Lokale forskrifter 31 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2011

FOR-2011-06-20-1559

Forskrift for husholdningsavfall, Frogn kommune, Akershus


FOR-2011-06-20-607

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Frogn kommune, Akershus


2009

FOR-2009-06-19-764

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 56. Fredning av Småskjær fuglefredningsområde, Frogn kommune, Akershus


FOR-2009-06-19-763

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 55. Vern av Stakaskjær biotopvernområde, Frogn kommune, Akershus


FOR-2009-06-19-762

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 54. Fredning av Storskjær fuglefredningsområde, Frogn kommune, Akershus


2008

FOR-2008-05-30-518

Forskrift om fredning av Danmark naturreservat, Frogn kommune, Akershus


2005

FOR-2005-05-19-428

Forskrift om Drøbak gamle by som typisk turiststed, Frogn kommune, Akershus


2004

FOR-2004-09-13-1285

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Frogn kommune, Akershus


2003

FOR-2003-12-15-4882

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Frogn kommune, Akershus


FOR-2003-06-16-5011

Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer, Frogn kommune, Akershus


FOR-2003-06-16-814

Forskrift om nedgravde oljetanker, Frogn kommune, Akershus


FOR-2003-05-05-579

Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv., Frogn kommune, Akershus


2002

FOR-2002-12-13-1543

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 31, fredning av Søndre Håøya naturreservat, Frogn kommune, Akershus


FOR-2002-11-18-1508

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg, Frogn kommune, Akershus


2001

FOR-2001-05-15-532

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Nes, Eidsvoll og Oslo kommuner, Oslo og Akershus


1999

FOR-1999-11-25-1234

Forskrift om opphevelse av forskrifter om lokal fartsbegrensning, Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest-Agder, Vestfold og Østfold


FOR-1999-10-06-1103

Forskrift om politivedtekt, Frogn kommune, Akershus


1998

FOR-1998-12-18-1280

Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser, Sarpsborg, Ås, Frogn, Vestby, Lillehammer, Øyer, Rakkestad, Audnedal, Marnarda..


1997

FOR-1997-12-15-4342

Forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder, Frogn kommune, Akershus