Sentrale forskrifter 334 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

FOR-2017-05-15-602 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område


FOR-2017-05-15-599 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning


FOR-2017-05-05-572 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge


FOR-2017-05-05-571 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien


FOR-2017-05-05-570 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter


FOR-2017-05-05-569 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene


FOR-2017-05-05-568 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter


FOR-2017-05-05-567 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene


FOR-2017-04-03-425 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om overgangsregler for uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning som er innvilget med virkningstidspunkt før 1. januar 2015


FOR-2017-03-31-535 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei


FOR-2017-03-31-534 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil


FOR-2017-03-31-533 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter


FOR-2017-02-27-230 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet


FOR-2017-02-13-179 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om fastsettelse av pensjonsgivende inntekt mv. for medlemmer med inntekt som ikke blir skattlagt av norske myndigheter


FOR-2017-01-05-24 Arbeidsdepartementet

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene


2016

FOR-2016-12-20-1786 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om avgifter til folketrygden for året 2017 for arbeidstakere utsendt til Norge fra Amerikas forente stater og Canada


FOR-2016-12-20-1785 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om avgifter til folketrygden for året 2017 for misjonærer mv. som er opptatt i folketrygden i medhold av folketrygdloven § 2-8


FOR-2016-12-20-1784 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2017


FOR-2016-12-16-1593 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om medlemspremie i pensjonstrygden for fiskere for 2017


FOR-2016-11-14-1326 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om forsøk med arbeidsutprøving hos egen arbeidsgiver etter utløpet av sykepengeperioden