Dommer og andre rettsavgjørelser 371 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ett år.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

2016-10-18 Norges Høyesterett

HR-2016-2165-A
Høyesterett kom enstemmig til at et selskap måtte nektes rett til fradrag for renter på et betydelig konserninternt lån etter de ulovfestede reglene om gjennomskjæring i skatteretten. Skattyter had...

Stikkord: Skatterett. Ulovfestet gjennomskjæring. Konsernforhold.


2016-10-18 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2160-U
I et omfattende tiltaksjordskifte hadde jordskifteretten truffet vedtak som blant annet gjaldt bruksordning for en vei innenfor skiftefeltet. Lagmannsretten avviste anke over vedtaket. Ankeutvalget...

Stikkord: Jordskifte. Rett ankeinstans. Oppfriskning.


2016-10-18 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2156-U
I sak om overprøving av fylkesnemndas vedtak etter lov om barneverntjenester, bemerket ankeutvalget at lagmannsretten burde ha begrunnet avgjørelsen ytterligere når det gjaldt spørsmålet om språkli...

Stikkord: Sivilprosess. Anke. Begrunnelse.


2016-10-14 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2153-U
Fornærmede hadde begjært oppnevnelse av bistandsadvokat etter strpl. 107a tredje ledd i sak for lagmannsretten om opprettholdelse av nedlagt besøksforbud etter strpl. § 222a. Ankeutvalget uttalte e...

Stikkord: Straffeprosess. Bistandsadvokat. Besøksforbud.


2016-10-14 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2149-U
En begjæring om midlertidig forføyning i sak som gjaldt vern av advokatkorrespondanse i skattesak, ble først tatt til følge, men avslått etter etterfølgende muntlig forhandling. Anke over den andre...

Stikkord: Sivilprosess. Midlertidig forføyning. Oppsettende virkning.


2016-10-07 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2091-U
Anke over lagmannsrettens beslutning og kjennelse ble forkastet i medhold av tvl. § 30-9 annet ledd. Ankeutvalget bemerket at direkte anke etter tvl. § 30-2 bare kan rettes mot en dom, og ikke mot ...

Stikkord: Sivilprosess. Ankefrist. Direkte anke.


2016-10-06 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2084-U
Lagmannsretten hadde avslått krav om erstatning for nødvendige utgifter til forsvar etter frifinnelse, jf. strpl. § 438 første ledd, etter tiltale for overtredelse av vegtrafikkloven § 22 femte led...

Stikkord: Straffeprosess. Lovanvendelse. Erstatning for utgifter til forsvar.


2016-10-03 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2053-U
I tvist om hvorvidt to oppsagte arbeidstakere kunne pålegges å fratre sine stillinger mens hovedsaken om gyldigheten av oppsigelsene var til behandling, jf. arbeidsmiljøloven § 15-11 andre ledd, ha...

Stikkord: Arbeidsrett. Oppsigelse. Rett til å stå i stilling.


2016-09-28 Norges Høyesterett

HR-2016-2030-A
Et reinbeitedistrikt og en reineierfamilie, som i en årrekke hadde benyttet Stjernøya utenfor Altafjorden som sommerbeite, fikk ikke medhold i at de var eiere av deler av øya. Høyesterett uttalte i...

Stikkord: Tingsrett. Okkupasjon. Alders tids bruk. Reindrift. Finnmarksloven. ILO-konvensjon nr. 169 artikkel 14.


2016-09-28 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2027-U
Tingretten hadde fastsatt straffen for en rekke overtredelser av havressursloven mv. til fengsel i 50 dager. Tiltaltes anke over to av postene i dommen, som tingretten hadde ansett som skjerpende o...

Stikkord: Straffeprosess. Ankeprøving.


2016-09-28 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2025-U
I sak som gjaldt krav fra to av et stort antall sameiere i et utmarkssameie om å få utvist støl på sameiets grunn, hadde jordskiftelagdommeren alene avgjort at sameiet hadde partsevne. Jordskiftere...

Stikkord: Jordskifte. Lagmannsrettens sammensetning. Partsevne.


2016-09-28 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2020-U
Lagmannsretten hadde avvist anke på grunn av manglende betaling av rettsgebyr innen den frist som var fastsatt, jf. rettsgebyrloven § 3. Ankeutvalget viste til at avvisning på grunn av manglende ge...

Stikkord: Sivilprosess. Ankefrist. Rettsgebyr.


2016-09-27 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2024-U
Bilag 1-14 i ankende parts prosesskriv av 16. september 2016, samt bilag 1-11 og bilag 15 i ankemotpartenes prosesskriv 16. september 2016 tillates fremlagt.

Stikkord: Bevisfremleggelse.


2016-09-27 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2022-U
Anke over kjennelse ble avvist. Ankeutvalget bemerket at en avvisningskjennelse etter tvl. § 16-9, jf. § 16-7 første ledd bokstav a bare kan ankes når den instans som avsa avvisningskjennelsen, sam...

Stikkord: Sivilprosess. Anke over avvisningskjennelse.


2016-09-27 Norges Høyesterett

HR-2016-2017-A
Tre tyrkiske søsken, født i 1983, 1984 og 1985, fikk som 17-åringer først midlertidig og senere permanent oppholdstillatelse i familiegjenforening med faren, som da var gift med en norsk kvinne. De...

Stikkord: Utlendingsrett. Tilbakekall av oppholdstillatelse.


2016-09-26 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2006-U
Ankeutvalget viste til at Høyesterett i sak HR-2016-1833-A konkluderte med at strpl. § 157 ikke gir hjemmel for å bruke siktedes fingeravtrykk til å få tilgang til opplysninger i vedkommendes mobil...

Stikkord: Straffeprosess. Åpning av mobiltelefon.


2016-09-23 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2000-U
Lagmannsretten hadde fastsatt straffen for 16 overtredelser av strl. 1902 § 192, en overtredelse av § 192 jf. § 49 og en overtredelse av § 219 første ledd til forvaring i 21 år, med en minstetid på...

Stikkord: Strafferett. Voldtekt. Saksbehandling. Straffutmåling. Forvaring.


2016-09-22 Norges Høyesterett

HR-2016-1993-A
I sak om registering av foretaksnavn kom Høyesterett til at registrering av foretaksnavnet Pangea Property Partners AS ikke krenket det tidligere registrerte foretaksnavnet Pangea AS, jf. foretaksn...

Stikkord: Immaterialrett. Registrering av foretaksnavn.


2016-09-20 Norges Høyesterett

HR-2016-1982-A
Et dansk selskap som drev virksomhet i Norge hadde fakturert en dansk kunde for leveranser i Norge tillagt dansk - ikke norsk - merverdiavgift. Ved etterberegningen av norsk merverdiavgift ble det ...

Stikkord: Merverdiavgift. Tilleggsavgift. Domstolenes prøvingsrett.


2016-09-20 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1981-U
I sak om grov kroppsskade hadde lagmannsretten domfelt for overtredelse av strl. 2005 § 274 første ledd, mens tingretten hadde benyttet strl. 1902 § 229 2. straffalternativ, jf. § 232. Ankeutvalget...

Stikkord: Strafferett. Grov kroppsskade. Lovvalg. Lagmannsrettens sammensetning.