Dommer og andre rettsavgjørelser 3113 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ett år.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

2017-02-17 Gulating lagmannsrett

LG-2017-27141
En ansatt i Karmøy brannvesen ble siktet for overtredelse av vegtrafikkloven § 3 - uaktsom forbikjøring under utrykning. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at det ikke var tilstrekkelig...

Stikkord: Strafferett. Tilbakekall av førerett. Beslag av førerkortet. Utrykningsfører. Frifinnelse. Vegtrafikkloven § 33 nr. 3.


2017-02-17 Borgarting lagmannsrett

LB-2015-206160
To saker om utbyttebeskatning var forent til felles behandling. Statens anke førte frem i begge sakene. I den ene saken hadde et av selskapene i konsernet kjøpt innboet i en leilighet til underpris...

Stikkord: Skatterett. Utbyttebeskatning. Skatteloven § 5-1 og § 10-11.


2017-02-16 Hålogaland lagmannsrett

LH-2017-22371
Anke over tingrettens konkursåpningskjennelse ble forkastet. At størrelsen på kreditorens krav var omtvistet, var ikke til hinder for at kravet kunne danne grunnlag for konkursbegjæring.

Stikkord: Konkurs- og akkordforhandling. Konkursåpning. Konkursloven.


2017-02-16 Gulating lagmannsrett

LG-2016-176738
Daglig leder og styreleder av NUF registrert foretak frifunnet for overtredelse av merverdiavgiftsloven § 21-4 annet ledd annet straffalternativ. Unndratt avgift over 5 terminer utgjorde vel 378&nb...

Stikkord: Strafferett. Unndratt merverdiavgift. Unndragelseshensikt. Frifinnelse. Merverdiavgiftsloven § 21-4 annet ledd 2. straffalternativ. Skattebetalingsloven § 18-1 første ledd 1. straffalternativ.


2017-02-16 Gulating lagmannsrett

LG-2016-92755
29 år gammel mann dømt for ildspåsettelse mv. Vaskerelven 32 og Rummelhofsmauet 3 i Bergen sentrum totalskadet i brannen. 10 personer reddet seg ut av bygningene. 3 av disse ble reddet av brannvese...

Stikkord: Strafferett. Ildpåsettelse. Fare for tap av menneskeliv. Store materielle skader. Straffeloven (2005) § 355, § 352 og § 351.


2017-02-16 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-25615

Stikkord: Familierett. Tvangsfullbyrdelse. Ulovlig tilbakeholdelse. Alvorlig risiko. Barnebortføringsloven § 11, § 12 bokstav b og § 18 annet ledd. Tvisteloven § 20-2 første og annet ledd.


2017-02-16 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-136932

Stikkord: Strafferett. Straffeloven § 271. Kroppskrenkelse. Vold i nære relasjoner.


2017-02-16 Agder lagmannsrett

LA-2016-157574
38 årig mann ble domfelt for overtredelse av straffeloven (1902) § 162 første ledd for innførsel av 90 tabletter Xanax, som inneholder alprazolam, og som står på narkotikalisten. Det forelå ikke un...

Stikkord: Strafferett. Narkotika. Innførsel. Tabletter. Straffeloven (1902) § 162 første ledd og § 57.


2017-02-15 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-165286
Saken gjelder begjæring om tvangssalg av fast eiendom, jf. tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11.

Stikkord: Fast eiendom. Tvangssalg.


2017-02-15 Gulating lagmannsrett

LG-2017-16438
Lagmannsretten opphevet tingrettens dom, da premissene inneholdt mangler som gjorde at lagmannsretten ikke kunne prøve om tingrettens vurdering av de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene ...

Stikkord: Straffeprosess. Saksbehandlingsfeil. Mangelfulle domsgrunner. Opphevelse. Straffeprosessloven § 322 første ledd nr 1 jf. § 343 første ledd.


2017-02-15 Gulating lagmannsrett

LG-2017-12299
Saken gjaldt anke over stadfestelse av bud ved tvangssalg av eiendom og anke over fordelingskjennelse. Lagmannsretten forkastet begge, den ene som følge av at ankefristen ble ansett oversittet, den...

Stikkord: Sivilprosess. Tvangssalg. Ankefrist. Avvisning. Tvisteloven § 16-9, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-34. Tvisteloven § 29-23.


2017-02-15 Gulating lagmannsrett

LG-2016-75666
En 19 år gammel mann var i tingretten dømt til fengsel i seks år, hvor fullbyrdelsen var utsatt for tre år for overtredelse av straffeloven (1902) § 192 m.v. Hans anke ble behandlet med lagrette i ...

Stikkord: Strafferett. Bevisanke. Frifinnelse. Seksuell omgang med barn under 16 år. Voldtekt. Trusler. Vold. Mishandling. Brudd på besøksforbud. Etterskuddsdom. Straffeloven (1902) § 192, § 196, § 228 og § 342. Straffeloven (2005) § 168.


2017-02-15 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-174873
Kurér ble domfelt for innførsel av 837 gram kokain. Straffen fastsatt til fengsel i to år og ni måneder.

Stikkord: Strafferett. Grov narkotikaovertredelse. Kokain. Innførsel. Straffeloven (2005) § 232 første ledd. Straffeloven (2005) § 231 første ledd.


2017-02-15 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-21317
Aksjonær som i den egenskap tidligere hadde hatt vederlagsfri rett til bruk av selskapts lokaler unnlot å betale da selskapet endret sin praksis. Aksjonæren manglet da hjemel for fortsatt bruk og f...

Stikkord: Tvangsfullbyrdelse. Fravikelse. Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 bokstav d og e.


2017-02-15 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-9664

Stikkord: Foreldre og barn. Samvær. Barnelova § 48 og § 60. Tvisteloven § 29-21.


2017-02-15 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-181395
Vilkårene for retting av tinglysingsfeil i grunnboken etter tinglysingsloven § 18 første ledd, ble ansett oppfylt. Lagmannsretten la i likhet med Statens kartverk avgjørende vekt på ordlyden i stif...

Stikkord: Tinglysing. Retting av grunnbok. Tinglysingsloven § 18 første ledd.


2017-02-15 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-24113
Kausjonisten stilte sin bolig som sikkerhet for et gjeldsbrevlån på fire millioner kroner til en mann som skulle investere i et selskap etablert av kausjonistens frasepararte ektemann og deres sønn...

Stikkord: Tvangsfullbyrdelse. Realkausjon. Finansavtaleloven § 60. Frarådingsplikten. Avtaleloven § 33 og § 36.


2017-02-15 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-14476
Skattyter gikk til søksmål mot staten med krav om opphevelse av et vedtak fra skatteklagenemnda forsåvidt gjaldt ileggelse av tilleggsskatt. Det ble anført at saksbehandlingstiden var så lang at de...

Stikkord: Gyldighet av vedtak. Tilleggsskatt. Saksbehandlingstid. Krav om rimelig tid. EMK artikkel 6 nr. 1. Skatteloven § 14-90. Ligningsloven § 10-2 jf § 10-4.


2017-02-15 Agder lagmannsrett

LA-2017-27639
Anken gjaldt straffutmålingen, begrenset til botens størrelse, samt den idømte tapstid for føreretten i sak om kjøring i ruspåvirket tilstand. Hensett til domfeltes livs- og økonomiske situasjon ne...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Ruspåvirket kjøring. Vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. annet ledd, tredje ledd og fjerde ledd jf. § 22 første ledd.


2017-02-14 Gulating lagmannsrett

LG-2016-90025
Tvist om trase for vegfremføring over naboeiendom og inn på den berettigede eiendom. Anførsel om at vegen var anlagt for lavt i terrenget frem mot den berettigede eiendom, førte ikke fram. Konkret ...

Stikkord: Kontraktsforhold. Avtaletolkning. Vegrett.