Sentrale forskrifter 493 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2016

FOR-2016-11-23-1363 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om sikkerhetstiltak for skip som opererer i polare farvann


FOR-2016-11-21-1358 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester


FOR-2016-10-26-1253 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om stopp av fisket etter hvitting i ICES' statistikkområde IV


FOR-2016-09-19-1090 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om stopp i forsøksfisket etter makrellstørje


FOR-2016-09-14-1064 Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften)


FOR-2016-09-05-1035 Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr


FOR-2016-09-05-1034 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om stopp i fangst av vågehval i 2016


FOR-2016-08-30-1042 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om skipsutstyr


FOR-2016-08-12-978 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om overgangsregler for lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)


FOR-2016-08-12-977 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser


FOR-2016-08-12-976 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om konsesjonskontrakter (konsesjonskontraktforskriften)


FOR-2016-08-12-975 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften)


FOR-2016-08-12-974 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)


FOR-2016-08-04-963 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2016


FOR-2016-07-25-943 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om adgang til å drive fiske og fangst i farvann underlagt annen stats fiskerijurisdiksjon


FOR-2016-07-12-931 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om økologisk akvakulturproduksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter


FOR-2016-07-07-907 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om sikkerhet, pirat- og terrorberedskapstiltak og bruk av maktmidler om bord på skip og flyttbare boreinnretninger (Sikkerhetsforskriften)


FOR-2016-06-30-855 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om innføring av Bremnes-modellen som prøveordning i norsk lakse- og ørretoppdrett


FOR-2016-06-29-834 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om registrering av offentlig støtte


FOR-2016-06-27-798 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 2017