Sentrale forskrifter 3129 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

FOR-2017-02-22-212 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om klageorganer for forbrukersaker


FOR-2017-02-20-203 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse næringsmidler fra tredjestater på grunn av mikrobiologisk forurensning


FOR-2017-02-20-202 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om førerkort m.m. (førerkortforskriften)


FOR-2017-02-17-200 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om Forbrukerklageutvalget


FOR-2017-02-17-192 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten


FOR-2017-02-16-194 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak og eksamen for Fagskolen i Møre og Romsdal


FOR-2017-02-16-193 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) og forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillin..


FOR-2017-02-16-190 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) vedlegg 19


FOR-2017-02-13-179 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om fastsettelse av pensjonsgivende inntekt mv. for medlemmer med inntekt som ikke blir skattlagt av norske myndigheter


FOR-2017-02-10-173 Justis- og beredskapsdepartementet

Midlertidig forskrift om unntak fra klagerett etter forvaltningsloven § 28 for vedtak etter oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal


FOR-2017-02-10-171 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om enkle trykkbeholdere


FOR-2017-02-07-137 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)


FOR-2017-02-06-141 Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om sertifikatmodell for handel med uflådd slakt av viltlevende storvilt mellom EU/EØS-land


FOR-2017-02-03-119 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 4. mars 2016 nr. 2013 om domssogns- og lagdømmeinndeling


FOR-2017-01-30-102 Finansdepartementet

Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2016 til bruk ved fremføring av underskudd og friinntekt etter forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørlednings..


FOR-2017-01-30-101 Finansdepartementet

Kunngjøring av normrentesats for inntektsåret 2016 etter forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen


FOR-2017-01-27-82 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om midlertidig ordning for ringnotflåten i 2017 med kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og sild i Nordsjøen


FOR-2017-01-26-98 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet


FOR-2017-01-26-81 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone i 2017


FOR-2017-01-26-77 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om driftsstøttetjenester til Nødnettutstyret ved brannvesenets nødalarmeringssentraler og brannvesenet for øvrig