Dommer og andre rettsavgjørelser 3674 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ett år.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

2017-02-16 Hålogaland lagmannsrett

LH-2017-22371
Anke over tingrettens konkursåpningskjennelse ble forkastet. At størrelsen på kreditorens krav var omtvistet, var ikke til hinder for at kravet kunne danne grunnlag for konkursbegjæring.

Stikkord: Konkurs- og akkordforhandling. Konkursåpning. Konkursloven.


2017-02-15 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-165286
Saken gjelder begjæring om tvangssalg av fast eiendom, jf. tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11.

Stikkord: Fast eiendom. Tvangssalg.


2017-02-15 Gulating lagmannsrett

LG-2017-16438
Lagmannsretten opphevet tingrettens dom, da premissene inneholdt mangler som gjorde at lagmannsretten ikke kunne prøve om tingrettens vurdering av de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene ...

Stikkord: Straffeprosess. Saksbehandlingsfeil. Mangelfulle domsgrunner. Opphevelse. Straffeprosessloven § 322 første ledd nr 1 jf. § 343 første ledd.


2017-02-15 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-174873
Kurér ble domfelt for innførsel av 837 gram kokain. Straffen fastsatt til fengsel i to år og ni måneder.

Stikkord: Strafferett. Grov narkotikaovertredelse. Kokain. Innførsel. Straffeloven (2005) § 232 første ledd. Straffeloven (2005) § 231 første ledd.


2017-02-15 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-21317
Aksjonær som i den egenskap tidligere hadde hatt vederlagsfri rett til bruk av selskapts lokaler unnlot å betale da selskapet endret sin praksis. Aksjonæren manglet da hjemel for fortsatt bruk og f...

Stikkord: Tvangsfullbyrdelse. Fravikelse. Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 bokstav d og e.


2017-02-15 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-9664

Stikkord: Foreldre og barn. Samvær. Barnelova § 48 og § 60. Tvisteloven § 29-21.


2017-02-15 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-181395
Vilkårene for retting av tinglysingsfeil i grunnboken etter tinglysingsloven § 18 første ledd, ble ansett oppfylt. Lagmannsretten la i likhet med Statens kartverk avgjørende vekt på ordlyden i stif...

Stikkord: Tinglysing. Retting av grunnbok. Tinglysingsloven § 18 første ledd.


2017-02-15 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-14476
Skattyter gikk til søksmål mot staten med krav om opphevelse av et vedtak fra skatteklagenemnda forsåvidt gjaldt ileggelse av tilleggsskatt. Det ble anført at saksbehandlingstiden var så lang at de...

Stikkord: Gyldighet av vedtak. Tilleggsskatt. Saksbehandlingstid. Krav om rimelig tid. EMK artikkel 6 nr. 1. Skatteloven § 14-90. Ligningsloven § 10-2 jf § 10-4.


2017-02-15 Norges Høyesterett

HR-2017-345-A
I en solgt leilighet hadde det oppstått fuktskader etter kjøpernes besiktigelse, men før overtakelsen. Skadene hadde sammenheng med skjulte feil og svakheter i røropplegget i eiendommen, noe selger...

Stikkord: Kjøpsrett. Prisavslag. «Som den er»-klausul.


2017-02-14 Gulating lagmannsrett

LG-2016-90025
Tvist om trase for vegfremføring over naboeiendom og inn på den berettigede eiendom. Anførsel om at vegen var anlagt for lavt i terrenget frem mot den berettigede eiendom, førte ikke fram. Konkret ...

Stikkord: Kontraktsforhold. Avtaletolkning. Vegrett.


2017-02-14 Gulating lagmannsrett

LG-2016-87625
Etter kjøp av bolig under oppføring påberopte kjøperne en rekke mangler. De krevde også dagmulkt for forsinket levering. Tvist om de forhold som ble anført, var å anse som mangler. Tvist også om be...

Stikkord: Kontraktsforhold. Erstatning. Mangel. Dagmulkt. Bustadoppføringslova § 35 jf. § 36.


2017-02-14 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-99293

Stikkord: Barnevern. Samvær. Barnevernloven § 4-19 jf. § 4-1 og § 6-3.


2017-02-14 Borgarting lagmannsrett

LB-2015-79670
Tiltale for grov korrupsjon og grovt bedrageri i en såkalt kampfiksingssak. Det sentrale spørsmålet var om det var fremsatt et tilbud om penger til fotballspillere fra en «gambler», og om tilbudet ...

Stikkord: Strafferett. Grov korrupsjon. Kampfiksing. Straffeloven (1902) § 276 b, § 276a, § 270, § 271 og § 34. Straffeloven (2005) § 387, § 388 og § 372. Rt-2012-330, Rt-2015-302, Rt-2010-1624 og Rt-2008-1473.


2017-02-14 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-336-U
Den ankende part gjorde gjeldende at lagmannsretten ved den konkrete vurderingen av om vilkårene for erstatningsplikt var oppfylt hadde krenket uskyldspresumpsjonen, jf. EMK artikkel 6 nr. 2. Utval...

Stikkord: Sivilprosess. Ankebehandling.


2017-02-14 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-332-U
Inhabilitet i lagmannsretten ble anført som grunnlag for gjenåpningsbegjæring av ankeutvalgets kjennelse. Når ankesaken ble avvist fra Høyesterett, og gjenåpningsgrunnen knytter seg til saksbehandl...

Stikkord: Sivilprosess. Ankebehandling.


2017-02-13 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-5605
Anke over konkursåpning førte ikke fram. Selskapet var insolvent.

Stikkord: Konkurs- og akkordforhandling. Konkursloven § 60, § 62 og § 63. Tvisteloven § 16-3 annet ledd og tredje ledd, § 16-9 første ledd og § 16-12 første ledd.


2017-02-13 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-3734
Saken gjaldt gyldigheten av vedtak gjort av Utlendingsnemnda om avslag på søknad om reisebevis for utlendinger som hadde fått opphold i Norge som flyktninger. Utlendingsnemnda hadde nektet å utsted...

Stikkord: Utlendingsrett. Reisebevis for flyktninger. Flyktningkonvensjonen artikkel 28. Utlendingsloven § 64. Utlendingsforskriften § 12-1 første ledd bokstav b.


2017-02-13 Norges Høyesterett

HR-2017-352-A
Tre deltakere på AUFs sommerleir på Utøya, som befant seg på landsiden under terrorhandlingen på Utøya 22. juli 2011, hadde på forskjellige måter bistått andre ungdommer som hadde svømt eller blitt...

Stikkord: Voldsoffererstatning.


2017-02-12 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-20329

Stikkord: Foreldre og barn. Sakkyndig. Barnets mening. Barnelova § 61. Tvisteloven § 25-2.


2017-02-10 Gulating lagmannsrett

LG-2016-100619
Senioringeniør, som hadde vært ansatt over 30 år og arbeidet med kontrolloppgaver i kommunen, hadde iverksatt en del tiltak på egen eiendom uten å søke eller i strid med gitte tillatelser. Han mott...

Stikkord: Arbeidsrett. Endringsoppsigelse. Erstatningskrav. Arbeidsforhold. Arbeidsmiljøloven § 15-7.