Sentrale forskrifter 3266 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2016

FOR-2016-05-24-512 Samferdselsdepartementet

Operational Directive requiring the use of pressurized aircraft for air operators conducting scheduled passenger flights over mountainous areas in Norway


FOR-2016-05-18-499 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)


FOR-2016-05-18-498 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for kraftanlegg


FOR-2016-05-13-496 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om særavgifter


FOR-2016-05-11-476 Samferdselsdepartementet

Safety and Operational Directive No. 16/05616-5 – Airbus Helicopters EC225LP and AS332L2 – Limitation of operations in the Kingdom of Norway due to fatal accident on the 29th of April 2016


FOR-2016-05-03-463 Olje- og energidepartementet

Forskrift om endring i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv


FOR-2016-05-02-457 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om adgang for ungdom til å delta i fisket i 2016


FOR-2016-04-29-501 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Lillehammer


FOR-2016-04-29-456 Olje- og energidepartementet

Forskrift om endring i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer


FOR-2016-04-29-440 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i utlendingsforskriften (godtgjøring og dekning av utgifter i forbindelse med oppdrag som representant for enslige, mindreårige asylsøkere)


FOR-2016-04-29-437 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager


FOR-2016-04-28-439 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring


FOR-2016-04-28-435 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite ved Øst-Grønland i 2016


FOR-2016-04-26-467 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS (LDH)


FOR-2016-04-22-417 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i utlendingsforskriften (underholdskravet


FOR-2016-04-22-403 Finansdepartementet

Forskrift om lenke til Finansportalen


FOR-2016-04-21-452 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova og forskrift til friskolelova


FOR-2016-04-19-400 Samferdselsdepartementet

Forskrift om krav til sporing av helikoptre på norsk kontinentalsokkel


FOR-2016-04-18-395 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn


FOR-2016-04-18-394 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn