Sentrale forskrifter 165 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

FOR-2017-03-21-363 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk


FOR-2017-03-09-289 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst


FOR-2017-01-25-106 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022


2016

FOR-2016-11-25-1367 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om beskyttelse av tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale


FOR-2016-11-14-1325 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om gebyr for visse overtredelser etter motorferdselloven ved bruk av snøscooter


FOR-2016-08-10-966 Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap


FOR-2016-07-07-905 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt reindriftsåret 2015–2016


FOR-2016-02-24-192 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om sikkerhet ved leketøy (fastsettelse av grenseverdier for tre isothiazolinoner og formamid)


FOR-2016-01-08-12 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om forvaltning av hjortevilt


2015

FOR-2015-12-16-1773 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)


FOR-2015-09-04-1032 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om justering av markagrensen


FOR-2015-06-26-808 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om tilskudd til oppryddingstiltak i forurenset grunn og forurenset bunn i sjø og ferskvann


FOR-2015-06-19-722 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag


FOR-2015-06-19-716 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om fremmede organismer


FOR-2015-05-29-563 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om trøndertorvmose (Sphagnum troendelagicum) som prioritert art


FOR-2015-05-29-562 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om svartkurle (Nigritella nigra) som prioritert art


FOR-2015-05-29-561 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om skredmjelt (Oxytropis campestris ssp. scotica) som prioritert art


FOR-2015-05-22-546 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om dvergålegras (Zostera noltei) som prioritert art


FOR-2015-05-19-541 Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)


FOR-2015-04-24-406 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse utenfor Norge