Dommer 1160 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ca. fire måneder.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

2016-07-27 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-100645
Krav om tinglysning av stevning i medhold av tinglysningsloven § 19 førte ikke frem.

Stikkord: Begjæring om tinglysing av stevning.


2016-07-26 Frostating lagmannsrett

LF-2016-95118
Begjæring om midlertidig forføyning, rettet mot forvaltningsvedtak om tvungen avvikling av husdyrhold. Gårdbrukeren hadde ikke gjort det sannsynlig at vedtaket var ugyldig. Faktum på vedtakstidspun...

Stikkord: Midlertidig forføyning. Husdyrhold. Tvisteloven § 34-2.


2016-07-26 Eidsivating lagmennsrett

LE-2016-117724
Foreldrepar dømt til fengsel i henholdsvis 2 år og 10 måneder og 1 år og 10 måneder for vold mot fem barn over en periode på 12 år. Tiltaltes anker nektet fremmet, jf. straffeprosessloven § 321 ann...

Stikkord: Vold mot barn. Anke nektet fremmet. Straffeloven (1902) § 219 annet ledd. Straffeprosesloven § 321 annet ledd.


2016-07-26 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-102231
Forsvarer må oppnevnes når saken er så alvorlig at fengselsstraff idømmes i en sak som i utgangspunktet gjelder et ikke vedtatt forelegg. Dette hadde ikke blitt gjort. Lagmannsretten opphevet derfo...

Stikkord: Straffeprosess. Saksbehandlingsfeil. Opphevelse av tingrettsdom.


2016-07-22 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-98206

Stikkord: Midlertidig avgjørelse. Fast bosted. Barneloven § 60.


2016-07-22 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-116306
Anke over kjennelse om konkursåpning ble forkastet. Det var ikke omtvistet at tvangssalg av eiendommer tilhørende et ANS utløste skatteplikt for eieren. Skattekravet var forfalt til betaling og sky...

Stikkord: Konkursåpning. Anke forkastet. Konkursloven § 60 jf. § 61 og § 62.


2016-07-22 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-81323

Stikkord: Sivilprosess. Saksomkostninger. Tvisteloven § 20-2.


2016-07-22 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-53890
Særskilt anke over tingrettens sakskostnadavgjørelse, tvisteloven § 20-9 tredje ledd. Lagmannsretten forkastet anken. (Sammendrag ved Lovdata.)

Stikkord: Sivilprosess. Sakskostnader. Tvisteloven § 20-9.


2016-07-22 Agder lagmannsrett

LA-2016-117973
Lagmannsretten reduserte bot for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 fra 75 000 kr til 50 000 kr. Lagmannsretten var enig i resten av reaksjonsfastsettingen til tingretten. (Sammendrag v...

Stikkord: Strafferett. Vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. annet ledd jf. tredje ledd jf. fjerde ledd jf. § 22 første ledd.


2016-07-21 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-116140
Det kan tas hensyn til utlegg hos svensk solidarskyldner ved fastsettelse av omfanget av utlegg i norsk (datter)selskap. Lagmannsretten var imidlertid enig med tingretten i at sikkerheten likevel i...

Stikkord: Sivilprosess. Tvangsfullbyrdelsesloven § 5-10 annet ledd. Omfanget av utlegg.


2016-07-21 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-112076
Anke over tingrettens opphevelse av gjeldsordningen ble forkastet. Skyldneren hadde i lengre tid unnlatt å betale et betydelig beløp i renter og dividende. Han hadde ikke varslet kreditorene om ufo...

Stikkord: Gjeldsordning. Opphevelse. Gjeldsordningsloven § 6-2.


2016-07-21 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-111472
Vedtak om fri saksførsel ble trukket tilbake pga. nye opplysninger om inntektsforhold. Utbetaling hadde ikke skjedd. Prosessfullmektig krevde å få salær utbetalt fordi arbeidet var utført i tillit ...

Stikkord: Fri rettshjelp. Opplysninger om inntektsforhold. Rettshjelploven § 8.


2016-07-21 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-110930
Forlengelse av arrest, jf. tvisteloven § 33-10 annet ledd. Lagmannsretten kom etter en samlet vurdering av partenes interesser, i likhet med byfogdembetet, til at vilkårene til forlengelse av ettar...

Stikkord: Sivilprosess. Arrest. Tvisteloven § 33-10.


2016-07-21 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-110689
Tinglysing av et skjøte hadde skjedd selv om det ene vitnet var datter til erververen. Utsteder ba to år etter om retting i form av at eiendommen skulle tilbakeføres til ham, uten å få medhold. Reg...

Stikkord: Tinglysing. Vitne. Bekreftelse av underskrift. Tinglysningsloven § 18. Tinglysingsforskriften § 3.


2016-07-21 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-96437
En kvinne var dømt til fengsel i 16 dager for oppbevaring av 5,71 g amfetamin og 14 tabletter rivotril. Domfelte anket dommen angående straffutmålingen. Lagmannsretten fant at straffen burde gjøres...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Betinget fengsel. Straffeloven 2005 § 34.


2016-07-20 Gulating lagmannsrett

LG-2016-117670
Lagmannsretten forkastet anke over tingrettens kjennelse om å ta konkursbo under behandling. Ankende part anførte forgjeves at det krav som dannet grunnlag for konkursbegjæringen var betalt, og at ...

Stikkord: Konkurs. Konkursåpning. Konkursloven § 60.


2016-07-20 Gulating lagmannsrett

LG-2016-115678
Mann ble i tingretten dømt for overtredelse av straffeloven (1902) § 166 første ledd og vegtrafikkloven § 31 første ledd. Påtalemyndigheten anket dommen til lagmannsretten grunnet saksbehandlingsfe...

Stikkord: Straffeprosess. Saksbehandlingsfeil. Kompetanse. Straffeprosessloven § 343 annet ledd.


2016-07-20 Frostating lagmannsrett

LF-2016-118581
En 25 år gammel kvinne var i tingretten dømt til samfunnsstraff. Hun anket dommen angående bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Påtalemyndigheten opplyste om at deres bevisbyrde ikke var oppfylt...

Stikkord: Straffeprosess. Frifinnelsesdom. Straffeprosessloven § 322 tredje ledd.


2016-07-20 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-37729

Stikkord: Foreldre og barn. Omsorgsovertakelse. Det biologiske prinsipp. Barnevernloven § 4-12.


2016-07-20 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-112252
Saken gjelder anke over kjennelse om konkursåpning. Anken ble ikke tatt til følge.

Stikkord: Konkurs. Konkursloven § 60.