Sentrale forskrifter 323 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

FOR-2017-04-03-425 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om overgangsregler for uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning som er innvilget med virkningstidspunkt før 1. januar 2015


FOR-2017-02-27-230 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet


FOR-2017-02-13-179 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om fastsettelse av pensjonsgivende inntekt mv. for medlemmer med inntekt som ikke blir skattlagt av norske myndigheter


FOR-2017-01-05-24 Arbeidsdepartementet

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene


2016

FOR-2016-12-20-1786 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om avgifter til folketrygden for året 2017 for arbeidstakere utsendt til Norge fra Amerikas forente stater og Canada


FOR-2016-12-20-1785 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om avgifter til folketrygden for året 2017 for misjonærer mv. som er opptatt i folketrygden i medhold av folketrygdloven § 2-8


FOR-2016-12-20-1784 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2017


FOR-2016-12-16-1593 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om medlemspremie i pensjonstrygden for fiskere for 2017


FOR-2016-11-14-1326 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om forsøk med arbeidsutprøving hos egen arbeidsgiver etter utløpet av sykepengeperioden


FOR-2016-11-11-1323 Arbeidsdepartementet

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter


FOR-2016-09-23-1243 Arbeidsdepartementet

Forskrift om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene


FOR-2016-09-23-1242 Arbeidsdepartementet

Forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien


FOR-2016-09-23-1241 Arbeidsdepartementet

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge


FOR-2016-06-21-764 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om lønnsplikt under permittering


FOR-2016-06-03-568 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)


FOR-2016-05-27-530 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå og satser for garantipensjon i folketrygden fra 1. mai 2016 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntek..


FOR-2016-05-26-529 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om økt beregningsgrunnlag for gifte og samboende uføretrygdede som mottar en uføretrygd omregnet fra uførepensjon


2015

FOR-2015-12-11-1598 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften)


FOR-2015-12-01-1374 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om samordning av alderspensjon før 67 år og enke- og enkemannspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning med uføretrygd fra folketrygden - overgangsregler


FOR-2015-11-21-1341 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om stønad til enslig mor eller far etter folketrygdloven kapittel 15