Sentrale forskrifter 328 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

FOR-2017-03-18-355 Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften)


FOR-2017-02-06-141 Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om sertifikatmodell for handel med uflådd slakt av viltlevende storvilt mellom EU/EØS-land


FOR-2017-01-23-59 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo (forskrift om handel med dyr)


FOR-2017-01-20-64 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om satser for tilskudd til frakt av kraftfôr


2016

FOR-2016-12-12-1567 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om tilskudd til frøavl m.m. i gras, engbelgvekster, rotvekster og grønnsaker


FOR-2016-12-08-1468 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr


FOR-2016-12-07-1458 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om søknads- og rapporteringsfrister for pristilskudd og formidling av pristilskudd i landbrukssektoren


FOR-2016-12-01-1419 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om minstekvantum av epleråstoff til bearbeidingsindustrien


FOR-2016-09-14-1064 Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften)


FOR-2016-09-05-1035 Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr


FOR-2016-08-10-966 Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap


FOR-2016-07-11-913 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD)


FOR-2016-07-07-904 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om dokumentasjon, saksbehandling og erstatning etter naturskader (naturskadeerstatningsforskriften)


FOR-2016-07-01-856 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om fastsettelse av øvre reintall per siidaandel


FOR-2016-06-20-734 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om prisutjevningsordningen for melk


FOR-2016-06-07-585 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om beskyttelse av Gorgonzola som opprinnelsesbetegnelse


FOR-2016-06-01-547 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om jordskiftemeddommeres forsikring


FOR-2016-05-29-545 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon


FOR-2016-05-19-542 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften)


FOR-2016-04-12-370 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om beskyttelse av Telemarksplommer som geografisk betegnelse