Sentrale forskrifter 3275 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2016

FOR-2016-08-26-1009 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endringer i forskrift om bortvisning og utvisning av personer fra Svalbard


FOR-2016-08-26-1007 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i utlendingsforskriften


FOR-2016-08-26-1006 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om godkjenning av moped og motorsykkel (motorsykkelforskriften)


FOR-2016-08-26-1003 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer


FOR-2016-08-26-1001 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om gebyrsatser for overlasting med kjøretøy på offentlig veg


FOR-2016-08-26-1000 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring av forskrift 17. desember 1971 nr. 1 om gebyr for overlasting


FOR-2016-08-24-997 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere)


FOR-2016-08-15-968 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om opphevelse av forskrift om krav til målekar for fisk


FOR-2016-08-12-978 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om overgangsregler for lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)


FOR-2016-08-12-977 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser


FOR-2016-08-12-976 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om konsesjonskontrakter (konsesjonskontraktforskriften)


FOR-2016-08-12-975 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften)


FOR-2016-08-12-974 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)


FOR-2016-08-10-981 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om målenheter og måling


FOR-2016-08-10-966 Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap


FOR-2016-08-05-955 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)


FOR-2016-08-04-979 Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Luftkrigsskolen


FOR-2016-08-04-963 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2016


FOR-2016-07-25-943 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om adgang til å drive fiske og fangst i farvann underlagt annen stats fiskerijurisdiksjon


FOR-2016-07-21-942 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd