Dommer og andre rettsavgjørelser 3697 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ett år.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

2017-04-21 Agder lagmannsrett

LA-2016-121391
Saken gjelder lovligheten av Trygderettens kjennelse som stadfestet trygdemyndighetenes omgjøring av innvilget uføretrygd grunnet ugyldighet, samt krav om tilbakeføring av feilutbetalt stønad. Som ...

Stikkord: Trygderett. Uførepensjon. Gyldighet av vedtak. Trygderettsloven.


2017-04-20 Oslo byfogdembete

TOBYF-2017-41764
Begjæring om midlertidig forføyning ble avvist. Hovedspørsmålet var om Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) ved prekvalifiseringen av tilbydere i konkurransen om vedlikehold av Forsvarets nye hel...

Stikkord: Midlertidig forføyning. Tvisteloven § 34-2, lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser § 5, forskrift 4. oktober 2013 nr. 1185 om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser § 3-2.


2017-04-20 Hålogaland lagmannsrett

LH-2017-56303
Saken gjelder siktedes anke over tilståelsesdom. Lagmannsretten fant at siktedes forklaring var så forbeholden at det ikke var «ubetenkelig» å pådømme saken som tilståelsesdom. Tingrettens dom ble ...

Stikkord: Strafferett. Tilståelsesdom. Opphevelse. Straffeloven (1902) § 162 annet ledd, jf. første ledd. Straffeprosessloven § 248.


2017-04-20 Gulating lagmannsrett

LG-2017-19387
Saken gjelder bevisanke i straffesak vedrørende grov narkotikaforbrytelse, jfr. straffeloven (1902) § 162 annet jfr. første ledd.

Stikkord: Strafferett. Grov narkotikaforbrytelse. Bevis.


2017-04-20 Frostating lagmannsrett

LF-2017-40390
Anke over tingrettens beslutning om ikke å tillate subjektiv kumulasjon etter tvisteloven § 15-2 annet ledd avvist. Ankende part hadde ikke rettslig interesse i å få prøvd anken fordi saken i mello...

Stikkord: Subjektiv kumulasjon. Rettslig interesse. Saksbehandlingsfeil. Tvisteloven § 1-3.


2017-04-20 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-197245
Lagmannsretten forkastet særskilt anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelse, jf tvisteloven § 20-9 tredje ledd.

Stikkord: Sivilprosess. Sakskostnader. Kostnadsavgjørelse. Tvisteloven § 20-2.


2017-04-20 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-96508
En 31 år gammel mann som flere ganger tidligere var dømt for narkotikaforbrytelser, ble dømt til ett års fengsel for bl.a. oppbevaring av ca 100 gram amfetamin. Lagmannsretten fant ikke at det fore...

Stikkord: Strafferett. Grov narkotikaforbrytelse. Samfunnsstraff. Straffeloven (1902) § 162 annet ledd jf. første ledd og § 28 a.


2017-04-20 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-92583
Lagmannsretten kom i motsetning til tingretten til at en midlertidig veirett over ankende parts eiendom var bortfalt som følge av at ankemotpartene hadde annen atkomst til sine boligeiendommer.

Stikkord: Eiendoms- og bruksrett. Servituttlova.


2017-04-20 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-64855
Ran av 70-årig kvinne ble gjennomført ved at hun ble slått flere ganger og fratatt veske. Hun ble påført nesebrudd og kjevebrudd med betydelige tannskader. I tingretten ble de fire tiltalte, som på...

Stikkord: Strafferett. Ran. Legemsbeskadigelse. Psykisk medvirkning. Erstatning. Oppreisning. Straffeloven (1902) § 268 første ledd, jf. § 267 første ledd.


2017-04-20 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-19739
Saken gjelder spørsmål om ulovlig varemerkeinngrep etter varemerkeloven og ulovlig konkurransehandling etter markedsføringsloven. Et hovedspørsmål i saken var om en produsent av inhalasjonsmedisine...

Stikkord: Immaterialrett. Varemerker. Farger. Ulovlig konkurransehandling. Markedsføringsloven § 25.


2017-04-20 Norges Høyesterett

HR-2017-777-A
I sak som i utgangspunktet gjaldt tariffmessigheten av en arbeidsgivers fastsettelse av utvalgskrets ved nedbemanning, hadde Arbeidsretten avsagt dom for at oppsigelsene av tre av de oppsagte var t...

Stikkord: Arbeidsrett. Arbeidsrettens kompetanse. Oppsigelse. Tariffavtale.


2017-04-20 Norges Høyesterett

HR-2017-776-A
Lagmannsretten hadde besluttet ikke å gi samtykke til behandling av sak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12 jf. tvl. § 36-10 tredje ledd, uten å begrunne sin beslutning nærmere. Høyes...

Stikkord: Barnevern. Ankenektelse. Begrunnelse.


2017-04-19 Sandefjord tingrett

TSAFO-2017-33010

Stikkord: Strafferett. Snapchat. Bildedeling. Fredskrenkelse. Straffeloven (2005) § 311 første ledd, straffeloven (2005) § 266.


2017-04-19 Hålogaland lagmannsrett

LH-2017-58909
Saken gjelder begjæring om gjeldsforhandling etter gjeldsordningsloven. Namsmannen avslo søknaden om gjeldsforhandling, og tingretten tok ikke skyldnerens klage til følge. Lagmannsretten kom til at...

Stikkord: Gjeldsforpliktelser. Gjeldsordningsloven.


2017-04-19 Hålogaland lagmannsrett

LH-2017-47859
Et konkursbo krevde midlertidig forføyning for at tidligere leder i selskapet skulle pålegges å undertegne salgsmeldinger for fem kjøretøyer som han hadde kjøpt personlig, men som bostyrer anførte ...

Stikkord: Sivilprosess. Midlertidig forføyning, jf. tvisteloven § 34-1 og § 34-2.


2017-04-19 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-42193
A ble funnet skyldig i medvirkning til innførsel av 6 kilo cannabis sativa fra Spania til Norge. Lagmannsretten fastsatte straffen til fengsel i 2 år.

Stikkord: Strafferett. Narkotika. Innførsel. Marihuana. Straffeloven (2005) § 232 første ledd.


2017-04-19 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-117002
39 år gammel mann var i tingretten dømt til syv måneders fengsel hvorav tre måneder var gjort betinget, for oppbevaring av 65,5 gram kokain. Hans anke over straffutmålingen ble forkastet. Lagmannsr...

Stikkord: Strafferett. Grov narkotikaforbrytelse. Samfunsstraff. Straffeloven 1902 § 162 annet ledd, jf. første ledd og § 28 a.


2017-04-19 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-70206
Saken gjaldt spørsmål om en ansatt var midlertidig eller fast ansatt, og om det hadde funnet sted en uberettiget avskjed. I motsetning til tingretten kom lagmannsretten til at den ansatte var fast ...

Stikkord: Arbeidsrett. Arbeidsforhold. Avskjed. Arbeidsmiljøloven § 15-14. Midlertidig ansettelse. Arbeidsmiljøloven § 14-9.


2017-04-19 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-10533
En tidligere fester av kommunal næringseiendom fikk ikke medhold i at partene hadde en festeavtale. Den tidligere kontrakten ga ikke fester rett til fornyelse. Festers «aksept» av kommunens tilbud ...

Stikkord: Jordleie. Tomtefeste. Avtaletolking. Erstatning. Avtaleloven § 6. Tomtefesteloven § 11 og § 15.


2017-04-19 Agder lagmannsrett

LA-2017-6832
37-årig tidligere straffet mann ble i tingretten funnet skyldig i grov narkotikaforbrytelse, oppbevaring av ca. 80 gram amfetamin, samt flere andre straffbare forhold, herunder oppbevaring av ca. 4...

Stikkord: Strafferett. Straffeprosess. Narkotika. Avvisning. Straffeloevn § 162 første og annet ledd. Straffeprosessloven § 336 første ledd.