Sentrale forskrifter 3163 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

FOR-2017-05-23-638 Kulturdepartementet

Forskrift om stadnamn


FOR-2017-05-22-621 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 13. juni 2014 nr. 724 om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning


FOR-2017-05-19-631 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil


FOR-2017-05-19-630 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei


FOR-2017-05-18-614 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)


FOR-2017-05-15-629 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om bruk av kjøretøy (brukskrav til dolly i modulvogntog)


FOR-2017-05-15-602 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område


FOR-2017-05-15-599 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning


FOR-2017-05-11-597 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr


FOR-2017-05-11-566 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift 19. juni 2015 nr. 716 om fremmede organismer (unntak fra krav om tillatelse for 19 reptilarter)


FOR-2017-05-11-562 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2011 nr. 1258 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (psykisk helsevernforskriften)


FOR-2017-05-10-601 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder


FOR-2017-05-10-600 Samferdselsdepartementet

Forskrift om gjennomføring av TSI-styring, kontroll og signal på jernbanenettet (TSI CCS)


FOR-2017-05-10-596 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Nortrain fagskole


FOR-2017-05-10-577 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om rekvisisjon av fast eiendom mv. for håndtering av Sivilforsvarets oppgaver


FOR-2017-05-09-589 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i TSE-forskriften og i forskrifter om handel med småfe og sæd fra småfe


FOR-2017-05-09-576 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om ungdoms rett til å delta i fisket i 2017 (ungdomsfiskeordninga)


FOR-2017-05-09-565 Samferdselsdepartementet

Forskrift om oppheving av forskrift 6. desember 1993 nr. 1115 om gjennomføring av EØS-avtalen for jernbane


FOR-2017-05-08-588 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver


FOR-2017-05-08-575 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om at minstemål på 35 cm ikke lenger skal gjelde for notfanget sei i området mellom 62° N og 66° 33′ N i 2017