Sentrale forskrifter 3232 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2015

FOR-2015-04-17-379 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager


FOR-2015-04-13-370 Kulturdepartementet

Forskrift om krigsgraver


FOR-2015-04-10-369 Forsvarsdepartementet

Tjenesteordning for feltprester


FOR-2015-04-10-339 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagene..


FOR-2015-04-07-362 Kulturdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver


FOR-2015-03-30-335 Samferdselsdepartementet

Forskrift om gjennomføring av det første fellesprosjektet som støtter gjennomføringen av ATM-masterplan


FOR-2015-03-27-343 Samferdselsdepartementet

Forskrift om gjennomføring av Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 305/2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU med hensyn til harmonisert tilgjengeliggjøring av en samvirke..


FOR-2015-03-27-331 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om maksimalkvoter i fisket etter tobis i 2015


FOR-2015-03-25-282 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fangst av hval i 2015


FOR-2015-03-24-341 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår


FOR-2015-03-22-276 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek


FOR-2015-03-20-231 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften)


FOR-2015-03-20-230 Samferdselsdepartementet

Forskrift om samvirkningsevnen mellom elektroniske trafikantbetalingssystemer i Europa (EETS-forskriften)


FOR-2015-03-17-243 Samferdselsdepartementet

Forskrift om bruksklasse, tillatt vogntoglengde og veggruppe for spesialtransport på riksveg (Vegliste spesialtransport)


FOR-2015-03-17-242 Samferdselsdepartementet

Forskrift om bruksklasse, tillatt totalvekt og tillatt vogntoglengde for normaltransport, tømmertransport og kjøring med modulvogntog på riksveg (Vegliste riksveg)


FOR-2015-03-13-267 Kulturdepartementet

Forskrift om endring i tjenesteordning for biskoper


FOR-2015-03-13-266 Kulturdepartementet

Forskrift om endring i tjenesteordning for menighetsprester


FOR-2015-03-12-211 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2015


FOR-2015-03-10-301 Olje- og energidepartementet

Forskrift om endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester


FOR-2015-03-10-208 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015