Sentrale forskrifter 307 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

FOR-2017-01-18-43 Finansdepartementet

Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2016


FOR-2017-01-06-10 Finansdepartementet

Forskrift om beregning av kapitalavkastning i livsforsikrings- og pensjonsforetak


2016

FOR-2016-12-20-1752 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om bokføring


FOR-2016-12-15-1636 Finansdepartementet

Forskrift om takseringsregler til bruk ved fastsettingen av utenlandske artister for inntektsåret 2017 etter lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister


FOR-2016-12-15-1583 Finansdepartementet

Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader


FOR-2016-12-14-1581 Finansdepartementet

Forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig (boliglånsforskriften)


FOR-2016-12-12-1766 Finansdepartementet

Forskrift om nye og endrede oppdelinger i tolltariffen


FOR-2016-12-12-1554 Finansdepartementet

Forskrift om takseringsregler til bruk ved beskatning ved trekk i lønn mv. (lønnstrekkordningen) av personer som skattlegges på Svalbard i inntektsåret 2017 etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt..


FOR-2016-12-09-1563 Finansdepartementet

Forskrift om land-for-land-rapportering til skattemyndighetene


FOR-2016-12-09-1503 Finansdepartementet

Forskrift om pensjonsforetak


FOR-2016-12-09-1502 Finansdepartementet

Forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften)


FOR-2016-11-23-1360 Finansdepartementet

Forskrift til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften)


FOR-2016-11-16-1333 Finansdepartementet

Forskrift til lov om fastsettelse av referanserenter (referanserenteforskriften)


FOR-2016-11-15-1328 Finansdepartementet

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for 2016


FOR-2016-11-09-1306 Finansdepartementet

Forskrift om saksbehandlingsfrister ved erverv av betydelig eierandel i verdipapirregistre


FOR-2016-10-12-1201 Finansdepartementet

Forskrift om likeverdighetsvurderinger etter kredittvurderingsbyråregelverket


FOR-2016-10-03-1174 Finansdepartementet

Forskrift om kredittvurderingsbyråer


FOR-2016-09-22-1095 Finansdepartementet

Forskrift om gjennomføring av verdipapiroppgjøret


FOR-2016-06-27-827 Finansdepartementet

Forskrift om formidlingsgebyr i kortordninger mv


FOR-2016-06-17-713 Finansdepartementet

Forskrift om nedsettelse av renter ved klage- og domstolsbehandling av tilleggsskatt, tilleggsavgift, tilleggstoll og overtredelsesgebyr (nedsettelsesforskriften)