Dommer og andre rettsavgjørelser 3101 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ett år.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

2017-03-21 Eidsivating lagmannsrett

LE-2017-39407
Saken gjelder rekkevidden av bevisforbudet i straffeprosessloven § 119 annet ledd for medhjelperen til en forsvarer.

Stikkord: Strafferett. Straffeprosess. Bevisforbudet i strpl. § 119. Lime-saken.


2017-03-20 Frostating lagmannsrett

LF-2017-46246
Saken gjelder oppheving av dom på grunn av feil ved saksbehandlingen.

Stikkord: Oppheving. Saksbehandlingsfeil. Straffeprosessloven § 343.


2017-03-20 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-47455
Saken gjelder gyldigheten av Klagenemnda for merverdiavgifts vedtak 27. oktober 2014. Hovedspørsmålet er forståelsen av begrepet «kapitalvarer» i merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav b. La...

Stikkord: Skatterett. Avgifter. Merverdiavgift. Infrastrukturtiltak. Justeringsregler. Merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav b.


2017-03-18 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-39526

Stikkord: Foreldre og barn. Midlertidig avgjørelse. Samvær. Sakskostnader. Barneloven § 60.


2017-03-17 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-92975
Saken gjelder gyldigheten av Landbruks- og matdepartementets vedtak av 10. mars 2014 som påla en reindriftsutøver i etableringsfasen reduksjon av reintallet fra 116 til 75 for hans siidaandel. Ting...

Stikkord: Husdyr. Reindrift. Reindriftsloven. FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27


2017-03-17 Gulating lagmannsrett

LG-2017-12324
En 40 år gammel tidligere straffedømt mann ble idømt fengsel i ett år og ni måneder for ildspåsettelse av et bolighus. Den samlede skaden utgjorde ca. 2,1 millioner kroner. Handlingen var planmess...

Stikkord: Strafferett. Grovt skadeverk. Ildspåsettelse. Straffeloven (2005) § 352 første ledd, jf. § 351 første ledd, jf. § 15.


2017-03-17 Gulating lagmannsrett

LG-2016-112835
Spørsmål om arbeidsgiver i tilbudsbrev og ansettelsesavtale hadde bundet seg til ikke å endre pensjonsordning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert. Lagmannsretten kom til at det ikke forelå holdep...

Stikkord: Arbeidsrett. Endring av pensjonsordning. Arbeidsgivers styringsrett.


2017-03-17 Gulating lagmannsrett

LG-2016-82805
Tvist om eigedomrett til eit mindre areal ved sjøen. Sentralt i saka var tolking av eldre skulddelingar og seinare kart- og oppmålingsforretningar. Lagmannsretten kom under tvil til eit anna result...

Stikkord: Eiendoms- og bruksrett. Jordskiftelova § 88.


2017-03-17 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-43133
Lagmannsretten opprettholdt tingrettens kjennelse om at stevning kunne tinglyses på fast eiendom, jf. tinglysingsloven § 19. Det ble ikke stilt krav om sikkerhetsstillelse.

Stikkord: Tinglysing. Registrering. Sikkerhetstillatelse.


2017-03-17 Agder lagmannsrett

LA-2016-200539
Forsøk på to drap og forsøk på et grovt skadeverk. Forvaring med en tidsramme på 9 år og en minstetid på 6 år. Anken forkastet.

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Drapsforsøk. Forvaring. straffeloven (2005) § 275, jf. § 16, § 352 første ledd, jf. § 351 første ledd, jf. § 16, § 40, jf. § 43.


2017-03-16 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-149425
Saken gjelder krav om erstatning fra utleier av verkstedlokale. Utleier hevdet lokalene ikke var tilbakelevert i kontraktsmessig stand og krevde erstatning på ca. 540 000 kroner for skade på e...

Stikkord: Leieforhold. Erstatning. Opphør av leie. Verksted. Husleieloven § 10-2 og § 10-3.


2017-03-16 Gulating lagmannsrett

LG-2017-9585

Stikkord: Strafferett. Trygdebedrageri. Pensjonsgivende inntekt. Frifinnelse. Straffeloven (1902) § 271a.


2017-03-16 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-39260
En statsborger fra Moldova foreviste skattemyndighetene et falskt ID-kort som ga inntrykk av at vedkommende var rumensk borger. Dette skjedde i forbindelse med at vedkommende skulle bli registrert ...

Stikkord: Strafferett. Dokumentfalsk. Straffeloven 2005 § 361 første ledd bokstav b.


2017-03-16 Borgarting lagmannsrett

LB-2017-9006
Begjæring om tvangsfravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav a ble ikke tatt til følge. Leieforholdet ble ikke ansett for å følge husleieloven. Forholdet mellom partene h...

Stikkord: Tvangsfravikelse. Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav a.


2017-03-16 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-120694-2
En 31 år gammel tidligere straffedømt mann ble dømt til 6 månders fengsel for simpelt ran. Ranet ble begått på et hospits for rusavhengige i Oslo av to personer i fellesskap. Utbyttet var to mobilt...

Stikkord: Strafferett. Simpelt ran. Straffeloven (1902) § 268 første ledd jf. § 267 første ledd.


2017-03-16 Agder lagmannsrett

LA-2016-69830
Saken gjaldt tvist om vederlagsfri rett til tomt. Anken ført frem. Dissens. Konkret avgjørelse.

Stikkord: Avtalerett. Løsningsloven.


2017-03-16 Agder lagmannsrett

LA-2016-37897
Entreprenøren hadde krevd erstatning etter NS 8406 punkt 28 da vederlaget var redusert som følge av avvik i regulerbare mengder i forhold til kontrakten. Det var anført at dette måtte anses som end...

Stikkord: Entrepriserett. Avbestillingserstatning. NS 8604 punkt 28 og punkt 19.1 fjerde ledd.


2017-03-15 Gulating lagmannsrett

LG-2016-207076
Anken ble avvist da kravet til ankesum ikke var oppfylt. For en av partene dødsboet ble saken avvist fordi boet ikke kan være part i en tvist mellom loddeierne.

Stikkord: Sivilprosess. Ankesum. Avvisning. Tvisteloven § 29-13 første ledd.


2017-03-15 Gulating lagmannsrett

LG-2016-187043

Stikkord: Strafferett. Vold i nære relasjoner. Vold og trusler. Straffutmåling. Straffeloven § 219.


2017-03-15 Gulating lagmannsrett

LG-2016-67631

Stikkord: Barnevern. Omsorgsovertakelse. Opphevelse. Drøftelse av «overveiende sannsynlig» og «alvorlige problemer».