Sentrale forskrifter 3291 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2016

FOR-2016-12-02-1421 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 13. november 2015 nr. 1287 om kommunenes plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgntilbud


FOR-2016-12-01-1419 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om minstekvantum av epleråstoff til bearbeidingsindustrien


FOR-2016-11-28-1418 Samferdselsdepartementet

Forskrift om betaling av bompenger


FOR-2016-11-28-1408 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn


FOR-2016-11-25-1367 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om beskyttelse av tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale


FOR-2016-11-25-1366 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)


FOR-2016-11-23-1403 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7


FOR-2016-11-23-1402 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10


FOR-2016-11-23-1363 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om sikkerhetstiltak for skip som opererer i polare farvann


FOR-2016-11-23-1362 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger


FOR-2016-11-23-1361 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv


FOR-2016-11-23-1360 Finansdepartementet

Forskrift til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften)


FOR-2016-11-21-1358 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester


FOR-2016-11-21-1347 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken


FOR-2016-11-18-1401 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om kvoteordningen for melk


FOR-2016-11-17-1342 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)


FOR-2016-11-17-1339 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)


FOR-2016-11-17-1338 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)


FOR-2016-11-17-1337 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning


FOR-2016-11-16-1333 Finansdepartementet

Forskrift til lov om fastsettelse av referanserenter (referanserenteforskriften)