Dommer og andre rettsavgjørelser 3673 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ett år.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

2017-03-15 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-43680
Sak etter bustadoppføringsloven var utsatt to ganger, sist fordi daglig leder i byggeselskapet var blitt syk. Selskapet begjærte ny omberamming, men tingretten avslo begjæringen. Anke til lagmannsr...

Stikkord: Sivilprosess. Omberamming. Daglig leders sykdom.


2017-03-15 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-9917
En 46 år gammel fillipinsk statsborger var dømt av tingretten til 90 dager ubetinget fengsel for ulovlig opphold og arbeid i Norge i 5 1/2 år, grov hvitvasking av til sammen 350 000 kroner ved...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Ulovlig opphold og arbeid. Utlendingsloven § 108 og § 55. Straffeloven 2005 § 338, § 337, § 162. Straffeloven (1902) § 317.


2017-03-15 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-41199
Mann fra Somalia påberopte beskyttelse etter utlendingsloven § 28 under henvisning til at han i Norge hadde konvertert fra islam til kristendommen. Lagmannsrettens kom under dissens (2-1) til at ko...

Stikkord: Utlendingsrett. Beviskrav, troverdighet, konvertitt, kristendom, islam. Utlendingsloven § 28, § 78.


2017-03-15 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-28187
Bilimportør var 100 % eier av et leasingselskap som bl.a. leaset ut biler til forhandlere til bruk som demobiler, utlåns- og utleiebiler og firmabiler. De leasede bilene ble gjennnomgående kjø...

Stikkord: Skatterett. Avskrivning. Leasing. Skatteloven § 14-40.


2017-03-15 Norges Høyesterett

HR-2017-561-A
Ved omorganisering og nedbemanning i en av regionene i Posten Norge AS ble ti distribusjonsenheter slått sammen til fem. Ansiennitetsvurderingen ved ansettelse av ny leder skjedde innenfor hver av ...

Stikkord: Arbeidsrett. Usaklig oppsigelse. Nedbemanning.


2017-03-15 Norges Høyesterett

HR-2017-560-A
Straffen for overtredelse av strl. 1902 § 271a jf. § 270 første ledd jf. § 271 ble fastsatt til fengsel i 75 dager. Domfelte hadde over en periode på ca. to og et halvt år mottatt arbeidsavklarings...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Grovt uaktsomt trygdebedrageri.


2017-03-14 Hålogaland lagmannsrett

LH-2017-27972
Lagmannsretten kom til at en forening med formål å drifte et vann- og kloakkanlegg i hytteområde hadde partsevne etter tvisteloven § 2-1 annet ledd i sak om midlertidig forføyning.

Stikkord: Sivilprosess. Partsevne. Tvisteloven.


2017-03-14 Gulating lagmannsrett

LG-2016-101949
Ein arbeidsgjevar hadde sagt opp ein arbeidstakar grunngjeve med gjentatte sjukefråvær over år tilsa at det kunne påreknast tilsvarande omfattande sjukefråvær i framtida. Tingretten fant at oppseii...

Stikkord: Arbeidsforhold. Oppsigelse. Saklig grunn. Tilretteleggingsplikt. Arbeidsmiljøloven § 4-6.


2017-03-14 Frostating lagmannsrett

LF-2016-103303
En 32 år gammel mann ble i tingretten dømt til fengsel i to år og tre måneder blant annet for oppbevaring av 95,2 gram metamfetamin og ikke ubetydelige mengder tabletter inneholdende narkotiske vir...

Stikkord: Strafferett. Narkotika. Straffutmåling. Narkotikaprogram. Straffeloven (2005) § 232 første ledd, jf. § 231 første ledd, jf. § 15.


2017-03-14 Frostating lagmannsrett

LF-2016-66654
Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at ankende part hadde opptrådt erstatningsbetingende da han uten samtykke fra motparten hadde disponert over et beløp på én million kroner som stod på...

Stikkord: Avtalerett. Erstatningsrett. Skadelidtes medvirkning. Aksjeloven § 10-13.


2017-03-14 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-28206
Lagmannsretten mente at det forelå en saksbehandlingsfeil. Påtalemyndigheten hadde oversett at tiltalte hadde vedtatt forelegg før saken ble behandlet i tingretten, og det var grunn til å tro at fe...

Stikkord: Straffeprosess. Saksbehandlingsfeil. Småbåtloven § 40a jf § 40 tredje ledd. Straffeprosessloven § 343 første ledd.


2017-03-14 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-11433
Tingretten reduserte tolkens salærkrav for arbeidet med å bistå prosessfullmektigen under saksforberedelsen i sak om overprøving av fylkesnemndas vedtak. Lagmannsretten forkastet etter en konkret v...

Stikkord: Sivilprosess. Nedsettelse av salær. Tolk. Rettshjelploven § 27 jf. salærforskriften § 13. Tvisteloven § 29-3 tredje ledd.


2017-03-14 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-555-U
En domfelt i sak etter vegtrafikkloven § 31 jf. § 22 hadde ikke fått innsyn i saksdokumentene før hovedforhandlingen i tingretten. Lagmannsretten hadde nektet å fremme hans anke over tingrettens fe...

Stikkord: Straffeprosess. Ankeprøving.


2017-03-14 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-554-U
Det ble lagt ned påstand om sakskostnader i sak om besøksforbud, men ankeutvalget tok ikke stilling til kravet da det ga sin avvisningskjennelse. Utvalget traff tilleggsavgjørelse i medhold av strp...

Stikkord: Straffeprosess. Sakskostnader. Besøksforbud.


2017-03-14 Norges Høyesterett

HR-2017-553-A
Straffen for overtredelser av strl. 2005 § 380 første punktum og bokføringsloven § 15 første ledd første punktum, jf. § 7 første ledd og § 5 første og annet ledd jf. strl. 2005 § 394, ble fastsatt ...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Grovt uaktsomt skattesvik.


2017-03-14 Norges Høyesterett

HR-2017-552-A
Etter brannen på «Scandinavian Star» i 1990 ble en dansk person, som selv omkom, mistenkt for å ha påsatt brannen. Saken ble henlagt etter bevisets stilling. Personens etterlatte fikk ikke medhold ...

Stikkord: Straffeprosess. Rettergangskritt til avkreftelse av mistanke. Etterlatte.


2017-03-14 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-547-U
Tingretten og lagmannsretten hadde avslått en begjæring fra saksøkeren i sak om pasientskadeerstatning om oppnevning av sakkyndige. Ankeutvalgets flertall viste til at det kan være forsvarlig å unn...

Stikkord: Sivilprosess. Oppnevning av sakkyndig.


2017-03-13 Eidsivating lagmannsrett

LE-2017-41338

Stikkord: Sivilprosess. Tvisteloven.


2017-03-13 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-39364
Arbeidstakere som anla søksmål mot en arbeidsgiver som var gått konkurs, med krav om erstatning og oppreisning for usaklig oppsigelse, ble nektet fri sakførsel. Anke ble forkastet.

Stikkord: Arbeidsrett. Rettshjelp. Avslag. Rettshjelploven § 16 femte ledd.


2017-03-13 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-24377
Tingrettens opprinnelige dom ble opphevet i lagmannsretten da tiltalte i en annen dom fra tingretten ble idømt til overføring til tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten viste til tingrettens beg...

Stikkord: Strafferett. Straffeprosess. Anke. Opphevelse.