Dommer 141 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ca. fire måneder.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

2016-08-29 Noregs Høgsteretts ankeutval

HR-2016-1811-U
Kriminalomsorgen hadde ved anke til lagmannsretten oppgitt feil dato for når de mottok tingrettens dom. Lagmannsretten avviste deres anke som for sent fremsatt. Utvalget la til grunn at kriminaloms...

Stikkord: Straffeprosess. Saksbehandling. Ankefrist.


2016-08-25 Norges Høyesterett

HR-2016-1803-A
Lagmannsretten endret straffutmålingen for bl.a. overtredelse av strl. 2005 § 352, fra fengsel i to år hvorav ti måneder betinget, til fengsel i to år hvorav seks måneder betinget. Spørsmålet i sak...

Stikkord: Strafferett. Lovanvendelse. «Åpenbart misforhold».


2016-08-25 Norges Høyesterett

HR-2016-1802-A
En helikopterpilot overtrådte luftfartslovgivningen om minstehøyde, forbudet mot såkalt «akroflyging» og forbudet mot skjødesløs og hensynsløs manøvering. Helikopteret styrtet og tre personer ble p...

Stikkord: Strafferett. Lufttrafikk. Helikopterflyging. Grov uaktsomhet.


2016-08-25 Norges Høyesterett

HR-2016-1801-A
Et eiendomsselskap hadde foretatt omfattende renovering av et kombinert bolig- og forretningsbygg i Trondheim sentrum, og krevde fradrag for kostnadene etter skatteloven § 6-11 om vedlikeholdskostn...

Stikkord: Skatterett. Fradragsrett. Vedlikeholdsbegrepet.


2016-08-22 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1777-U
To bilag ble tillatt fremlagt i medhold av tvl. § 30-7 første ledd. For de øvrige bilag var det ikke nødvendig med ankeutvalgets samtykke. (Sammendrag ved Lovdata)

Stikkord: Bevisfremleggelse.


2016-08-19 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1769-U
Forut for ankeforhandlingen i en lagrettesak hadde lagmannsretten under henvisning til domstolloven § 133 første ledd forbudt filming og fotografering av lagrettemedlemmene, ikke bare i rettssalen,...

Stikkord: Domstolloven. Offentlighet. Forbud mot filming utenfor rettssalen.


2016-08-18 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1760-U
I fengslingssak etter strpl. § 171 første ledd nr. 3 hadde lagmannsretten ikke ansett fengsling i fire uker for et uforholdsmessig inngrep. Da det ikke fremsto som tilstrekkelig avklart om fengslin...

Stikkord: Straffeprosess. Varetektsfengsling. Uforholdsmessig inngrep.


2016-08-16 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1750-U
Et selskap erklærte partshjelp til fordel for skattyteren i en verserende skattesak for Høyesterett, jf. tvl. § 15-7 første ledd bokstav a. Erklæringen var begrunnet i at avgjørelsen av rettsspørsm...

Stikkord: Sivilprosess. Partshjelp.


2016-08-11 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1742-U
En erstatningssak mot staten var blitt stanset én gang under tingrettens behandling av saken, jf. tvl. § 16-17 første ledd. Etter anke begjærte partene på nytt stansing av saken. Begjæringen ble av...

Stikkord: Sivilprosess. Krav om stansing.


2016-08-11 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1732-U
Ankeutvalget bemerket at anken gjaldt begjæring om opphør av tvungent psykisk helsevern, jf. strl. 2005 § 65, og saksbehandlingsreglene i strpl. § 332 kom til anvendelse. Tvungent psykisk helsevern...

Stikkord: Straffeprosess. Anke.


2016-08-11 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1728-U
I narkotikasak hadde lagmannsretten fastsatt straffen til fengsel i 13 år. Det var uttalt i straffutmålingspremissene at det var tatt utgangspunkt i en straff på rundt 15 år, at domfeltes tilståels...

Stikkord: Straffeprosess. Straffumåling. Domsgrunner.


2016-08-08 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1709-U
I tvist om tvangsfullbyrdelse hadde lagmannsretten avsagt kjennelse uten at et prosesskriv fra de ankende parter inngikk i avgjørelsesgrunnlaget. Det måtte legges til grunn at prosesskrivet var sen...

Stikkord: Sivilprosess. Kontradiksjon.


2016-08-05 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1700-U
Tingretten hadde med tilslutning fra lagmannsretten ilagt en domfelt redusert kostnadsansvar i forhold til påtalemyndighetens fremlagte kostnadsoppgave, jf. strpl. § 436. Ankeutvalget viste til at ...

Stikkord: Straffeprosess. Saksomkostninger.


2016-07-29 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1665-U
To oppsagte arbeidstakere hadde fått lagmannsrettens medhold i krav om å få stå i stilling inntil rettskraftig dom om gyldigheten av oppsigelsene forelå, jf. arbeidsmiljøloven § 15-11. Ankeutvalget...

Stikkord: Sivilprosess. Saksbehandling. Begrunnelse av kjennelse.


2016-07-29 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1660-U
Ankende part var frifunnet for straffekravet i lagmannsretten, men ble dømt til å betale oppreisning. Ankeutvalget tillot ikke anken fremmet. Utvalget viste til at lagmannsrettens dom lest i sammen...

Stikkord: Prosess. Uskyldspresumsjonen. Forsvareroppnevning.


2016-07-28 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1655-U
Lagmannsretten hadde fastsatt straffen for overtredelse av strl. 1902 § 229 1. straffalternativ, jf. § 232, til fengsel i ni måneder, hvorav to måneder betinget. Domfelte hadde slått og sparket to ...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Legemsbeskadigelse.


2016-07-28 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1652-U
En rettsoppnevnt sakkyndig i barnevernssak var foreslått av foreldrene. På bakgrunn av formuleringen av oppdraget i prosessfullmektigens første henvendelse til den sakkyndige og arten av den videre...

Stikkord: Domstolloven. Habilitet. Sakkyndig.


2016-07-28 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1650-U
I sak om gyldigheten av fylkesmannens nektelse av å gi dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i forbindelse med utskiftning av vinduer i en eiendom som var regulert til bevaring, var det nedlagt ...

Stikkord: Sivilprosess. Rettslig interesse.


2016-07-21 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1630-U
I fengslingssak uttalte ankeutvalget at når det synes åpenbart at fengslingen av en siktet vil bli begjært forlenget frem til hovedforhandlingen, må forholdsmessigheten av inngrepet vurderes i det ...

Stikkord: Straffeprosess. Varetektsfengsling. Forholdsmessighetsvurderingen.


2016-07-20 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1628-U
I fengslingssak hadde lagmannsretten fastsatt brev- og besøksforbud. Da påtalemyndigheten overfor lagmannsretten hadde gitt uttrykk for at hensynet til etterforskningen nå utelukkende knyttet seg t...

Stikkord: Straffeprosess. Varetektsfengsling. Brev- og besøksforbud.