Sentrale forskrifter 3138 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

FOR-2017-03-21-363 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk


FOR-2017-03-20-359 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fangst av vågehval i 2017


FOR-2017-03-20-352 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2017


FOR-2017-03-18-355 Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften)


FOR-2017-03-17-347 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord


FOR-2017-03-17-336 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om transport med ferje


FOR-2017-03-17-334 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fagskoleutdanning


FOR-2017-03-16-327 Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om avgift på flysikringstjenester


FOR-2017-03-14-324 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Skrivekunstakademiet i Hordaland


FOR-2017-03-13-321 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr


FOR-2017-03-10-310 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017


FOR-2017-03-10-309 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2017–2018


FOR-2017-03-09-290 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen


FOR-2017-03-09-289 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst


FOR-2017-03-08-353 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (vedlegg 5)


FOR-2017-03-08-297 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om tinglysing


FOR-2017-03-08-296 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om eiendomsregistrering


FOR-2017-03-07-282 Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet


FOR-2017-03-03-286 Samferdselsdepartementet

Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv


FOR-2017-02-27-230 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet