Sentrale forskrifter 378 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

FOR-2017-04-21-493 Samferdselsdepartementet

Forskrift om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt på Svalbard


FOR-2017-04-21-492 Samferdselsdepartementet

Forskrift om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt i Antarktis


FOR-2017-03-24-469 Samferdselsdepartementet

Forskrift om to ganger totalvekttabellen, 12/100 tonn, for spesialtransport på riks-, fylkes- og kommunal veg (Vegliste 12/100 spesialtransport)


FOR-2017-03-24-452 Samferdselsdepartementet

Forskrift om bruksklasse, tillatt totalvekt og tillatt vogntoglengde for normaltransport, tømmertransport og kjøring med modulvogntog på riksveg (Vegliste riksveg) | Vegliste riksveg


FOR-2017-03-24-418 Samferdselsdepartementet

Forskrift om to ganger totalvekttabellen, 12/65 tonn, for mobilkraner, liftbiler og betongpumpebiler på riks-, fylkes- og kommunal veg (Vegliste 12/65 mobilkran m.m.)


FOR-2017-03-24-377 Samferdselsdepartementet

Forskrift om bruksklasse, tillatt vogntoglengde og veggruppe for spesialtransport på riksveg (Vegliste spesialtransport riksveg)


FOR-2017-03-20-386 Samferdselsdepartementet

Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit


FOR-2017-03-17-336 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om transport med ferje


FOR-2017-03-03-286 Samferdselsdepartementet

Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv


FOR-2017-01-24-73 Samferdselsdepartementet

Forskrift om avgiftssatser for bruk av lufthavner med helikopterterminal drevet av Avinor AS i 2017


FOR-2017-01-17-41 Samferdselsdepartementet

Gebyrforskrift for fornøyelsesinnretninger


FOR-2017-01-13-37 Samferdselsdepartementet

Gebyrforskrift for taubaner


2016

FOR-2016-12-20-1787 Samferdselsdepartementet

Forskrift om brukerfinansiering av Parkeringsklagenemnda


FOR-2016-12-20-1771 Samferdselsdepartementet

Forskrift om jernbanevirksomhet, serviceanlegg, avgifter og fordeling av infrastrukturkapasitet mv. (jernbaneforskriften)


FOR-2016-12-20-1747 Samferdselsdepartementet

Forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften)


FOR-2016-12-20-1681 Samferdselsdepartementet

Forskrift om lavutslippssoner for biler


FOR-2016-12-19-1846 Samferdselsdepartementet

Forskrift om kjøretøy på jernbanenettet (kjøretøyforskriften)


FOR-2016-12-15-1600 Samferdselsdepartementet

Forskrift om tilgjengeliggjøring av sanntids veg- og trafikkinformasjonstjenester


FOR-2016-12-14-1579 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om luftromsorganisering, forskrift om lufttrafikkledelse og forskrift om radiotelefoniprosedyrer


FOR-2016-12-14-1578 Samferdselsdepartementet

Forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer