Dommer 94 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ca. fire måneder.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

2016-04-26 Menneskerettsdomstolen

Case of CUMHURİYET HALK PARTİSİ v. TURKEY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 11 EMK art 11 -1 EMK art 11 -2 EMK art 35 EMK art 41 - (art. 11) freedom of assembly and association (art. 11-1) freedom of association (art. 11-2) interference (art. 11-2) prescribed by law (art. 11-2) foreseeability (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) pecuniary damage margin of appreciation / (art. 11) forsamlings- og foreningsfrihet (art. 11-1) frihet til forening med andre (art. 11-2) inngrep (art. 11-2) foreskrevet ved lov (art. 11-2) forutsigbarhet (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) økonomisk skade skjønnsmargin


2016-04-26 Menneskerettsdomstolen

Case of MURRAY v. THE NETHERLANDS (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 34 EMK art 41 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) degrading punishment (art. 3) inhuman punishment (art. 34) individual applications (art. 34) locus standi (art. 34) victim (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage margin of appreciation / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) nedverdigende straff (art. 3) umenneskelig straff (art. 34) individklager (art. 34) locus standi (art. 34) offer (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade skjønnsmargin


2016-04-26 Menneskerettsdomstolen

Case of CANGÖZ and OTHERS v. TURKEY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 2 EMK art 2 -1 EMK art 2 -2 EMK art 3 EMK art 41 - (art. 2) right to life (art. 2-1) effective investigation (art. 2-1) life (art. 2-2) absolutely necessary (art. 2-2) use of force (art. 3) prohibition of torture (art. 3) degrading treatment (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage proportionality / (art. 2) retten til liv (art. 2-1) effektiv etterforskning (art. 2-1) liv (art. 2-2) absolutt nødvendig (art. 2-2) bruk av makt (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) nedverdigende behandling (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade forholdsmessighet


2016-04-12 Menneskerettsdomstolen

Case of R.B. v. HUNGARY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 14 EMK art 35 EMK art 35 -3 EMK art 41 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) degrading treatment (art. 3) effective investigation (art. 3) positive obligations (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8) positive obligations (art. 8-1) respect for private life (art. 14) prohibition of discrimination (art. 14) discrimination (art. 14) national minority (art. 14) race (art. 35) admissibility criteria (art. 35-3) manifestly ill-founded (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage margin of appreciation / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) nedverdigende behandling (art. 3) effektiv etterforskning (art. 3) positive forpliktelser (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 8) positive forpliktelser (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 14) forbud mot diskriminering (art. 14) diskriminering (art. 14) nasjonal minoritet (art. 14) rase (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-3) åpenbart grunnløs (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade skjønnsmargin


2016-03-30 Menneskerettsdomstolen

Case of ARMANI DA SILVA v. THE UNITED KINGDOM (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 2 EMK art 2 -1 EMK art 35 - (art. 2) right to life (art. 2-1) effective investigation (art. 35) admissibility criteria margin of appreciation / (art. 2) retten til liv (art. 2-1) effektiv etterforskning (art. 35) saker som kan prøves skjønnsmargin


2016-03-29 Menneskerettsdomstolen

Case of KOCHEROV and SERGEYEVA v. RUSSIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 41 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for family life (art. 8-2) necessary in a democratic society (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage margin of appreciation proportionality / (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt familieliv (art. 8-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade skjønnsmargin forholdsmessighet


2016-03-29 Menneskerettsdomstolen

Case of BEDAT v. SWITZERLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 6 -2 EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 10 EMK art 10 -1 EMK art 10 -2 - (art. 6) right to a fair trial (art. 6-1) impartial tribunal (art. 6-2) presumption of innocence (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8) positive obligations (art. 8-1) respect for private life (art. 10) freedom of expression -{general} (art. 10-1) freedom to impart information (art. 10-1) freedom to receive information (art. 10-2) necessary in a democratic society more ... (art. 10-2) maintaining the authority and impartiality of the judiciary (art. 10-2) preventing the disclosure of information received in confidence (art. 10-2) protection of the reputation of others (art. 10-2) protection of the rights of others proportionality / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6-1) upartisk domstol (art. 6-2) uskyldspresumsjon (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8) positive forpliktelser (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 10) ytringsfrihet -{generell} (art. 10-1) frihet til å meddele opplysninger (art. 10-1) frihet til å motta opplysninger (art. 10-2) nødvendige i et demokratisk samfunn more .. (art. 10-2) bevaring av domstolenes autoritet og upartiskhet (art. 10-2) forebyggelse av at fortrolige opplysninger blir røpet (art. 10-2) beskyttelse av andres omdømme (art. 10-2) beskyttelse av andres rettigheter forholdsmessighet


2016-03-24 Menneskerettsdomstolen

Case of KORNEYKOVA and KORNEYKOV v. UKRAINE (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 35 EMK art 41 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) degrading treatment (art. 3) inhuman treatment (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) nedverdigende behandling (art. 3) umenneskelig behandling (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade


2016-03-24 Menneskerettsdomstolen

Case of SAKIR v. GREECE (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 2 EMK art 2 -1 EMK art 3 EMK art 13 EMK art 35 EMK art 35 -1 - (art. 2) right to life (art. 2-1) life (art. 3) prohibition of torture (art. 3) degrading treatment (art. 3) effective investigation (art. 3) inhuman treatment (art. 13) right to an effective remedy (art. 13) effective remedy (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies / (art. 2) retten til liv (art. 2-1) liv (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) nedverdigende behandling (art. 3) effektiv etterforskning (art. 3) umenneskelig behandling (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 13) effektivt rettsmiddel (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler


2016-03-23 Menneskerettsdomstolen

Case of F.G. v. SWEDEN (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 2 EMK art 3 EMK art 35 EMK art 37 EMK art 37 -1 EMK art 37 -1-c EMK art 41 - (art. 2) right to life (art. 2) expulsion (art. 3) prohibition of torture (art. 3) expulsion (art. 35) admissibility criteria (art. 37) striking out applications (art. 37-1) striking out applications (art. 37-1-c) continued examination not justified (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) pecuniary damage / (art. 2) retten til liv (art. 2) utvisning (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) utvisning (art. 35) saker som kan prøves (art. 37) stryking av klager (art. 37-1) stryking av klager (art. 37-1-c) videre behandling av klagen kan ikke forsvares (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) økonomisk tap


2016-03-23 Menneskerettsdomstolen

Case of BLOKHIN v. RUSSIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 5 EMK art 5 -1 EMK art 5 -1-d EMK art 6 EMK art 6 + EMK art 6 -3-c EMK art 6 + EMK art 6 -3-d EMK art 6 -1 EMK art 6 -3-c EMK art 6 -3-d more ... EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 41 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) degrading treatment (art. 3) inhuman treatment (art. 5) right to liberty and security (art. 5-1) deprivation of liberty (art. 5-1-d) minors (art. 6) right to a fair trial (art. 6) criminal proceedings (art. 6-1) fair hearing (art. 6-3-c) defence through legal assistance (art. 6-3-d) obtain attendance of witnesses (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 35-1) six month period (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage positive obligations / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) nedverdigende behandling (art. 3) umenneskelig behandling (art. 5) retten til frihet og sikkerhet (art. 5-1) frihetsberøvelse (art. 5-1-d) mindreårige (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) straffeprosess (art. 6-1) forsvarlig behandling (art. 6-3-c) å forsvare seg med rettslig bistand (art. 6-3-d) innkalle vitner (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 35-1) seks måneders periode (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade positive forpliktelser


2016-03-17 Menneskerettsdomstolen

Case of RASUL JAFAROV v. AZERBAIJAN (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 5 EMK art 5 -1 EMK art 5 -1-c EMK art 5 -4 EMK art 18 EMK art 18 + EMK art 5 -1-c EMK art 34 EMK art 35 EMK art 41 - (art. 5) right to liberty and security (art. 5-1) lawful arrest or detention (art. 5-1-c) reasonable suspicion (art. 5-4) review of lawfulness of detention (art. 18) limitation on use of restrictions on rights (art. 18) restrictions for unauthorised purposes (art. 34) individual applications (art. 34) hinder the exercise of the right of petition (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} more .. (art. 41) just satisfaction (art. 41) pecuniary damage / (art. 5) retten til frihet og sikkerhet (art. 5-1) lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse (art. 5-1-c) rimelig mistanke (art. 5-4) vurdering av lovligheten av frihetsberøvelsen (art. 18) begrensninger i bruken av innskrenkninger i rettigheter (art. 18) begrensninger for uautoriserte formål (art. 34) individklager (art. 34) hindre retten til å klage (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) økonomisk tap


2016-03-15 Menneskerettsdomstolen

Case of NOVRUK and OTHERS v. RUSSIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 14 EMK art 14 + EMK art 8 EMK art 34 EMK art 35 EMK art 41 EMK art 46 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for family life (art. 8-1) respect for private life (art. 14) prohibition of discrimination (art. 14) discrimination (art. 14) other status (art. 14) objective and reasonable justification (art. 34) individual applications (art. 34) hinder the exercise of the right of petition (art. 35) admissibility criteria more ... (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 46) binding force and execution of judgments (art. 46) systemic problem margin of appreciation / (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 8-1) respekt for sitt familieliv (art. 14) forbud mot diskriminering (art. 14) diskriminering (art. 14) annen status (art. 14) objektiv og tilfredsstillende begrunnelse (art. 34) individklager (art. 34) hindre retten til å klage (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 46) dommers bindende kraft og deres iverksettelse (art. 46) systematisk problem skjønnsmargin


2016-02-23 Menneskerettsdomstolen

Case of MOZER v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA and RUSSIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 1 EMK art 3 EMK art 5 EMK art 5 -1 EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 9 EMK art 9 -1 EMK art 9 -2 EMK art 13 EMK art 13 + EMK art 3 EMK art 13 + EMK art 8 -1 EMK art 13 + EMK art 9 -1 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 35 -3 EMK art 41 - (art. 1) obligation to respect human rights (art. 1) jurisdiction of states (art. 1) responsibility of states (art. 3) prohibition of torture (art. 3) degrading treatment (art. 3) inhuman treatment (art. 5) right to liberty and security (art. 5-1) lawful arrest or detention (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for family life more ... (art. 8-2) necessary in a democratic society (art. 9) freedom of thought conscience and religion (art. 9-1) freedom of religion (art. 9-2) necessary in a democratic society (art. 13) right to an effective remedy (art. 13) effective remedy (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 35-3) ratione loci (art. 35-3) ratione personae (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage positive obligations / (art. 1) forpliktelse til å respektere menneskerettighetene (art. 1) myndighetsområde (art. 1) statenes forpliktelser (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) nedverdigende behandling (art. 3) umenneskelig behandling (art. 5) retten til frihet og sikkerhet (art. 5-1) lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt familieliv more ... (art. 8-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 9) tanke-, samvittighets- og religionsfrihet (art. 9-1) religionsfrihet (art. 9-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 13) effektivt rettsmiddel (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 35-3) ratione loci (art. 35-3) ratione personae (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 41) økonomisk tap positive forpliktelser


2016-02-23 Menneskerettsdomstolen

Case of NASR and GHALI v. ITALY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 1 EMK art 3 EMK art 5 EMK art 5 -1 EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 13 EMK art 13 + EMK art 3 EMK art 13 + EMK art 5 EMK art 13 + EMK art 8 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 41 - (art. 1) obligation to respect human rights (art. 1) jurisdiction of states (art. 3) prohibition of torture (art. 3) degrading treatment (art. 3) effective investigation (art. 3) extradition (art. 3) inhuman treatment (art. 3) torture (art. 5) right to liberty and security (art. 5-1) lawful arrest or detention (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for family life (art. 8-1) respect for private life (art. 8-2) prescribed by law (art. 13) right to an effective remedy (art. 13) arguable claim (art. 13) effective remedy (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 35-1) six month period (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage / (art. 1) forpliktelse til å respektere menneskerettighetene (art. 1) myndighetsområde (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) nedverdigende behandling (art. 3) effektiv etterforskning (art. 3) utlevering (art. 3) umenneskelig behandling (art. 3) tortur (art. 5) retten til frihet og sikkerhet (art. 5-1) lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt familieliv (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 8-2) foreskrevet ved lov (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 13) prosedabelt krav (art. 13) effektivt rettsmiddel (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 35-1) seks-måneders-periode (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade


2016-02-23 Menneskerettsdomstolen

Case of GARIB v. THE NETHERLANDS (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 35 EMK art 41 EMK prot 1 art 1 EMK prot 4 art 2 EMK prot 4 art 2-1 EMK prot 4 art 2-3 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} (p1-1) protection of property (p4-2) freedom of movement-{general} (p4-2-1) freedom to choose residence (p4-2-3) necessary in a democratic society proportionality / (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (p1-1) vern om eiendom (p4-2) bevegelsesfrihet-{generell} (p4-2-1) friheten til å velge bosted (p4-2-3) nødvendig i et demokratisk samfunn forholdsmessighet


2016-02-09 Menneskerettsdomstolen

Case of MEIER v. SWITZERLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 4 EMK art 4 -2 EMK art 4 -3-a EMK art 35 EMK art 41 - (art. 4) prohibition of slavery and forced labour (art. 4-2) compulsory labour (art. 4-2) forced labour (art. 4-3-a) work required of detainees (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} margin of appreciation / (art. 4) forbud mot slaveri og tvangsarbeid (art. 4-2) påtvunget arbeid (art. 4-2) tvangsarbeid (art. 4-3-a) arbeid som kreves utført under det vanlige forløp av frihetsberøvelse (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell} skjønnsmargin


2016-02-02 Menneskerettsdomstolen

Case of DI TRIZIO v. SWITZERLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 14 EMK art 14 + EMK art 8 EMK art 35 EMK art 41 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for family life (art. 8-1) respect for private life (art. 14) prohibition of discrimination (art. 14) discrimination (art. 14) sex (art. 14) objective and reasonable justification (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction more ... (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage proportionality / (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt familieliv (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 14) forbud mot diskriminering (art. 14) diskriminering (art. 14) kjønn (art. 14) objektiv og tilfredsstillende begrunnelse (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning more ... (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 41) økonomisk tap forholdsmessighet


2016-01-26 Menneskerettsdomstolen

NGUYEN v. NORWAY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 35 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 35) admissibility criteria / (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 35) saker som kan prøves


2016-01-21 Menneskerettsdomstolen

Case of L.E. v. GREECE (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 4 EMK art 4 -1 EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 13 EMK art 35 EMK art 41 - (art. 4) prohibition of slavery and forced labour (art. 4-1) trafficking in human beings (art. 6) right to a fair trial (art. 6) criminal proceedings (art. 6-1) reasonable time (art. 13) right to an effective remedy (art. 13) effective remedy (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction more ... (art. 41) non-pecuniary damage positive obligations / (art. 4) forbud mot slaveri og tvangsarbeid (art. 4-1) menneskehandel (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) straffeprosess (art. 6-1) rimelig tid (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 13) effektivt rettsmiddel (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning more ... (art. 41) ikke-økonomisk skade positive forpliktelser