Dommer 1038 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ca. fire måneder.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

2016-08-29 Gulating lagmannsrett

LG-2016-3516
Lagmannsretten forkastet anke over feil saksbehandling og rettsbruk i sak om jordskifte. Bakgrunnen for saken var et krav om arealbytte for å få en tilfredsstillende adkomst til en skogteigeiendom....

Stikkord: Jordskifte. Arealbytte. Jordskifteloven § 2 bokstav b og § 71.


2016-08-26 Frostating lagmannsrett

LF-2016-134140

Stikkord: Foreldre og barn. Midlertidig avgjørelse. Fast bosted og samvær. Barneloven § 60, § 48.


2016-08-26 Frostating lagmannsrett

LF-2016-51394
Straffutmåling ved trygdebedrageri, anke fra påtalemyndigheten. Domfelte var i tingretten idømt 40 dagers betinget fengsel. Trygdebedrageriet oversteg grunnbeløpet og det forelå ikke slike særlige ...

Stikkord: Strafferett. Trygdebedrageri. Straffeloven § 271 første ledd, jf § 270 første ledd nr. 2 og § 166 første ledd.


2016-08-26 Frostating lagmannsrett

LF-2016-26057
En yrkessjåfør ble dømt til fengsel i 90 dager, som ble gjort betinget med en prøvetid på to år, for overtredelse av straffeloven (1902) § 239 1. straffalternativ (uaktsomt drap ved bruk av motorvo...

Stikkord: Strafferett. Dødsulykke. Uaktsomt bildrap. Straffeloven § 239.


2016-08-26 Agder lagmannsrett

LA-2016-93796
Tilståelsessak. 28 år gammel mann som har vært rusmisbruker i mange år, ble i tingretten idømt ubetinget fengsel i 120 dager for narkotikalovbrudd. Bærende for straffutmålingen var oppbevaring av a...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Narkotika. Samfunsstraff. Straffeloven (2005) § 231 første ledd. Straffeloven § 48.


2016-08-25 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-72871
24 år gammel mann dømt til fengsel i 11 måneder for blant annet besittelse av narkotika tilsvarende omlag 140 gram amfetamin. Strafferabatt på grunn av uforbeholden tilståelse. Etter en konkret vur...

Stikkord: Strafferett. Narkotika. Amfetamin. Strafferabatt. Straffeloven (1902) § 162 annet ledd jf. første ledd.


2016-08-25 Gulating lagmannsrett

LG-2016-38069
Mann dømt til 120 dagers ubetinget fengsel for overtredelse av straffeloven (1902) § 162 annet ledd, jf. første ledd, grunnet befatning med til sammen 700 gram hasjish og marihuana. Lagmannsretten ...

Stikkord: Strafferett. Narkotika. Befatning. Medvirkning til salg. Legemiddelloven § 31.


2016-08-25 Gulating lagmannsrett

LG-2015-182482
Saken gjaldt krav om oppheving av vedtak fattet av Skatteklagenemnda vedrørende spørsmålet om skattemessig eierskap til kraftverket Sønnå Høy i Sauda. Slik lagmannsretten vurderte det, ble verdien ...

Stikkord: Skatterett. Avtale. Kraftverk. Skattemessig eierskap. Skatteloven § 18-3.


2016-08-25 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-54507
Lagmannsretten fastsatte straffen for besittelse av en maskinpistol til fengsel i 60 dager. Det ble ved straffutmålingen ble lagt vekt på at saken var blitt gammel.

Stikkord: Strafferett. Våpenbesittelse. Trussel. Straffeloven (1902) § 227 1. straffalternativ. Våpenloven § 33 første ledd 2. punktum. EMK artikkel 6.


2016-08-25 Eidsivating lagmannsrett

LE-2015-191300

Stikkord: Strafferett. Voldtekt. Seksuell omgang med barn. Straffeloven (1902) § 195 første ledd, § 197.


2016-08-25 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-123504
Fristen for å anke en stadfestelseskjennelse er en måned fra datoen for avsigelsen av kjennelsen, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-34 annet ledd, og anken var for sen. Det var ikke grunnlag for op...

Stikkord: Sivilprosess. Ankefrist. Oversittelse. Stadfestelseskjennelse. Oppfriskning. Tvisteloven § 16-12. Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-34 annet ledd.


2016-08-25 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-119039
Anke over straffutmålingen i sak om grov narkotikaovertredelse. Innførsel som kurer av ca. 5 kg marihuana. Utgangspunktet for straffutmålingen var «bortimot to års fengsel», jf. Rt-2011-962 avsnitt...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Grov narkotikaforbrytelse. Kurer. Straffeloven (2005) § 232 første ledd, jf. § 231 første ledd.


2016-08-25 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-110567
Tingretten dømte siktede for en overtredelse av strl. (1902) § 350 uten at siktede var tilstede. Tingretten mente at vilkårene for å behandle saken uten siktedes tilstedeværelse var til stede, jf. ...

Stikkord: Straffeprosess. Saksbehandlingsfeil. Lovlig stevning. Nødvendig opplysning av saken. Opphevelse av tingrettens dom. Straffeprosessloven § 281, § 322 og § 342.


2016-08-25 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-74363
Siktede var dømt for ulovlig frihetsberøvelse av fire personer og for i den forbindelse å ha fremsatt trusler og vold. I tillegg var han dømt for flere kroppskrenkelser mot en av de fornærmede, bru...

Stikkord: Strafferett. Frihetsberøvelse. Trusler. Vold. Kroppskrenkelse. Rituell henrettelse. Lettere psykisk utviklingshemming. Straffeloven (2005) § 271, § 263 og § 272 jf. § 271.


2016-08-25 Borgarting lagmannsrett

LB-2015-186537
Lagmannsretten var enig med tingretten i at det gjennom muntlige tilsagn og praksis var etablert en avtale om at et selskap skulle utføre tjenester i form av oppfølging av vedlikeholdsarbeider og a...

Stikkord: Kontraktsforhold. Avtale. Betaling for vedlikeholdsarbeid. Avtaleloven. Eierseksjonsloven § 29.


2016-08-25 Agder lagmannsrett

LA-2016-119326
Tvangsoppløsning av aksjeselskap. Lagmannsretten kom til at selskapet hadde oppfylt plikten til å gi melding til Foretaksregisteret om ny revisor i et tilfelle hvor meldingen innen fristen var inng...

Stikkord: Selskapsrett. Aksjeselskap. Tvangsoppløsning. Aksjeloven § 16-15 første ledd og § 16-16. Foretaksregisterloven § 4-3.


2016-08-25 Agder lagmannsrett

LA-2016-84328
To kvinner og to menn fra Bulgaria ble i tingretten dømt til fengsel i hhv. 1 år og 5 måneder og 1 år og 7 måneder for til sammen 15 grove tyverier av lommebøker fra lommer eller vesker, og 5 tilfe...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Grovt tyveri. Mobil vinningskriminalitet. Straffeloven (2005) § 322 jf. § 321.


2016-08-24 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-47648
19 år gammel gutt dømt til 16 dager fengsel for å ha søkt å hindre politiet i sitt arbeid ved å motsette seg pågripelse, forsøkt å sparke og spytte på politimann.

Stikkord: Strafferett. Vold mot offentlig tjenestemann. Straffeloven (2005) § 155.


2016-08-24 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-54160
Mann (34), mangeårig rusmisbruker, ble ved tilståelsesdom i tingretten dømt til fengsel i 1 år og 8 måneder, hvorav 6 måneder betinget, som fellesstraff med betinget dom på 2 måneder. Det bærende f...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Narkotika. Amfetamin. Oppbevaring. Gjentakelse. Straffeloven (1902) § 162 annet ledd.


2016-08-24 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-24534
Lagmannsretten kom til at vilkårene for gjenåpning av sak etter bustadoppføringsloven ikke var oppfylt. Det var ikke sannsynligjort at vitner hadde avgitt falsk forklaring, og det forelå ikke nye b...

Stikkord: Sivilprosess. Gjenåpning. Gjenåpningsbegjæring. Falsk forklaring. Tvisteloven § 31-3, § 31-4, § 31-5.