Dommer og andre rettsavgjørelser 3170 treff

Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene.
Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ett år.
Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft.
 
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter.
Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

2016-10-25 Agder lagmannsrett

LA-2016-81384

Stikkord: Barn og foreldre. Endring av samvær. Barneloven § 64 annet ledd.


2016-10-24 Gulating lagmannsrett

LG-2016-165624
Anke over straffutmålingen for ulovlig innreise, bruk av forfalsket dokument og naskeri ble nektet fremmet. Tingretten hadde utmålt straffen til fengsel i ett år. Tilståelse og andre formildende mo...

Stikkord: Straffeprosess. Ulovlig innreise. Straffutmåling. Straffeprosessloven § 321 annet ledd 1. punktum.


2016-10-24 Gulating lagmannsrett

LG-2016-58586

Stikkord: Strafferett. Seksuell omgang med barn under 16 år. Straffutmåling. Straffeloven 1902 § 196 første ledd.


2016-10-24 Gulating lagmannsrett

LG-2016-36682
Saken gjelder skiftetvist om bruksrett til hytte. Prinsipalt var det anført at bruksretten følger av muntlig avtale. Subsidiært var det anført at bruksretten følger av hevd, og atter subsidiært som...

Stikkord: Skifte. Bruksrett til hytte. Tålt bruk. Hevdsloven § 7.


2016-10-24 Gulating lagmannsrett

LG-2016-32059
Lagmannsretten forkastet anke over jordskifterettens dom i rettsutgreiingssak om eiendomsforhold i utmark. Konkret vurdering, der det blant annet ble lagt vekt på skriftlig dokumentasjon, festnet b...

Stikkord: Eiendoms- og bruksrett. Jordskifte. Eiendomsforhold i utmark.


2016-10-24 Gulating lagmannsrett

LG-2015-191566
En tidligere lege ble dømt til tre års fengsel for gjentatte samleier med en pasient og ett samleie med en annen pasient. Begge pasientene var sårbare og utsatte, med behandlingstrengende psykiske ...

Stikkord: Strafferett. Seksuell omgang. Misbruk av stilling. Begrenset anke. Straffeloven (1902) § 193 første ledd.


2016-10-21 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-50747

Stikkord: Sosialvesen. Tiltak. Omsorgsovertakelse. Barnevernloven.


2016-10-21 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-167747
En gårdbruker som hadde levert såkornvare til Felleskjøpet, fikk ikke utbetalt oppgjøret fordi Felleskjøpet mente det var uklart om han var rett kreditor. Bakgrunnen for uklarheten var tvist mellom...

Stikkord: Sivilprosess. Stansing og deponering av oppgjør for såkorn. Tvisteloven § 16-18 andre ledd.


2016-10-20 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-152078
Behandling av konkursbo ble innstilt idet boets midler ikke var tilstrekkelig til å dekke videre behandling, og idet ingen av kreditorene ønsket å stille sikkerhet. Skyldneren anket tingrettens kje...

Stikkord: Konkursrett. Innstilling av bobehandling. Konkursloven § 135.


2016-10-20 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-150600
Særskilt anke over sakskostnader. Lovanvendelse. Tingretten hadde lagt til grunn at den ene parten hadde vunnet saken i det vesentlige etter tvisteloven § 20-2. Lagmannsretten kom til at motparten ...

Stikkord: Sivilprosess. Sakskostnader. Tvisteloven.


2016-10-20 Hålogaland lagmannsrett

LH-2016-94658
Saken gjaldt straffutmåling for promillekjøring. Hovedspørsmålet var om fengselsstraffen skulle gjøres betinget med vilkår om gjennomføring av program mot ruspåvirket kjøring, jf. straffeloven (200...

Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Promillekjøring. Straffeloven (2005) § 37 første ledd, bokstav f.


2016-10-20 Borgarting lagmannsrett

LB-2016-159381
Mann som i tingretten ble dømt til fengsel i 10 måneder for blant annet overtredelse av straffeloven (1902) § 162 og § 227 anket over bevisbedømmelsen, saksbehandlingen og straffutmålingen. Påtalem...

Stikkord: Straffeprosess. Opphevelse. Saksbehandlingfeil. Gyldig fravær fra hovedforhandling Straffeprosessloven § 343, § 322.


2016-10-20 Borgarting lagmannsrett

LB-2015-716
En tidligere pastor i en menighet var tiltalt for grovt bedrageri av ca 2,5 millioner kroner over to år for å ha søkt et studieforbund om kursstøtte i større omfang enn det faktisk var avholdt kurs...

Stikkord: Strafferett. Grovt bedrageri. Falsk forklaring til offentlig myndighet. Dokumentforfalskning. Straffeloven (1902) § 270 første ledd nr. 1, jf. § 271, § 166, § 182.


2016-10-20 Agder lagmannsrett

LA-2016-55798

Stikkord: Barn og foreldre. Fast bosted. Samvær. Barneloven § 48, jf. § 36, § 42 og § 31.


2016-10-20 Agder lagmannsrett

LA-2016-39341
Lagmannsretten fant at et aksjeselskap som var gått konkurs, innenfor 3 måneder forut for konkursen hadde betalt en kreditor med beløp som betydelig hadde forringet selskapets betalingsevne. Lagt t...

Stikkord: Konkurs. Omstøtelse. Dekningsloven § 5-5.


2016-10-19 Frostating lagmannsrett

LF-2016-77886
Straffutmåling for promillekjøring. I motsetning til tingretten kom lagmannsretten til at fengselsstraffen ikke kunne gjøres betinget på grunn av saksbehandlingstiden. Den samlede saksbehandlingsti...

Stikkord: Saksbehandlingstid. Liggetid. Straffeloven 2005 § 78 bokstav e. HR-2016-225-S. EMK artikkel 6 nr. 1.


2016-10-19 Frostating lagmannsrett

LF-2016-70160
23 år gammel kvinne dømt for overtredelse av straffeloven (1902) § 229 første straffalternativ, jf. § 232 til samfunnsstraff i 90 timer. Ekstraordinære omstendigheter, særlig at hun har eneansvaret...

Stikkord: Strafferett. Samfunnsstraff. Straffeloven (1902) § 229 første straffalternativ, jf. § 232.


2016-10-19 Frostating lagmannsrett

LF-2016-68192
Lagmannsretten forkastet anken over tingrettens dom som dømte en bror til å fordele salsgssummen for en andel i hytte med sine to søsken. Lagmannsretten tok ikke til følge anførsler om at hytteande...

Stikkord: Sameie. Eierandel. Tvisteloven.


2016-10-19 Frostating lagmannsrett

LF-2016-58219
Saken gjelder overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 3. Tiltalte ble dømt for kjøring i narkotikapåvirket tilstand og straffen ble satt til fengsel i 30 dager, bot på 50000 kr og ta...

Stikkord: Strafferett. Kjøring i ruspåvirket tilstand. Narkotika.


2016-10-19 Eidsivating lagmannsrett

LE-2016-91934

Stikkord: Strafferett. Seksualforbrytelse. Seksuell omgang med barn under 16 år. Straffutmåling. Samfunnsstraff. Oppreisning. Straffeloven (1902) § 196 første ledd.