Dommer og andre rettsavgjørelser 3047 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ett år.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

2017-05-23 Agder lagmannsrett

LA-2016-176264
Spørsmål om tolkning av avtale om selvskyldnerkausjon og om eventuell lempning av kausjonistens ansvar. Konkret avgjørelse.

Stikkord: Avtalerett. Kontraktsforhold. Tolkning av avtale. Avtaleloven § 36.


2017-05-22 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-5233
En person var i tingretten dømt for uaktsom overtredelse av innreiseforbud etter utlendingsloven. Under henvisning til skyldgraden ble straffen satt til fengsel i 10 måneder. Lagmannsretten forkast...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Utlendingsrett. Innreiseforbud. Straffutmåling. Utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav e, jf. § 71 annet ledd.


2017-05-21 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-32425
Utlending som var utvist på grunn av kriminalitet begjærte midlertidig forføyning om at vedtaket ikke kunne iverksettes før rettskraftig dom, men fikk ikke medhold. Anken forkastet. Ikke sannsynlig...

Stikkord: Utlendingsrett. Midlertidig forføyning. Sikringsgrunn. Dobbeltstraff. Utlendingsloven § 68 første ledd bokstav b. Tvisteloven § 34-1 første ledd bokstav b. Tvisteloven § 34-2 første ledd og annet ledd.


2017-05-19 Hålogaland lagmannsrett

LH-2017-6838
Skiftetvist. Ankende part krevde naturalutlegg av partenes tidligere fellesbolig etter ekteskapsloven § 67 samt skjevdeling av en hytteeiendom etter ekteskapsloven § 59 første ledd. Lagmannsretten,...

Stikkord: Sivilprosess. Ektefeller. Samboere. Partnerskap. Skifteloven. Ekteskapsloven § 67. Tvisteloven.


2017-05-19 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-76254
Ikke bestridt fra ankende parts side at det forelå tvangsgrunnlag for pengebeløp han skyldte ankemotparten, men han hevdet at partene hadde inngått avtale om nedbetaling av gjelden som forhindret a...

Stikkord: Pengekravsrett. Avtalerett. Utlegg. Tvangsinndrivelse. Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-1, jf. § 4-1 annet ledd bokstav a.


2017-05-19 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-54114
Tingrettens kjennelse ble opphevet grunnet mangelfull kontradiksjon. Ankende part hadde ikke mottatt tingrettens brev med frist for ytterligere kommentarer og anmodning om svar på konkrete spørsmål.

Stikkord: Sivilprosess. Kontradiksjon. Saksbehandlingsfeil. Tvisteloven § 1-1 annet ledd, § 29-21 første ledd.


2017-05-19 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-107311
38 år gammel kvinne, mangeårig rusmisbruker, ble dømt til 2 års fengsel for oppbevaring, og medvirkning til oppbevaring av blant annet ca. 59 gram heroin. 42 år gammel mann ble dømt til 2 år og 6 m...

Stikkord: Strafferett. Narkotika. Heroin. Oppbevaring. Medvirkning. Fellesstraff. Narkotikaprogram. Straffeloven (1902) § 53, § 54 og § 162


2017-05-18 Hålogaland lagmannsrett

LH-2017-62711
I sak om tvangssalg forkastet tingretten bankens begjæring om tvangsfravikelse, men tilsto bare delvise sakskostnader til den vinnende part, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd. Lagmannsretten oppre...

Stikkord: Sivilprosess. Tvangssalg. Særskilt anke over sakskostnadsavgjørelse. Tvisteloven § 20-9.


2017-05-18 Hålogaland lagmannsrett

LH-2017-33154
Saken gjaldt oppbevaring av ca. 150 gram amfetamin. Tingretten hadde satt straffen til fengsel i ett år. Domfelte anket. Det sentrale spørsmål var om det skulle idømmes samfunnsstraff. Dissens (6-1...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Grov narkotikaforbrytelse. Samfunnsstraff. Straffeloven (2005) § 48, § 232, jf. § 231.


2017-05-18 Gulating lagmannsrett

LG-2017-53477
Etter at dom frå jordskifteretten vart oppheva i lagmannsretten, sa jordskifteretten ny dom utan at partane vart varsla eller at det vart halde rettsmøte. Lagmannsretten oppheva domen. Lagmannsrett...

Stikkord: Sivilprosess. Eiendoms- og bruksrett. Jordskifte. Oppheving. Tvisteloven § 29-21 første ledd.


2017-05-18 Gulating lagmannsrett

LG-2016-171282
Anke over jordskifteretten si avvising av krav om felles tiltak for tilkomstveg til hytteeigedom. Anken vart forkasta.

Stikkord: Eiendoms- og bruksrett. Jordskiftelova § 3-2, § 3-18.


2017-05-18 Gulating lagmannsrett

LG-2016-145895
To eiendomsselskap hadde inngått avtale om å erverve og utvikle en næringsseksjon. Det ene selskapet (ankende part) hadde på forhånd inngått avtale om kjøpe seksjonen, og fikk det andre selskapet (...

Stikkord: Erstatning. Avtalerett.


2017-05-18 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-206481
Lagmannsretten var enig med tingretten i at vilkårene i gjeldsordningsloven § 1-4 første og annet ledd ikke var til hinder for å stadfestelse av en tvungen gjeldsordning. I motsetning til tingrette...

Stikkord: Gjeldsforpliktelser. Tvungen gjeldsordning. Gjeldsordningsloven § 1-4. Gjeldsordningsloven § 5-4.


2017-05-18 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-152441

Stikkord: Barnerett. Samvær. Foreldreansvar. Barneloven § 34 og § 43.


2017-05-18 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-67354
En 52 år gammel mann ble dømt til fengsel i 3 år for investeringsbedrageri og merverdiavgiftsbedrageri. Ved å fremlegge et uriktig årsregnskap som viste et resultat i eget selskap som var mange gan...

Stikkord: Strafferett. Investeringsbedrageri. Merverdiavgiftsbedrageri. Straffeloven (1902) § 274 første ledd. Merverdiavgiftsloven § 21-4 første ledd, jf. straffeloven (1902) § 270, jf. § 271.


2017-05-18 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-25171
Dommen gjelder tvist om eiendomsrett til forskningsmidler, krav om tilbakebetaling av lønn og refusjon av utgifter til forskning og gyldighet av arbeidsavtale. Lagmannsretten kom til at det ikke va...

Stikkord: Kontraktsforhold. Forskningsmidler. Fullmaktsforhold. Kommisjonsloven § 13, jf. § 53. Avtaleloven § 33. Gyldighet av arbeidsavtale. Tilbakebetalingskrav. Dissens.


2017-05-18 Agder lagmannsrett

LA-2016-171472
Lagmannsretten kom til at overføring av virksomheten på boligrigg til dansk søsterselskap i forbindelse med oppdrag på dansk sektor utgjorde en virksomhetsoverdragelse iht. arbeidsmiljøloven § 16-1...

Stikkord: Arbeidsrett. Oppsigelse. Erstatning. Virksomhetsoverdragelse. Arbeidsmiljøloven § 16-1, § 16-4, § 15-7, § 15-12 annet ledd.


2017-05-16 Gulating lagmannsrett

LG-2017-73951
Tvist om forsikringsutbetaling etter ulykkes- og reiseforsikring for upåregnelig skade oppstått under fotballspill/lek. Tingretten fant at vilkårene for ulykkesskade ikke var oppfylt. Lagmannsrette...

Stikkord: Småkravprosess. Forsikring. Anke ikke fremmet. Tvisteloven § 29-13 første ledd 2. setning.


2017-05-16 Gulating lagmannsrett

LG-2016-193169
Saksøker ble tilkjent saksomkostninger etter at to kjennelser fra Trygderetten ble kjent ugyldige. Lagmannsretten fant de faktiske utgiftene nødvendige og hans eget arbeid med saken som selvprosede...

Stikkord: Saksomkostninger. Trygderett. Tvisteloven § 20-5 første ledd siste punktum.


2017-05-16 Gulating lagmannsrett

LG-2016-191195
Lagmannsretten kom til at utgangspunktet for straffens lengde var 5-6 måneders ubetinget fengsel ved forsøk på overtredelse av straffeloven § 234. Sammen med andre forhold, blant annet to tilfeller...

Stikkord: Strafferett. Dolus eventualis. Straffeloven 2005 § 234.