Sentrale forskrifter 3236 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2016

FOR-2016-02-05-104 Utenriksdepartementet

Forskrift om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Burundi


FOR-2016-02-04-95 Finansdepartementet

Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2015 til bruk ved fremføring av underskudd og friinntekt


FOR-2016-02-04-94 Finansdepartementet

Kunngjøring av normrentesats for inntektsåret 2015 i henhold til forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen


FOR-2016-02-02-90 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger


FOR-2016-02-01-87 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken


FOR-2016-01-27-67 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om ballastsystem på flyttbare innretninger (ballastforskriften)


FOR-2016-01-26-60 Finansdepartementet

Vedtak om pris på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2015


FOR-2016-01-26-59 Finansdepartementet

Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2015


FOR-2016-01-25-74 Samferdselsdepartementet

Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv


FOR-2016-01-22-54 Finansdepartementet

Forskrift om Skatteklagenemnda


FOR-2016-01-20-73 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (endringer i importbestemmelsene m.m.)


FOR-2016-01-20-42 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone sør for 62° N i 2016


FOR-2016-01-20-41 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2016


FOR-2016-01-19-39 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om beskyttelse av Skjørost fra Røros-traktene som geografisk betegnelse


FOR-2016-01-15-35 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om produksjon og omsetning av fritidsfartøy og vannscootere mv


FOR-2016-01-08-12 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om forvaltning av hjortevilt


FOR-2016-01-08-9 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om utviding av det stadlege verkeområde til lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)


FOR-2016-01-08-8 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om beskyttelse av korallrev mot ødeleggelser som følge av fiskeriaktivitet


FOR-2016-01-06-68 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet


FOR-2016-01-06-10 Kunnskapsdepartementet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet