Sentrale forskrifter 309 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

FOR-2017-04-05-450 Finansdepartementet

Forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler


FOR-2017-04-04-427 Finansdepartementet

Forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv


FOR-2017-01-30-102 Finansdepartementet

Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2016 til bruk ved fremføring av underskudd og friinntekt etter forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørlednings..


FOR-2017-01-30-101 Finansdepartementet

Kunngjøring av normrentesats for inntektsåret 2016 etter forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen


FOR-2017-01-18-43 Finansdepartementet

Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2016


FOR-2017-01-06-10 Finansdepartementet

Forskrift om beregning av kapitalavkastning i livsforsikrings- og pensjonsforetak


2016

FOR-2016-12-20-1752 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om bokføring


FOR-2016-12-15-1636 Finansdepartementet

Forskrift om takseringsregler til bruk ved fastsettingen av utenlandske artister for inntektsåret 2017 etter lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister


FOR-2016-12-15-1583 Finansdepartementet

Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader


FOR-2016-12-14-1581 Finansdepartementet

Forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig (boliglånsforskriften)


FOR-2016-12-12-1766 Finansdepartementet

Forskrift om nye og endrede oppdelinger i tolltariffen


FOR-2016-12-12-1554 Finansdepartementet

Forskrift om takseringsregler til bruk ved beskatning ved trekk i lønn mv. (lønnstrekkordningen) av personer som skattlegges på Svalbard i inntektsåret 2017 etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt..


FOR-2016-12-09-1563 Finansdepartementet

Forskrift om land-for-land-rapportering til skattemyndighetene


FOR-2016-12-09-1503 Finansdepartementet

Forskrift om pensjonsforetak


FOR-2016-12-09-1502 Finansdepartementet

Forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften)


FOR-2016-11-23-1360 Finansdepartementet

Forskrift til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften)


FOR-2016-11-16-1333 Finansdepartementet

Forskrift til lov om fastsettelse av referanserenter (referanserenteforskriften)


FOR-2016-11-15-1328 Finansdepartementet

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for 2016


FOR-2016-11-09-1306 Finansdepartementet

Forskrift om saksbehandlingsfrister ved erverv av betydelig eierandel i verdipapirregistre


FOR-2016-10-12-1201 Finansdepartementet

Forskrift om likeverdighetsvurderinger etter kredittvurderingsbyråregelverket