Lokale forskrifter 31 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-02-02-247

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Fet kommune, Akershus


FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2016

FOR-2016-12-12-1932

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Fet kommune, Akershus


FOR-2016-05-23-643

Forskrift om åpningstid for serveringssteder, Fet kommune, Akershus


FOR-2016-01-22-48

Forskrift om vern av Stilla og Brauterstilla naturreservat, Fet og Skedsmo kommuner, Akershus


2012

FOR-2012-06-18-851

Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett, Fet kommune, Akershus


2010

FOR-2010-02-15-655

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Fet kommune, Akershus


2009

FOR-2009-12-07-1610

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Fet kommune, Akershus


2008

FOR-2008-09-26-1067

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 12. Råsok naturreservat, Fet kommune, Akershus


2002

FOR-2002-12-13-1545

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 33, fredning av Kongsrudtjern naturreservat, Skedsmo og Fet kommuner, Akershus


FOR-2002-06-17-666

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Fet kommune, Akershus


FOR-2002-01-16-46

Forskrift om politivedtekt, Fet kommune, Akershus


2001

FOR-2001-06-18-896

Forskrift om bruk av motorfartøy på Glomma, Fet kommune, Akershus


FOR-2001-05-15-532

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Nes, Eidsvoll og Oslo kommuner, Oslo og Akershus


FOR-2001-03-26-393

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner mv., Fet kommune, Akershus


2000

FOR-2000-12-11-1657

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Fet kommune, Akershus


FOR-2000-08-14-861

Forskrift om Enebakkneset som typisk turiststed, Fet kommune, Akershus


1999

FOR-1999-12-18-1595

Forskrift om styring av bygg- og anleggsavfall, Fet kommune, Akershus


1994

FOR-1994-08-29-1303

Forskrift for renovasjon av matavfall fra storhusholdninger, Fet kommune, Akershus


FOR-1994-03-07-4176

Forskrift om renovasjon, Fet kommune, Akershus