Dommer 156 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ca. fire måneder.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

2016-07-21 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1630-U
I fengslingssak uttalte ankeutvalget at når det synes åpenbart at fengslingen av en siktet vil bli begjært forlenget frem til hovedforhandlingen, må forholdsmessigheten av inngrepet vurderes i det ...

Stikkord: Straffeprosess. Varetektsfengsling. Forholdsmessighetsvurderingen.


2016-07-20 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1628-U
I fengslingssak hadde lagmannsretten fastsatt brev- og besøksforbud. Da påtalemyndigheten overfor lagmannsretten hadde gitt uttrykk for at hensynet til etterforskningen nå utelukkende knyttet seg t...

Stikkord: Straffeprosess. Varetektsfengsling. Brev- og besøksforbud.


2016-07-14 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1603-U
En kjennelse som forkaster en anke kan ikke omgjøres, jf. tvl. § 19-10. Dersom begjærende parter har ment å begjære gjenåpning av saken, må dette gjøres i tråd med bestemmelsene i tvisteloven kapit...

Stikkord: Sivilprosess. Anke.


2016-07-14 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1601-U
Det følger av strpl. § 325 første ledd annet punktum at lagmannsrettens henvisningsavgjørelse ikke kan angripes ved anke. Dette gjelder også når det anføres at henvisningsbeslutningen bygger på en ...

Stikkord: Straffeprosess. Anke.


2016-07-14 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1599-U
I en omfattende jordskiftesak hadde jordskifteretten skilt ut veiorganiseringen i skiftefeltet som egen delsak og truffet vedtak om etablering av ett stort veilag. Lagmannsretten avviste anke over ...

Stikkord: Jordskifterett. Rett ankeinstans.


2016-07-14 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1596-U
Ankefristen for en kjennelse som stadfester et bud ved tvangssalg, er én måned regnet fra avsigelsen av kjennelsen, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-34 andre ledd. Fristen gjelder tilsvarende ved ...

Stikkord: Sivilprosess. Ankefrist. Tvangsfullbyrdelse.


2016-07-13 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1589-U
Saken gjaldt anke over lagmannsrettens kjennelse om heving av straffesak for så vidt gjaldt de sivile kravene, jf. strpl. § 434 siste ledd. Lagmannsretten la til grunn at ingen av partene krevde fo...

Stikkord: Straffeprosess. Heving. Sivile krav.


2016-07-12 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1587-U
Et reinbeitedistrikt hadde truffet vedtak om reduksjon av reintall i distriktet. En reineier som ble rammet av vedtaket, reiste sak mot distriktet om gyldigheten av vedtaket. Ankeutvalget uttalte a...

Stikkord: Sivilprosess. Søksmålsvilkår. Forliksrådsbehandling.


2016-07-12 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1583-F
Fagdirektør rettstoksikologiske tjenester og beredskap hos Folkehelseinstituttet, cand. med., dr. philos Liliana C. Bachs oppnevnes som sakkyndig for Høyesterett. Den sakkyndige bes redegjøre for d...

Stikkord: Sakkyndig. Vurdering av valium.


2016-07-12 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1582-U
To domfelte hadde medvirket til omsetning av dopingmidler ved å ta imot og videresende penger som stammet fra omsetningen. Ved fastsettelsen av inndragningsbeløp hos de domfelte, jf. strl. 1902 § 3...

Stikkord: Strafferett. Inndragning.


2016-07-12 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1578-U
Den feilen som lagmannsretten gjorde i beslutningen 23. mai 2016 ved ikke å kommentere at siktedes samboer hadde trukket tilbake den politiforklaringen som ble lest opp i tingretten, var reparert v...

Stikkord: Straffeprosess. Anke. Feil reparert.


2016-07-08 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1547-U
I sak om tvangsfravikelse av borettslagsleilighet, jf. borettslagsloven § 5-23, uttalte ankeutvalget at bestemmelsen om at saken skal behandles ved allmennprosess når det blir fremsatt innsigelser ...

Stikkord: Boligrett. Borettslag. Tvangsfravikelse.


2016-07-07 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1534-U
Lagmannsretten hadde avslått begjæring om bevisopptak til avhør av et vitne på 83 år, under henvisning til at vitnets alder i seg selv ikke innebar en risiko som kunne begrunne bevisopptak etter tv...

Stikkord: Sivilprosess. Bevisopptak. Vitnets alder.


2016-07-06 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1533-U
Det var en saksbehandlingsfeil at domfelte først etter lagmannsrettens fellende dom ble gjort kjent med at det forelå kommunikasjonskontroll i saken, jf. strpl. § 264 og Rt-2005-1137. Ankeutvalget ...

Stikkord: Straffeprosess. Saksbehandling.


2016-07-06 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1517-U
En siktet som var begjært overlevert til Sverige hadde fått forlenget varetekt etter arrestordreloven § 20, slik at samlet fengslingstid oversteg seks uker. Tingretten og lagmannsretten hadde lagt ...

Stikkord: Straffeprosess. Varetektsfengsling. Arrestordreloven.


2016-07-06 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1516-U
Partene var enige om at lagmannsretten hadde tilkjent for mye i sakskostnader. Saken var tilstrekkelig opplyst til at ankeutvalget kunne treffe ny realitetsavgjørelse, jf. tvl. § 20-9 tredje ledd s...

Stikkord: Sivilprosess. Sakskostnader.


2016-07-06 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1509-U
Lagmannsretten hadde fastsatt straffen for to personer for overtredelse av strl. 1902 § 268 andre ledd, jf. § 267 første ledd jf. tredje ledd og strl. 1902 § 292 jf. § 291 til fengsel i hhv. tre år...

Stikkord: Strafferett. Straffeprosess. Straffutmåling. Saksbehandling. Grovt ran og skadeverk.


2016-07-06 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1507-U
I sakskostnadsbeløp som ble tilkjent den vinnende part, hadde tingretten og lagmannsretten inkludert et beløp som dekning for advokatsalær fram til inngivelse av stevning i saken, et beløp som godt...

Stikkord: Sivilprosess. Sakskostnader. Nødvendige kostnader.


2016-07-04 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1490-U
Lagmannsretten hadde avvist en begjæring om omgjøring av kjennelse i utleveringssak, jf. utleveringsloven § 17. Ankeutvalget kom i likhet med lagmannsretten til at det ikke var adgang til omgjøring...

Stikkord: Straffeprosess. Utleveringssak. Begjæring om omgjøring.


2016-07-01 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1485-U
Ved forkynnelse av fellende straffedom krysset tiltalte av i forkynningsskjemaet på at han tok betenkningstid. Forsvareren ble bedt om å innhente underskrevet anke fra tiltalte. Han gjorde ikke det...

Stikkord: Straffeprosess. Ankeerklæring.