Sentrale forskrifter 3183 treff

Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.
 
Oversikten omfatter også forskrifter vedtatt av universiteter og høyskoler samt delegerings- og ikrafttredelsesvedtak, instrukser m.m.
 
Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft.
 
For et utvalg av forskrifter som er helt eller delvis opphevet, samt en historisk versjon, se Opphevede sentrale forskrifter.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

FOR-2017-06-21-838 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift til lov om statens ansatte mv


FOR-2017-06-21-828 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring av forskrift om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten


FOR-2017-06-21-826 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring av forskrifter om tillatelse for utenlandske fiskefartøyer til fiske i vitenskapelig øyemed i samarbeid med norske myndigheter mv


FOR-2017-06-19-840 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)


FOR-2017-06-16-786 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 14. desember 2007 nr. 1417 til patentloven


FOR-2017-06-16-782 Forsvarsdepartementet

Opphevelse av forskrift 11. september 1998 nr. 870 om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner


FOR-2017-06-16-781 Forsvarsdepartementet

Opphevelse av forskrift 10. desember 2004 nr. 1643 om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner


FOR-2017-06-16-780 Forsvarsdepartementet

Forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften)


FOR-2017-06-16-779 Forsvarsdepartementet

Forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften)


FOR-2017-06-16-771 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 15. desember 1995 nr. 989 om forbud mot tobakksreklame m.v


FOR-2017-06-16-770 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om overgangsregler til lov 10. februar 2017 nr. 5 om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader


FOR-2017-06-16-768 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om anvendelse av transplantasjonslova for Bouvetøya og bilandene i Antarktis


FOR-2017-06-16-767 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen


FOR-2017-06-16-749 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om behandlingsreiser til utlandet (klimareiser)


FOR-2017-06-15-817 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Oslo og Akershus


FOR-2017-06-15-816 Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fagskoleutdanning ved AOF Haugaland


FOR-2017-06-15-775 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføringen av bestemmelsene om inntektsprøving av forskott


FOR-2017-06-14-743 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten


FOR-2017-06-14-742 Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m


FOR-2017-06-13-773 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker