Sentrale forskrifter 3138 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

FOR-2017-04-24-487 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver


FOR-2017-04-21-493 Samferdselsdepartementet

Forskrift om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt på Svalbard


FOR-2017-04-21-492 Samferdselsdepartementet

Forskrift om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt i Antarktis


FOR-2017-04-20-484 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften, konsesjonskontraktforskriften og forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser (ny miljøbestemmelse mv.)


FOR-2017-04-18-480 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om biocider


FOR-2017-04-05-450 Finansdepartementet

Forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler


FOR-2017-04-05-437 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om markedsføring av kreditt


FOR-2017-04-04-483 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus


FOR-2017-04-04-446 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge


FOR-2017-04-04-427 Finansdepartementet

Forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv


FOR-2017-04-03-426 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om gebyr til dekning av utgifter ved tilsyn og kontroll med fiskehelse og fiskevelferd i akvakulturanlegg


FOR-2017-04-03-425 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om overgangsregler for uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning som er innvilget med virkningstidspunkt før 1. januar 2015


FOR-2017-03-31-416 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om overgangsregler til lov 10. februar 2017 nr. 5 om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader


FOR-2017-03-24-469 Samferdselsdepartementet

Forskrift om to ganger totalvekttabellen, 12/100 tonn, for spesialtransport på riks-, fylkes- og kommunal veg (Vegliste 12/100 spesialtransport)


FOR-2017-03-24-452 Samferdselsdepartementet

Forskrift om bruksklasse, tillatt totalvekt og tillatt vogntoglengde for normaltransport, tømmertransport og kjøring med modulvogntog på riksveg (Vegliste riksveg) | Vegliste riksveg


FOR-2017-03-24-418 Samferdselsdepartementet

Forskrift om to ganger totalvekttabellen, 12/65 tonn, for mobilkraner, liftbiler og betongpumpebiler på riks-, fylkes- og kommunal veg (Vegliste 12/65 mobilkran m.m.)


FOR-2017-03-24-378 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring av forskrift om nasjonal kjernejournal (kjernejournalforskriften) og forskrift om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (Reseptformidlerfor..


FOR-2017-03-24-377 Samferdselsdepartementet

Forskrift om bruksklasse, tillatt vogntoglengde og veggruppe for spesialtransport på riksveg (Vegliste spesialtransport riksveg)


FOR-2017-03-20-386 Samferdselsdepartementet

Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit


FOR-2017-03-20-359 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fangst av vågehval i 2017