Sentrale forskrifter 111 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2016

FOR-2016-12-22-1924 Kulturdepartementet

Kampaktivitetslisten


FOR-2016-12-16-1587 Kulturdepartementet

Forskrift om fordeling av herrelaus arv til frivillig verksemd til fordel for barn og unge


FOR-2016-10-31-1264 Kulturdepartementet

Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon


FOR-2016-10-12-1209 Kulturdepartementet

Forskrift om tilskudd til filmformidling


FOR-2016-10-07-1196 Kulturdepartementet

Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk


FOR-2016-10-04-1167 Kulturdepartementet

Forskrift om rekneskapsføring av pensjonsutgifter for Den norske kyrkja (rettssubjektet Den norske kyrkja)


FOR-2016-04-12-1205 Kulturdepartementet

Forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke


FOR-2016-04-11-1810 Kulturdepartementet

Forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest i Den norske kirke


FOR-2016-04-11-1809 Kulturdepartementet

Forskrift om autorisasjon av prester i henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen)


FOR-2016-02-19-166 Kulturdepartementet

Forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier


2015

FOR-2015-12-16-1684 Kulturdepartementet

Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner


FOR-2015-06-26-800 Kulturdepartementet

Forskrift om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram


FOR-2015-04-15-1442 Kulturdepartementet

Forskrift om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten


FOR-2015-04-14-1441 Kulturdepartementet

Forskrift om ordning for Saemien Åålmege


FOR-2015-04-14-1440 Kulturdepartementet

Regler for bruk av kirkene


FOR-2015-04-13-370 Kulturdepartementet

Forskrift om krigsgraver


2014

FOR-2014-12-19-1715 Kulturdepartementet

Forskrift om tilskudd til frivillige organisasjoner som arbeider med problematisk spilleatferd


FOR-2014-10-31-1387 Kulturdepartementet

Forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond


FOR-2014-09-17-1207 Kulturdepartementet

Forskrift om fastsettelse av opplag og utgaver i nyhets- og aktualitetsmedier


FOR-2014-09-01-1139 Kulturdepartementet

Forskrift om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer for istandsetting av kirker og kirkeinventar fra Husbanken