Sentrale forskrifter 3245 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2015

FOR-2015-05-13-501 Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om unntak fra dyre- og folkehelsebestemmelser ved import av animalske næringsmidler til matmessen EXPO Milano 2015


FOR-2015-05-12-495 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i patentforskriften


FOR-2015-05-12-493 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om adgang for ungdom til å delta i fisket i 2015


FOR-2015-05-09-491 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 2016


FOR-2015-05-07-488 Samferdselsdepartementet

Forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften)


FOR-2015-05-06-462 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endringer i gebyrforskriftene i matforvaltningen


FOR-2015-05-06-455 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om plantevernmidler


FOR-2015-05-05-458 Samferdselsdepartementet

Forskrift om gjennomføring av beslutning 2014/880/EU om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur (infrastrukturregisterforskriften)


FOR-2015-05-04-496 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)


FOR-2015-05-04-429 Olje- og energidepartementet

Forskrift om endring i forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) og opphevelse av forskrift om krav til kompetanse mv. hos anle..


FOR-2015-04-30-443 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften)


FOR-2015-04-30-427 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om tilskudd til utjevning av kostnadene ved forsendelse av sæd og inseminering av storfe og svin


FOR-2015-04-30-426 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk


FOR-2015-04-29-442 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om at minstemål på 35 cm ikke lenger skal gjelde for notfanget sei i området mellom 62° N og 66° 33′ N i 2015


FOR-2015-04-28-480 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS (LDH)


FOR-2015-04-28-440 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning


FOR-2015-04-27-409 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om unntak fra kravet til bruk av flyteutstyr på fritidsbåter


FOR-2015-04-24-406 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse utenfor Norge


FOR-2015-04-24-403 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse i Norge


FOR-2015-04-23-424 Samferdselsdepartementet

Forskrift om flygeoppvisning