Sentrale forskrifter 54 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2016

FOR-2016-12-31-1914 Forsvarsdepartementet

Forskrift om militære forbudsområder innen Sjøforsvaret


FOR-2016-12-20-1913 Kunnskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet

Forskrift om eksamen ved Sjøkrigsskolen (SKSK)


FOR-2016-09-30-1173 Forsvarsdepartementet

Forskrift om anvendelse av sikkerhetsloven for Dronning Maud Land


FOR-2016-08-04-979 Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Luftkrigsskolen


2015

FOR-2015-08-13-970 Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Krigsskolen


FOR-2015-04-10-369 Forsvarsdepartementet

Tjenesteordning for feltprester


FOR-2015-02-13-123 Forsvarsdepartementet

Forskrift om militær luftfartsmyndighet


2014

FOR-2014-09-23-1226 Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Forskrift om studier og eksamen ved Forsvarets etterretningshøgskole


2013

FOR-2013-10-08-1232 Forsvarsdepartementet

Forskrift om behandling av ATOMAL


FOR-2013-10-04-1185 Forsvarsdepartementet

Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser


FOR-2013-05-31-558 Forsvarsdepartementet

Forskrift om sikkerhetslovens anvendelsesområde på Svalbard og Jan Mayen


2012

FOR-2012-08-31-847 Forsvarsdepartementet

Bestemmelser om klarering av adgang til og opphold på norsk territorium under fredsforhold for militære og sivile statsfartøyer mv. iht. avtale 11. desember 2008 nr. 36 mellom regjeringene i den euroa..


2011

FOR-2011-06-24-651 Forsvarsdepartementet

Forskrift om klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner


FOR-2011-03-16-295 Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

Forskrift om bachelorgrad ved Forsvarets høgskole (FHS)


2010

FOR-2010-12-10-1605 Forsvarsdepartementet

Forskrift om utskrivning og verneplikt (vernepliktforskriften)


FOR-2010-10-22-1362 Forsvarsdepartementet

Forskrift om objektsikkerhet


FOR-2010-06-30-1043 Forsvarsdepartementet

Forskrift om oppfølging og erstatning for personell som tjenestegjør eller har tjenestegjort i internasjonale operasjoner


2009

FOR-2009-12-22-1768 Forsvarsdepartementet

Forskrift om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner


FOR-2009-06-05-617 Forsvarsdepartementet

Vedtak om dispensasjon fra kravet om diplomatisk klarering for forskningsfartøyer som er sivile statsfartøyer


2007

FOR-2007-06-29-819 Forsvarsdepartementet

Forskrift om unntak fra bestemmelser i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) for skip som tilhører Forsvaret eller som benyttes i dets tjeneste