Sentrale forskrifter 88 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2016

FOR-2016-08-24-997 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere)


FOR-2016-06-21-765 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om Husleietvistutvalget


FOR-2016-04-13-373 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser


2015

FOR-2015-12-21-1851 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken


FOR-2015-12-02-1380 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift til lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn


FOR-2015-08-21-981 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om behandling av dødsbo hvor avdøde ikke har arvinger og departementets adgang til å fordele formue til nærstående mv


2014

FOR-2014-12-19-1726 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven


FOR-2014-06-17-807 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte


FOR-2014-03-12-273 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om startlån fra Husbanken


FOR-2014-02-05-107 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partilovforskriften)


2013

FOR-2013-12-18-1634 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret


FOR-2013-12-18-1599 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen


FOR-2013-12-17-1579 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk


FOR-2013-12-11-1574 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler


FOR-2013-08-23-1006 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om pensjonsordning for sametingsrepresentanter


FOR-2013-08-09-970 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om endringer i personopplysningsforskriften


FOR-2013-06-21-732 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger


FOR-2013-04-05-959 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning


FOR-2013-02-01-129 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om overgangsbestemmelser for gjennomføring av lov om endringar i partiloven


2012

FOR-2012-11-30-1114 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser