Lokale forskrifter 435 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-25-87

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, modulvogntog, Troms


FOR-2017-01-13-162

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Troms politidistrikt, Troms


FOR-2017-01-02-3

Forskrift om stenging av et område utenfor Kvaløya i Troms for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot i 2017


2016

FOR-2016-12-20-1703

Forskrift om regulering av fisket etter rognkjeks i 2017, Nordland, Troms og Finnmark


FOR-2016-12-08-1891

Forskrift om bruk og orden i havner og farvann for Harstad og Ibestad kommuner, Troms


FOR-2016-11-04-1296

Forskrift om stenging av et område utenfor Kvaløya i Troms for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot i 2016


FOR-2016-10-04-1187

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Troms


FOR-2016-09-28-1152

Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider, Tromsø kommune, Troms


FOR-2016-09-16-1104

Forskrift om adgang til jakt etter elg og fastsetting av minsteareal for tildeling av elg, Harstad kommune, Troms


FOR-2016-08-08-1015

Forskrift om innkreving av finansieringsbidrag til bygging av offentlig veg i Tromsø kommune, Troms


FOR-2016-06-20-1682

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Skjervøy kommune, Troms


FOR-2016-06-16-961

Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa kommune, Troms


FOR-2016-06-10-630

Forskrift om vern av Karlsøy prestegård naturreservat i Karlsøy kommune, Troms


FOR-2016-05-18-516

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Troms


FOR-2016-04-15-381

Fastsetting av kvensk navn på Kåfjord kommune, Troms


FOR-2016-02-17-201

Forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett, Tromsø kommune, Troms


2015

FOR-2015-12-17-1896

Forskrift om gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven, Lenvik kommune, Troms


FOR-2015-12-17-1891

Forskrift om gebyrregulativ for saker etter matrikkelloven, Lenvik kommune, Troms


FOR-2015-12-17-1859

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Lenvik kommune, Troms


FOR-2015-12-11-1872

Regional plan for handel og service 2015–2024, Troms