Sentrale forskrifter 329 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

FOR-2017-05-11-562 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2011 nr. 1258 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (psykisk helsevernforskriften)


FOR-2017-05-08-551 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om felles koordinert overvåkningsprogram for 2017, 2018 og 2019 for rester av plantevernmidler i næringsmidler


FOR-2017-03-31-416 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om overgangsregler til lov 10. februar 2017 nr. 5 om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader


FOR-2017-03-24-378 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring av forskrift om nasjonal kjernejournal (kjernejournalforskriften) og forskrift om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (Reseptformidlerfor..


FOR-2017-02-20-203 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse næringsmidler fra tredjestater på grunn av mikrobiologisk forurensning


FOR-2017-02-17-192 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten


FOR-2017-02-16-193 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) og forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillin..


FOR-2017-02-06-141 Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om sertifikatmodell for handel med uflådd slakt av viltlevende storvilt mellom EU/EØS-land


FOR-2017-01-12-36 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om legemidler, forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker og forskrift om tilvirkning og import av legemidler


2016

FOR-2016-12-22-1868 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)


FOR-2016-12-20-1848 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta


FOR-2016-12-19-1874 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits


FOR-2016-12-19-1732 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits


FOR-2016-12-16-1659 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)


FOR-2016-12-13-1569 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om norsk farmakopé


FOR-2016-12-12-1565 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring av juridisk kjønn for norske statsborgere bosatt i utlandet


FOR-2016-12-08-1482 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)


FOR-2016-11-11-1308 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om unntak fra bioteknologiloven for farmakogenetiske undersøkelser


FOR-2016-10-28-1250 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten


FOR-2016-08-26-1003 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer