Dommer og andre rettsavgjørelser 3691 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ett år.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

2017-02-16 Hålogaland lagmannsrett

LH-2017-16391

Stikkord: Familierett. Foreldre og barn. Lov om barn og foreldre. Fast bosted. Samvær.


2017-02-16 Gulating lagmannsrett

LG-2016-176738
Daglig leder og styreleder av NUF registrert foretak frifunnet for overtredelse av merverdiavgiftsloven § 21-4 annet ledd annet straffalternativ. Unndratt avgift over 5 terminer utgjorde vel 378&nb...

Stikkord: Strafferett. Unndratt merverdiavgift. Unndragelseshensikt. Frifinnelse. Merverdiavgiftsloven § 21-4 annet ledd 2. straffalternativ. Skattebetalingsloven § 18-1 første ledd 1. straffalternativ.


2017-02-16 Gulating lagmannsrett

LG-2016-92755
29 år gammel mann dømt for ildspåsettelse mv. Vaskerelven 32 og Rummelhofsmauet 3 i Bergen sentrum totalskadet i brannen. 10 personer reddet seg ut av bygningene. 3 av disse ble reddet av brannvese...

Stikkord: Strafferett. Ildpåsettelse. Fare for tap av menneskeliv. Store materielle skader. Straffeloven (2005) § 355, § 352 og § 351.


2017-02-16 Eidsivating lagmannsrett

LE-2017-20520
Saken gjelder offentlig skifte. Spørsmålet i saken er om de som har begjært offentlig skifte er «loddeier», jf. skifteloven § 124, og dermed kan forlange at skifteretten overtar behandlingen av boe...

Stikkord: Arverett. Offentlig skifte. Loddeier. Skifteloven § 124.


2017-02-16 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-25615

Stikkord: Familierett. Tvangsfullbyrdelse. Ulovlig tilbakeholdelse. Alvorlig risiko. Barnebortføringsloven § 11, § 12 bokstav b og § 18 annet ledd. Tvisteloven § 20-2 første og annet ledd.


2017-02-16 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-136932

Stikkord: Strafferett. Straffeloven § 271. Kroppskrenkelse. Vold i nære relasjoner.


2017-02-16 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-78074
En 59 år gammel mann, ansatt som t-banefører, nådde ikke frem med sitt søksmål mot arbeidsgiver for usaklig oppsigelse. Lagmannsretten fant, i likhet med tingretten, at oppsigelsen var saklig begru...

Stikkord: Arbeidsforhold. Oppsigelse. Arbeidsmiljøloven § 15-7 og § 15-12. Tvisteloven § 20-2 første og annet ledd. Grunnloven § 100. EMK art. 10.


2017-02-16 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-75864
En 34 år gammel mann ble i lagmannsretten dømt for én fullbyrdet voldtekt til samleie og én fullbyrdet voldtekt til seksuell omgang som samtidig var forsøk på voldtekt til (oralt) samleie, til feng...

Stikkord: Strafferett. Voldtekt. Straffutmåling. Oppreisning. Straffeloven 1902 § 62 og § 192 første ledd bokstav b jf annet ledd bokstav a. EMK artikkel 6 nr. 1.


2017-02-16 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-34461
Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at det var sannsynliggjort at innehaveren av to bankkort hadde samtykket til at kortene ble belastet for kjøp av drikkevarer og seksuelle tjenester. M...

Stikkord: Kontraktsforhold. Finansavtaleloven § 35 første ledd. Tvisteloven § 20-2 første ledd.


2017-02-16 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-6863
En sønn fikk overført foreldrenes leilighet til seg etter at de kom på sykehjem. Begge foreldrene var aldersdemente. Spørsmålet i saken var hvorvidt disposisjonen av den grunn var ugyldig. Overføri...

Stikkord: Kontraktsforhold. Ugyldighet. Avtaleloven § 33.


2017-02-16 Agder lagmannsrett

LA-2016-157574
38 årig mann ble domfelt for overtredelse av straffeloven (1902) § 162 første ledd for innførsel av 90 tabletter Xanax, som inneholder alprazolam, og som står på narkotikalisten. Det forelå ikke un...

Stikkord: Strafferett. Narkotika. Innførsel. Tabletter. Straffeloven (1902) § 162 første ledd og § 57.


2017-02-15 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-165286
Saken gjelder begjæring om tvangssalg av fast eiendom, jf. tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11.

Stikkord: Fast eiendom. Tvangssalg.


2017-02-15 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-115947

Stikkord: Barnerett. Barneloven. Fast bosted og samvær. Barneloven § 36.


2017-02-15 Gulating lagmannsrett

LG-2017-16438
Lagmannsretten opphevet tingrettens dom, da premissene inneholdt mangler som gjorde at lagmannsretten ikke kunne prøve om tingrettens vurdering av de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene ...

Stikkord: Straffeprosess. Saksbehandlingsfeil. Mangelfulle domsgrunner. Opphevelse. Straffeprosessloven § 322 første ledd nr 1 jf. § 343 første ledd.


2017-02-15 Gulating lagmannsrett

LG-2017-12299
Saken gjaldt anke over stadfestelse av bud ved tvangssalg av eiendom og anke over fordelingskjennelse. Lagmannsretten forkastet begge, den ene som følge av at ankefristen ble ansett oversittet, den...

Stikkord: Sivilprosess. Tvangssalg. Ankefrist. Avvisning. Tvisteloven § 16-9, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-34. Tvisteloven § 29-23.


2017-02-15 Gulating lagmannsrett

LG-2016-75666
En 19 år gammel mann var i tingretten dømt til fengsel i seks år, hvor fullbyrdelsen var utsatt for tre år for overtredelse av straffeloven (1902) § 192 m.v. Hans anke ble behandlet med lagrette i ...

Stikkord: Strafferett. Bevisanke. Frifinnelse. Seksuell omgang med barn under 16 år. Voldtekt. Trusler. Vold. Mishandling. Brudd på besøksforbud. Etterskuddsdom. Straffeloven (1902) § 192, § 196, § 228 og § 342. Straffeloven (2005) § 168.


2017-02-15 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-174873
Kurér ble domfelt for innførsel av 837 gram kokain. Straffen fastsatt til fengsel i to år og ni måneder.

Stikkord: Strafferett. Grov narkotikaovertredelse. Kokain. Innførsel. Straffeloven (2005) § 232 første ledd. Straffeloven (2005) § 231 første ledd.


2017-02-15 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-82204
Vegentreprise, tolkning av Statens vegvesens prosesskode, prosess 14 og prosess 71.162. Entreprenør tilkjent vel 6 millioner kroner i tilleggsvederlag.

Stikkord: Kontraktsforhold. Entreprise. Avtaleloven.


2017-02-15 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-21317
Aksjonær som i den egenskap tidligere hadde hatt vederlagsfri rett til bruk av selskapts lokaler unnlot å betale da selskapet endret sin praksis. Aksjonæren manglet da hjemel for fortsatt bruk og f...

Stikkord: Tvangsfullbyrdelse. Fravikelse. Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 bokstav d og e.


2017-02-15 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-9664

Stikkord: Foreldre og barn. Samvær. Barnelova § 48 og § 60. Tvisteloven § 29-21.