for merverdiavgift ble ikke tatt til følge, sml. skattebetalingsloven § 13-5 og tvangsfullbyrdelseslo...

Stikkord: Motregning i tilgodeoppgave for merverdiavgift. «Gjensidighetsvilkåret» ved motregning. Skattebetalingsloven § 10-1, § 13-1 og § 13-5.


2017-01-17 Borgarting lagmannsrett

LB-2015-138815-2
Fire tidligere toppledere i et børsnotert norsk selskap var tiltalt for grov korrupsjon overfor offentlige tjenestemenn i Libya og India. Lagretten svarte nei på skyldspørsmålene for tre av de fire...

Stikkord: Grov korrupsjon. Straffeloven (1902) § 276a. Straffeloven (1902) § 276b.


2017-01-17 Agder lagmannsrett

LA-2016-201354
Opphevelse av gjeldsordning. Frivillig gjeldsordning ble opphevet etter gjeldsordningsloven § 6-2. Skyldnerens unnlatte betaling av dividende ble ansett som et grovt pliktbrudd. Hensynet til effekt...

Stikkord: Gjeldsforpliktelser. Frivillig gjeldsordning. Opphevelse. Gjeldsordningsloven § 6-2.


2017-01-17 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-132-U
Lagmannsretten hadde nektet å fremme anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet i tyverisak, jf. strpl. § 321 andre ledd. Ankeutvalget viste til at lagmannsrettens begrunnelse for nektelsen v...

Stikkord: Straffeprosess. Ankeprøving.


2017-01-16 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-206327
Oppnevnt medhjelper ved tvangssalg av fast eiendom ble ikke ansett inhabil. En fetter av medhjelperens advokatkollega var leietaker i en av seksjonene tvangssalget omfattet. Domstolloven § 106 var ...

Stikkord: Fast eiendom. Medhjelpers habilitet ved tvangssalg. Tvangsfullbyrdelsesloven § 2-10, jf. § 2-5, jf. domstolloven § 106 og § 108.


2017-01-16 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-191149
28 år gammel mann, domfelt i tingretten for oppbevaring av 395 gram amfetamin med en styrkegrad på 38 %, til fengsel i 1 år og 2 måneder. Hans anke over straffutmålingen ble forkastet. Lagmannsrett...

Stikkord: Strafferett. Narkotika. Amfetamin. Straffutmåling. Straffeloven (1902) § 162 annet ledd jf. første ledd.


2017-01-16 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-178329
Saken gjelder klage på trekkpålegg etter vedtak om opphør av overgangsstønad. (Sammendrag hentet fra sakens innledning, Lovdatas anm.)

Stikkord: Barnetrygd. Feilutbetaling. Overgangsstønad. Folketrygdloven § 22-15. Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e.


2017-01-16 Gulating lagmannsrett

LG-2016-187062
Saken gjelder særskilt anke over sakskostnadsavgjørelse. Lagmannsretten fant at det ikke forelå feil ved tingrettens sakskostnadsavgjørelse da de anvendte unntaksbestemmelsen i tvisteloven § 20-2 t...

Stikkord: Sivilprosess. Sakskostnader. Tvisteloven § 20-2.


2017-01-16 Gulating lagmannsrett

LG-2016-80064
Arbeidstaker vant frem i lagmannsretten mot sin tidligere arbeidsgiver om at arbeidsgivers trekk i lønn var ulovlig og i strid med arbeidsmiljøloven § 14-15. Arbeidsgiver ble pålagt å tilbakebetale...

Stikkord: Arbeidsrett. Tvist om lønn. Ulovlig lønnstrekk. Arbeidsmiljøloven § 1-9 og § 14-15.


2017-01-16 Eidsivating lagmannsrett

LE-2017-6349

Stikkord: Sivilprosess. Tvisteloven.


2017-01-16 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-208438
Saken gjaldt stadfestelse av tvungen gjeldsordning. Lagmannsretten fant som tingretten at det ville virke støtende etter gjeldsordningsloven § 5-4 første ledd annet punktum bokstav a å stadfeste sk...

Stikkord: Tvungen gjeldsordning. Gjeldsordningsloven.


2017-01-16 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-111746
To menn (41 år og 38 år) dømt for befatning med 80 og 90 liter GBL. Den eldste - som kun hadde medvirket - dømt til fengsel i 2 år og 3 måneder. Den yngste - som tilsto - dømt til fengsel i 1 år og...

Stikkord: Strafferett. Erverv, oppbevaring og overdragelse av GBL. Narkotikaprogram. Straffeloven (2005) § 232.


2017-01-16 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-87653
Sammenstøt mellom hjullaster som rygget og 10-årig gutt som kom syklende inn fra sidevei. Føreren av hjullasteren ble frifunnet for overtredelse av straffeloven (1902) § 239, men domfelt for overtr...

Stikkord: Strafferett. Bildrap. Uaktsomhet. Straffeloven (1902) § 239.


2017-01-16 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-165829

Stikkord: Familierett. Foreldre og barn. Fast bosted og samvær. Barneloven § 36, § 42, § 43 og § 48.


2017-01-16 Borgarting lagmannsrett

LB-2015-201366
Brann i kjøleskap i en utleieleilighet førte til skade på innbo og bygning. Både leietaker og eier av boligen var forsikret i samme forsikringsselskap. Forsikringsselskapet utbetalte erstatning og ...

Stikkord: Erstatningsrett. Regress. Produsentansvar. Objektivt ansvar. Produktansvarsloven § 2-3.


2017-01-16 Borgarting lagmannsrett

LB-2015-154776
Saken gjelder krav om erstatning for økonomisk tap fra eier av bolig mot styreleder i et aksjeselskap som følge av manglende garanti etter bustadsoppføringslova § 12. Kravet ble ikke pådømt i tingr...

Stikkord: Erstatningsrett. Aksjeloven § 17-1 første ledd, tvisteloven § 18-4 første ledd, bustadoppføringslova § 12.


2017-01-16 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-114-U
Lagmannsretten hadde idømt en straff på seks måneder for overtredelse av strl. 1902 § 229 2. straffalternativ. Dommen gjaldt fullbyrdet legemsbeskadigelse, mens domfelte ut fra lagmannsrettens egne...

Stikkord: Strafferett. Legemsbeskadigelse. Domsgrunner.


2017-01-16 Norges Høyesterett

HR-2017-111-A
Økokrim hadde tatt beslag i en omfattende e-postkorrespondanse hos en siktet. Denne begjærte beslaget prøvd i medhold av strpl. § 208. Hensikten var å få sortert ut advokatkorrespondanse, som er om...

Stikkord: Straffeprosess. Databeslag. Advokatkorrespondanse.


2017-01-16 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-110-U
Krav om innsyn i Høyesteretts spørsmålsskriv ved anmodning til EFTA-domstolen om rådgivende uttalelse ble tatt til følge. Ankeutvalget viste til at rettens avgjørelse av om et tolkningsspørsmål ska...

Stikkord: Domstolloven. Innsyn i anmodning til EFTA-domstolen.


2017-01-13 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-101061
Spørsmål om adgang til skjønnsligning etter ligningsloven § 8-2 nr. 1 samt overprøving av skattemyndighetenes utøvelse av skjønn. Saken gjaldt også lovligheten av ilagt tilleggsskatt. Lagmannsrette...

Stikkord: Skatterett. Adgang til skjønnsligning. Tilleggsskatt. Skattebetalingsloven. Ligningsloven § 10-2.