Sentrale forskrifter 3260 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2016

FOR-2016-10-12-1209 Kulturdepartementet

Forskrift om tilskudd til filmformidling


FOR-2016-10-12-1201 Finansdepartementet

Forskrift om likeverdighetsvurderinger etter kredittvurderingsbyråregelverket


FOR-2016-10-07-1196 Kulturdepartementet

Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk


FOR-2016-10-06-1195 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om lufttrafikkledelse


FOR-2016-10-06-1176 Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av akvakulturprodukter fra India til humant konsum


FOR-2016-10-04-1167 Kulturdepartementet

Forskrift om rekneskapsføring av pensjonsutgifter for Den norske kyrkja (rettssubjektet Den norske kyrkja)


FOR-2016-10-03-1174 Finansdepartementet

Forskrift om kredittvurderingsbyråer


FOR-2016-09-30-1173 Forsvarsdepartementet

Forskrift om anvendelse av sikkerhetsloven for Dronning Maud Land


FOR-2016-09-29-1161 Samferdselsdepartementet

Forskrift om EØS-krav til maritimt radioutstyr


FOR-2016-09-27-1135 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr


FOR-2016-09-23-1142 Samferdselsdepartementet

Forskrift om to ganger totalvekttabellen, 12/100 tonn, for spesialtransport på riks-, fylkes- og kommunal veg (Vegliste 12/100 spesialtransport)


FOR-2016-09-23-1141 Samferdselsdepartementet

Forskrift om to ganger totalvekttabellen, 12/65 tonn, for mobilkraner, liftbiler og betongpumpebiler på riks-, fylkes- og kommunal veg (Vegliste mobilkran m.m.)


FOR-2016-09-23-1131 Samferdselsdepartementet

Forskrift om bruksklasse, tillatt vogntoglengde og veggruppe for spesialtransport på riksveg (Vegliste spesialtransport)


FOR-2016-09-23-1130 Samferdselsdepartementet

Forskrift om bruksklasse, tillatt totalvekt og tillatt vogntoglengde for normaltransport, tømmertransport og kjøring med modulvogntog på riksveg (Vegliste riksveg)


FOR-2016-09-22-1098 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap og forskrift om nasjonalt introduksjonsregister


FOR-2016-09-22-1095 Finansdepartementet

Forskrift om gjennomføring av verdipapiroppgjøret


FOR-2016-09-19-1090 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om stopp i forsøksfisket etter makrellstørje


FOR-2016-09-19-1075 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om innbetaling av avgift til Bankenes sikringsfond


FOR-2016-09-15-1066 Samferdselsdepartementet

Forskrift om merking av og etablering av sikkerhetssoner tilknyttet innretning for fornybar energiproduksjon


FOR-2016-09-14-1064 Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften)