Ikke-sanksjonerte lover 9 treff

Denne siden inneholder lovene som er vedtatt av Stortinget, men som ennå ikke er sanksjonert i statsråd.
 
Ved sanksjon blir de aktuelle lovene lagt inn på siden Lover.

Sortering:   Kronologisk  ↓   ↑    |   Alfabetisk  ↓   ↑ 


2017

LOV-2017-03-13-60 Samferdselsdepartementet

Lov om endringer i ekomloven


LOV-2017-03-13-58 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap)


LOV-2017-03-07-57 Kunnskapsdepartementet

Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven)


LOV-2017-03-07-56 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.)


LOV-2017-03-07-55 Kunnskapsdepartementet

Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)


LOV-2017-02-21-54 Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven (gjennomføring av håndhevingsdirektivet mv.)


LOV-2017-02-16-52 Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om endringer i tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (teknologinøytralitet)


LOV-2017-01-31-49 Barne- og likestillingsdepartementet

Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)


2016

LOV-2016-12-06-23 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om endringar i offentleglova (gjennomføring av endringsdirektivet til vidarebruksdirektivet)