Dommer og andre rettsavgjørelser 3632 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ett år.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

2016-12-07 Noregs Høgsteretts ankeutval

HR-2016-2484-F
Sakens karakter og hensynet til privatlivets fred tilsier at ankeforhandlingen i sak nr. 2016/1196 skal gå for lukkede dører, jf. domstolloven § 125 første ledd bokstav b. (Foreløpig sammendrag ved...

Stikkord: Sivilprosess. Lukkede dører.


2016-12-06 Frostating lagmannsrett

LF-2016-156555
Krav om tvangsmulkt til gjennomføring av bruksordning, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 13-14 ble ikke tatt til følge. Forholdene på stedet var nå innrettet slik at rettighetene ble ivaretatt. Tolking...

Stikkord: Tvangsfullbyrdelse. Tvangsmulkt. Bruksordning. Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-14.


2016-12-06 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-192252
Sjåfør hadde kjørt 62 turer med über i løpet av fem dager. Han fikk et forelegg på 8 000 kroner og godtok den. Førerkortet ble midlertidig beslaglagt i fem måneder. Lagmannsretten fant at dett...

Stikkord: Strafferett. Midlertidig beslag av førerkort. Über-sjåfør. Ikke uforholdsmessig. Yrkestransportloven § 41. Vegtrafikkloven § 33. Straffeprosessloven § 170a.


2016-12-05 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-135253
25-årig mann, tidligere botlagt for uaktsom kjøring, ble dømt til fengsel i fem måneder, tap av førerett i fire år og erstatningsansvar på tilsammen 500 000 kroner, for ved uaktsomhet å ha vol...

Stikkord: Strafferett. Vegtrafikk. Uaktsomt drap og uaktsom kjøring av vogntog. Straffeloven (1902) § 239 og vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3.


2016-12-05 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-184247
Saken gjaldt anke over tingrettens beslutning om fri sakførsel. Lagmannsretten kom til at tingrettens beslutning bygde på uriktig lovtolking når tingretten hadde lagt til grunn at det ikke var hjem...

Stikkord: Rettshjelp. Rettshjelploven § 22. Delvis opphevelse av tingrettens beslutning.


2016-12-05 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-183904
Tiltalte var i tingretten dømt til 90 dagers ubetinget fengsel og 120 timer samfunnsstraff. Påtalemyndigheten anket straffutmålingen til gunst for siktede, jf. straffeprosessloven § 309. Samfunnsst...

Stikkord: Straffeprosess. Straffutmåling. Straffeloven (2005) § 51.


2016-12-05 Borgarting lagmannsrett

LB-2015-204581
Saken gjelder krav om fastsettelsesdom for medeiendomsrett til halvdelen av en fritidseiendom, samt krav om oppløsning av sameiet i eiendommen. Sakens hovedspørsmål var om overdragelsen av en halvd...

Stikkord: Eiendoms- og bruksrett. Eiendomsoverdragelse. Proforma. Rettslig interesse. Skjerpet beviskrav.


2016-12-05 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2480-U
Lagmannsretten skulle tatt stilling til om påstandsutvidelse skulle tillates, jf. tvl. § 29-4. Avgjørelsen kan treffes ved kjennelse under saksforberedelsen, og hvis det ikke er gjort, må avgjørels...

Stikkord: Sivilprosess. Påstandsutvidelse. Saksbehandling.


2016-12-02 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-140479

Stikkord: Strafferett. Seksuelle handlinger. Frifinnelse.


2016-12-02 Gulating lagmannsrett

LG-2016-93527
Tidligere ustraffet mann dømt til fengsel i seks måneder. Fornærmede hadde vært den drivende i konflikten og hadde slått domfelte en eller flere ganger før domfelte slo fornærmede i ansiktet to gan...

Stikkord: Strafferett. Grov kropsskrenkelse. Vold. Straffutmåling. Straffeloven § 274 første ledd jf. § 273 jf. § 3.


2016-12-02 Gulating lagmannsrett

LG-2016-91154
36 år gammel mann ble funnet skyldig i forsøk på drap. Han hadde stukket en kniv i magen på fornærmede. Straffen ble satt til fengsel i 4 år. Dissens 6-1. Det var formildende at knivstikkingen fant...

Stikkord: Strafferett. Forsøk på drap. Straffeloven 1902 § 233 jf § 49.


2016-12-02 Gulating lagmannsrett

LG-2016-87784
Norsk statsborgar, opprinneleg frå Nigeria, vart dømd til 4 år og 6 månader fengsel for menneskehandel/prostitusjon, trugsmål, tvang og grovt heleri av kroner 166 000. Fornærma, som òg kom frå...

Stikkord: Strafferett. Menneskehandel. Prostitusjon. Trugsmål. Tvang. Grovt heleri. Straffeloven (1902) § 224 annet ledd bokstav a) og b), jf. første ledd bokstav a), § 202 første ledd bokstav a), jf. § 49, § 227 første straffalternativ, § 222 første ledd første straffalternativ, jf. § 49.


2016-12-02 Gulating lagmannsrett

LG-2016-70753
Mann (46) ble blant annet dømt for psykisk og fysisk mishandling av sin samboer, jf. straffeloven 1902 § 219. Lagmannsrettens flertall satte straff til fengsel i 2 år og 8 måneder, i motsetning til...

Stikkord: Strafferett. Mishandling i nære relasjoner. Motarbeiding av rettsvesenet. Vold mot offentlig tjenestemann. Seksuelt krenkende atferd. Brudd på besøksforbud. Straffeloven (1902) § 132a, § 127, § 201, § 219, § 342.


2016-12-02 Frostating lagmannsrett

LF-2016-192094
Lagmannsretten fant det enstemmig klart at vilkårene for tilståelsesdom etter straffeprosessloven § 248 ikke var oppfylt da det ikke kunne legges til grunn at siktede hadde tilstått i retten, kun i...

Stikkord: Straffeprosess. Saksbehandlingsfeil. Straffeprosessloven § 248.


2016-12-02 Frostating lagmannsrett

LF-2016-124251
I skylddelingen for en eiendom i Ålesund kommune, som ble fradelt hovedbruket i 1934, var det i tillegg til hovedparsellen utlagt en hustomt som grenset til hovedbruket på alle sider. I skylddeling...

Stikkord: Eiendoms- og bruksrett. Jordskifteloven. Skylddeling.


2016-12-02 Frostating lagmannsrett

LF-2016-110822
Anke over dom som gjelder saksbehandling og realitet. Jordskifteretten hadde mottatt et håndskrevet dokument fra 1825. Hverken parter eller retten klarte å tyde dokumentet, og dom ble avsagt uten å...

Stikkord: Eiendoms- og bruksrett. Jordskifterett. Skylddeling. Grensetvist. Saksbehandlingsfeil. Jordskifteloven. Tvisteloven § 29-21.


2016-12-02 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-191958
Tingretten hadde - under henvisning til at det var unndragelsesfare, jf. utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b - fengslet en afghansk ung mann, som hevdet at han var umyndig. Lagmannsrettens ...

Stikkord: Utlendingsrett. Fengsling. Mindreårig. Aldersundersøkelse. Unndragelsesfare. Utlendingsloven § 106 jf. straffeprosessloven § 184.


2016-12-02 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-189576
Fellende tingrettsdom for trygdebedrageri opphevet. Tiltalte var ikke stevnet personlig, men innkalling var forkynt for hennes ektemann. Dette var ikke tilstrekkelig når han ikke hadde meddelt stev...

Stikkord: Straffeprosess. Opphevelse av dom. Straffeprosessloven § 281. Domstolloven § 169, § 175. Grunnloven § 95. EMK Art 6.


2016-12-02 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-123733
Skattekontoret hadde i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven § 7-13 tredje ledd tatt utlegg i en ideell andel av eiendom som skyldnerens samboer hadde hjemmel til. Etter klage fra samboeren opphevet ...

Stikkord: Sivilprosess. Sakskostnader. Tvisteloven § 20-2. Tvangsfullbyrdelsesloven § 3-3.


2016-12-02 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-49371

Stikkord: Barnerett. Foreldre og barn. Foreldreansvar. Tilbakeføring. Adopsjon. Samvær. Barnevernloven § 4-19, § 4-20, § 4-21.