Dommer og andre rettsavgjørelser 3664 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ett år.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

2017-01-06 Gulating lagmannsrett

LG-2015-203467
Tvisten gjaldt spørsmål om en aksjepost var solgt gjennom SMS-utveksling. Lagmannsretten fant, i motsetning til tingretten at bindende avtale var kommet i stand og at tilbudet ikke fremsto som elle...

Stikkord: Kontraktsrett. Avtaleloven § 33.


2017-01-06 Frostating lagmannsrett

LF-2016-197180
Anke over kjennelse om tvangsoppløsning av aksjeselskap grunnet i manglende årsregnskap og årsberetning. Selskapet var allerede besluttet oppløst i ekstraordinær generalforsamling, da tingretten av...

Stikkord: Sivilprosess. Selskaper. Akjseselskap. Saksbehandlingsfeil. Opphevelse. Aksjeloven § 16-15 første ledd nr. 4. Tvisteloven § 29-1 annet ledd bokstav a, jf. § 29-23 tredje ledd 1. punktum.


2017-01-06 Frostating lagmannsrett

LF-2016-188027
En mann på 55 år avsluttet en 7 år lang gjeldsordningsperiode i 1997. I 2016 søkte han på ny om gjeldsforhandling, men fikk avslag. Han hadde vært i arbeid som drosjesjåfør, men tjent mindre enn fo...

Stikkord: Gjeldsordning. Annen gangs gjeldsforhandling. Gjeldsordningsloven § 1-4 tredje ledd.


2017-01-06 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-111699
Saken gjaldt straffutmåling og oppreisningserstatning for medvirkning til vold utøvd under særdeles skjerpende omstendigheter, jf straffeloven (1902) § 228, jf § 232. Voldsutøvelsen foregikk over l...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Oppreisning. Straffeloven 1902 § 228, jf. § 232.


2017-01-06 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-1945
Tingretten hadde avslått politiets begjæring om besøksforbud, men fant ikke grunnlag for å dekke mistenktes saksomkostninger. Lagmannsretten bemerket at det var klar hjemmel for å dekke dette, og a...

Stikkord: Besøksforbud. Avslag. Saksomkostninger. Straffeprosessloven § 222a, Tvisteloven § 20-5.


2017-01-06 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-193160
Saken gjaldt spørsmål om avvisning av søksmål fra familiemedlemmer i sak om utvisning etter utlendingsloven på grunn av manglende rettslig interesse, jf. tvisteloven § 1-3. Lagmannsretten pekte på ...

Stikkord: Utlendingsrett. Søksmålsrett. Utvisning. Rettslig interesse. Tvisteloven § 1-3.


2017-01-06 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-185606
Anke over straffutmålingen. Lagmannsretten kom til at den utmålte fengselsstraffen i tingretten på 21 dager var for streng. Lagmannsretten kom til at straffen skulle settes til fengsel i 30 dager s...

Stikkord: Strafferett. Narkotika- og vinningskriminalitet. Straffutmåling. Straffeprosessloven § 322.


2017-01-06 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-101603
Saken gjelder straffutmåling for oppbevaring av 46 gram amfetamin og 90 gram hasj, samt bruk. Lagmannsretten fant at oppbevaring av 46 gram amfetamin i utgangspunktet kvalifisererer til fem måneder...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Narkotika. Amfetamin. Hasj. Oppbevaring. Straffeloven (1902) § 162.


2017-01-06 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-94306
28 år gammel mann funnet skyldig i voldtekt til seksuell omgang, jf. straffeloven (1902) § 192 første ledd bokstav a. På et spisested hadde han fulgt etter fornærmede inn på toalettet, holdt henne ...

Stikkord: Strafferett. Voldtekt til seksuell omgang. Oppreisning. Straffeloven (1902) § 192 første ledd bokstav a.


2017-01-06 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-83092
31-årig polsk mann var i tingretten funnet skyldig i oppbevaring av 75 gram amfetamin og 182 gram cannabis sativa. Lagmannsretten kom i motsetning til tingretten til at det ikke forelå klare og ste...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Narkotika. Samfunnsstraff. Straffeloven (1902) § 162 annet ledd jf første ledd.


2017-01-06 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-79713
Etter fradrag for tilståelse, lang saksbehandlingstid og tvangspreget bakgrunn for det alvorligste forholdet, kom lagmannsretten til at straffen i utgangspunktet passende kunne settes til fengsel i...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Grov narkotikaforbrytelse. Samfunnsstraff. Intern kurér. Straffeloven (2005) § 232 annet ledd 1. straffalternativ jf. første ledd jf § 231 første ledd. Straffeloven (1902) § 162 første og annet ledd.


2017-01-06 Agder lagmannsrett

LA-2017-1311
Domfelte anket tingrettens dom på fengsel i 10 måneder. Lagmannsretten nektet anken fremmet etter straffeprosessloven § 321 annet ledd. Tingretten hadde tatt tilstrekkelig hensyn til straffrabatt v...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Økonomisk kriminalitet. Tidsforløp. Straffeloven (1902) § 59, § 64. EMK artikkel 6 nr. 1.


2017-01-06 Agder lagmannsrett

LA-2016-179060
34-årig tidligere straffet kvinne var i tingretten dømt til fengsel i 60 dager, hvorav 30 dager betinget, for bl.a. oppbevaring av ca. 10 gram amfetamin. Straffen var en fellesstraff med tidligere ...

Stikkord: Strafferett. Narkotika. Amfetamin. Samfunnsstraff. Straffeloven (2005) § 231, § 48. Straffeloven (1902) § 162 første ledd.


2017-01-06 Agder lagmannsrett

LA-2016-152358
Vold mot offentlig tjenestemann. 17 dager ubetinget fengsel. Påtalemyndighetens anke ført frem.

Stikkord: Strafferett. Lovanvendelse. Saksbehandling. Vold mot offentlig tjenestemann. Straffeloven § 155 første ledd.


2017-01-06 Agder lagmannsrett

LA-2016-143264
52 år gammel mann dømt til 120 dagers fengsel for blant annet omsetning av 200 gram amfetamin. Det ble ved straffutmålingen gjort vesentlig fradrag i fengselsstraffen da saken hadde ligget hos poli...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Narkotika. Amfetamin. Lang saksbehandlingstid. Straffeloven (1902) § 162 første og annet ledd.


2017-01-06 Agder lagmannsrett

LA-2016-121210
Saken gjaldt forståelsen av straffeloven § 157. Tiltalte oppsøkte en person han trodde hadde forklart seg som vitne i en promillesak mot ham. Uten at det ble fremsatt verbale trusler, opptrådte til...

Stikkord: Strafferett. Lovanvendelse. Skyld. Aktørbegrepet. Straffeloven (2005) § 157.


2017-01-06 Agder lagmannsrett

LA-2016-117058
34 år gammel mann var i tingretten idømt ubetinget fengsel i 60 dager for kroppsskade. Han hadde slått flere ganger med knyttet hånd mot fornærmedes hode, slik at fornærmede fikk et kutt over øyet ...

Stikkord: Strafferett. Bevisanke. Straffutmåling. Forsettlig kroppsskade. Dissens. Straffeloven (2005) § 273.


2017-01-06 Agder lagmannsrett

LA-2016-105317

Stikkord: Straffeprosess. Opphevelse. Mangelfulle domsgrunner. Straffeprosessloven § 342 annet ledd nr. 4 jf. § 343 annet ledd nr. 8.


2017-01-05 Gulating lagmannsrett

LG-2016-169735
25 år gammel tidligere ustraffet mann ble dømt til fengsel i ett år og to måneder for overtredelse av straffeloven § 273 første ledd jf. § 274 første ledd. Det var tale om ett hardt svingslag mot f...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Grov kroppsskade. Uprovosert. Lang saksbehandlingstid. Straffeloven (2005) § 274.


2017-01-05 Frostating lagmannsrett

LF-2016-204083
Saken gjelder anke over reaksjonsfastsettelsen i sak om promillekjøring. Lagmannsretten reduserte botens størrelse pga. tiltaltes økonomiske forhold, men anke over fastsettelse av førerettstap ført...

Stikkord: Strafferett. Promillekjøring. Vegtrafikkloven § 33 nr. 1.