Sentrale forskrifter 3305 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2015

FOR-2015-11-20-1332 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 17. desember 1999 nr. 1391 om politidistrikt, namsmannsdistrikt, lagdømme og domssogn for utøvelse av politimyndighet, namsmannsmyndighet og domsmyndighet på kontine..


FOR-2015-11-18-1330 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om kvoteordningen for melk


FOR-2015-11-16-1327 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om særavgifter


FOR-2015-11-12-1306 Samferdselsdepartementet

Forskrift om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «rullende materiell


FOR-2015-11-12-1305 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14


FOR-2015-11-12-1290 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)


FOR-2015-11-10-1301 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan mfl


FOR-2015-11-10-1267 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om grenselengdegebyr


FOR-2015-11-06-1298 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m


FOR-2015-11-06-1283 Finansdepartementet

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2015


FOR-2015-11-06-1282 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)


FOR-2015-11-06-1266 Olje- og energidepartementet

Forskrift om endring i forskrift av 2. juni 1960 nr. 1 forskrift i medhold av oreigningslovens § 5 om rett til å gjøre vedtak om eller gi samtykke til eiendomsinngrep


FOR-2015-11-04-1294 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv


FOR-2015-11-02-1263 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner og i forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvi..


FOR-2015-11-02-1258 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om felles koordinert overvåkningsprogram for 2016, 2017 og 2018 for rester av plantevernmidler i næringsmidler


FOR-2015-10-30-1247 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om Arbeids- og velferdsetatens kompetanse til å fastsette pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift


FOR-2015-10-29-1232 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten


FOR-2015-10-27-1227 Samferdselsdepartementet

Forskrift om validerings- og kontrollflyorganisasjoner


FOR-2015-10-26-1225 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv


FOR-2015-10-22-1222 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark