Dommer 127 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ca. fire måneder.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2015

2015-07-21 Menneskerettsdomstolen

Case of SATAKUNNAN MARKKINAPORSSI OY and SATAMEDIA OY v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 10 EMK art 10 -1 EMK art 10 -2 EMK art 35 EMK art 41 - (art. 6) right to a fair trial (art. 6) administrative proceedings (art. 6-1) reasonable time (art. 10) freedom of expression -{general} (art. 10-1) freedom of expression (art. 10-1) freedom to impart information (art. 10-2) interference (art. 10-2) necessary in a democratic society (art. 10-2) protection of the reputation of others (art. 10-2) protection of the rights of others (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) pecuniary damage / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) forvaltningssak (art. 6-1) rimelig tid (art. 10) ytringsfrihet -{generell} (art. 10-1) ytringsfrihet (art. 10-1) frihet til å meddele opplysninger (art. 10-2) inngrep (art. 10-2) nødvendige i et demokratisk samfunn (art. 10-2) beskyttelse av andres omdømme (art. 10-2) beskyttelse av andres rettigheter (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) økonomisk tap


2015-06-30 Menneskerettsdomstolen

Case of KHOROSHENKO v. RUSSIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 5 EMK art 5 -1 EMK art 5 -1-a EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 35 EMK art 41 - (art. 5) right to liberty and security (art. 5-1) lawful arrest or detention (art. 5-1-a) after conviction (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for family life (art. 8-1) respect for private life (art. 8-2) necessary in a democratic society (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction margin of appreciation proportionality / (art. 5) retten til frihet og sikkerhet (art. 5-1) lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse (art. 5-1-a) etter domfellelse (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt familieliv (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 8-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning skjønnsmargin forholdsmessighet


2015-06-23 Menneskerettsdomstolen

Case of NISKASAARI and OTAVAMEDIA OY v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 10 EMK art 10 -1 - (art. 10) freedom of expression -{general} (art. 10-1) freedom of expression / (art. 10) ytringsfrihet -{generell} (art. 10-1) ytringsfrihet


2015-06-16 Menneskerettsdomstolen

Case of DELFI AS v. ESTONIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 10 EMK art 10 -1 EMK art 10 -2 EMK art 17 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for private life (art. 10) freedom of expression -{general} (art. 10-1) freedom of expression (art. 10-1) freedom to impart information (art. 10-2) necessary in a democratic society (art. 10-2) protection of the reputation of others (art. 10-2) protection of the rights of others (art. 10-2) prescribed by law (art. 17) prohibition of abuse of rights (art. 17) destruction of rights and freedoms margin of appreciation proportionality / (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 10) ytringsfrihet -{generell} (art. 10-1) ytringsfrihet (art. 10-1) frihet til å meddele opplysninger (art. 10-2) nødvendige i et demokratisk samfunn (art. 10-2) beskyttelse av andres omdømme (art. 10-2) beskyttelse av andres rettigheter (art. 10-2) foreskrevet ved lov (art. 17) forbud mot misbruk av rettigheter (art. 17) ødeleggelse av rettigheter og friheter skjønnsmargin proporsjonalitet


2015-06-16 Menneskerettsdomstolen

Affaire MANOLE et «LES CULTIVATEURS DIRECTS DE ROUMANIE» c. ROUMANIE (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 35 EMK art 37 EMK art 37 -1 EMK art 41 EMK prot 1 art 3 - (art. 11) freedom of assembly and association (art. 11-1) form and join trade unions (art. 11-2) necessary in a democratic society (art. 11-2) prevention of disorder (art. 35) admissibility criteria (art. 35-3) ratione materiae margin of appreciation proportionality / (art. 11) forenings- og forsamlingsfrihet (art. 11-1) danne og slutte seg til fagforeninger (art. 11-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 11-2) forebyggelse av uorden (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-3) ratione materiae skjønnsmargin forholdsmessighet


2015-06-16 Menneskerettsdomstolen

Case of SARGSYAN v. AZERBAIJAN (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 1 EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 13 EMK art 34 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 35 -3 EMK art 41 EMK prot 1 art 1 EMK prot 1 art 1-1 - (art. 1) obligation to respect human rights (art. 1) jurisdiction of states (art. 1) responsibility of states (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8) positive obligations (art. 8-1) respect for family life (art. 8-1) respect for home (art. 8-1) respect for private life (art. 13) right to an effective remedy (art. 13) effective remedy (art. 19) establishment of the court (art. 19) ensure observance of engagements (art. 34) individual applications (art. 34) victim (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 35-3) ratione temporis (art. 35-3) continuing situation (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (p1-1) protection of property (p1-1) positive obligations (p1-1-1) peaceful enjoyment of possessions (p1-1-1) possessions margin of appreciation proportionality / (art. 1) forpliktelse til å respektere menneskerettighetene (art. 1) statenes myndighetsområde (art. 1) statenes ansvar (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8 ) positive forpliktelser (art. 8-1) respekt for sitt familieliv (art. 8-1) respekt for sitt hjem (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 13) effektivt rettsmiddel (art. 19) opprettelse av domstolen (art. 19) sikre at forpliktelser blir overholdt (art. 34) individklager (art. 34) offer (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 35-3) ratione temporis (art. 35-3) vedvarende situasjon (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (p1-1) vern om eiendom (p1-1) positive forpliktelser (p1-1-1) inngrep (p1-1-1) å få nyte sin eiendom i fred (p1-1-1) eiendom skjønnsmargin forholdsmessighet


2015-06-16 Menneskerettsdomstolen

Case of CHIRAGOV and OTHERS v. ARMENIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 1 EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 13 EMK art 34 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 35 -3 EMK art 41 EMK prot 1 art 1 EMK prot 1 art 1-1 - (art. 1) obligation to respect human rights (art. 1) jurisdiction of states (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for family life (art. 8-1) respect for home (art. 8-1) respect for private life (art. 8-2) interference (art. 13) right to an effective remedy (art. 13) effective remedy (art. 34) individual applications (art. 34) victim (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 35-3) ratione loci (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (p1-1) protection of property (p1-1-1) interference (p1-1-1) peaceful enjoyment of possessions (p1-1-1) possessions / (art. 1) forpliktelse til å respektere menneskerettighetene (art. 1) statenes myndighetsområde (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt familieliv (art. 8-1) respekt for sitt hjem (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 8-2) inngrep (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 13) effektivt rettsmiddel (art. 34) individklager (art. 34) offer (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 35-3) ratione loci (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (p1-1) vern om eiendom (p1-1-1) inngrep (p1-1-1) å få nyte sin eiendom i fred (p1-1-1) eiendom


2015-06-11 Menneskerettsdomstolen

Case of TAHIROV v. AZERBAIJAN (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 35 EMK art 37 EMK art 37 -1 EMK art 41 EMK prot 1 art 3 - (art. 35) admissibility criteria (art. 37) striking out applications (art. 37-1) striking out applications (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (p1-3) right to free elections-{general} (p1-3) stand for election / (art. 35) saker som kan prøves (art. 37) stryking av klager (art. 37-1) stryke en klage (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (p1-3) rett til frie valg-{generell} (p1-3) stille til valg


2015-06-05 Menneskerettsdomstolen

Case of LAMBERT and OTHERS v. FRANCE (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 2 EMK art 2 -1 EMK art 34 EMK art 35 - (art. 2) right to life (art. 2) positive obligations (art. 2-1) life (art. 34) individual applications (art. 34) locus standi (art. 35) admissibility criteria margin of appreciation / (art. 2) retten til liv (art. 2) positive forpliktelse (art. 2-1) liv (art. 34) individklager (art. 34) locus standi (art. 35) saker som kan prøves skjønnsmargin


2015-06-02 Menneskerettsdomstolen

KUOKKANEN and JOHANNESDAHL v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 34 EMK art 35 - (art. 6) right to a fair trial (art. 34) individual applications (art. 35) admissibility criteria / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 34) individklager (art. 35) saker som kan prøves


2015-05-28 Menneskerettsdomstolen

Case of Y. v. SLOVENIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 6 EMK art 6 -3-d EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 35 EMK art 41 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) effective investigation (art. 6) right to a fair trial (art. 6) criminal proceedings (art. 6-3-d) examination of witnesses (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8) positive obligations (art. 8-1) respect for private life (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) effektiv etterforskning (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) straffesiktelse (art. 6-3-d) avhør av vitner (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8) positive forpliktelser (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell}


2015-05-12 Menneskerettsdomstolen

PEREZ LIZASO v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 35 - (art. 3) prohibition of torture (art. 35) admissibility criteria / (art. 3) forbud mot tortur (art. 35) saker som kan prøves


2015-04-23 Menneskerettsdomstolen

Case of MORICE v. FRANCE (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 10 EMK art 10 -1 EMK art 10 -2 EMK art 41 - (art. 6) right to a fair trial (art. 6) criminal proceedings (art. 6-1) impartial tribunal (art. 10) freedom of expression -{general} (art. 10-1) freedom of expression (art. 10-2) necessary in a democratic society (art. 10-2) protection of the reputation of others (art. 10-2) protection of the rights of others (art. 41) just satisfaction-{general} margin of appreciation proportionality / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) straffeprosess (art. 6-1) upartisk domstol (art. 10) ytringsfrihet -{generell} (art. 10-1) ytringsfrihet (art. 10-2) nødvendige i et demokratisk samfunn (art. 10-2) beskyttelse av andres omdømme (art. 10-2) beskyttelse av andres rettigheter (art. 41) rimelig erstatning-{generell} skjønnsmargin proporsjonalitet


2015-04-14 Menneskerettsdomstolen

Case of MUSTAFA TUNÇ and FECIRE TUNÇ v. TURKEY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 2 EMK art 2 -1 EMK art 34 - (art. 2) right to life (art. 2-1) effective investigation (art. 34) individual applications (art. 34) victim / (art. 2) retten til liv (art. 2-1) effektiv etterforskning (art. 34) individklager (art. 34) offer


2015-04-08 Menneskerettsdomstolen

Case of M.E. v. SWEDEN (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 37 EMK art 37 -1 EMK art 37 -1-b - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) expulsion (art. 37) striking out applications (art. 37-1) striking out applications (art. 37-1-b) matter resolved / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) utsendelse (art. 37) stryking av klager (art. 37-1) stryking av klager (art. 37-1-b) saken er løst


2015-04-08 Menneskerettsdomstolen

Case of W.H. v. SWEDEN (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 37 EMK art 37 -1 EMK art 37 -1-b - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) expulsion (art. 37) striking out applications (art. 37-1) striking out applications (art. 37-1-b) matter resolved / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) utsendelse (art. 37) stryking av klager (art. 37-1) stryking av klager (art. 37-1-b) saken er løst


2015-03-31 Menneskerettsdomstolen

F.Y. v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 35 - (art. 3) prohibition of torture (art. 35) admissibility criteria / (art. 3) forbud mot tortur (art. 35) saker som kan prøves


2015-03-24 Menneskerettsdomstolen

Affaire GALLARDO SANCHEZ c. ITALIE (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 5 EMK art 5 -1 EMK art 5 -1-f EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 35 - (art. 5) right to liberty and security (art. 5-1) deprivation of liberty (art. 5-1) lawful arrest or detention (art. 5-1-f) extradition (art. 6) right to a fair trial (art. 6) criminal proceedings (art. 6-1) reasonable time (art. 35) admissibility criteria / (art. 5) retten til frihet og sikkerhet (art. 5-1) frihetsberøvelse (art. 5-1) lawful arrest or detention (art. 5-1-f) utlevering (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) straffesiktelse (art. 6-1) rimelig tid (art. 35) saker som kan prøves


2015-03-24 Menneskerettsdomstolen

Case of ZAIEŢ v. ROMANIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 35 EMK art 41 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for family life (art. 8-2) interference (art. 8-2) necessary in a democratic society (art. 8-2) prescribed by law (art. 35) admissibility criteria (art. 35-3) ratione materiae (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage (p1-1) protection of property (p1-1-1) peaceful enjoyment of possessions / (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt familieliv (art. 8-2) inngrep (art. 8-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 8-2) foreskrevet ved lov (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-3) ratione materiae (art. 41rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 41) økonomisk tap (p1-1) vern om eiendom (p1-1-1) å få nyte sin eiendom i fred


2015-03-19 Menneskerettsdomstolen

Case of S.J. v. BELGIUM (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 8 EMK art 13 EMK art 37 EMK art 37 -1 EMK art 37 -1-b EMK art 39 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) expulsion (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8) expulsion (art. 13) right to an effective remedy (art. 13) effective remedy (art. 37) striking out applications (art. 37-1) striking out applications (art. 37-1-b) matter resolved (art. 39) finding of a friendly settlement (art. 39) friendly settlement / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) utvisning (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8) utvisning (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 13) effektivt rettsmiddel (art. 37) stryking av klager (art. 37-1) stryking av klager (art. 37-1-b) saken er løst (art. 39) oppnå forlik (art. 39) forlik