Sentrale forskrifter 223 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


A

FOR-1999-03-19-245 Kulturdepartementet

Adgang til å vigsle til prestetjeneste og tilsette som prester i Den norske kirke personer uten graden cand.theol


FOR-1998-10-01-1031 Kulturdepartementet

Aspirantordning for kunstnere i etableringsfasen


FOR-2005-06-03-712 Kulturdepartementet

Autorisasjon av diakoner i henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen)


FOR-2005-06-03-710 Kulturdepartementet

Autorisasjon av kantorer i henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen)


FOR-2005-06-03-711 Kulturdepartementet

Autorisasjon av kateketer i henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen)


FOR-2016-04-11-1809 Kulturdepartementet

Autorisasjon av prester i henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen)


FOR-1990-09-28-778 Kulturdepartementet

Avgift på omsetning av billedkunst


FOR-1990-05-25-427 Kulturdepartementet

Avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument


B

FOR-1999-12-01-1566 Kulturdepartementet

Behandling av offentlige arkiver


FOR-2015-06-26-800 Kulturdepartementet

Beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram


FOR-1971-06-25-3800 Kulturdepartementet

Bevilling til TONO og NCB til å drive virksomhet i Norge


FOR-1987-01-05-2 Kulturdepartementet

Bibliotekstatistikk


FOR-2004-11-30-1528 Kulturdepartementet

Bingo


FOR-2011-06-24-644 Kulturdepartementet

Bingoterminaler, fordeling av overskudd fra utbetalingsautomater


FOR-1981-07-24-4940 Kulturdepartementet

Bruksområdet for læreboknormalen


D

FOR-1988-02-19-159 Kulturdepartementet

Den norske kirkes lærenemnd


FOR-2000-02-25-298 Kulturdepartementet

Den norske kirkes medlemsregister


FOR-1998-06-26-607 Kulturdepartementet

Det praktisk-teologiske seminar


FOR-2015-04-15-1442 Kulturdepartementet

Døvemenigheter og døvepresttjenesten


E

FOR-2005-09-20-1090 Kulturdepartementet

Eksamensreglement for praktisk-teologisk utdanning ved Det praktisk-teologiske seminar