Dommer og andre rettsavgjørelser 378 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ett år.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

2017-02-22 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-407-U
Etter anke reduserte lagmannsretten tidsrammen for pålagt besøksforbud jf. strpl. § 222a. Den som besøksforbudet skulle beskytte, hadde ikke fått informasjon om anken, og lagmannsretten hadde avgjo...

Stikkord: Straffeprosess. Besøksforbud. Kontradiksjon.


2017-02-22 Norges Høyesterett

HR-2017-327-A
Krav om at tre av Høyesteretts dommere måtte vike sete som inhabile ved Høyesteretts behandling av utlendingssak som følge av deres vota i en tidligere dom, ble ikke tatt til følge. Høyesterett vis...

Stikkord: Domstolloven. Habilitet.


2017-02-20 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-373-U
I sak om overtredelse av strl. 2005 § 271 hadde lagmannsretten nektet å fremme domfeltes anke, jf. strpl. § 321 andre ledd. Han var dømt for å ha spyttet på fornærmede. Lagmannsretten hadde uttalt ...

Stikkord: Straffeprosess. Ankeprøving. Begrunnelse.


2017-02-17 Norges Høyesterett

HR-2017-419-A
På grunnlag av DNA-analyse, jf. barneloven § 28a første ledd, ble det fastslått at det var «meget betydelig sannsynlighetsovervekt» for farskapsforholdet. Høyesterett avsa dom for farskapet, jf. ba...

Stikkord: Familierett. Farskap. Gjenåpning.


2017-02-15 Norges Høyesterett

HR-2017-350-A
En kommune hadde overført et beløp - omtalt som et ansvarlig lån - til et heleid datterselskap. Høyesterett kom på grunnlag av innholdet i avtalen mellom kommunen og selskapet til at overføringen m...

Stikkord: Skatterett. Rentefradrag. Ansvarlig lån.


2017-02-15 Norges Høyesterett

HR-2017-345-A
I en solgt leilighet hadde det oppstått fuktskader etter kjøpernes besiktigelse, men før overtakelsen. Skadene hadde sammenheng med skjulte feil og svakheter i røropplegget i eiendommen, noe selger...

Stikkord: Kjøpsrett. Prisavslag. «Som den er»-klausul.


2017-02-15 Norges Høyesterett

HR-2017-344-A
Et selskap i malerbransjen som hadde skjult uregistrerte lønnsutbetalinger som fiktive fakturaer fra underleverandører, var pålagt såkalt summarisk fellesoppgjør etter ligningsloven § 9-5 nr. 8, nå...

Stikkord: Skatterett. Summarisk fellesoppgjør. Begrepet «ansatte».


2017-02-14 Norges Høyesterett

HR-2017-370-A
Styreleder og daglig leder i et selskap som senere ble slått konkurs, hadde innen fristdagen fått utbetalt ca. 1,6 millioner kroner av selskapet. Beløpet gjaldt delvis opparbeidet lønn og delvis re...

Stikkord: Konkurs. Omstøtelse.


2017-02-14 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-336-U
Den ankende part gjorde gjeldende at lagmannsretten ved den konkrete vurderingen av om vilkårene for erstatningsplikt var oppfylt hadde krenket uskyldspresumpsjonen, jf. EMK artikkel 6 nr. 2. Utval...

Stikkord: Sivilprosess. Ankebehandling.


2017-02-14 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-332-U
Inhabilitet i lagmannsretten ble anført som grunnlag for gjenåpningsbegjæring av ankeutvalgets kjennelse. Når ankesaken ble avvist fra Høyesterett, og gjenåpningsgrunnen knytter seg til saksbehandl...

Stikkord: Sivilprosess. Ankebehandling.


2017-02-13 Norges Høyesterett

HR-2017-352-A
Tre deltakere på AUFs sommerleir på Utøya, som befant seg på landsiden under terrorhandlingen på Utøya 22. juli 2011, hadde på forskjellige måter bistått andre ungdommer som hadde svømt eller blitt...

Stikkord: Voldsoffererstatning.


2017-02-09 Norges Høyesterett

HR-2017-333-A
Ved fastsettelse av ekspropriasjonserstatning for grunnavståelse fra eiendommer hvor det ble drevet grustak, var partene enige om at eiendommene kunne selges til næringsformål etter avsluttet grusu...

Stikkord: Ekspropriasjonsrett. Salgsverdi. Kapitaliseringsrente.


2017-02-09 Norges Høyesterett

HR-2017-331-A
Etter et skipshavari ble Kystverket og berørte kommuner påført betydelige utgifter i forbindelse med opprensking av oljesøl. Kystverket påla eier og driver av skipet - representert ved P & I-assura...

Stikkord: Miljørett. Forurensning. Vrakfjerning. Sjølovens ansvarsbegrensningsregler. Domstolens prøving av forvaltningsvedtak.


2017-02-09 Norges Høyesterett

HR-2017-290-A
Straffen for overtredelse av strl. 1902 § 233 første og andre ledd og § 127 første ledd 1. straffalternativ ble fastsatt til forvaring med en tidsramme på ni år og minstetid på seks år, jf. strl. 1...

Stikkord: Strafferett. Forvaring. Overlagt drap. Ung lovbryter.


2017-02-08 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-286-U
Lagmannsrettens ankeforhandling ble avholdt etter at konstitusjonsperioden for en av dommerne var utløpt. Lagmannsretten var da ikke lovlig sammensatt. Lagmannsrettens dom ble opphevet, jf. tvl. § ...

Stikkord: Domstolloven. Lagmannsrettens sammensetning.


2017-02-08 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-283-U
En utlending som var fengslet etter utlendingsloven § 106 første ledd bokstav a og b, ble løslatt og etter en periode fengslet på ny etter utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b. Ankeutvalget ...

Stikkord: Utlendingsrett. Varetektsfengsling. Samlet fengslingstid.


2017-02-06 Norges Høyesterett

HR-2017-275-A
Fylkesmannen hadde truffet midlertidig vedtak om vergemål etter vergemålsloven § 61 første ledd. Vedtaket inneholdt blant annet en bestemmelse om at den person vedtaket gjaldt, ikke kunne si opp el...

Stikkord: Personrett. Vergemål. Rettslig handleevne. «Økonomisk forhold». Husleieavtale.


2017-02-06 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-274-U
I fengslingssak hadde politiet foretatt vitneavhør etter at fengslingsbegjæringen var sendt til tingretten. Disse avhørene forelå bare som lydfiler, og var ikke gjort kjent for forsvareren da fengs...

Stikkord: Straffeprosess. Varetektsfengsling. Kontradiksjon. Lydopptak.


2017-02-03 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-272-U
I sak om gyldigheten av rettsforlik i arbeidsrettssak, jf. tvl. § 19-12 andre ledd, var den underliggende saken gebyrfri etter rettsgebyrloven § 10 nr. 10. Ankeutvalget uttalte at den nære tilknytn...

Stikkord: Sivilprosess. Rettsgebyr.


2017-02-03 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2017-271-U
I lagrettesak som blant annet gjaldt tiltale for åtte overtredelser av strl. 1902 § 192, hadde fagdommerne satt til side lagrettens fellende kjennelse for seks av disse tiltalepunktene og godtatt d...

Stikkord: Straffeprosess. Tilsidesettelse av lagrettens kjennelse. Begrunnelse.