Dommer og andre rettsavgjørelser 3166 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ett år.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

2016-09-22 Gulating lagmannsrett

LG-2016-1516
Saken ble hevet.

Stikkord: Anke over fremming. Hevingskjennelse.


2016-09-22 Frostating lagmannsrett

LF-2016-61467

Stikkord: Strafferett. Vold mot egne barn. Familievold. Frifinnelse. Straffeloven (1902) § 219 første ledd og § 228 første ledd.


2016-09-22 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-135021
Begjæring om tvangsfravikelse fra leid bolig ikke tatt til følge. Ikke tvangsgrunnlag, fordi det ikke forelå forhold som åpenbart ga utleier adgang til å heve. Vurderingen måtte skje ut fra forhold...

Stikkord: Tvangsfravikelse fra leid bolig. Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav d.


2016-09-22 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-113891
Tingretten hadde fastsatt straffen for trusler etter straffeloven § 128 og § 227 til ubetinget fengsel i 45 dager. På grunn av lang saksbehandlingstid kom lagmannsretten at straffen skulle gjøres b...

Stikkord: Straffutmåling. Trusler. Brudd på EMK. Straffeloven § 128 og § 227, 1. straffalternativ.


2016-09-21 Gulating lagmannsrett

LG-2016-114374
Saken gjelder anke over kjennelse om konkursåpning. Lagmannsretten fant at selskapet ikke hadde godtgjort at det var solvent. Korrigeringene medførte ikke betydelige endringer i den verdsettelsen s...

Stikkord: Konkurs. Konkursåpning. Insolvenspresumpsjon.


2016-09-21 Gulating lagmannsrett

LG-2016-51879
Etter påtalemyndighetens anke ble tiltalte dømt for en kroppsskade og ett forsøk på kroppsskade. Hun kastet en vannkoker mot hodet til en person som dukket unna, men traff en annen som fikk alvorli...

Stikkord: Strafferett. Grov kroppsskade. Straffeloven (2005) § 274, jf. § 273.


2016-09-21 Gulating lagmannsrett

LG-2016-2427
Anke over jordskifteretten si jaktordning. Spørsmål om ein gard sitt jaktområde skulle vere eit eller to jaktfelt. Lagmannsretten kom til at jordskifteretten si avgjerd måtte stadfestast og anken v...

Stikkord: Jordskifte. Jaktordning. Jordskiftelova § 2 bokstav c nr. 1 og nr. 2.


2016-09-21 Frostating lagmannsrett

LF-2016-60581 - LF-2016-60586

Stikkord: Barnevern. Omsorgsovertakelse. Hjelpetiltak. Barnevernloven § 4-12 annet ledd og barnevernloven § 4-4.


2016-09-21 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-102174
Tingretten hadde tillatt fremmet en sak om et forhold som var avgjort i en tidligere, rettskraftig, avgjørelse. I mellomtiden var det truffet en forvaltningsavgjørelse som i vesentlig grad rokket v...

Stikkord: Anke. Forvaltningasavgjørelse. Tvisteloven § 19-15 fjerde ledd.


2016-09-21 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-149138
Ankesak om bevistilgang i skattesak ble hevet. Det var uenighet om staten hadde oppfylt provokasjonene, eller om skattyter hadde frafalt anken eller eventuelt manglet rettslig interesse i den. Begg...

Stikkord: Sivilprosess. Skatterett. Heving. Sakskostnader. Tvisteloven § 20-2, § 20-3 og § 20-8.


2016-09-21 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-140725

Stikkord: Barnevern. Omsorgsovertakelse. Utsatt iverksettelse. Samvær. Saksbehandlingsfeil. Barnets beste. Tvisteloven § 36-2.


2016-09-21 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-135358

Stikkord: Foreldre og barn. Samvær. Foreldreanvar. Barnets ønske. Barnelova § 31 annet ledd 3. punktum.


2016-09-21 Agder lagmannsrett

LA-2016-149437
33-årig mann var i tingretten dømt til ubetinget fengsel i 15 dager samt bot kr 5.000,- for kjøring i ruspåvirket tilstand. Han hadde kjørt med påvirkningsgrad tilsvarende 0,5 alkoholpromille. Domm...

Stikkord: Strafferett. Kjøring i ruspåvirket tilstand. Vegtrafikkloven § 31 annet ledd bokstav a, jf. § 22 første ledd.


2016-09-21 Agder lagmannsrett

LA-2016-135760
Tingretten hadde gjeve orskurd om tvangsoppløysing av aksjeselskap, etter melding frå Føretaksregistret om at selskapet ikkje innan fristen hadde meldt ny revisor til registret. Elektronisk melding...

Stikkord: Selskapsrett. Tvangsoppløysing av aksjeselskap. Aksjelova § 16-15, § 16-16 og § 16-17. Føretaksregisterlova § 4-3.


2016-09-20 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-66314
44 år gammel mann fra Litauen ble i tingretten dømt til fengsel i tre år for oppbevaring av ca. 2. kg amfetamin, salg av ca. 1 kg. og forsøk på salg av ca. 1 kg, til to forskjellige kjøpere, på to ...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Narkotika. Amfetamin. Straffeloven (1902) § 162 annet ledd jf. første ledd.


2016-09-20 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-36029
Arbeidstaker varslet om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen etter arbeidsmiljøloven § 2-4, og mente seg utsatt for ulovlig gjengjeldelse etter arbeidsmiljøloven § 2-5. Som gjengjeldelse ble på...

Stikkord: Arbeidsforhold mv. Varsling. Gjengjeldelse. Trakassering. Arbeidsmiljøloven. § 2-4, § 2-5.


2016-09-20 Gulating lagmannsrett

LG-2016-111385
Anke over dom i jordskifteretten og anke over jordskifteavgjerd vart vedteke å handsame som ei sak i lagmannsretten, jf jordskiftelova § 8-1 sjette ledd. Lagmannsretten vart samansett med ein jords...

Stikkord: Eiendoms- og bruksrett. Fremming av anke over dom og jordskifteavgjerd.


2016-09-20 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-122285
Lagmannsretten tok begjæring om tvangssalg til følge. Lagmannsretten lag til grunn at forliksrådets uteblivelsesdom som var postforkynt uten mottakskvittering, var mottatt av innklagede.

Stikkord: Tvangsfullbyrdelse. Tvangssalg. Postforkynnelse.


2016-09-20 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-41118
Saken gjelder krav om prisavslag etter avhendingsloven.

Stikkord: Fast eiendom. Prisavslag. Avhendingsloven § 3-8 og § 3-9.


2016-09-20 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-58330-3

Stikkord: Strafferett. Gjenopptakelse. Drap. Forsett. Kveling. Sivile krav. Oppreisning. Erstatning. Voldsoffererstatning. Straffeprosessloven § 400. Skadeerstatningsloven § 3-1, § 3-5 og § 5-2. Voldsoffererstatningsloven § 7. Rt-2001-274, Rt-2010-1203, Rt-2012-1773 og Rt-2012-1576.