Dommer 113 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ca. fire måneder.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

2016-01-21 Menneskerettsdomstolen

Case of L.E. v. GREECE (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 4 EMK art 4 -1 EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 13 EMK art 35 EMK art 41 - (art. 4) prohibition of slavery and forced labour (art. 4-1) trafficking in human beings (art. 6) right to a fair trial (art. 6) criminal proceedings (art. 6-1) reasonable time (art. 13) right to an effective remedy (art. 13) effective remedy (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction more ... (art. 41) non-pecuniary damage positive obligations / (art. 4) forbud mot slaveri og tvangsarbeid (art. 4-1) menneskehandel (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) straffeprosess (art. 6-1) rimelig tid (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 13) effektivt rettsmiddel (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning more ... (art. 41) ikke-økonomisk skade positive forpliktelser


2016-01-07 Menneskerettsdomstolen

Case of BERGMANN v. GERMANY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 5 EMK art 5 -1 EMK art 5 -1-e EMK art 7 EMK art 7 -1 EMK art 35 EMK art 41 - (art. 5) right to liberty and security (art. 5-1) lawful arrest or detention (art. 5-1) procedure prescribed by law (art. 5-1-e) persons of unsound mind (art. 7) no punishment without law (art. 7-1) conviction (art. 7-1) criminal offence (art. 7-1) heavier penalty (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} / (art. 5) retten til frihet og sikkerhet (art. 5-1) lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse (art. 5-1) fremgangsmåte foreskrevet ved lov (art. 5-1-e) sinnslidende (art. 7) ingen straff uten lov (art. 7-1) domfellelse (art. 7-1) straffbar handling (art. 7-1) strengere straff (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell}


2016-01-05 Menneskerettsdomstolen

Case of FRUMKIN v. RUSSIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 5 EMK art 5 -1 EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 10 EMK art 11 EMK art 11 -1 EMK art 11 -2 EMK art 35 EMK art 41 - (art. 5) right to liberty and security (art. 5-1) lawful arrest or detention (art. 6) right to a fair trial (art. 6) criminal proceedings (art. 6-1) fair hearing (art. 10) freedom of expression -{general} (art. 11) freedom of assembly and association (art. 11-1) freedom of peaceful assembly (art. 11-2) necessary in a democratic society (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) non-pecuniary damage positive obligations proportionality / (art. 5) retten til frihet og sikkerhet (art. 5-1) lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) straffeprosess (art. 6-1) forsvarlig behandling (art. 10) ytringsfrihet -{generell} (art. 11) forsamlings- og foreningsfrihet (art. 11-1) rett til fritt å delta i fredelige forsamlinger (art. 11-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) ikke-økonomisk skade positive forpliktelser forholdsmessighet


2015

2015-12-17 Menneskerettsdomstolen

Case of KRISTIANSEN v. NORWAY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 41 - (art. 6) right to a fair trial (art. 6) criminal proceedings (art. 6-1) impartial tribunal (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) straffeprosess (art. 6-1) upartisk domstol (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade


2015-12-15 Menneskerettsdomstolen

Case of SZAFRAŃSKI v. POLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 8 EMK art 35 EMK art 41 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) degrading treatment (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8) positive obligations (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) nedverdigende behandling (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 8) positive forpliktelser (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning -{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade


2015-12-15 Menneskerettsdomstolen

Case of SCHATSCHASCHWILI v. GERMANY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 + EMK art 6 -3-d EMK art 6 -1 EMK art 6 -3-d EMK art 35 EMK art 41 - (art. 6) right to a fair trial (art. 6) criminal proceedings (art. 6-1) fair hearing (art. 6-3-d) examination of witnesses (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) straffeprosess (art. 6-1) forsvarlig behandling (art. 6-3-d) avhør av vitner (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning


2015-12-08 Menneskerettsdomstolen

EKLUND v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 35 - (art. 6) right to a fair trial (art. 35) admissibility criteria / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 35) saker som kan prøves


2015-12-04 Menneskerettsdomstolen

Case of ROMAN ZAKHAROV v. RUSSIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 34 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 41 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for correspondence (art. 8-1) respect for private life (art. 8-2) interference (art. 8-2) necessary in a democratic society (art. 8-2) economic well-being of the country (art. 8-2) national security (art. 8-2) prevention of crime (art. 8-2) public safety (art. 8-2) prescribed by law (art. 8-2) foreseeability (art. 8-2) safeguards against abuse (art. 34) individual applications (art. 34) actio popularis (art. 34) victim (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage / (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 8-1) respekt for sin korrespondanse (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 8-2) inngrep (art. 8-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 8-2) økonomisk velferd (art. 8-2) nasjonal sikkerhet (art. 8-2) forebygging av kriminalitet (art. 8-2) offentlig trygghet (art. 8-2) foreskrevet ved lov (art. 8-2) forutsigbarhet (art. 8-2) rettssikkerhetsgarantier mot misbruk (art. 34) individklager (art. 34) actio popularis (art. 34) offer (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade


2015-12-01 Menneskerettsdomstolen

VALKEJARVI v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 35 EMK prot 4 art 2 EMK prot 4 art 2-1 EMK prot 4 art 2-3 - (art. 35) admissibility criteria (p4-2) freedom of movement-{general} / (art. 35) saker som kan prøves (p4-2) bevegelsesfrihet-{generell}


2015-11-10 Menneskerettsdomstolen

Case of COUDERC and HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIÉS v. FRANCE (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 10 EMK art 10 -1 EMK art 10 -2 EMK art 41 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for private life (art. 10) freedom of expression -{general} (art. 10-1) freedom of expression (art. 10-2) necessary in a democratic society (art. 10-2) protection of the rights of others (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage more. . margin of appreciation proportionality / (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 10) ytringsfrihet-{generell} (art. 10-1) ytringsfrihet (art. 10-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 10-2) beskyttelse av andres rettigheter (art. 41) rimelig erstatning -{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 41) økonomisk tap more ... skjønnsmargin proporsjonalitet


2015-11-03 Menneskerettsdomstolen

VAZVAN v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 35 - (art. 6) right to a fair trial (art. 35) admissibility criteria / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 35) saker som kan prøves


2015-10-29 Menneskerettsdomstolen

Case of VALADA MATOS DAS NEVES v. PORTUGAL (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 13 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 41 - (art. 6) right to a fair trial (art. 6) civil proceedings (art. 6-1) reasonable time (art. 13) right to an effective remedy (art. 13) arguable claim (art. 13) effective remedy (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) sivilprosess (art. 6-1) rimelig tid (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 13) prosedabelt krav (art. 13) effektivt rettsmiddel (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 41) økonomisk tap


2015-10-20 Menneskerettsdomstolen

Case of DVORSKI v. CROATIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 + EMK art 3 -3-c EMK art 6 -1 EMK art 6 -3-c EMK art 41 - (art. 6) right to a fair trial (art. 6-1) fair hearing (art. 6-3-c) defence through legal assistance (art. 6-3-c) legal assistance of his own choosing (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6-1) forsvarlig behandling (art. 6-3-c) å forsvare seg med rettslig bistand (art. 6-3-c) rettslig bistand etter eget valg (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade


2015-10-20 Menneskerettsdomstolen

Case of PENTIKÄINEN v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 10 EMK art 10 -1 EMK art 10 -2 - (art. 10) freedom of expression -{general} (art. 10-1) freedom of expression (art. 10-2) interference (art. 10-2) necessary in a democratic society (art. 10-2) prevention of crime (art. 10-2) prevention of disorder (art. 10-2) public safety (art. 10-2) prescribed by law proportionality / (art. 10) ytringsfrihet -{generell} (art. 10-1) ytringsfrihet (art. 10-2) inngrep (art. 10-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 10-2) forebyggelse av kriminalitet (art. 10-2) forebyggelse av uorden (art. 10-2) offentlig trygghet (art. 10-2) foreskrevet ved lov forholdsmessighet


2015-10-20 Menneskerettsdomstolen

Case of VASILIAUSKAS v. LITHUANIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 7 EMK art 7 -1 EMK art 7 -2 EMK art 41 - (art. 7) no punishment without law (art. 7-1) criminal offence (art. 7-1) nullum crimen sine lege (art. 7-1) retroactivity (art. 7-2) criminal offence (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage / (art. 7) ingen straff uten lov (art. 7-1) straffbar handling (art. 7-1) forbud mot tilbakevirkende lover (art. 7-1) tilbakevirkning (art. 7-2) straffbar handling (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke økonomisk skade (art. 41) økonomisk tap


2015-10-15 Menneskerettsdomstolen

Case of PERINCEK v. SWITZERLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 10 EMK art 10 -1 EMK art 10 -2 EMK art 16 EMK art 41 - (art. 10) freedom of expression -{general} (art. 10-1) freedom of expression (art. 10-2) necessary in a democratic society (art. 10-2) prevention of disorder (art. 10-2) protection of the rights of others (art. 10-2) prescribed by law (art. 10-2) foreseeability (art. 16) restrictions on political activity of aliens-{general} (art. 16) restrictions on political activity of aliens (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage margin of appreciation proportionality / (art. 10) ytringsfrihet -{generell} (art. 10-1) ytringsfrihet (art. 10-2) nødvendige i et demokratisk samfunn (art. 10-2) forebyggelse av uorden (art. 10-2) beskyttelse av andres rettigheter (art. 10-2) foreskrevet ved lov (art. 10-2) forutsigbarhet (art. 16) begrensninger i utlendingers politiske virksomhet-{generell} (art. 16) begrensninger i utlendingers politiske virksomhet (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 41) økonomisk tap skjønnsmargin forholdsmessighet


2015-10-15 Menneskerettsdomstolen

Case of KUDREVICIUS and OTHERS. v. LITHUANIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 11 EMK art 11 -1 EMK art 11 -2 - (art. 11) freedom of assembly and association (art. 11-1) freedom of peaceful assembly (art. 11-2) interference (art. 11-2) necessary in a democratic society (art. 11-2) prevention of disorder (art. 11-2) protection of the rights and freedoms of others (art. 11-2) prescribed by law / (art. 11) forsamlings- og foreningsfrihet (art. 11-1) rett til fritt å delta i fredelige forsamlinger (art. 11-2) inngrep (art. 11-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 11-2) forebygging av uorden (art. 11-2) beskyttelse av andres rettigheter og friheter (art. 11-2) foreskrevet ved lov


2015-09-28 Menneskerettsdomstolen

Case of BOUYID v. BELGIUM (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 41 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) degrading treatment (art. 3) effective investigation (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) nedverdigende behandling (art. 3) effektiv etterforskning (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning


2015-09-18 Menneskerettsdomstolen

GHERGHINA v. ROMANIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 14 EMK art 14 + EMK art 8 EMK art 35 EMK art 35 -1 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 14) prohibition of discrimination (art. 14) discrimination (art. 35) admissibility criteria / (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 14) forbud mot diskriminering (art. 14) diskriminering (art. 35) saker som kan prøves


2015-09-03 Menneskerettsdomstolen

Case of M. and M. v. CROATIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 35 EMK art 41 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) effective investigation (art. 3) positive obligations (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8) positive obligations (art. 8-1) respect for family life (art. 8-1) respect for private life (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) non-pecuniary damage / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) effektiv etterforskning (art. 3) positive forpliktelser (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 8) positive forpliktelser (art. 8-1) respekt for sitt familieliv (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) ikke-økonomisk skade