Sentrale forskrifter 3225 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2015

FOR-2015-03-20-231 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften)


FOR-2015-03-20-230 Samferdselsdepartementet

Forskrift om samvirkningsevnen mellom elektroniske trafikantbetalingssystemer i Europa (EETS-forskriften)


FOR-2015-03-17-243 Samferdselsdepartementet

Forskrift om bruksklasse, tillatt vogntoglengde og veggruppe for spesialtransport på riksveg (Vegliste spesialtransport)


FOR-2015-03-17-242 Samferdselsdepartementet

Forskrift om bruksklasse, tillatt totalvekt og tillatt vogntoglengde for normaltransport, tømmertransport og kjøring med modulvogntog på riksveg (Vegliste riksveg)


FOR-2015-03-12-211 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2015


FOR-2015-03-10-225 Utenriksdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)


FOR-2015-03-10-208 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015


FOR-2015-03-09-194 Olje- og energidepartementet

Forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler


FOR-2015-03-08-206 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)


FOR-2015-03-07-205 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om stenging av et område for fiske etter lodde i 2015


FOR-2015-03-04-191 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om forsøksordning med rettsmekling for jordskifterettene


FOR-2015-03-04-187 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015


FOR-2015-03-04-183 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst


FOR-2015-03-03-182 Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om felles koordinert overvåkningsprogram for 2015, 2016 og 2017 for rester av plantevernmidler i næringsmidler


FOR-2015-02-27-171 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om dispensasjon fra krav om helseattest for trekkhunder som deltar i Finnmarksløpet 2015


FOR-2015-02-25-161 Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av guarkjernemel fra India (guarkjernemelforskriften)


FOR-2015-02-20-180 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter uer i ICES-statistikkområder Va, XII og XIV og i NAFO-området utenfor noen stats jurisdiksjon, og i Grønlands økonomiske sone i 2015


FOR-2015-02-18-160 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015–2016


FOR-2015-02-18-139 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet


FOR-2015-02-17-133 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomhet til havs