Sentrale forskrifter 3212 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2015

FOR-2015-02-27-171 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om dispensasjon fra krav om helseattest for trekkhunder som deltar i Finnmarksløpet 2015


FOR-2015-02-25-161 Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av guarkjernemel fra India (guarkjernemelforskriften)


FOR-2015-02-18-160 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015–2016


FOR-2015-02-18-139 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet


FOR-2015-02-17-133 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomhet til havs


FOR-2015-02-13-123 Forsvarsdepartementet

Forskrift om militær luftfartsmyndighet


FOR-2015-02-12-158 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om tilskudd til driftsomstilling grunnet rovvilt


FOR-2015-02-12-130 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om beregning av uføretrygd etter EØS-avtalen


FOR-2015-02-11-115 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse fiskeri- og akvakulturprodukter fra Thailand


FOR-2015-02-06-87 Finansdepartementet

Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2014 til bruk ved framføring av underskudd og friinntekt


FOR-2015-02-06-86 Finansdepartementet

Kunngjøring av normrentesats for inntektsåret 2014 i henhold til forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen


FOR-2015-02-05-89 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk


FOR-2015-02-03-80 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om stopp i fisket etter havbrisling i EU-sonen i 2015


FOR-2015-01-30-72 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forskrift om adopsjon av barn fra utlandet


FOR-2015-01-23-61 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite ved Øst-Grønland i 2015


FOR-2015-01-23-60 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om fjellrev (Vulpes lagopus) som prioritert art


FOR-2015-01-22-54 Finansdepartementet

Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2014


FOR-2015-01-22-53 Finansdepartementet

Vedtak om pris på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2014


FOR-2015-01-22-52 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om unntak fra samordning av alderspensjon fra tjenestepensjonsordning før 67 år eller avtalefestet pensjon fra 65 år beregnet som tjenestepensjon med uføretrygd fra folketrygden


FOR-2015-01-22-51 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om samordning av fraskiltes enke- og enkemannspensjon fra tjenestepensjonsordning med uføretrygd fra folketrygden