Dommer og andre rettsavgjørelser 358 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ett år.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

2017-05-22 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-995-U
En av partenes prosessfullmektig hadde nylig vært kollega med dommerne i lagmannsretten som konstituert dommer. Ankeutvalget viste til at utgangspunktet er at dommere i en kollegial domstol ikke ut...

Stikkord: Habilitet. Samtlige dommere i lagmannsretten.


2017-05-19 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-992-U
Ankende part ville ved fengslingsfristens utløp ha sittet ca. 7 måneder i varetekt, hvilket var over to tredjedeler av utmålt straff i tingrettens dom. Lagmannsretten hadde lagt til grunn at det ik...

Stikkord: Straffeprosess. Varetektsfengsling. Fare for oversoning.


2017-05-19 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-985-U
Etter utleveringsloven § 13 nr. 3 skal det ved begjæring om utlevering til rettsforfølgning «vedlegges original eller bekreftet avskrift av pågripelsesbeslutning eller annen beslutning som er utfer...

Stikkord: Utlevering. Bekreftet kopi av pågripelsesbeslutning.


2017-05-18 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-983-U
Ankeutvalget kom til at det ikke forelå særlige grunner som tilsa at det burde gis samtykke til bevisopptak etter tvl. § 30-7. Vitnet som nå ble ønsket ført, var ikke blitt begjært ført for lagman...

Stikkord: Sivilprosess. Bevisopptak. Vitne.


2017-05-16 Norges Høyesterett

HR-2017-969-A
Saken gjaldt spørsmål om gjeninnsettelse i forvaring etter brudd på vilkårene for prøveløslatelse, jf. strl. 2005 § 46 første ledd bokstav a. Den forvaringsdømte drakk en halv flaske vodka og brøt ...

Stikkord: Strafferett. Forvaring. Gjeninnsettelse. Vilkårsbrudd.


2017-05-12 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-938-U
I tvist om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven for anbudssamarbeid, som skal behandles i Høyesterett, kom ankeutvalget til at anførsler i de ankende parters prosesskriv ikke utgjorde nye fakt...

Stikkord: Sivilprosess. Nye krav. Nytt faktisk grunnlag.


2017-05-11 Norges Høyesterett

HR-2017-930-A
Straffen for overtredelse av havressursloven § 61 jf. § 16 andre ledd jf. forskrift 28. juli 2014 nr. 1002 om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område § 10, § 9 og § 4 ble fastsat...

Stikkord: Strafferett. Ulovlig fangst av kongekrabbe. Straffutmåling. Inndragning.


2017-05-11 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-928-U
Lagmannsretten hadde avvist en domfelts anke som for sent innkommet, uten at forsvarer hadde fått anledning til å imøtegå aktors merknader til spørsmålet om ankefristen var overholdt. Ankeutvalget ...

Stikkord: Straffeprosess. Kontradiksjon.


2017-05-10 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-911-U
Begjæring om stansing av sak i påvente av avgjørelser i ankende parts klager til Spesialenheten for politisaker og Tilsynsutvalget for dommere ble ikke tatt til følge. Utfallet av saken avhang ikke...

Stikkord: Sivilprosess. Anke. Stansing.


2017-05-09 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-896-U
Krav om erstatning fra staten for sakskostnader, jf. tvl. § 20-12 ble avvist. Kjennelser som realitetsbehandler krav om erstatning etter tvl. § 20-12 har materiell rettskraft. Ankeutvalget hadde i ...

Stikkord: Sivilprosess. Erstatning for sakskostnader.


2017-05-09 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-894-U
Lagmannsretten hadde nektet samtykke til å fremme anke over dom i sak om tvangsplassering av en ungdom på institusjon også ut over fylte 18 år, jf. barnevernloven § 4-24 tredje ledd. Det var ikke o...

Stikkord: Sivilprosess. Barnevern. Anke. Lagmannsrettens skjønnsutøvelse.


2017-05-08 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-888-U
I sak om fratakelse av vergemål etter vergemålsloven § 61 jf. § 19 sluttet ankeutvalget seg til lagmannsrettens standpunkt om at sakskostnader etter vergemålsloven § 19 andre ledd første punktum og...

Stikkord: Sivilprosess. Sakskostnader. Vergemål.


2017-05-05 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-869-U
I en verserende straffesak hadde lagmannsretten besluttet å gi tiltalte innsyn i en rettspsykiatrisk erklæring vedrørende et vitne i saken. Ankeutvalget viste til at den innsynsrett en tiltalt har ...

Stikkord: Straffeprosess. Innsynsrett.


2017-04-28 Norges Høyesterett

HR-2017-847-A
Etter at fylkesnemnda hadde truffet vedtak om omsorgsovertakelse for tre barn, traff nemndas leder avgjørelse om at krav fra barnas besteforeldre om samvær, jf. barnevernloven § 4-19 fjerde ledd, s...

Stikkord: Forvaltningsrett. Barnevern. Partsrettigheter. Besteforeldre.


2017-04-27 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-834-U
I kjennelse om besøksforbud for en far overfor to barn, jf. strpl. § 222a, hadde lagmannsretten ikke konkretisert hva slags krenkelse av barna det var risiko for. Det fremgikk heller ikke hvilket g...

Stikkord: Straffeprosess. Besøksforbud. Saksbehandling. Kjennelsesgrunner.


2017-04-26 Norges Høyesterett

HR-2017-833-A
Rettighetshaveren til en film hadde begjært utlevering av abonnementsopplysninger til IP-adressene til abonnenter som hadde lastet ned hele eller deler av filmen ved tilknytning til fildelingsnettv...

Stikkord: Opphavsrett. Personvern. Tilgang til abonnementsinnehavers identitet.


2017-04-26 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-832-U
Tingretten hadde besluttet at hovedforhandlingen i straffesak skulle gå for lukkede dører. Etter anke fra presseorganer opphevet lagmannsretten tingrettens kjennelse. En av de tiltalte anket lagman...

Stikkord: Straffeprosess. Aktuell interesse i anke.


2017-04-26 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-828-U
Anke over kjennelse om åpning av konkurs ble forkastet. Daglig leder ble pålagt å betale motpartene sakskostnader for Høyesterett idet ankeutvalget fant det klart at anken ikke kunne føre frem. Dag...

Stikkord: Sivilprosess. Sakskostnader.


2017-04-25 Norges Høyesterett

HR-2017-824-A
Straffen for overtredelse av strl. 1902 § 139 ble fastsatt til fengsel i åtte måneder. Tiltalte hadde unnlatt å varsle om at en annen person var stukket en rekke ganger med en saks, hvoretter denne...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Avvergingsplikt.


2017-04-25 Norges Høyesterett

HR-2017-823-A
Straffen for overtredelse av strl. 1902 § 317 fjerde ledd jf. første ledd og ligningsloven § 12-2 jf. § 12-1, ble fastsatt til fengsel i tre år og ni måneder samt rettighetstap. Domfelte hadde ved ...

Stikkord: Strafferett. Hvitvasking. Skattesvik. Straffutmåling. Inndragning.