Sentrale forskrifter 3300 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2016

FOR-2016-07-25-943 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om adgang til å drive fiske og fangst i farvann underlagt annen stats fiskerijurisdiksjon


FOR-2016-07-21-942 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd


FOR-2016-07-20-940 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren


FOR-2016-07-12-932 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter


FOR-2016-07-12-931 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om økologisk akvakulturproduksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter


FOR-2016-07-11-913 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD)


FOR-2016-07-07-907 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om sikkerhet, pirat- og terrorberedskapstiltak og bruk av maktmidler om bord på skip og flyttbare boreinnretninger (Sikkerhetsforskriften)


FOR-2016-07-07-906 Samferdselsdepartementet

Forskrift om offentlige undersøkelser av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart


FOR-2016-07-07-905 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt reindriftsåret 2015–2016


FOR-2016-07-07-904 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om dokumentasjon, saksbehandling og erstatning etter naturskader (naturskadeerstatningsforskriften)


FOR-2016-07-06-902 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om kontroll av kjøkkenartikler i plast importert fra Kina og Hongkong


FOR-2016-07-06-900 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om budsjett, rekneskap, kontroll og revisjon for skolar med rett til statstilskot etter friskolelova (økonomiforskrift til friskolelova)


FOR-2016-07-04-874 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om budsjett, rekneskap, kontroll og revisjon for skolar med rett til statstilskot etter friskolelova (økonomiforskrift til friskolelova)


FOR-2016-07-04-873 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova


FOR-2016-07-04-872 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til friskolelova


FOR-2016-07-01-868 Samferdselsdepartementet

Forskrift om rapporterings- og varslingsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv


FOR-2016-07-01-856 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om fastsettelse av øvre reintall per siidaandel


FOR-2016-06-30-930 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder


FOR-2016-06-30-892 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova og forskrift til friskolelova


FOR-2016-06-30-866 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver