Dommer og andre rettsavgjørelser 86 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ett år.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

2017-05-12 Menneskerettsdomstolen

CASE OF SIMEONOVI v. BULGARIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 6 EMK art 6 + EMK art 6 -3-c EMK art 6 -1 EMK art 6 -3-c EMK art 41 EMK art 46 EMK art 46 -2 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) degrading treatment (art. 3) inhuman treatment (art. 6) right to a fair trial (art. 6) criminal proceedings (art. 6-1) fair hearing (art. 6-3-c) defence through legal assistance (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 46) binding force and execution of judgments (art. 46-2) execution of judgment (art. 46-2) measures of a general character (art. 46-2) legislative amendments / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) nedverdigende behandling (art. 3) umenneskelig behandling (art. 6) retten til rettferdig rettergang (art. 6) straffeprosess (art. 6-1) forsvarlig behandling (art. 6-3-c) å forsvare seg med rettslig bistand (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 46) dommers bindende kraft og deres iverksettelse (art. 46-2) fullbyrdelse av dom (art. 46-2) tiltak av generell karakter (art. 46-2) lovendringer


2017-04-04 Menneskerettsdomstolen

Case of I.D. v. Norway (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 13 EMK art 35 - (art. 6) right to a fair trial (art. 8) right to respect for private and family life (art. 13) right to an effective remedy (art. 35) admissibility criteria / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 35) saker som kan prøves


2017-03-30 Menneskerettsdomstolen

CASE OF CHOWDURY AND OTHERS v. GREECE (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 4 EMK art 4 -2 EMK art 34 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 41 - (art. 4) prohibition of slavery and forced labour (art. 4) positive obligations (art. 4-2) forced labour (art. 34) individual applications (art. 34) victim (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage / (art. 4) forbud mot slaveri og tvangsarbeid (art. 4) positive forpliktelser (art. 4-2) tvangsarbeid (art. 34) individklager (art. 34) offer (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømme nasjonale rettsmidler (art. 41) rimelig erstatning -{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 41) økonomisk tap


2017-03-30 Menneskerettsdomstolen

CASE OF NAGMETOV v. RUSSIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 2 EMK art 2 -1 EMK art 41 - (art. 2) right to life (art. 2-1) effective investigation (art. 2-1) life (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage / (art. 2) retten til liv (art. 2-1) effektiv etterforskning (art. 2-1) liv (art. 41) rimelig erstatning -{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade


2017-03-28 Menneskerettsdomstolen

CASE OF ŠKORJANEC v. CROATIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 3 + EMK art 14 EMK art 14 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 41 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) effective investigation (art. 14) prohibition of discrimination (art. 14) discrimination (art. 14) race (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) effektiv etterforskning (art. 14) forbud mot diskriminering (art. 14) diskriminering (art. 14) rase (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømme nasjonale rettsmidler (art. 41) rimelig erstatning -{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade


2017-03-23 Menneskerettsdomstolen

Case of A.-M.V. v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 35 EMK prot 4 art 2 EMK prot 4 art 2-1 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for private life (art. 8-2) necessary in a democratic society (art. 8-2) protection of health (art. 8-2) protection of the rights and freedoms of others (art. 35) admissibility criteria (p4-2) freedom of movement-{general} (p4-2-1) freedom of movement (p4-2-1) freedom to choose residence proportionality / (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8-1) respekt for privatliv (art. 8-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 8-2) beskyttelse av helse (art. 8-2) beskyttelse av andres rettigheter og friheter (art. 35) saker som kan prøves (p4-2) bevegelsesfrihet-{generell} (p4-2-1) bevegelsesfrieht (p4-2-1) retten til fritt å velge sitt bosted proporsjonalitet


2017-02-23 Menneskerettsdomstolen

Case of De Tommaso v. Italy (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 5 EMK art 5 -1 EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 13 EMK art 13 + EMK prot 4 art 2-1 EMK art 35 EMK art 37 EMK art 37 -1-c EMK art 41 EMK prot 4 art 2 EMK prot 4 art 2-1 EMK prot 4 art 2-3 - (art. 5) right to liberty and security (art. 5-1) deprivation of liberty (art. 6) right to a fair trial (art. 6) civil proceedings (art. 6-1) civil rights and obligations (art. 6-1) fair hearing (art. 13) right to an effective remedy (art. 13) effective remedy (art. 35) admissibility criteria (art. 37) striking out applications (art. 37-1-c) continued examination not justified (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage (p4-2) freedom of movement-{general} (p4-2-1) freedom of movement (p4-2-3) prescribed by law (p4-2-3) accessibility (p4-2-3) foreseeability (p4-2-3) safeguards against abuse / (art. 5) retten til frihet og sikkerhet (art. 5-1) frihetsberøvelse (art. 6) retten til rettferdig rettergang (art. 6) sivilprosess (art. 6-1) borgerlige rettigheter og plikter (art. 6-1) forsvarlig behandling (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 13) effektivt rettsmiddel (art. 35) saker som kan prøves (art. 37) stryking av klager (art. 37-1-c) videre behandling ikke forsvarlig (art. 41) rimelig erstatning -{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 41) økonomisk tap (p4-2) bevegelsesfrihet -{generell} (p4-2-1) bevegelsesfrihet (p4-2-3) foreskrevet ved lov (p4-2-3) tilgjengelighet (p4-2-3) forutsigbarhet (p4-2-3) rettssikkerhetsgarantier mot misbruk


2017-01-24 Menneskerettsdomstolen

Case of PARADISO and CAMPANELLI v. ITALY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 35 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for family life (art. 8-1) respect for private life (art. 8-2) necessary in a democratic society (art. 8-2) prevention of disorder (art. 8-2) protection of the rights and freedoms of others (art. 8-2) in accordance with the law (art. 8-2) foreseeability (art. 35) admissibility criteria margin of appreciation proportionality / (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8-1) respekt for familieliv (art. 8-1) respekt for privatliv (art. 8-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 8-2) forebygge uorden (art. 8-2) beskytte andres rettigheter og friheter (art. 8-2) i samsvar med loven (art. 8-2) forutsigbarhet (art. 35) saker som kan prøves skjønnsmargin forholdsmessighet


2017-01-24 Menneskerettsdomstolen

Case of Khamtokhu and Aksenchik v. Russia (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 5 EMK art 5 -1 EMK art 14 EMK art 14 + EMK art 5 - (art. 5) right to liberty and security (art. 5-1) deprivation of liberty (art. 14) prohibition of discrimination (art. 14) discrimination (art. 14) other status (art. 14) sex (art. 14) objective and reasonable justification margin of appreciation proportionality / (art. 5) retten til frihet og sikkerhet (art. 5-1) frihetsberøvelse (art. 14) forbud mot diskriminering (art. 14) diskriminering (art. 14) annen status (art. 14) kjønn (art. 14) objektiv og tilfredsstillende begrunnelse skjønnsmargin proporsjonalitet


2017-01-17 Menneskerettsdomstolen

CASE OF J. AND OTHERS v. AUSTRIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 4 EMK art 35 EMK art 35 -1 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) effective investigation (art. 4) prohibition of slavery and forced labour (art. 4) positive obligations (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) effektiv etterforskning (art. 4) forbud mot slaveri og tvangsarbeid (art. 4) positive forpliktelser (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømme nasjonale rettsmidler


2017-01-17 Menneskerettsdomstolen

Case of HUTCHINSON v. THE UNITED KINGDOM (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) degrading punishment (art. 3) inhuman punishment margin of appreciation / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) nedverdigende straff (art. 3) umenneskelig straff skjønnsmarginen


2017-01-03 Menneskerettsdomstolen

Case of H.A and H.A v. NORWAY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 2 EMK art 3 EMK art 8 EMK art 13 EMK art 13 + EMK art 3 EMK art 35 - (art. 2) right to life (art. 3) prohibition of torture (art. 8) right to respect for private and family life (art. 13) right to an effective remedy (art. 35) admissibility criteria / (art. 2) retten til liv (art. 3) forbud mot tortur (art. 8) retten til respekt for sitt privatliv og sitt familieliv (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 35) saker som kan prøves


2016

2016-12-20 Menneskerettsdomstolen

CASE OF SAGVOLDEN v. NORWAY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 8 EMK art 8 -1 - (art. 6) right to a fair trial (art. 6) civil proceedings (art. 6-1) fair hearing (art. 6-1) public hearing (art. 6-1) oral hearing (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for home / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) sivil prosess (art. 6-1) rettferdig rettergang (art. 6-1) offentlig rettergang (art. 6-1) muntlig høring (art. 8) retten til respekt for sitt privatliv og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt hjem


2016-12-15 Menneskerettsdomstolen

Case of M.P v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 10 EMK art 10 -1 - (art. 10) freedom of expression -{general} (art. 10-1) freedom of expression / (art. 10) ytringsfrihet -{generell} (art. 10-1) ytringsfrihet


2016-12-15 Menneskerettsdomstolen

CASE OF KHLAIFIA AND OTHERS v. ITALY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 5 EMK art 5 -1 EMK art 5 -1-f EMK art 5 -2 EMK art 5 -4 EMK art 13 EMK art 13 + EMK art 3 EMK art 13 + EMK prot 4 art 4 EMK art 41 EMK prot 4 art 4 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) degrading treatment (art. 3) inhuman treatment (art. 5) right to liberty and security (art. 5-1) lawful arrest or detention (art. 5-1-f) expulsion (art. 5-2) information on reasons for arrest (art. 5-2) prompt information (art. 5-4) review of lawfulness of detention (art. 13) right to an effective remedy (art. 13) effective remedy (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (p4-4) prohibition of collective expulsion of aliens-{general} (p4-4) prohibition of collective expulsion of aliens / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) nedverdigende behandling (art. 3) umenneskelig behandling (art. 5) retten til frihet og sikkerhet (art. 5-1) lovlig pågripelse eller fengsling (art. 5-1-f) utvisning (art. 5-2) informasjon om grunnene til pågripelsen (art. 5-2) tilstrekkelig informasjon (art. 5-4) vurdering av lovligheten av frihetsberøvelsen (art. 13) rett til et effektivt rettsmiddel (art. 13) effektivt rettsmiddel (art. 41) rimelig kompensasjon-{generell} (art. 41) rimelig kompensasjon (art. 41) ikke-økonomisk skade (p4-4) forbud mot kollektiv utvisning av utlendinger-{generell} (p4-4) forbud mot kollektiv utvisning av utlendinger


2016-12-13 Menneskerettsdomstolen

Case of BÉLANÉ NAGY v. HUNGARY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 35 EMK art 35 -3 EMK art 41 EMK prot 1 art 1 EMK prot 1 art 1-1 - (art. 35) admissibility criteria (art. 35-3) ratione materiae (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage (p1-1) protection of property (p1-1-1) deprivation of property (p1-1-1) interference (p1-1-1) peaceful enjoyment of possessions margin of appreciation positive obligations / (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-3) ratione materiae (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 41) økonomisk skade (p1-1) vern om eiendom (p1-1-1) fratakelse av eiendom (p1-1-1) inngrep (p1-1-1) å få nyte sin eigedom i fred skjønnsmargin positive forpliktelser


2016-12-13 Menneskerettsdomstolen

Case of PAPOSHVILI v. BELGIUM (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 41 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) expulsion (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8) expulsion (art. 8-1) respect for family life (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) utvisning (art. 8) retten til respekt for sitt privatliv og familieliv (art. 8) utvisning (art. 8-1) respekt for sitt familieliv (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk tap (art. 41) økonomisk tap


2016-11-29 Menneskerettsdomstolen

CASE OF LUPENI GREEK CATHOLIC PARISH AND OTHERS v. ROMANIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 14 EMK art 14 + EMK art 6 -1 EMK art 41 - (art. 6) right to a fair trial (art. 6) civil proceedings (art. 6-1) access to court (art. 6-1) fair hearing (art. 6-1) reasonable time (art. 14) prohibition of discrimination (art. 14) discrimination (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage / (art. 6) retten til rettferdig rettergang (art. 6) sivilprosess (art. 6-1) adgang til domstolene (art. 6-1) rettferdig rettergang (art. 6-1) rimelig tid (art. 14) forbud mot diskriminering (art. 14) diskriminering (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 41) økonomisk skade


2016-11-29 Menneskerettsdomstolen

Case of LHERMITTE v. BELGIUM (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 - (art. 6) right to a fair trial (art. 6) criminal proceedings (art. 6-1) fair hearing / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) straffeprosess (art. 6-1) forsvarlig behandling


2016-11-17 Menneskerettsdomstolen

Case of V.M. and OTHERS v. BELGIUM (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 37 EMK art 37 -1 EMK art 37 -1-c - (art. 37) striking out applications (art. 37-1) striking out applications (art. 37-1-c) continued examination not justified / (art. 37) stryking av klager (art. 37-1) stryking av klager (art. 37-1-c) videre behandling kan ikke lenger forsvares