Sentrale forskrifter 49 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2015

FOR-2015-06-12-705 Olje- og energidepartementet

Forskrift om endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester


FOR-2015-03-10-301 Olje- og energidepartementet

Forskrift om endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester


FOR-2015-03-09-194 Olje- og energidepartementet

Forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler


2014

FOR-2014-12-05-1517 Olje- og energidepartementet

Forskrift om utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO₂ og om transport av CO₂ på kontinentalsokkelen


2013

FOR-2013-06-21-681 Olje- og energidepartementet

Forskrift om ekstern kvalitetssikring og vedtaksmyndighet etter energiloven


FOR-2013-05-27-534 Olje- og energidepartementet

Forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter)


2012

FOR-2012-12-07-1158 Olje- og energidepartementet

Forskrift om energiutredninger


FOR-2012-12-07-1157 Olje- og energidepartementet

Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften)


2011

FOR-2011-12-16-1398 Olje- og energidepartementet

Forskrift om elsertifikater


FOR-2011-10-28-1058 Olje- og energidepartementet

Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)


FOR-2011-06-24-726 Olje- og energidepartementet

Forskrift om endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester


FOR-2011-02-23-190 Olje- og energidepartementet

Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften)


2010

FOR-2010-06-25-940 Olje- og energidepartementet

Forskrift om gjennomføring i norsk rett av vedlegg IV nr. 30 til EØS-avtala (forordning (EF) nr. 106/2008 om eit fellesskapsprogram for energieffektivitetsmerking av kontorutstyr)


FOR-2010-06-25-939 Olje- og energidepartementet

Forskrift om utleie av vannkraftanlegg


2009

FOR-2009-12-18-1665 Olje- og energidepartementet

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften for bygninger)


FOR-2009-12-18-1600 Olje- og energidepartementet

Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften)


FOR-2009-06-26-856 Olje- og energidepartementet

Forskrift om rapportering og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten


FOR-2009-06-19-700 Olje- og energidepartementet

Forskrift om kompensasjon til fiskere for tapt fangsttid ved lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomhet


2008

FOR-2008-12-12-1357 Olje- og energidepartementet

Forskrift til lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet kapittel 8 om erstatning til fiskere


2007

FOR-2007-12-14-1652 Olje- og energidepartementet

Forskrift om opprinnelsesgarantier for produksjon av elektrisk energi