Lokale forskrifter 25 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-02-02-301

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av separate avløpsanlegg, Arendal kommune, Aust-Agder


FOR-2017-01-13-157

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Agder politidistrikt, Aust-Agder og Vest-Agder


2016

FOR-2016-12-16-1632

Forskrift om vern av Raet nasjonalpark, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner, Aust-Agder


2015

FOR-2015-11-19-1869

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Arendal kommune, Aust-Agder


2012

FOR-2012-09-27-1129

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Arendal kommune, Aust-Agder


2011

FOR-2011-11-17-1553

Forskrift om tildeling av omsorgsbolig, Arendal kommune, Aust-Agder


FOR-2011-08-25-1567

Forskrift om slam, Arendal kommune, Aust-Agder


FOR-2011-08-25-877

Forskrift om tildeling av kommunal bolig, Arendal kommune, Aust-Agder


FOR-2011-02-07-121

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Arendal kommune, sjøkart nr. 7, Aust-Agder


2010

FOR-2010-04-29-1873

Forskrift om bruk av og orden i havner m.m., Arendal kommune, Aust-Agder


2009

FOR-2009-12-10-1569

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Arendal kommune, Aust-Agder


FOR-2009-06-26-888

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 5. Fredning av Bjellandshaugane naturreservat, Arendal kommune, Aust-Agder


FOR-2009-06-15-648

Forskrift om kontrollområde for forebygging, begrensning og utrydding av østerssykdommen Bonamiose, Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner, Aust-Agder


FOR-2009-01-29-124

Forskrift om fjernvarmekonsesjon Myra-Bråstad, Arendal kommune, Aust-Agder


2008

FOR-2008-05-22-535

Forskrift om åpningstid for serveringssteder, Arendal kommune, Aust-Agder


FOR-2008-05-22-534

Forskrift om salg og skjenking etter alkoholloven, Arendal kommune, Aust-Agder


2006

FOR-2006-03-30-1023

Forskrift om fjernvarme i Arendal sentrum, tilknytningsplikt, vedtekt til plan- og bygningsloven § 66a, Arendal kommune, Aust-Agder


1997

FOR-1997-11-07-1203

Forskrift om politivedtekt, Arendal kommune, Aust-Agder


1991

FOR-1991-06-21-422

Forskrift om adgang til jakt etter kanadagås, Lillesand, Grimstad og Øyestad kommuner, Aust-Agder


FOR-1991-04-19-243

Kgl.res. om gjennomføring av sammenslutningen av Arendal bykommune og Moland, Øyestad, Hisøy og Tromøy herredskommuner i Aust-Agder fylke til en bykommune