Dommer og andre rettsavgjørelser 111 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ett år.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

2016-11-17 Menneskerettsdomstolen

Case of V.M. and OTHERS v. BELGIUM (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 37 EMK art 37 -1 EMK art 37 -1-c - (art. 37) striking out applications (art. 37-1) striking out applications (art. 37-1-c) continued examination not justified / (art. 37) stryking av klager (art. 37-1) stryking av klager (art. 37-1-c) videre behandling kan ikke lenger forsvares


2016-11-15 Menneskerettsdomstolen

Case of A and B v. NORWAY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK prot 7 art 4 - (p7-4) right not to be tried or punished twice-{general} (p7-4) criminal offence (p7-4) right not to be tried or punished twice / (p7-4) rett til ikke å bli stilt for retten eller straffet to ganger- {generell} (p7-4) straffbar handling (p7-4) rett til ikke å bli stilt for retten eller straffet to ganger


2016-10-20 Menneskerettsdomstolen

Case of MURŠIČ v. CROATIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 41 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) degrading treatment (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) nedverdigende behandling (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade


2016-10-11 Menneskerettsdomstolen

J.M.N. and C.H. v. NORWAY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 35 - (art. 6) right to a fair trial (art. 8) right to respect for private and family life (art. 35) admissibility criteria / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 35) saker som kan prøves


2016-10-11 Menneskerettsdomstolen

Case of T.S. and J.J. v. NORWAY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 34 EMK art 35 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 34) individual applications (art. 35) admissibility criteria / (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 34) individklager (art. 35) saker som kan prøves


2016-10-04 Menneskerettsdomstolen

Case of M.A.-M. and OTHERS v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 13 EMK art 35 - (art. 3) prohibition of torture (art. 13) right to an effective remedy (art. 35) admissibility criteria / (art. 3) forbud mot tortur (art. 13) rett til effektive rettsmidler (art. 35) saker som kan prøves


2016-09-21 Menneskerettsdomstolen

Case of KHAN v. GERMANY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 37 EMK art 37 -1 EMK art 37 -1-c EMK art 41 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8) expulsion (art. 37) striking out applications (art. 37-1) striking out applications (art. 37-1-c) continued examination not justified (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) costs and expenses / (art. 8) retten til respekt for sitt privatliv og familieliv (art. 8) utvisning (art. 37) stryking av klager (art. 37-1) stryking av klager (art. 37-1-c) videre behandling kan ikke lenger forsvares (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) saksomkostninger og utgifter


2016-09-13 Menneskerettsdomstolen

Case of IBRAHIM and OTHERS v. THE UNITED KINGDOM (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 + EMK art 6 -3-c EMK art 6 -1 EMK art 6 -3 EMK art 6 -3-c EMK art 35 EMK art 41 - (art. 6) right to a fair trial (art. 6) criminal proceedings (art. 6-1) criminal charge (art. 6-1) fair hearing (art. 6-1) necessary in a democratic society (art. 6-3) rights of defence (art. 6-3-c) defence through legal assistance (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) straffeprosess (art. 6-1) straffesiktelse (art. 6-1) forsvarlig behandling (art. 6-1) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 6-3) minsterettigheter (art. 6-3-c) å forsvare seg med rettslig bistand (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 41) økonomisk tap


2016-09-06 Menneskerettsdomstolen

Case of W.D. v. BELGIUM (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 5 EMK art 5 -1 EMK art 5 -1-e EMK art 5 -4 EMK art 13 EMK art 13 + EMK art 3 EMK art 41 EMK art 46 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) degrading treatment (art. 5) right to liberty and security (art. 5-1) lawful arrest or detention (art. 5-1-e) persons of unsound mind (art. 5-4) review of lawfulness of detention (art. 13) right to an effective remedy (art. 13) effective remedy (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 46) binding force and execution of judgments (art. 46) general measures (art. 46) pilot judgment (art. 46) systemic problem / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) nedverdigende behandling (art. 5) retten til frihet og sikkerhet (art. 5-1) lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse (art. 5-1-e) sinnslidende (art. 5-4) vurdering av lovligheten av frihetsberøvelsen (art. 13) retten til effektivt rettsmiddel (art. 13) effektivt rettsmiddel (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 46) dommers bindende kraft og deres iverksettelse (art. 46) generelle tiltak (art. 46) pilot-dom (art. 46) systematisk problem


2016-09-06 Menneskerettsdomstolen

Case of ALIMOV. v. TURKEY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 5 EMK art 5 -1 EMK art 5 -1-f EMK art 5 -2 EMK art 5 -4 EMK art 5 -5 EMK art 13 EMK art 13 + EMK art 3 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 41 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) degrading treatment (art. 5) right to liberty and security (art. 5-1) lawful arrest or detention (art. 5-1-f) expulsion (art. 5-2) information on reasons for arrest (art. 5-2) prompt information (art. 5-4) review of lawfulness of detention (art. 5-5) compensation (art. 13) right to an effective remedy (art. 13) effective remedy (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) nedverdigende behandling (art. 5) retten til frihet og sikkerhet (art. 5-1) lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse (art. 5-1-f) utsendelse (art. 5-2) informasjon om grunnene til pågripelsen (art. 5-2) skal underrettes straks (art. 5-4) vurdering av lovligheten av frihetsberøvelsen (art. 5-5) erstatning (art. 13) rett til et effektivt rettsmiddel (art. 13) effektivt rettsmiddel (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade


2016-09-01 Menneskerettsdomstolen

Case of WENNER v. GERMANY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 41 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) positive obligations (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage margin of appreciation / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) positive forpliktelser (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk tap (art. 41) økonomisk tap skjønnsmargin


2016-08-23 Menneskerettsdomstolen

Case of J.K. and OTHERS v. SWEDEN (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 41 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) expulsion (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) utvisning (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 41) økonomisk skade


2016-07-21 Menneskerettsdomstolen

Case of MAMATAS and OTHERS v. HELLAS (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 14 EMK art 14 + EMK prot 1 art 1-1 EMK art 35 EMK prot 1 art 1-1 EMK prot 1 art 1-1-1 - (art. 14) prohibition of discrimination (art. 14) discrimination (art. 14) objective and reasonable justification (art. 35) admissibility criteria (p1-1) protection of property (p1-1-1) deprivation of property (p1-1-1) public interest (p1-1-1) peaceful enjoyment of possessions (p1-1-1) prescribed by law proportionality / (art. 14) forbud mot diskriminering (art. 14) diskriminering (art. 14) objektiv og tilfredsstillende begrunnelse (art. 35) saker som kan prøves (p1-1) vern om eiendom (p1-1-1) fratakelse av eiendom (p1-1-1) det offentliges interesser (p1-1-1) å få nyte sin eiendom i fred (p1-1-1) hjemlet i lov forholdsmessighet


2016-07-05 Menneskerettsdomstolen

Case of JERONOVICS v. LATVIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 34 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 35 -3 EMK art 37 EMK art 37 -1 EMK art 41 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) effective investigation (art. 34) individual applications (art. 34) victim (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 35-1) six month period (art. 35-3) ratione materiae (art. 37) striking out applications (art. 37-1) striking out applications (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) effektiv etterforskning (art. 34) individklager (art. 34) offer (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 35-1) seksmånedersperiode (art. 35-3) ratione materiae (art. 37) stryking av klager (art. 37-1) stryking av klager (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade


2016-07-05 Menneskerettsdomstolen

Case of BUZADJI v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 5 EMK art 5 -1 EMK art 5 -1-c EMK art 5 -3 EMK art 34 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 41 EMK prot 4 art 2 EMK prot 4 art 2-1 - (art. 5) right to liberty and security (art. 5-1) deprivation of liberty (art. 5-1-c) reasonable suspicion (art. 5-1-c) reasonably necessary to prevent fleeing (art. 5-1-c) reasonably necessary to prevent offence (art. 5-3) brought promptly before judge or other officer (art. 5-3) reasonableness of pre-trial detention (art. 34) individual applications (art. 34) victim (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (p4-2) freedom of movement-{general} (p4-2-1) freedom of movement / (art. 5) retten til frihet og sikkerhet (art. 5-1) frihetsberøvelse (art. 5-1-c) rimelig mistanke (art. 5-1-c) rimelig grunn til å anse nødvendig for å hindre en person i å flykte (art. 5-1-c) rimelig grunn til å anse nødvendig for å hindre en straffbar handling (art. 5-3) skal straks bli stilt for en dommer eller annen embetsmann (art. 5-3) forsvarligheten av varetekten (art. 34) individklager (art. 34) offer (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 41) rimelig erstatning -{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (p4-2) bevegelsesfrihet-{generell} (p4-2-1) bevegelsesfrihet


2016-06-30 Menneskerettsdomstolen

Case of TADDEUCCI and McCall v. ITALY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 14 EMK art 14 + EMK art 8 -1 EMK art 35 EMK art 41 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for family life (art. 14) prohibition of discrimination (art. 14) comparable situation (art. 14) discrimination (art. 14) other status (art. 14) objective and reasonable justification (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage margin of appreciation / (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 14) forbud mot diskriminering (art. 14) sammenlignbar situasjon (art. 14) diskriminering (art. 14) annen status (art. 14) objektiv og tilfredsstillende begrunnelse (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade forholdsmessighet


2016-06-28 Menneskerettsdomstolen

BAKKE v. NORWAY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 1 EMK art 2 EMK art 2 + EMK art 1 EMK art 2 -1 EMK art 8 EMK art 13 EMK art 14 EMK art 14 + EMK art 2 -1 EMK art 35 - (art. 2) right to life (art. 8) right to respect for private and family life (art. 13) right to an effective remedy (art. 14) prohibition of discrimination (art. 35) admissibility criteria / (art. 2) retten til liv (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 14) forbud mot diskriminering (art. 35) saker som kan prøves


2016-06-23 Menneskerettsdomstolen

Case of BAKA v. HUNGARY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 10 EMK art 10 -1 EMK art 10 -2 EMK art 41 - (art. 6) right to a fair trial (art. 6) civil proceedings (art. 6-1) access to court (art. 6-1) civil rights and obligations (art. 6-1) determination (civil) (art. 10) freedom of expression -{general} (art. 10-1) freedom of expression (art. 10-2) necessary in a democratic society (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage margin of appreciation / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) sivilprosess (art. 6-1) adgang til domstolen (art. 6-1) borgerlige rettigheter og plikter (art. 6-1) avgjørelse (sivil) (art. 10) ytringsfrihet -{generell} (art. 10-1) ytringsfrihet (art. 10-2) nødvendige i et demokratisk samfunn (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 41) økonomisk tap skjønnsmargin


2016-06-21 Menneskerettsdomstolen

Case of RAMADAN v. MALTA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 35 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for private life (art. 8-2) prescribed by law (art. 35) admissibility criteria safeguards against abuse / (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8-1) respekt for privatliv (art. 8-2) foreskrevet ved lov (art. 35) saker som kan prøves vern mot misbruk


2016-06-21 Menneskerettsdomstolen

Case of AL-DULIMI and MONTANA MANAGEMENT INC v. SWITZERLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 35 EMK art 35 -3 EMK art 41 - (art. 6) right to a fair trial (art. 6) civil proceedings (art. 6-1) access to court (art. 6-1) civil rights and obligations (art. 35) admissibility criteria (art. 35-3) ratione materiae (art. 35-3) ratione personae (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) sivilprosess (art. 6-1) adgang til domstolen (art. 6-1) borgerlige rettigheter og plikter (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-3) ratione materiae (art. 35-3) ratione personae (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 41) økonomisk tap