Sentrale forskrifter 285 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

FOR-2017-01-13-38 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om gjennomføring av tidsbegrenset nasjonalt våpenamnesti


2016

FOR-2016-12-30-1906 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om fiske etter røye på Svalbard i 2017


FOR-2016-12-05-1454 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om utenrettslige tvisteløsningsordninger etter forsikringsavtaleloven og finansavtaleloven


FOR-2016-11-15-1341 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Longyearbyen lokalstyre, Svalbard


FOR-2016-11-15-1329 Justis- og beredskapsdepartementet

Byggeforskrift for Longyearbyen


FOR-2016-10-28-1258 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om elektronisk kommunikasjon med domstolene


FOR-2016-09-09-1047 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesing (kommunikasjonskontrollforskriften)


FOR-2016-06-22-815 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om klageordning for kommuner som berøres av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten


FOR-2016-06-03-569 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)


FOR-2016-04-22-417 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i utlendingsforskriften (underholdskravet


FOR-2016-03-04-213 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling


FOR-2016-02-12-152 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om forlengelse av prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll


2015

FOR-2015-12-18-1579 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om straffegjennomføring i Nederland


FOR-2015-12-17-1710 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om brannforebygging


FOR-2015-12-07-1431 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om jordskiftedommerfullmektigers myndighet


FOR-2015-12-07-1416 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om utforming av grensemerker i saker for jordskiftedomstolene


FOR-2015-09-28-1202 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om felles faste dommerstillinger


FOR-2015-09-24-1098 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner (tilrettelagte avhør)


FOR-2015-06-05-582 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om behandling av straffesaker når norske skip deltar i en Frontex-operasjon


FOR-2015-06-02-588 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver