Dommer og andre rettsavgjørelser 380 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ett år.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

2016-11-30 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2440-U
Lagmannsrettens beslutninger om ankenektelse måtte oppheves fordi en statsadvokat var inhabil som følge av hun hadde vært gift med den ene partens forsvarer. Ankeutvalgets fant at dette utgjorde et...

Stikkord: Straffeprosessloven. Habilitet. Statsadvokat.


2016-11-30 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2431-U
Lagmannsretten hadde nektet å fremme anke i sak om tvungent psykisk helsevern, jf. tvl. § 29-13 andre ledd. Det hadde gått fem og en halv måned fra tingrettens dom til lagmannsrettens beslutning fo...

Stikkord: Sivilprosess. Anke. Tvungent psykisk helsevern.


2016-11-30 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2429-U
I ankeerklæringen var det angitt at «[s]akskostnadene ilagt for lagmannsrett og tingrett ankes særskilt», jf. tvl. § 20-9 tredje ledd. Det var imidlertid ikke beskrevet hvilke feil det ble anket ov...

Stikkord: Sivilprosess. Sakskostnader. Særskilt anke.


2016-11-25 Noregs Høgsteretts ankeutval

HR-2016-2418-U
Ankesak for Høyesterett ble hevet etter at ankende part frafalt anken. Motpartene ble tilkjent sakskostnader med til sammen 561 278 kroner jf. tvl. § 20-2 andre ledd. (Sammendrag ved Lovdata)

Stikkord: Sivilprosess. Sakskostnader.


2016-11-25 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2417-U
Ankeutvalget uttalte at bestemmelsene i tvl. § 16-7 første ledd bokstav d, jf. § 16-9, får tilsvarende anvendelse ved anke etter arbeidstvistloven § 58 femte ledd, med den konsekvens at ankefristen...

Stikkord: Sivilprosess. Ankefrist. Arbeidstvistloven.


2016-11-25 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2410-U
Amerikansk statsborger som befant seg i Russland og som var etterlyst av amerikanske myndigheter, anla sak mot staten for å få dom for at han ikke kunne utleveres til USA i forbindelse med et vente...

Stikkord: Utlevering. Adgang til forhåndsavgjørelse ved sivilt søksmål.


2016-11-24 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2406-U
En stiftelse reiste gruppesøksmål etter tvl. § 35-7 mot en turoperatør med krav om at hver enkelt av flypassasjerene ved to flyvninger skulle motta erstatning som følge av forsinkelser. Stiftelsen ...

Stikkord: Sivilprosess. Gruppesøksmål. Rettslig interesse.


2016-11-24 Norges Høyesterett

HR-2016-2399-A
Andelseiere i et borettslag som var slått konkurs, reiste sak mot banken som hadde finansiert anskaffelsen av lagets eiendommer, med krav om erstatning for tapte borettsinnskudd og tapt verdi av an...

Stikkord: Erstatningsrett. Foreldelse. Skadetidspunkt. Borettslag.


2016-11-23 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2396-U
Småkraftforeninga ble tillatt å opptre som partshjelper jf. tvl. § 15-7 første ledd bokstav b. Ankeutvalget fant det nærliggende at utfallet av saken ville kunne berøre organisasjonen eller medlemm...

Stikkord: Sivilprosess. Partshjelp.


2016-11-22 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2385-U
Stevning i straffesak var forkynt for tiltaltes ektefelle, jf. domstolloven § 169 jf. § 175. Tiltalte var i utlandet og møtte ikke til hovedforhandlingen. Saken ble fremmet i hennes fravær. Lagmann...

Stikkord: Straffeprosess. Forkynning.


2016-11-22 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2383-U
Saken gjaldt krav om erstatning fra staten for sakskostnader som følge av feil ved tingrettens og lagmannsrettens behandling av en sak, jf. tvl. § 20-12. Av domstolloven § 200 tredje ledd fremgår a...

Stikkord: Sivilprosess. Sakskostnader. Erstatning fra staten.


2016-11-22 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2373-U
Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse etter heving av sak. Utvalget bemerket at saken for lagmannsretten var hevet fordi den rettslige interessen var bortfalt etter at anken dit ble inng...

Stikkord: Sivilprosess. Anke. Sakskostnader.


2016-11-21 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2379-U
Lagmannsretten hadde fastsatt straffen for overtredelse av strl. 1902 § 227 1. straffalternativ til fengsel i 15 dager. Domfelte hadde fremsatt drapstrusler overfor en ansatt i NAV og fastlegen sin...

Stikkord: Strafferett. Trusler. Straffutmåling.


2016-11-21 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2377-U
Begjæring om gjenåpning av kjennelse i Høyesteretts ankeutvalg ble avvist i medhold av tvl. § 31-9 første ledd. Ankeutvalget bemerket at grunnlaget for gjenåpningsbegjæringen lå utenfor rammen for ...

Stikkord: Sivilprosess. Gjenåpning.


2016-11-21 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2369-U
Ankeutvalget bemerket at anken gjaldt forhold som ble rettskraftig avgjort ved Kristiansand tingretts dom, jf. strpl. § 50. Når en dom er rettskraftig, kan det ikke inngis ny anke, jf. HR-2009-675-...

Stikkord: Straffeprosess. Anke.


2016-11-18 Norges Høyesterett

HR-2016-2357-A
Straffen for overtredelse av strl. 1902 § 204a første ledd bokstav a ble fastsatt til fengsel i ett år og åtte måneder. Domfelte hadde i en periode fra 1997 til 2014 lastet ned og oppbevart et omfa...

Stikkord: Strafferett. Overgrepsbilder av barn. Besittelse. Deling.


2016-11-18 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2356-U
Anke til Høyesterett ble ikke tillatt fremmet, jf. tvl. § 30-4. Ankeutvalget bemerket at dersom ankemotpartene bare vil kreve sakskostnadsavgjørelsen endret er det ikke nødvendig å inngi avledet an...

Stikkord: Sivilprosess. Sakskostnader.


2016-11-18 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2349-U
Ankeutvalget nektet å fremme saksbehandlingsanke fra en domfelt for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 jf. § 22. Det ble vist til at lagmannsrettens redegjørelse for bevisvurderingen var konsiste...

Stikkord: Strafferett. Promillekjøring. Saksbehandling.


2016-11-18 Norges Høyesterett

HR-2016-2346-A
En midlertidig tilsatt forsker ved universitetet i Oslo ble oppsagt på grunn av bortfall av eksterne oppdragsinntekter. Høyesteretts flertall kom i motsetning til lagmannsretten til at han ikke had...

Stikkord: Arbeidsrett. Fortrinnsrett etter tjenestemannsloven.


2016-11-18 Norges Høyesterett

HR-2016-2345-A
Straffen for overtredelse av strl. 1902 § 219 annet ledd jf. første ledd ble fastsatt til fengsel i to år og to måneder. Tiltalte hadde utført en rekke voldshandlinger mot sin spebarnsdatter i peri...

Stikkord: Straffutmåling. Vold i nære relasjoner. Grov mishandling.