Dommer og andre rettsavgjørelser 3575 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ett år.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

2017-06-14 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-1182-U
Tingretten hadde tatt til følge begjæring om tvangssalg av en ideell tredjedel av et skip på grunnlag av realkausjon. Påstand fra rederiet om at kausjonsavtalen var i strid med finansavtaleloven § ...

Stikkord: Tvangssalg av realregistrert formuesgode. Realkausjon.


2017-06-14 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-1179-U
I erstatningssak mot staten som følge av at to polititjenestemenn hadde avlivet to bortkomne hunder, hadde staten under henvisning til tvl. § 22-3 motsatt seg å opplyse identiteten til en tredje po...

Stikkord: Sivilprosess. Bevistilgang. Polititjenestemenns identitet.


2017-06-13 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-177107
Tvist og grense i utmark i fjellområde. Lagmannsretten forkastet anken, basert på en konkret vurdering.

Stikkord: Eiendoms- og bruksrett. Grense. Utmark. Fjellområde. Jordskifteloven § 88 og § 88a.


2017-06-13 Eidsivating lagmannsrett

LE-2017-54527
Mann, 28 år, dømt til 153 timers samfunnsstraff for innførsel av til sammen ca. 2,5 kg. hasj, fordelt på tre anledninger. Konkret vurdering.

Stikkord: Strafferett. Narkotika. Hasj. Innførsel. Samfunsstraff. Straffeloven (1902) § 162 første ledd.


2017-06-13 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-278
Et ektepar, som skulle kjøpe ny bolig, innga bud på en enebolig. Budet ble ikke akspetert av selgerne, men de kom med et motbud som kjøperne aksepterte på sms. Etter drøye tre timer sendte kjøperne...

Stikkord: Avtalerett. Re-integra. Dekningssalg av bolig. Ugyldig tilbakekall av aksept. Avtaleloven § 39 andre ledd.


2017-06-13 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-81216
Rettsgebyr ikke innbetalt. Begjæringen fra A om oppfriskning var fremsatt for sent. Lagmannsretten tok begjæringen likevel under realitetsbehandling, men fant ikke grunnlag for å gi oppfriskning.

Stikkord: Sivilprosess. Oppfriskning. Avvisning. Fristoversittelse. Rettsgebyrloven § 3. Tvisteloven § 16-12.


2017-06-13 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-73320
Lagmannsretten opphevet Trygderettens sakskostnadsavgjørelse på grunn av mangelfulle kjennelsesgrunner.

Stikkord: Trygderett. Trygderettsloven § 29. Tvisteloven § 20-9 tredje ledd. Sakskostnader. Saksbehandlingsfeil.


2017-06-13 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-64640
Anke over kjennelse om å nekte utvidelse av sak ved å inndra krav mot tredjemann ble forkastet.

Stikkord: Sivilprosess. Utvidelse av sak. Krav mot tredjemann. Tvisteloven § 9-8, § 15-2 og § 29-3 annet ledd.


2017-06-13 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-53022
47 år gammel rumensk mann ble dømt til fengsel i 10 måneder for uaktsom medvirking til innførsel av 40000 Rivotriltabletter og 7460 Xanaxtabletter. Lagretten svarte nei på spørsmålet om forsettlig ...

Stikkord: Strafferett. Narkotika. Innførsel. Uaktsomhet. Straffeloven § 232


2017-06-13 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-37779

Stikkord: Barn og foreldre. Samvær. Fast bosted. Barnets beste. Status quo. Barneloven § 36, § 42, § 43 og § 48. Grunnloven § 104 annet ledd. Barnekonvensjonen artikkel 3.


2017-06-13 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-67192
I forbindelse med at et norsk konsern ble kjøpt av et internasjonalt selskap oppsto spørsmålet om fradragsrett for tilretteleggingshonorar og et termineringsgebyr som det norske selskapet hadde bet...

Stikkord: Skatterett. Oppkjøp. Tilretteleggingshonorar. Termineringsgebyr. Skatteloven § 6-1 og § 6-24.


2017-06-13 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-66829
Saken gjaldt for det første hvilken pris partene hadde avtalt for en totalentreprise knyttet til utbygging og rehabilitering av en bygård. Lagmannsretten fant at den avtalte prisen forutsatte at pa...

Stikkord: Entrepriserett. Tolkning av kontrakt mht avtalt pris. Uenighet om sluttoppgjør. Indeksregulering. Forsinkelsesrenter.


2017-06-13 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-44327
Spørsmål om lovligheten av forelegg om påbud om fjerning av brygge. Kommunen ble frifunnet, da underliggende vedtak etter plan- og bygningsloven 1985 § 93 og § 74 nr. 2 (skjønnhetsparagrafen) var g...

Stikkord: Plan- og bygningsrett. Planløsning og utseende. Forelegg. Gyldighet. Plan- og bygningsloven (1985) § 93 og § 74 nr. 2. Plan- og bygningsloven (2008) § 32-6.


2017-06-12 Bergen tingrett

TBERG-2017-6316
Saken gjaldt parkeringstvist i et eierseksjonssameie. Tingretten dømte i favør av saksøkerne. (Sammendrag ved Lovdata.)

Stikkord: Eiendoms- og bruksrett. Eierseksjonsloven.


2017-06-12 Gulating lagmannsrett

LG-2017-59770
Feil ved den fordelinga tingretten hadde lagt til grunn i fordelingsorskurd eter tvangssal, førte til at orskurden vart oppheva.

Stikkord: Tvangssalg. Tvangsfullføringslova. Oppheving av fordelingskjennelse.


2017-06-12 Gulating lagmannsrett

LG-2017-40378
En 20 år gammel mann, tidligere ustraffet, var i tingretten dømt til 21 dager ubetinget fengsel og tap av førerett for motorvogn i 22 måneder for å ha kjørt bil i en hastighet, målt med laser, til ...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Vegtrafikkforhold. Lasermåling. Vegtrafikkloven § 31 jf. § 5.


2017-06-12 Gulating lagmannsrett

LG-2016-198836
Saken gjelder krav om prisavslag for mangler ved kjøp av nytt bolighus og dagmulkt for forsinket levering. Lagmannsretten kom for det første til at det ble inngått en bindende avtale ved overtagels...

Stikkord: Kontraktsrett. Kontraktsforhold. Kjøpsloven. Prisavslag. Dagmulkt.


2017-06-12 Gulating lagmannsrett

LG-2016-157712

Stikkord: Barnerett. Foreldremyndighet. Barnefordeling. Samværsrett. Barnelova § 30, § 31 og § 48.


2017-06-12 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-171398
Saken gjelder spørsmålet om hvilket prinsipp som skal anvendes ved regulering av festeavgift for tomt som kommunen hadde fremfestet til et borettslag - endringer i pengeverdien (konsumprisindeksen)...

Stikkord: Tomtefeste. Regulering av festeavgift. EMK. Avtaleloven § 36.


2017-06-12 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-152452
Kvinne (dengang 29 år gammel) fikk nakkesmerter i forbindelse med en kollisjon i lav hastighet. Etter noen uker ble hun sykemeldt fra jobben. Deretter smerter i varierende grad. Ansett som 5% medis...

Stikkord: Erstatningsrett. Skadeserstatning. Whiplash. Årsakssammenheng. Medisinsk ervervsuførhet.