Sentrale forskrifter 3260 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2016

FOR-2016-04-29-443 Samferdselsdepartementet

Safety Directive – Airbus Helicopters EC225LP – Limitation of operations in the Kingdom of Norway due to fatal accident on the 29th of April 2016


FOR-2016-04-29-440 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i utlendingsforskriften (godtgjøring og dekning av utgifter i forbindelse med oppdrag som representant for enslige, mindreårige asylsøkere)


FOR-2016-04-29-437 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager


FOR-2016-04-28-439 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring


FOR-2016-04-28-435 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite ved Øst-Grønland i 2016


FOR-2016-04-22-417 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i utlendingsforskriften (underholdskravet


FOR-2016-04-22-403 Finansdepartementet

Forskrift om lenke til Finansportalen


FOR-2016-04-19-400 Samferdselsdepartementet

Forskrift om krav til sporing av helikoptre på norsk kontinentalsokkel


FOR-2016-04-18-395 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn


FOR-2016-04-18-394 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn


FOR-2016-04-18-389 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om at minstemål på 35 cm ikke lenger skal gjelde for notfanget sei i området mellom 62° N og 66° 33′ N i 2016


FOR-2016-04-15-425 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus


FOR-2016-04-15-379 Samferdselsdepartementet

Forskrift om EØS-krav til sikkerhet for utstyr til elektronisk kommunikasjon


FOR-2016-04-15-378 Samferdselsdepartementet

Forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon


FOR-2016-04-15-377 Samferdselsdepartementet

Forskrift om EØS-krav til radioutstyr


FOR-2016-04-13-373 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser


FOR-2016-04-12-370 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om beskyttelse av Telemarksplommer som geografisk betegnelse


FOR-2016-04-12-369 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om beskyttelse av Telemarksmoreller som geografisk betegnelse


FOR-2016-04-11-368 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy


FOR-2016-03-31-344 Samferdselsdepartementet

Forskrift om to ganger totalvekttabellen, 12/100 tonn, for spesialtransport på riks-, fylkes- og kommunal veg (Vegliste 12/100 spesialtransport)