Lokale forskrifter 25 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-06-24-1920

Forskrift for sals-, skjenke- og opningstider samt retningsliner for sals- og skjenkeløyve, Eidfjord kommune, Hordaland


2015

FOR-2015-09-29-1879

Forskrift for namnesetjing, adressering og adresseforvaltning, Eidfjord kommune, Hordaland


2011

FOR-2011-11-30-1167

Forskrift om godkjenning av Eidfjord som typisk turiststad, Eidfjord kommune, Hordaland


FOR-2011-09-26-1028

Forskrift for motorferdsel i utmark og på vassdrag, Eidfjord kommune, Hordaland


FOR-2011-02-21-178

Forskrift om unntak frå tidsfristar i sakar som krev oppmålingsforretning, Eidfjord kommune, Hordaland


2010

FOR-2010-12-13-1874

Forskrift om gebyrregulativ for plan-, byggjesak og forureningssaker, Eidfjord kommune, Hordaland


FOR-2010-12-13-1864

Forskrift om spreiing av husdyrgjødsel, Eidfjord kommune, Hordaland


2006

FOR-2006-02-24-283

Forskrift om bruk av og orden i hamner, Eidfjord kommune, Hordaland


2005

FOR-2005-09-19-1080

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr, Eidfjord kommune, Hordaland


FOR-2005-09-19-1802

Forskrift om hundehald, Eidfjord kommune, Hordaland


2002

FOR-2002-10-10-1113

Forskrift om politivedtekt, Eidfjord kommune, Hordaland


2001

FOR-2001-06-13-648

Forskrift om jakt etter hjortevilt (elg, hjort og rådyr), Sveio, Bømlo, Jondal, Ullensvang, Eidfjord, Granvin, Samnanger, Sund, Modalen, Meland, Radøy, Lindås, Austrheim og Masfjorden kommunar, Hordal..


2000

FOR-2000-05-24-829

Forskrift for reaksjonar ved brot på alkohollova med forskrifter, Eidfjord kommune, Hordaland


1997

FOR-1997-05-29-675

Forskrift om innsamling m.v. av forbruksavfall, Eidfjord kommune, Granvin herad, Jondal kommune, Ullensvang herad, Ulvik herad og Voss kommune, Hordaland


1995

FOR-1995-12-15-1070

Forskrift om fredning av Bjoreidalen naturreservat, Eidfjord kommune, Hordaland


1987

FOR-1987-11-06-897

Forskrift om telt- og leirslåing innen Eidfjord, Ullensvang og Røldal statsallmenninger, Hordaland


1984

FOR-1984-11-02-1838

Godkjenning av våpen og flagg, Eidfjord kommune, Hordaland


FOR-1984-03-30-853 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Eidfjord kommune, Hordaland


1981

FOR-1981-04-10-4830

Forskrift om vern for Hardangervidda nasjonalpark - Odda, Ullensvang og Eidfjord kommunar, Hordaland, Vinje og Tinn kommunar, Telemark, Hol, Nore og Uvdal kommunar, Buskerud