Dommer og andre rettsavgjørelser 119 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ett år.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

2016-09-06 Menneskerettsdomstolen

Case of ALIMOV. v. TURKEY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 5 EMK art 5 -1 EMK art 5 -1-f EMK art 5 -2 EMK art 5 -4 EMK art 5 -5 EMK art 13 EMK art 13 + EMK art 3 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 41 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) degrading treatment (art. 5) right to liberty and security (art. 5-1) lawful arrest or detention (art. 5-1-f) expulsion (art. 5-2) information on reasons for arrest (art. 5-2) prompt information (art. 5-4) review of lawfulness of detention (art. 5-5) compensation (art. 13) right to an effective remedy (art. 13) effective remedy (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) nedverdigende behandling (art. 5) retten til frihet og sikkerhet (art. 5-1) lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse (art. 5-1-f) utsendelse (art. 5-2) informasjon om grunnene til pågripelsen (art. 5-2) skal underrettes straks (art. 5-4) vurdering av lovligheten av frihetsberøvelsen (art. 5-5) erstatning (art. 13) rett til et effektivt rettsmiddel (art. 13) effektivt rettsmiddel (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade


2016-09-01 Menneskerettsdomstolen

Case of WENNER v. GERMANY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 41 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) positive obligations (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage margin of appreciation / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) positive forpliktelser (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk tap (art. 41) økonomisk tap skjønnsmargin


2016-08-23 Menneskerettsdomstolen

Case of J.K. and OTHERS v. SWEDEN (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 41 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) expulsion (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) utvisning (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 41) økonomisk skade


2016-07-21 Menneskerettsdomstolen

Case of MAMATAS and OTHERS v. HELLAS (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 14 EMK art 14 + EMK prot 1 art 1-1 EMK art 35 EMK prot 1 art 1-1 EMK prot 1 art 1-1-1 - (art. 14) prohibition of discrimination (art. 14) discrimination (art. 14) objective and reasonable justification (art. 35) admissibility criteria (p1-1) protection of property (p1-1-1) deprivation of property (p1-1-1) public interest (p1-1-1) peaceful enjoyment of possessions (p1-1-1) prescribed by law proportionality / (art. 14) forbud mot diskriminering (art. 14) diskriminering (art. 14) objektiv og tilfredsstillende begrunnelse (art. 35) saker som kan prøves (p1-1) vern om eiendom (p1-1-1) fratakelse av eiendom (p1-1-1) det offentliges interesser (p1-1-1) å få nyte sin eiendom i fred (p1-1-1) hjemlet i lov forholdsmessighet


2016-07-05 Menneskerettsdomstolen

Case of JERONOVICS v. LATVIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 34 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 35 -3 EMK art 37 EMK art 37 -1 EMK art 41 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) effective investigation (art. 34) individual applications (art. 34) victim (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 35-1) six month period (art. 35-3) ratione materiae (art. 37) striking out applications (art. 37-1) striking out applications (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) effektiv etterforskning (art. 34) individklager (art. 34) offer (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 35-1) seksmånedersperiode (art. 35-3) ratione materiae (art. 37) stryking av klager (art. 37-1) stryking av klager (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade


2016-07-05 Menneskerettsdomstolen

Case of BUZADJI v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 5 EMK art 5 -1 EMK art 5 -1-c EMK art 5 -3 EMK art 34 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 41 EMK prot 4 art 2 EMK prot 4 art 2-1 - (art. 5) right to liberty and security (art. 5-1) deprivation of liberty (art. 5-1-c) reasonable suspicion (art. 5-1-c) reasonably necessary to prevent fleeing (art. 5-1-c) reasonably necessary to prevent offence (art. 5-3) brought promptly before judge or other officer (art. 5-3) reasonableness of pre-trial detention (art. 34) individual applications (art. 34) victim (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (p4-2) freedom of movement-{general} (p4-2-1) freedom of movement / (art. 5) retten til frihet og sikkerhet (art. 5-1) frihetsberøvelse (art. 5-1-c) rimelig mistanke (art. 5-1-c) rimelig grunn til å anse nødvendig for å hindre en person i å flykte (art. 5-1-c) rimelig grunn til å anse nødvendig for å hindre en straffbar handling (art. 5-3) skal straks bli stilt for en dommer eller annen embetsmann (art. 5-3) forsvarligheten av varetekten (art. 34) individklager (art. 34) offer (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 41) rimelig erstatning -{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (p4-2) bevegelsesfrihet-{generell} (p4-2-1) bevegelsesfrihet


2016-06-30 Menneskerettsdomstolen

Case of TADDEUCCI and McCall v. ITALY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 14 EMK art 14 + EMK art 8 -1 EMK art 35 EMK art 41 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for family life (art. 14) prohibition of discrimination (art. 14) comparable situation (art. 14) discrimination (art. 14) other status (art. 14) objective and reasonable justification (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage margin of appreciation / (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 14) forbud mot diskriminering (art. 14) sammenlignbar situasjon (art. 14) diskriminering (art. 14) annen status (art. 14) objektiv og tilfredsstillende begrunnelse (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade forholdsmessighet


2016-06-28 Menneskerettsdomstolen

BAKKE v. NORWAY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 1 EMK art 2 EMK art 2 + EMK art 1 EMK art 2 -1 EMK art 8 EMK art 13 EMK art 14 EMK art 14 + EMK art 2 -1 EMK art 35 - (art. 2) right to life (art. 8) right to respect for private and family life (art. 13) right to an effective remedy (art. 14) prohibition of discrimination (art. 35) admissibility criteria / (art. 2) retten til liv (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 14) forbud mot diskriminering (art. 35) saker som kan prøves


2016-06-23 Menneskerettsdomstolen

Case of BAKA v. HUNGARY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 10 EMK art 10 -1 EMK art 10 -2 EMK art 41 - (art. 6) right to a fair trial (art. 6) civil proceedings (art. 6-1) access to court (art. 6-1) civil rights and obligations (art. 6-1) determination (civil) (art. 10) freedom of expression -{general} (art. 10-1) freedom of expression (art. 10-2) necessary in a democratic society (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage margin of appreciation / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) sivilprosess (art. 6-1) adgang til domstolen (art. 6-1) borgerlige rettigheter og plikter (art. 6-1) avgjørelse (sivil) (art. 10) ytringsfrihet -{generell} (art. 10-1) ytringsfrihet (art. 10-2) nødvendige i et demokratisk samfunn (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 41) økonomisk tap skjønnsmargin


2016-06-21 Menneskerettsdomstolen

Case of RAMADAN v. MALTA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 35 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for private life (art. 8-2) prescribed by law (art. 35) admissibility criteria safeguards against abuse / (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8-1) respekt for privatliv (art. 8-2) foreskrevet ved lov (art. 35) saker som kan prøves vern mot misbruk


2016-06-21 Menneskerettsdomstolen

Case of AL-DULIMI and MONTANA MANAGEMENT INC v. SWITZERLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 35 EMK art 35 -3 EMK art 41 - (art. 6) right to a fair trial (art. 6) civil proceedings (art. 6-1) access to court (art. 6-1) civil rights and obligations (art. 35) admissibility criteria (art. 35-3) ratione materiae (art. 35-3) ratione personae (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) sivilprosess (art. 6-1) adgang til domstolen (art. 6-1) borgerlige rettigheter og plikter (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-3) ratione materiae (art. 35-3) ratione personae (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 41) økonomisk tap


2016-05-31 Menneskerettsdomstolen

Case of A.N. v. Lithuania (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 41 - (art. 6) right to a fair trial (art. 6) civil proceedings (art. 6-1) access to court (art. 6-1) civil rights and obligations (art. 6-1) fair hearing (art. 6-1) adversarial trial (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for private life (art. 8-2) necessary in a democratic society (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage proportionality / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) sivilprosess (art. 6-1) adgang til domstolen (art. 6-1) borgerlige rettigheter og plikter (art. 6-1) forsvarlig behandling (art. 6-1) kontradiktorisk rettergang (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 8-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade forholdsmessighet


2016-05-24 Menneskerettsdomstolen

M.R. and OTHERS v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 8 EMK art 13 EMK art 35 - (art. 3) prohibition of torture (art. 8) right to respect for private and family life (art. 13) right to an effective remedy (art. 35) admissibility criteria / (art. 3) forbud mot tortur (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 35) saker som kan prøves


2016-05-24 Menneskerettsdomstolen

Case of BIAO v. DENMARK (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 14 EMK art 14 + EMK art 8 EMK art 41 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for family life (art. 14) prohibition of discrimination (art. 14) discrimination (art. 14) national origin (art. 14) race (art. 14) objective and reasonable justification (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage margin of appreciation proportionality / (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt familieliv (art. 14) forbud mot diskriminering (art. 14) diskriminering (art. 14) nasjonal opprinnelse (art. 14) rase (art. 14) objektiv og tilfredsstillende begrunnelse (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke- økonomisk skade skjønnsmargin forholdsmessighet


2016-05-24 Menneskerettsdomstolen

Case of PAUNOVIĆ and MILIVOJEVIĆ v. SERBIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 13 EMK art 13 + EMK prot 1 art 3 EMK art 35 EMK art 37 EMK art 37 -1 EMK art 37 -1-a EMK art 37 -1-b EMK art 37 -1-c EMK art 41 EMK prot 1 art 3 - (art. 13) right to an effective remedy (art. 13) effective remedy (art. 35) admissibility criteria (art. 37) striking out applications (art. 37-1) striking out applications (art. 37-1-a) absence of intention to pursue petition (art. 37-1-b) matter resolved (art. 37-1-c) continued examination not justified (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage (p1-3) right to free elections-{general} (p1-3) right to free elections / (art. 13) rett til effektivt rettsmiddel (art. 13) effektivt rettsmiddel (art. 35) saker som kan prøves (art. 37) stryking av klager (art. 37-1) stryking av klager (art. 37-1-a) manglende hensikt om å følge opp klagen (art. 37-1-b) saken er løst (art. 37-1-c) videre behandling kan ikke lenger forsvares (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 41) økonomisk skade (p1-3) rett til frie valg-{generell} (p1-3) rett til frie valg


2016-05-23 Menneskerettsdomstolen

Case of AVOTIŅŠ v. LATVIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 - (art. 6) right to a fair trial (art. 6) enforcement proceedings (art. 6-1) fair hearing (art. 6-1) adversarial trial (art. 6-1) equality of arms / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) fullbyrdelsessøksmål (art. 6-1) forsvarlig behandling (art. 6-1) kontradiktorisk rettergang (art. 6-1) likhetsprinsippet


2016-05-19 Menneskerettsdomstolen

Case of D.L. v. BULGARIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 5 EMK art 5 -1 EMK art 5 -1-d EMK art 5 -4 EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 41 - (art. 5) right to liberty and security (art. 5-1) deprivation of liberty (art. 5-1-d) minors (art. 5-4) review of lawfulness of detention (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for correspondence (art. 8-2) necessary in a democratic society (art. 8-2) prevention of disorder (art. 8-2) protection of health (art. 8-2) protection of the rights and freedoms of others (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage margin of appreciation positive obligations proportionality / (art. 5) retten til frihet og sikkerhet (art. 5-1) frihetsberøvelse (art. 5-1-d) mindreårige (art. 5-4) vurdering av lovligheten av frihetsberøvelsen (art. 8) retten til respekt for sitt privatliv og familieliv (art. 8-1) respekt for sin korrespondanse (art. 8-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 8-2) forebygging av uorden (art. 8-2) beskyttelse av helse (art. 8-2) beskyttelse av andres rettigheter og friheter (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade skjønnsmargin positiv sikreplikt forholdsmessighet


2016-05-17 Menneskerettsdomstolen

Case of KARÁCSONY and OTHERS v. HUNGARY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 10 EMK art 10 -1 EMK art 10 -2 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 41 EMK prot 1 art 3 - (art. 10) freedom of expression -{general} (art. 10-1) freedom of expression (art. 10-2) necessary in a democratic society (art. 10-2) prevention of disorder (art. 10-2) protection of the rights of others (art. 10-2) prescribed by law (art. 10-2) foreseeability (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 35-1) effective domestic remedy (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage (p1-3) right to free elections-{general} margin of appreciation proportionality safeguards against abuse / (art. 10) ytringsfrihet -{generell} (art. 10-1) ytringsfrihet (art. 10-2) nødvendige i et demokratisk samfunn (art. 10-2) forebyggelse av uorden (art. 10-2) beskyttelse av andres rettigheter (art. 10-2) foreskrevet ved lov (art. 10-2) forutsigbarhet (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 35-1) effektivt nasjonalt rettsmiddel (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 41) økonomisk tap (p1-3) rett til frie valg-{generell} skjønnsmargin forholdmessighet rettssikkerhetsgarantier mot misbruk


2016-04-26 Menneskerettsdomstolen

Case of CUMHURİYET HALK PARTİSİ v. TURKEY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 11 EMK art 11 -1 EMK art 11 -2 EMK art 35 EMK art 41 - (art. 11) freedom of assembly and association (art. 11-1) freedom of association (art. 11-2) interference (art. 11-2) prescribed by law (art. 11-2) foreseeability (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) pecuniary damage margin of appreciation / (art. 11) forsamlings- og foreningsfrihet (art. 11-1) frihet til forening med andre (art. 11-2) inngrep (art. 11-2) foreskrevet ved lov (art. 11-2) forutsigbarhet (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) økonomisk skade skjønnsmargin


2016-04-26 Menneskerettsdomstolen

Case of IZZETTI DOGAN and OTHERS v. TURKEY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 9 EMK art 9 -1 EMK art 9 -2 EMK art 14 EMK art 14 + EMK art 9 -1 EMK art 41 - (art. 9) freedom of thought conscience and religion (art. 9-1) freedom of religion (art. 9-2) necessary in a democratic society (art. 9-2) protection of public order (art. 14) prohibition of discrimination (art. 14) comparable situation (art. 14) discrimination (art. 14) religion (art. 14) objective and reasonable justification (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage margin of appreciation proportionality / (art. 9) tanke-, samvittighets- og religionsfrihet (art. 9-1) religionsfrihet (art. 9-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 9-2) beskyttelse av offentlig orden (art. 14) forbud mot diskriminering (art. 14) sammenliknbar situasjon (art. 14) diskriminering (art. 14) religion (art. 14) objektiv og tilfredsstillende begrunnelse (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade skjønnsmargin forholdsmessighet