Lokale forskrifter 26 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-07-07-919

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Asker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, ..


2015

FOR-2015-11-25-1648

Forskrift om gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker, Drammen kommune, Buskerud


2014

FOR-2014-04-23-631

Forskrift om åpningstid i serveringssteder, Drammen kommune, Buskerud


2012

FOR-2012-06-19-614

Forskrift om beboerparkering, Drammen kommune, Buskerud


2011

FOR-2011-11-22-1161

Forskrift om adgang til å føre tilsyn med bygninger, områder m.m., Drammen kommune, Buskerud


FOR-2011-06-27-663

Forskrift om politivedtekt, Drammen kommune, Buskerud


2010

FOR-2010-06-15-995

Forskrift om boligsoneparkering, Drammen kommune, Buskerud


FOR-2010-05-26-1408

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg, Drammen kommune, Buskerud


FOR-2010-05-26-1407

Forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann, Drammen kommune, Buskerud


FOR-2010-05-26-1406

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv., Drammen kommune, Buskerud


2005

FOR-2005-12-20-4864

Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Drammen kommune, Buskerud


2002

FOR-2002-10-29-1850

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Drammen kommune, Buskerud


2001

FOR-2001-05-04-487

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Drammen, Kongsberg, Hole, Hemsedal, Ål, Sigdal, Krødsherad og Rollag kommuner, Buskerud


2000

FOR-2000-12-19-1495

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av innsendte plansaker, Drammen kommune, Buskerud


1997

FOR-1997-12-16-1478

Forskrift om lukketidspunkt i serveringssteder og om tidsrammer for skjenking av alkoholholdige drikkevarer og salg og utlevering av øl, Drammen kommune, Buskerud


1993

FOR-1993-03-02-240

Forskrift om bruk av og orden i havner - Drammensregionens Interkommunale Havnedistrikt (DIH), Drammen kommune, Buskerud


1991

FOR-1991-11-01-696

Forskrift om fartsbegrensning i Drammen og Svelvik havnedistrikter (sjøkart nr. 4), Drammen, Svelvik, Hurum kommuner, Vestfold og Buskerud


1989

FOR-1989-02-03-109

Grenseregulering, Drammen og Svelvik kommuner, Buskerud og Vestfold


1986

FOR-1986-06-20-1364

Forskrift om fredning for Rismyr naturreservat, Drammen kommune, Buskerud