Sentrale forskrifter 3261 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2016

FOR-2016-09-22-1098 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap og forskrift om nasjonalt introduksjonsregister


FOR-2016-09-22-1095 Finansdepartementet

Forskrift om gjennomføring av verdipapiroppgjøret


FOR-2016-09-19-1090 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om stopp i forsøksfisket etter makrellstørje


FOR-2016-09-19-1089 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om arbeidsmarkedstiltak


FOR-2016-09-19-1075 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om innbetaling av avgift til Bankenes sikringsfond


FOR-2016-09-15-1066 Samferdselsdepartementet

Forskrift om merking av og etablering av sikkerhetssoner tilknyttet innretning for fornybar energiproduksjon


FOR-2016-09-14-1064 Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften)


FOR-2016-09-09-1087 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om fredningsområder for hummer


FOR-2016-09-09-1047 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesing (kommunikasjonskontrollforskriften)


FOR-2016-09-07-1052 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev (forskrift om håndtering av humane celler og vev)


FOR-2016-09-05-1035 Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr


FOR-2016-09-05-1034 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om stopp i fangst av vågehval i 2016


FOR-2016-08-30-1042 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om skipsutstyr


FOR-2016-08-30-1025 Samferdselsdepartementet

Forskrift om ikke-ervervsmessig luftfart med helikopter


FOR-2016-08-30-1024 Samferdselsdepartementet

Driftsforskrifter for ikke-ervervsmessig flyging med fly (privatflyging)


FOR-2016-08-26-1003 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer


FOR-2016-08-25-1051 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)


FOR-2016-08-24-997 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere)


FOR-2016-08-12-978 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om overgangsregler for lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)


FOR-2016-08-12-977 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser