Sentrale forskrifter 484 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

FOR-2017-04-20-484 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften, konsesjonskontraktforskriften og forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser (ny miljøbestemmelse mv.)


FOR-2017-04-03-426 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om gebyr til dekning av utgifter ved tilsyn og kontroll med fiskehelse og fiskevelferd i akvakulturanlegg


FOR-2017-03-20-359 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fangst av vågehval i 2017


FOR-2017-03-20-352 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2017


FOR-2017-03-18-355 Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften)


FOR-2017-03-10-310 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017


FOR-2017-02-23-226 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2017


FOR-2017-01-27-82 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om midlertidig ordning for ringnotflåten i 2017 med kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og sild i Nordsjøen


FOR-2017-01-26-81 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone i 2017


FOR-2017-01-16-63 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i laksetildelingsforskriften


FOR-2017-01-16-62 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i akvakulturdriftsforskriften


FOR-2017-01-16-61 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften)


FOR-2017-01-02-5 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om etablering av fleksible områder i 2017


2016

FOR-2016-12-27-1883 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 °C


FOR-2016-12-22-1878 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2017


FOR-2016-12-22-1842 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av lov om offentlige anskaffelser


FOR-2016-12-21-1852 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2017


FOR-2016-12-21-1835 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2017


FOR-2016-12-21-1834 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter torsk i NAFO-området i 2017


FOR-2016-12-21-1833 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2017