Sentrale forskrifter 3276 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2015

FOR-2015-08-21-981 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om behandling av dødsbo hvor avdøde ikke har arvinger og departementets adgang til å fordele formue til nærstående mv


FOR-2015-08-19-973 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om adgang for elevbedrifter til å delta i fiske i skoleåret 2015–2016


FOR-2015-08-17-963 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger


FOR-2015-08-13-970 Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Krigsskolen


FOR-2015-08-12-956 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2015


FOR-2015-08-11-958 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr


FOR-2015-08-07-945 Justis- og beredskapsdepartementet

Midlertidig forskrift om bortvisning av personer underlagt reiserestriksjoner fra Svalbard


FOR-2015-07-27-930 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om alkoholordningen for Svalbard


FOR-2015-07-23-913 Samferdselsdepartementet

Forskrift om gjennomføring av TSI-rullende materiell – lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk


FOR-2015-07-13-888 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om bruk av kjøretøy


FOR-2015-07-07-879 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om økologisk akvakulturproduksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter


FOR-2015-07-06-874 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om adgang til ved tariffavtale å fravike reglene om likebehandling ved utleie fra bemanningsforetak


FOR-2015-07-03-871 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler


FOR-2015-07-03-870 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler


FOR-2015-07-02-876 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om tiltakspenger mv. (tiltakspengeforskriften)


FOR-2015-07-02-869 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om overgangsregler i forbindelse med endringer i folketrygdloven kapittel 15, 16 og 17 fra 1. januar 2016


FOR-2015-07-02-868 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om arbeidsrettede tiltak mv


FOR-2015-07-02-867 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)


FOR-2015-07-02-855 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt reindriftsåret 2014–2015


FOR-2015-07-01-892 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser (ny mat-forskriften)