Lokale forskrifter 18 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-02-14-248

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Eidskog kommune, Hedmark


FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-11-25-1376

Forskrift om vern av Nygardsmyrene naturreservat, Eidskog og Sør-Odal kommuner, Hedmark


FOR-2016-08-17-972

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest, Eidskog kommune, Hedmark


2015

FOR-2015-12-11-1512

Forskrift om vern av Bjellneset naturreservat, Eidskog kommune, Hedmark


2014

FOR-2014-06-19-826

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg, Eidskog kommune, Hedmark


FOR-2014-05-08-684

Forskrift om fettholdig avløpsvann, Eidskog kommune, Hedmark


2013

FOR-2013-11-28-1375

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Eidskog kommune, Hedmark


2006

FOR-2006-12-21-1660

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Eidskog kommune, Hedmark


FOR-2006-06-01-610

Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Eidskog kommune, Hedmark


2004

FOR-2004-06-08-824

Forskrift om politivedtekt, Eidskog kommune, Hedmark


2001

FOR-2001-12-07-1427

Forskrift om verneplan for myr i Hedmark fylke, vedlegg 1, fredning av Lindåsmyra naturreservat, Eidskog kommune, Hedmark


FOR-2001-11-30-1363

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Tolga, Tynset og Folldal kommuner, Hedmark


1987

FOR-1987-09-18-785

Forskrift om tidsbegrenset forbud mot beiting i skogområder, Eidskog kommune, Hedmark


FOR-1987-04-28-4963

Forskrift for bruk av kommunevåpen, Eidskog kommune, Hedmark


1986

FOR-1986-09-12-1840

Godkjenning av våpen og flagg, Eidskog kommune, Hedmark


1985

FOR-1985-11-29-2153

Forskrift om endring av kommunegrensen, Eidskog og Kongsvinger kommuner, Hedmark


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-60 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Eidskog kommune