Dommer 111 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ca. fire måneder.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2015

2015-11-10 Menneskerettsdomstolen

Case of COUDERC and HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIÉS v. FRANCE (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 10 EMK art 10 -1 EMK art 10 -2 EMK art 41 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for private life (art. 10) freedom of expression -{general} (art. 10-1) freedom of expression (art. 10-2) necessary in a democratic society (art. 10-2) protection of the rights of others (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage more. . margin of appreciation proportionality / (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 10) ytringsfrihet-{generell} (art. 10-1) ytringsfrihet (art. 10-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 10-2) beskyttelse av andres rettigheter (art. 41) rimelig erstatning -{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 41) økonomisk tap more ... skjønnsmargin proporsjonalitet


2015-10-29 Menneskerettsdomstolen

Case of VALADA MATOS DAS NEVES v. PORTUGAL (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 13 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 41 - (art. 6) right to a fair trial (art. 6) civil proceedings (art. 6-1) reasonable time (art. 13) right to an effective remedy (art. 13) arguable claim (art. 13) effective remedy (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) sivilprosess (art. 6-1) rimelig tid (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 13) prosedabelt krav (art. 13) effektivt rettsmiddel (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 41) økonomisk tap


2015-10-20 Menneskerettsdomstolen

Case of DVORSKI v. CROATIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 + EMK art 3 -3-c EMK art 6 -1 EMK art 6 -3-c EMK art 41 - (art. 6) right to a fair trial (art. 6-1) fair hearing (art. 6-3-c) defence through legal assistance (art. 6-3-c) legal assistance of his own choosing (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6-1) forsvarlig behandling (art. 6-3-c) å forsvare seg med rettslig bistand (art. 6-3-c) rettslig bistand etter eget valg (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade


2015-10-20 Menneskerettsdomstolen

Case of PENTIKÄINEN v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 10 EMK art 10 -1 EMK art 10 -2 - (art. 10) freedom of expression -{general} (art. 10-1) freedom of expression (art. 10-2) interference (art. 10-2) necessary in a democratic society (art. 10-2) prevention of crime (art. 10-2) prevention of disorder (art. 10-2) public safety (art. 10-2) prescribed by law proportionality / (art. 10) ytringsfrihet -{generell} (art. 10-1) ytringsfrihet (art. 10-2) inngrep (art. 10-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 10-2) forebyggelse av kriminalitet (art. 10-2) forebyggelse av uorden (art. 10-2) offentlig trygghet (art. 10-2) foreskrevet ved lov forholdsmessighet


2015-10-20 Menneskerettsdomstolen

Case of VASILIAUSKAS v. LITHUANIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 7 EMK art 7 -1 EMK art 7 -2 EMK art 41 - (art. 7) no punishment without law (art. 7-1) criminal offence (art. 7-1) nullum crimen sine lege (art. 7-1) retroactivity (art. 7-2) criminal offence (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage / (art. 7) ingen straff uten lov (art. 7-1) straffbar handling (art. 7-1) forbud mot tilbakevirkende lover (art. 7-1) tilbakevirkning (art. 7-2) straffbar handling (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke økonomisk skade (art. 41) økonomisk tap


2015-10-15 Menneskerettsdomstolen

Case of PERINCEK v. SWITZERLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 10 EMK art 10 -1 EMK art 10 -2 EMK art 16 EMK art 41 - (art. 10) freedom of expression -{general} (art. 10-1) freedom of expression (art. 10-2) necessary in a democratic society (art. 10-2) prevention of disorder (art. 10-2) protection of the rights of others (art. 10-2) prescribed by law (art. 10-2) foreseeability (art. 16) restrictions on political activity of aliens-{general} (art. 16) restrictions on political activity of aliens (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (art. 41) pecuniary damage margin of appreciation proportionality / (art. 10) ytringsfrihet -{generell} (art. 10-1) ytringsfrihet (art. 10-2) nødvendige i et demokratisk samfunn (art. 10-2) forebyggelse av uorden (art. 10-2) beskyttelse av andres rettigheter (art. 10-2) foreskrevet ved lov (art. 10-2) forutsigbarhet (art. 16) begrensninger i utlendingers politiske virksomhet-{generell} (art. 16) begrensninger i utlendingers politiske virksomhet (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (art. 41) økonomisk tap skjønnsmargin forholdsmessighet


2015-10-15 Menneskerettsdomstolen

Case of KUDREVICIUS and OTHERS. v. LITHUANIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 11 EMK art 11 -1 EMK art 11 -2 - (art. 11) freedom of assembly and association (art. 11-1) freedom of peaceful assembly (art. 11-2) interference (art. 11-2) necessary in a democratic society (art. 11-2) prevention of disorder (art. 11-2) protection of the rights and freedoms of others (art. 11-2) prescribed by law / (art. 11) forsamlings- og foreningsfrihet (art. 11-1) rett til fritt å delta i fredelige forsamlinger (art. 11-2) inngrep (art. 11-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 11-2) forebygging av uorden (art. 11-2) beskyttelse av andres rettigheter og friheter (art. 11-2) foreskrevet ved lov


2015-09-28 Menneskerettsdomstolen

Case of BOUYID v. BELGIUM (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 3 EMK art 41 - (art. 3) prohibition of torture (art. 3) degrading treatment (art. 3) effective investigation (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction / (art. 3) forbud mot tortur (art. 3) nedverdigende behandling (art. 3) effektiv etterforskning (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning


2015-09-18 Menneskerettsdomstolen

GHERGHINA v. ROMANIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 14 EMK art 14 + EMK art 8 EMK art 35 EMK art 35 -1 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 14) prohibition of discrimination (art. 14) discrimination (art. 35) admissibility criteria / (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 14) forbud mot diskriminering (art. 14) diskriminering (art. 35) saker som kan prøves


2015-08-27 Menneskerettsdomstolen

Case of PARRILLO v. ITALY (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 34 EMK art 35 EMK art 35 -1 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for private life (art. 8-2) necessary in a democratic society (art. 8-2) protection of morals (art. 8-2) protection of the rights and freedoms of others (art. 34) individual applications (art. 34) victim (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 35-1) six month period margin of appreciation / (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 8-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 8-2) beskyttelse av moral (art. 8-2) beskyttelse av andres rettigheter og friheter (art. 34) individklager (art. 34) offer (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 35-1) tidsrom på seks måneder skjønnsmargin


2015-07-21 Menneskerettsdomstolen

Case of SATAKUNNAN MARKKINAPORSSI OY and SATAMEDIA OY v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 10 EMK art 10 -1 EMK art 10 -2 EMK art 35 EMK art 41 - (art. 6) right to a fair trial (art. 6) administrative proceedings (art. 6-1) reasonable time (art. 10) freedom of expression -{general} (art. 10-1) freedom of expression (art. 10-1) freedom to impart information (art. 10-2) interference (art. 10-2) necessary in a democratic society (art. 10-2) protection of the reputation of others (art. 10-2) protection of the rights of others (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) pecuniary damage / (art. 6) retten til en rettferdig rettergang (art. 6) forvaltningssak (art. 6-1) rimelig tid (art. 10) ytringsfrihet -{generell} (art. 10-1) ytringsfrihet (art. 10-1) frihet til å meddele opplysninger (art. 10-2) inngrep (art. 10-2) nødvendige i et demokratisk samfunn (art. 10-2) beskyttelse av andres omdømme (art. 10-2) beskyttelse av andres rettigheter (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) økonomisk tap


2015-07-07 Menneskerettsdomstolen

Case of M.N. and OTHERS v. SAN MARINO (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 41 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for correspondence (art. 8-1) respect for private life (art. 8-2) necessary in a democratic society (art. 8-2) economic well-being of the country (art. 8-2) prevention of crime (art. 8-2) protection of the rights and freedoms of others (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage margin of appreciation proportionality / (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 8-1) respekt for sin korrespondanse (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 8-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 8-2) økonomisk velferd (art. 8-2) forebygging av kriminalitet (art. 8-2) beskyttelse av andres rettigheter og friheter (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade skjønnsmargin forholdsmessighet


2015-06-30 Menneskerettsdomstolen

Case of KHOROSHENKO v. RUSSIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 5 EMK art 5 -1 EMK art 5 -1-a EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 35 EMK art 41 - (art. 5) right to liberty and security (art. 5-1) lawful arrest or detention (art. 5-1-a) after conviction (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for family life (art. 8-1) respect for private life (art. 8-2) necessary in a democratic society (art. 35) admissibility criteria (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction margin of appreciation proportionality / (art. 5) retten til frihet og sikkerhet (art. 5-1) lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse (art. 5-1-a) etter domfellelse (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt familieliv (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 8-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 35) saker som kan prøves (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning skjønnsmargin forholdsmessighet


2015-06-23 Menneskerettsdomstolen

Case of NISKASAARI and OTAVAMEDIA OY v. FINLAND (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 10 EMK art 10 -1 - (art. 10) freedom of expression -{general} (art. 10-1) freedom of expression / (art. 10) ytringsfrihet -{generell} (art. 10-1) ytringsfrihet


2015-06-16 Menneskerettsdomstolen

Case of DELFI AS v. ESTONIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 10 EMK art 10 -1 EMK art 10 -2 EMK art 17 - (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for private life (art. 10) freedom of expression -{general} (art. 10-1) freedom of expression (art. 10-1) freedom to impart information (art. 10-2) necessary in a democratic society (art. 10-2) protection of the reputation of others (art. 10-2) protection of the rights of others (art. 10-2) prescribed by law (art. 17) prohibition of abuse of rights (art. 17) destruction of rights and freedoms margin of appreciation proportionality / (art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 10) ytringsfrihet -{generell} (art. 10-1) ytringsfrihet (art. 10-1) frihet til å meddele opplysninger (art. 10-2) nødvendige i et demokratisk samfunn (art. 10-2) beskyttelse av andres omdømme (art. 10-2) beskyttelse av andres rettigheter (art. 10-2) foreskrevet ved lov (art. 17) forbud mot misbruk av rettigheter (art. 17) ødeleggelse av rettigheter og friheter skjønnsmargin proporsjonalitet


2015-06-16 Menneskerettsdomstolen

Affaire MANOLE et «LES CULTIVATEURS DIRECTS DE ROUMANIE» c. ROUMANIE (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 35 EMK art 37 EMK art 37 -1 EMK art 41 EMK prot 1 art 3 - (art. 11) freedom of assembly and association (art. 11-1) form and join trade unions (art. 11-2) necessary in a democratic society (art. 11-2) prevention of disorder (art. 35) admissibility criteria (art. 35-3) ratione materiae margin of appreciation proportionality / (art. 11) forenings- og forsamlingsfrihet (art. 11-1) danne og slutte seg til fagforeninger (art. 11-2) nødvendig i et demokratisk samfunn (art. 11-2) forebyggelse av uorden (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-3) ratione materiae skjønnsmargin forholdsmessighet


2015-06-16 Menneskerettsdomstolen

Case of SARGSYAN v. AZERBAIJAN (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 1 EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 13 EMK art 34 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 35 -3 EMK art 41 EMK prot 1 art 1 EMK prot 1 art 1-1 - (art. 1) obligation to respect human rights (art. 1) jurisdiction of states (art. 1) responsibility of states (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8) positive obligations (art. 8-1) respect for family life (art. 8-1) respect for home (art. 8-1) respect for private life (art. 13) right to an effective remedy (art. 13) effective remedy (art. 19) establishment of the court (art. 19) ensure observance of engagements (art. 34) individual applications (art. 34) victim (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 35-3) ratione temporis (art. 35-3) continuing situation (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (p1-1) protection of property (p1-1) positive obligations (p1-1-1) peaceful enjoyment of possessions (p1-1-1) possessions margin of appreciation proportionality / (art. 1) forpliktelse til å respektere menneskerettighetene (art. 1) statenes myndighetsområde (art. 1) statenes ansvar (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8 ) positive forpliktelser (art. 8-1) respekt for sitt familieliv (art. 8-1) respekt for sitt hjem (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 13) effektivt rettsmiddel (art. 19) opprettelse av domstolen (art. 19) sikre at forpliktelser blir overholdt (art. 34) individklager (art. 34) offer (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 35-3) ratione temporis (art. 35-3) vedvarende situasjon (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (p1-1) vern om eiendom (p1-1) positive forpliktelser (p1-1-1) inngrep (p1-1-1) å få nyte sin eiendom i fred (p1-1-1) eiendom skjønnsmargin forholdsmessighet


2015-06-16 Menneskerettsdomstolen

Case of CHIRAGOV and OTHERS v. ARMENIA (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 1 EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 13 EMK art 34 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 35 -3 EMK art 41 EMK prot 1 art 1 EMK prot 1 art 1-1 - (art. 1) obligation to respect human rights (art. 1) jurisdiction of states (art. 8) right to respect for private and family life (art. 8-1) respect for family life (art. 8-1) respect for home (art. 8-1) respect for private life (art. 8-2) interference (art. 13) right to an effective remedy (art. 13) effective remedy (art. 34) individual applications (art. 34) victim (art. 35) admissibility criteria (art. 35-1) exhaustion of domestic remedies (art. 35-3) ratione loci (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (p1-1) protection of property (p1-1-1) interference (p1-1-1) peaceful enjoyment of possessions (p1-1-1) possessions / (art. 1) forpliktelse til å respektere menneskerettighetene (art. 1) statenes myndighetsområde (art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8-1) respekt for sitt familieliv (art. 8-1) respekt for sitt hjem (art. 8-1) respekt for sitt privatliv (art. 8-2) inngrep (art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel (art. 13) effektivt rettsmiddel (art. 34) individklager (art. 34) offer (art. 35) saker som kan prøves (art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler (art. 35-3) ratione loci (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (p1-1) vern om eiendom (p1-1-1) inngrep (p1-1-1) å få nyte sin eiendom i fred (p1-1-1) eiendom


2015-06-11 Menneskerettsdomstolen

Case of TAHIROV v. AZERBAIJAN (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 35 EMK art 37 EMK art 37 -1 EMK art 41 EMK prot 1 art 3 - (art. 35) admissibility criteria (art. 37) striking out applications (art. 37-1) striking out applications (art. 41) just satisfaction-{general} (art. 41) just satisfaction (art. 41) non-pecuniary damage (p1-3) right to free elections-{general} (p1-3) stand for election / (art. 35) saker som kan prøves (art. 37) stryking av klager (art. 37-1) stryke en klage (art. 41) rimelig erstatning-{generell} (art. 41) rimelig erstatning (art. 41) ikke-økonomisk skade (p1-3) rett til frie valg-{generell} (p1-3) stille til valg


2015-06-05 Menneskerettsdomstolen

Case of LAMBERT and OTHERS v. FRANCE (Norsk sammendrag)

Stikkord: EMK art 2 EMK art 2 -1 EMK art 34 EMK art 35 - (art. 2) right to life (art. 2) positive obligations (art. 2-1) life (art. 34) individual applications (art. 34) locus standi (art. 35) admissibility criteria margin of appreciation / (art. 2) retten til liv (art. 2) positive forpliktelse (art. 2-1) liv (art. 34) individklager (art. 34) locus standi (art. 35) saker som kan prøves skjønnsmargin