Sentrale forskrifter 3267 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2015

FOR-2015-06-25-770 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om utvidet periode med fritak fra lønnsplikt under permittering


FOR-2015-06-22-753 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om overgangsregler for forflytning av hunder, katter og ildere mellom Norge og EU


FOR-2015-06-22-752 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om floghavre


FOR-2015-06-22-747 Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen


FOR-2015-06-22-729 Finansdepartementet

Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader


FOR-2015-06-19-722 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag


FOR-2015-06-19-720 Samferdselsdepartementet

Forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1301/2014 av 18. november 2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «energi» i den europeiske unio..


FOR-2015-06-19-716 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om fremmede organismer


FOR-2015-06-19-714 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria


FOR-2015-06-19-710 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon


FOR-2015-06-19-673 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endringer i påtaleinstruksen mv. (tilpasninger til ny straffelov)


FOR-2015-06-19-663 Utenriksdepartementet

Forskrift om sanksjoner mot visse personer og aktører i Jemen


FOR-2015-06-18-761 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om bruk av dyr i forsøk


FOR-2015-06-18-760 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova og forskrift til privatskolelova


FOR-2015-06-18-719 Samferdselsdepartementet

Forskrift om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselskaper, Part 26


FOR-2015-06-18-690 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om forlenget gyldighet for autorisasjonsbevis for plantevernmidler


FOR-2015-06-17-708 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova og forskrift til privatskolelova


FOR-2015-06-16-759 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak ved Høyskolen Diakonova


FOR-2015-06-16-758 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag


FOR-2015-06-16-685 Samferdselsdepartementet

Forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1303/2014 av 18. november 2014 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder sikkerhet i jernbanetunneler i Den europeiske ..