Dommer og andre rettsavgjørelser 376 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ett år.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

2016-09-23 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-2000-U
Saken gjaldt anke over lagmannsrettens dom på 21 år forvaring, med en minstetid på 10 år, for 16 voldtekter og ett voldtektsforsøk, jf. strl. (1902) § 192, og en overtredelse av strl. (1902) § 219 ...

Stikkord: Strafferett. Voldtekt. Forvaring. Straffutmåling. Saksbehandling.


2016-09-22 Norges Høyesterett

HR-2016-1993-A
Saken gjaldt spørsmålet om foretaksnavnet Pangea Property Partners AS krenker det tidligere registrerte foretaksnavnet Pangea AS, jf. foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 sammenholdt med § 3-2 og § 3-3. ...

Stikkord: Immaterialrett. Registrering av foretaksnavn.


2016-09-20 Norges Høyesterett

HR-2016-1982-A
Den avgiftspliktige hadde ved en feil beregnet og betalt dansk merverdiavgift, noe som ble oppdaget ved avgiftsmyndighetenes kontroll. Dersom norsk merverdiavgift hadde vært beregnet, ville kjøpere...

Stikkord: Tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven. Domstolenes prøvingsrett.


2016-09-20 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1981-U
I sak om grov kroppsskade hadde lagmannsretten domfelt for overtredelse av strl. 2005 § 274 første ledd, mens tingretten hadde benyttet strl. 1902 § 229 2. straffalternativ, jf. § 232. Ankeutvalget...

Stikkord: Strafferett. Grov kroppsskade. Lovvalg. Lagmannsrettens sammensetning.


2016-09-19 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1975-U
I sak om samværsrett med fellesbarn hadde den ene av partene for lagmannsretten begjært saken utvidet til også å gjelde spørsmålet om hvor barnet skulle bo fast, jf. barneloven § 36. Ankeutvalget u...

Stikkord: Sivilprosess. Nye krav i ankesak.


2016-09-19 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1971-U
Anke over lagmannsrettens dom i straffesak ble delvis fremmet til behandling. Ankeutvalget bemerket at selv om en av de domfelte i tingretten ble dømt for hallikvirksomhet, mens lagmannsretten dømt...

Stikkord: Straffeprosess. Anke. Samme straffbare forhold.


2016-09-14 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1934-U
Lagmannsretten hadde fastsatt straffen for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 5 til fengsel i 21 dager samt tap av føreretten i 12 måneder. Domfelte var målt til å ha kjørt i 14...

Stikkord: Strafferett. Vegtrafikk. Fartsovertredelse.


2016-09-14 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1932-F
Ankende part, som var blitt frifunnet i straffesak, ble tilkjent erstatning for utgifter som gjaldt advokatbistand i forbindelse med at det ble tatt beslag i hans bil, samt juridisk bistand til å v...

Stikkord: Straffeprosess. Erstatning for utgifter etter frifinnelse.


2016-09-14 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1931-U
I lagmannsrettsdom om fast bosted for og samvær med barn hadde en av dommerne utformet særbemerkninger vedrørende farens samværsrett i forestående barnevernssak. Bemerkningene ga uttrykk for forhol...

Stikkord: Domstolloven. Habilitet.


2016-09-14 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1924-U
En tiltalt som ikke møtte til ankeforhandlingen, hadde ikke fått lovlig varsel, jf. strpl. § 86. Lagmannsretten fremmet saken i hans fravær. Ankeutvalget viste til at påtalemyndigheten for lagmanns...

Stikkord: Straffeprosess. Lovlig innkalling. Uteblivelse i ankesak.


2016-09-14 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1917-U
Anke til Høyesterett over lagmannsrettens saksbehandling og straffutmåling ble nektet fremmet i medhold av strpl. § 323. Ankeutvalget tilføyde at lagmannsrettens slutning ikke stemte overens med la...

Stikkord: Straffeprosess. Anke. Rettelse.


2016-09-02 Noregs Høgsteretts ankeutval

HR-2016-1883-U
Saken gjaldt anke over lagmannsrettens dom om legemsfornærmelse under særdeles skjerpende omstendigheter, jf. strl. 1902 § 228, jf. § 232. Ankeutvalget fant at det ikke var holdepunkter for at lagm...

Stikkord: Straffeprosess. Anke. Domsgrunner.


2016-09-02 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1876-U
Lagmannsretten hadde fremmet tiltaltes anke over tingrettens dom for overtredelse av strl. 1902 § 192, men nektet anken fremmet for så vidt gjaldt overtredelse av strl. 1902 § 219, jf. strpl. § 321...

Stikkord: Straffeprosess. Ankeprøving.


2016-09-02 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1862-U
Etter at en domfelt hadde anket fellende lagmannsrettsdom til Høyesterett, ble saken forlagt hos politiet i 18 måneder. Ankeutvalget fant det åpenbart at det måtte utmåles ny straff i saken som føl...

Stikkord: Straffeprosess. Lang liggetid hos politiet.


2016-09-01 Norges Høyesterett

HR-2016-1857-A
Fire menn, som var tiltalt for forsøk på ulovlig felling av tre ulver, var dømt i lagmannsretten for overtredelse av naturmangfoldloven § 75 første og andre ledd jf. § 15, jf. strl. 1902 § 49. Høye...

Stikkord: Strafferett. Faunakriminalitet. Ulvejakt.


2016-09-01 Norges Høyesterett

HR-2016-1856-A
Straffen for overtredelse av strl. 1902 § 162 første og annet ledd ble fastsatt til fengsel i ett år. En 51 år gammel mann hadde gjort et utjenlig forsøk på ulovlig innførsel av vel 30 540 blå...

Stikkord: Strafferett. Narkotika. Diazepam. Utjenlig forsøk på innførsel.


2016-09-01 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1850-U
I tvist om bevistilgang i sak for tingretten mellom et taxiselskap og en helseinstitusjon hadde lagmannsretten bygget på at tingretten ikke i noe fall kunne gi pålegg om fremleggelse av opplysninge...

Stikkord: Sivilprosess. Bevistilgang. Taushetsbelagt informasjon. Sladding.


2016-08-30 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1845-U
Lagmannsretten hadde avvist anke grunnet manglende forskuddsvis gebyrbetaling fra utenlandsk part uten norsk prosessfullmektig. Begjæring om oppfriskning av lagmannsrettens kjennelse ble fremsatt e...

Stikkord: Sivilprosess. Rettsgebyr. Oppfriskning.


2016-08-30 Norges Høyesteretts ankeutvalg

HR-2016-1838-U
Lagmannsretten hadde avvist en anke over uteblivelsesdom, fremsatt etter ankefristens utløp, og samtidig avvist den ankende parts begjæring om fristoppfriskning. Ankeutvalget uttalte at anken skull...

Stikkord: Sivilprosess. Fraværsdom. Oppfriskning.


2016-08-30 Norges Høyesterett

HR-2016-1836-A
En bilfører som var stoppet i en fartskontroll, hadde fått politiets tillatelse til å gå fra kontrollstedet for å hente førerkortet sitt. Hun lot imidlertid være å gå tilbake til kontrollstedet og ...

Stikkord: Strafferett. Vegtrafikk. Etterfølgende alkoholnytelse.