Dommer og andre rettsavgjørelser 3637 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ett år.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

2017-05-24 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-7247
Saksøker fikk i tingretten medhold i begjæring om tvangsfullbyrdelse av et rettsforlik som gjaldt en mur og en hekk langs grensen mellom to eiendommer. Saksøkte anket tingrettens kjennelse til lagm...

Stikkord: Tingsrett. Mur. Hekk. Tvangsfullbyrdelse av rettsforlik. Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1, § 4-2, § 13-14.


2017-05-24 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-207220
Saken gjaldt anke over tingrettens kjennelse om avvisning av krav om fastsettelsesdom. Lagmannsretten kom til at kravet fremsatt for tingretten ikke var et rettskrav, jf. tvisteloven § 1-3, og fork...

Stikkord: Sivilprosess. Rettskrav. Tvisteloven § 1-3


2017-05-24 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-108239
I sak om gyldighet av avskjed/oppsigelse av deltidsansatt butikkmedarbeider og krav om erstatning ble arbeidsgiver frifunnet i tingretten. Etter anke fra arbeidstaker ble det avsagt fraværsdom, jf....

Stikkord: Arbeidsrett. Arbeidsforhold. Gyldighet av avskjed/oppsigelse. Erstatning. Fraværsdom. Tvisteloven § 16-10. Arbeidsmiljøloven § 15-4, § 15-5, § 15-7 og § 15-12.


2017-05-23 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-41478
Tvist mellom entreprenør og forbruker i forbindelse med oppføring av tomannsbolig. Forbrukeren skulle bo i den ene delen. Den andre delen skulle leies ut. Bustadoppføringslova kom til anvendelse da...

Stikkord: Fast eiendom. Kontraktsforhold. Mangel. Fristforlengelse. Fagleg godt vis. Bustadoppføringslova § første ledd 1. punktum og § 11 siste ledd.


2017-05-23 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-10501
Utlendingsnemndas avslag på søknad om familieinnvandring ble kjent ugyldig. Avslaget var begrunnet i utlendingsloven § 59, som gir utlendingsmyndighetene en skjønnsmessig adgang til å avslå en søkn...

Stikkord: Utlendingsrett. Familieinnvandring. Ugyldig avslag. Skjønnsutøvelse. Utlendingsloven § 59.


2017-05-23 Agder lagmannsrett

LA-2016-176264
Spørsmål om tolkning av avtale om selvskyldnerkausjon og om eventuell lempning av kausjonistens ansvar. Konkret avgjørelse.

Stikkord: Avtalerett. Kontraktsforhold. Tolkning av avtale. Avtaleloven § 36.


2017-05-23 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-1011-U
Saken gjaldt anke over rettergangsstraff idømt en forsvarer som unnlot å møte til hovedforhandling, jf. domstolloven § 200. Ankeutvalget fant at lagmannsrettens lovanvendelse var riktig. Begrunnels...

Stikkord: Straffeprosess. Rettergangsstraff. Forsvarer.


2017-05-22 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-70685
Anken over tingrettens avslag på fri sakførsel ble forkastes. Tingrettens generelle lovforståelse av rettshjelploven § 16 annet ledd, jf § 11 annet ledd nr 2 var ikke uriktig, og avgjørelsen var ik...

Stikkord: Sivilprosess. Fri sakførsel. Åpenbart uforsvarlig eller urimelig. Rettshjelploven § 16 annet ledd, jf. § 11 annet ledd nr. 2.


2017-05-22 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-41220
Mann domfelt i tingretten for fire simple kioskran begått over en periode på fem dager, jf. straffeloven (2005) § 327 jf. § 79 bokstav a. Da ranene fremsto som planlagte, og det ble truet med kniv,...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Kioskran. Straffeloven (2005) § 327 jf. § 79 bokstav a. Straffeprosessloven § 344.


2017-05-22 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-5233
En person var i tingretten dømt for uaktsom overtredelse av innreiseforbud etter utlendingsloven. Under henvisning til skyldgraden ble straffen satt til fengsel i 10 måneder. Lagmannsretten forkast...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Utlendingsrett. Innreiseforbud. Straffutmåling. Utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav e, jf. § 71 annet ledd.


2017-05-22 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-204932
Ved å true med en skarpladd revolver med spent hane fikk en 26 år gammel mann fire ansatte i en nettbutikk til å bære varer ut i bilen han hadde parkert rett utenfor. Han var psykotisk på handlings...

Stikkord: Strafferett. Grovt ran. Overføring til tvungent psykisk helsevern. Straffeloven (2005) § 328 første ledd jf § 327. Straffeloven (2005) § 62. Samfunnsvern. Gjentakelsesfare.


2017-05-22 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-190999
34 år gammel mann ble dømt til fengsel i ett år og ti måneder for oppbevaring av ca 1,25 kilo amfetamin samt noen andre mindre forhold. Det ble i formildende retning lagt betydelig vekt på siktedes...

Stikkord: Strafferett. Grov narkotikaovertredelse. Amfetamin. Oppbevaring. Tilståelse. Straffeloven (2005) § 232 første ledd.


2017-05-22 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-111604
Saken gjelder tiltale for grovt heleri/hvitvasking begått av norsk statsborger i Dubai. Flertallet mente at tiltalte ikke hadde handlet forsettlig. Samtlige dommere mente hun hadde overtrådt bestem...

Stikkord: Strafferett. Grovt heleri. Hvitvasking. Straffeloven (1902) § 317. Straffeloven (2005) § 3 og § 5.


2017-05-22 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-102209

Stikkord: Strafferett. Seksuallovbrudd. Gjentatt seksuell omgang med barn under 10 år. Oppreisningserstatning. Straffeloven (1902) § 195 første ledd 2. punktum, jf. annet ledd bokstav c, jf. § 206. Straffeloven (1902) § 197 og § 192 annet ledd bokstav a, jf. første ledd bokstav a, jf. § 206.


2017-05-22 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-67586
Morselskap hadde ydet lån til datterdatterselskap. Datterdatterselskapet ble solgt. Salget førte til at fordringen gikk tapt. Lagmannsretten kom etter bevisførselen til at morselskapet ikke oppfylt...

Stikkord: Skatterett. Fradrag i inntekt. Virksomhetsbegrepet. Skatteloven § 6-2 annet ledd 1. punktum.


2017-05-22 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-65406
Saken gjaldt spørsmål om en nordmann skulle anses skattemessig bosatt i Norge eller Sveits etter artikkel 4 nr. 2 i skatteavtalen mellom de to statene. Lagmannsretten kom, i likhet med tingretten, ...

Stikkord: Skatterett. Skattemessig bosted. Skatteavtalen mellom Norge og Sveits artikkel 4 nr. 2. Sentrum for skattyters livsinteresse. «Centre of vital interests».


2017-05-22 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-1002-U
Saken gjaldt anke over lagmannsrettens beslutning om ankenektelse etter strpl. § 321 andre ledd. Når forsvareren har angitt at det også ankes over saksbehandlingen, men ikke angitt hvilke feil som ...

Stikkord: Straffeprosess. Anke.


2017-05-22 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-1001-U
Utvalget bemerket at anken til lagmannsretten gjaldt en anke over tingrettens salærfastsettelse, jf. rettshjelploven § 27. Etter rettsgebyrloven § 27a vil det påløpe 6 ganger rettsgebyret ved slike...

Stikkord: Sivilprosess. Anke. Salær.


2017-05-22 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-995-U
Prosessfullmektig i sak for lagmannsretten hadde nylig avsluttet en seks måneders konstitusjon i samme domstol. I avgjørelsen av spørsmålet om habilitet for lagmannsrettens dommere, jf. domstollove...

Stikkord: Domstolloven. Habilitet. Samtlige dommere i lagmannsretten.


2017-05-21 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-32425
Utlending som var utvist på grunn av kriminalitet begjærte midlertidig forføyning om at vedtaket ikke kunne iverksettes før rettskraftig dom, men fikk ikke medhold. Anken forkastet. Ikke sannsynlig...

Stikkord: Utlendingsrett. Midlertidig forføyning. Sikringsgrunn. Dobbeltstraff. Utlendingsloven § 68 første ledd bokstav b. Tvisteloven § 34-1 første ledd bokstav b. Tvisteloven § 34-2 første ledd og annet ledd.