Dommer 103 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ca. fire måneder.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2015

2015-02-17 Menneskerettsdomstolen

Case of BOMAN v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK prot 7 art 4 - (p7-4) right not to be tried or punished twice-{general} (p7-4) right not to be tried or punished twice / (art. 35) saker som kan prøves (p7-4) rett til ikke å bli stilt for retten eller straffet to ganger-{generell}


2015-02-10 Menneskerettsdomstolen

Case of ÖSTERLUND v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK prot 7 art 4 - (p7-4) right not to be tried or punished twice-{general} (p7-4) right not to be tried or punished twice / (p7-4) rett til å ikke bli stilt for retten eller straffet to ganger-{generell} (p7-4) rett til å ikke bli stilt for retten eller straffet to ganger


2015-02-10 Menneskerettsdomstolen

Case of KIIVERI v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 35 EMK art 41 EMK prot 7 art 4 - (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (p7-4) right not to be tried or punished twice-{general} (p7-4) criminal offence (p7-4) right not to be tried or punished twice / (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (p7-4) rett til å ikke bli stilt for retten eller straffet to ganger-{generell} (p7-4) straffbar handling (p7-4) rett til å ikke bli stilt for retten eller straffet to ganger


2015-02-05 Menneskerettsdomstolen

Case of BOCHAN v. UKRAINE (No. 2) (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 35 EMK art 35 -3 EMK art 41 EMK art 46 EMK art 46 -1 EMK art 46 -2 - (art. 6) right to a fair trial (art. 6) civil proceedings (art. 6-1) fair hearing (art. 35) admissibility criteria (art. 35-3) ratione materiae (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 46) binding force and execution of judgments (art. 46-1) abide by judgment (art. 46-2) execution of judgment (art. 46-2) individual measures (art. 46-2) reopening of proceedings / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) sivilprosess (art. 6-1) forsvarlig behandling (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-3) ratione materiae (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 46) dommers bindende kraft og deres iverksettelse (art. 46-1) rette seg etter dommen (art. 46-2) fullbyrdelse av dom (art. 46-2) individuelle tiltak (art. 46-2) gjenopptagelse av prosess


2015-01-27 Menneskerettsdomstolen

Case of RINAS v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK prot 7 art 4 - (p7-4) right not to be tried or punished twice-{general} (p7-4) right not to be tried or punished twice / (p7-4) rett til ikke å bli stilt for retten eller straffet to ganger-{generell} (p7-4) rett til ikke å bli stilt for retten eller straffet to ganger


2015-01-27 Menneskerettsdomstolen

Affaire PARADISO ET CAMPANELLI c. ITALIE (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 35 EMK art 35 -3 EMK art 41 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for family life (art. 8-1) respect for private life (art. 8-2) necessary in a democratic society (art. 8-2) prevention of disorder (art. 35) admissibility criteria (art. 35-3) ratione personae (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage proportionality / (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt familieliv (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 8-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 8-2) forebygging av uorden (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-3) ratione personae (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade forholdsmessighet


2015-01-27 Menneskerettsdomstolen

MALINEN v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 35 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 35) admissibility criteria / (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 35) saker som kan prøves


2015-01-27 Menneskerettsdomstolen

Case of NESHKOV and OTHERS v. BULGARIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 13 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 37 EMK art 41 EMK art 46 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) degrading treatment (art. 3) inhuman treatment (art. 13) right to an effective remedy (art. 13) effective remedy (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 37) striking out applications (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 46) binding force and execution of judgments (art. 46) general measures (art. 46) individual measures (art. 46) pilot judgment (art. 46) systemic problem / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) nedverdigende behandling (art. 3) umenneskelig behandling (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 13) effektivt rettsmiddel (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 37) stryking av klager (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 46) dommers bindende kraft og deres iverksettelse (art. 46) generelle tiltak (art. 46) individuelle tiltak (art. 46) pilot-dom (art. 46) systematisk problem


2015-01-27 Menneskerettsdomstolen

Case of ROHLENA v. THE CZECH REPUBLIC (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 7 EMK art 7 -1 - (art. 7) no punishment without law (art. 7-1) heavier penalty (art. 7-1) nullum crimen sine lege (art. 7-1) time when act or ommission was committed / (art. 7) ingen straff uten lov (art. 7-1) strengere straff (art. 7-1) forbud mot tilbakevirkende lover (art. 7-1) tid da den straffbare handling ble begått


2015-01-20 Menneskerettsdomstolen

Affaire MESUT YURTSEVER ET AUTRES c. TURQUIE (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 10 EMK art 10 -1 EMK art 10 -2 EMK art 35 EMK art 41 - (art. 10) freedom of expression -{general} (art. 10-1) freedom to receive ideas (art. 10-1) freedom to receive information (art. 10-2) prescribed by law (art. 10-2) foreseeability (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage / (art. 10) ytringsfrihet -{generell} (art. 10-1) frihet til å motta idéer (art. 10-1) frihet til å motta opplysninger (art. 10-2) foreskrevet ved lov (art. 10-2) forutsigbarhet (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade


2015-01-06 Menneskerettsdomstolen

HEINÄNEN v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 35 EMK prot 7 art 4 - (art. 35) admissibility criteria (p7-4) right not to be tried or punished twice-{general} / (art. 35) saker som kan prøves (p7-4) rett til ikke å bli stilt for retten eller straffet to ganger-{generell}


2015-01-06 Menneskerettsdomstolen

VP-KULJETUS OY and OTHERS v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 35 EMK prot 7 art 4 - (art. 35) admissibility criteria (p7-4) right not to be tried or punished twice-{general} / (art. 35) saker som kan prøves (p7-4) rett til ikke å bli stilt for retten eller straffet to ganger-{generell}


2014

2014-12-18 Menneskerettsdomstolen

Case of N.A. v. NORWAY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 6 -2 - (art. 6) right to a fair trial (art. 6) civil proceedings (art. 6-1) fair hearing (art. 6-2) charged with a criminal offence / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) sivilprosess (art. 6-1) forsvarlig behandling (art. 6-2) siktet for en straffbar handling


2014-12-16 Menneskerettsdomstolen

Case of IBRAHIM and OTHERS v. THE UNITED KINGDOM (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 + EMK art 6 -3-c EMK art 6 -1 EMK art 6 -3 EMK art 6 -3-c - (art. 6) right to a fair trial (art. 6) criminal proceedings (art. 6-1) fair hearing (art. 6-3) rights of defence (art. 6-3-c) defence through legal assistance / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) straffeprosess (art. 6-1) forsvarlig behandling (art. 6-3) minsterettigheter (art. 6-3-c) å forsvare seg med rettslig bistand


2014-12-11 Menneskerettsdomstolen

Case of DUBSKÁ and KREJZOVÁ (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 35 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for private life (art. 8-2) necessary in a democratic society (art. 8-2) protection of health (art. 8-2) protection of the rights and freedoms of others (art. 35) admissibility criteria margin of appreciation / (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 8-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 8-2) beskyttelse av helse (art. 8-2) beskyttelse av andres rettigheter og friheter (art. 35) saker som kan prøves skjønnsmargin


2014-12-02 Menneskerettsdomstolen

Case of BATTISTA v. ITALY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 35 EMK art 41 EMK prot 4 art 2 EMK prot 4 art 2-2 EMK prot 4 art 2-3 - (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} (p4-2) freedom of movement-{general} (p4-2-2) freedom to leave a country (p4-2-3) necessary in a democratic society (p4-2-3) protection of the rights and freedoms of others / (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (p4-2) bevegelsesfrihet-{generell} (p4-2-2) frihet til å forlate et land (p4-2-3) nødvendig i et demokratisk samfunn (p4-2-3) beskyttelse av andres rettigheter og friheter


2014-11-20 Menneskerettsdomstolen

Case of JALOUD v. THE NETHERLANDS (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 1 EMK art 2 EMK art 2 -1 EMK art 2 -2 EMK art 41 - (art. 1) obligation to respect human rights (art. 1) jurisdiction of states (art. 2) right to life (art. 2-1) effective investigation (art. 2-1) life (art. 2-2) absolutely necessary (art. 2-2) use of force (art. 41) just satisfaction-{general} / (art. 1) forpliktelse til å respektere menneskerettighetene (art. 1) myndighetsområde (art. 2) retten til liv (art. 2-1) effektiv etterforskning (art. 2-1) liv (art. 2-2) absolutt nødvendig (art. 2-2) bruk av makt (art. 41) rimelig erstatning-{generell}


2014-11-04 Menneskerettsdomstolen

Case of TARAKHEL v. SWITZERLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 35 EMK art 41 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) expulsion (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) utvisning (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell}


2014-10-07 Menneskerettsdomstolen

B and OTHERS v. NORWAY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 8 EMK art 13 EMK art 13 + EMK art 3 EMK art 13 + EMK art 8 EMK art 13 + EMK prot 4 art 4 EMK art 35 EMK prot 4 art 4 - (art. 3) prohibition of torture (art. 8) right to respect for private and family life (art. 13) right to an effective remedy (art. 35) admissibility criteria (p4-4) prohibition of collective expulsion of aliens-{general} / (art. 3) forbud mot tortur (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 35) saker som kan prøves (p4-4) forbud mot kollektiv utvisning av utlendinger-{generell}


2014-10-03 Menneskerettsdomstolen

Case of JEUNESSE v. THE NETHERLANDS (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 41 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for family life (art. 41) just satisfaction-{general} margin of appreciation / (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt familieliv (art. 41) rimelig erstatning-{generell} skjønnsmargin