Sentrale forskrifter 425 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2016

FOR-2016-12-01-1430 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om folkeregistrering


FOR-2016-11-25-1366 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)


FOR-2016-11-23-1360 Finansdepartementet

Forskrift til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften)


FOR-2016-11-16-1333 Finansdepartementet

Forskrift til lov om fastsettelse av referanserenter (referanserenteforskriften)


FOR-2016-11-15-1328 Finansdepartementet

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for 2016


FOR-2016-11-09-1307 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulerte markeder (børsforskriften)


FOR-2016-11-09-1306 Finansdepartementet

Forskrift om saksbehandlingsfrister ved erverv av betydelig eierandel i verdipapirregistre


FOR-2016-11-01-1266 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14


FOR-2016-10-12-1201 Finansdepartementet

Forskrift om likeverdighetsvurderinger etter kredittvurderingsbyråregelverket


FOR-2016-10-03-1174 Finansdepartementet

Forskrift om kredittvurderingsbyråer


FOR-2016-09-22-1095 Finansdepartementet

Forskrift om gjennomføring av verdipapiroppgjøret


FOR-2016-09-19-1075 Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om innbetaling av avgift til Bankenes sikringsfond


FOR-2016-06-27-827 Finansdepartementet

Forskrift om formidlingsgebyr i kortordninger mv


FOR-2016-06-23-784 Finansdepartementet

Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader


FOR-2016-06-17-713 Finansdepartementet

Forskrift om nedsettelse av renter ved klage- og domstolsbehandling av tilleggsskatt, tilleggsavgift, tilleggstoll og overtredelsesgebyr (nedsettelsesforskriften)


FOR-2016-04-22-403 Finansdepartementet

Forskrift om lenke til Finansportalen


FOR-2016-02-16-181 Finansdepartementet

Forskrift om elektronisk oppgaveinnlevering for næringsdrivende


FOR-2016-02-04-95 Finansdepartementet

Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2015 til bruk ved fremføring av underskudd og friinntekt


FOR-2016-02-04-94 Finansdepartementet

Kunngjøring av normrentesats for inntektsåret 2015 i henhold til forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen


FOR-2016-01-26-60 Finansdepartementet

Vedtak om pris på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2015