Lokale forskrifter 28 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2014

FOR-2014-12-11-1868

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gran kommune, Oppland


2013

FOR-2013-06-13-1761

Forskrift for tømming av private septiktanker/slamavskillere, Gran kommune, Oppland


2010

FOR-2010-02-11-169

Forskrift om tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Gran kommune, Oppland


2009

FOR-2009-12-10-1673

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn knyttet til avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelser ved bygge- og rivearbeider, Gran kommune, Oppland


2008

FOR-2008-12-19-1450

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 5. Marifjell naturreservat, Nannestad og Gran kommuner, Akershus og Oppland


FOR-2008-10-21-1220

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Gran kommune, Oppland


2007

FOR-2007-12-21-1634

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 5. Lysen naturreservat, Gran kommune, Oppland


FOR-2007-02-21-212

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Gran kommune, Oppland


2004

FOR-2004-08-18-1192

Forskrift om åpning av beverjakt, Gran kommune, Oppland


2003

FOR-2003-02-28-245

Forskrift om fiske i Randsfjorden med ifallende elver og bekker, Jevnaker, Gran, Søndre Land og Nordre Land kommuner, Oppland


2002

FOR-2002-12-13-1540

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 28, fredning av Gullenhaugen naturreservat, Gran kommune, Oppland


2001

FOR-2001-05-29-605

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lillehammer, Gjøvik, Dovre, Lom, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og ..


2000

FOR-2000-06-23-839

Forskrift for bruk av åpen ild i Fjordaområdet mellom 15. april og 15. september, Gran kommune, Oppland


FOR-2000-03-23-482

Forskrift om vedtekter for feiing og tilsyn, Gran kommune, Oppland


1998

FOR-1998-03-02-226

Forskrift om politivedtekt, Gran kommune, Oppland


1990

FOR-1990-10-12-844

Forskrift om fredning av Hovstjern naturreservat, Gran kommune, Oppland


FOR-1990-10-12-843

Forskrift om fredning av Røykenvika fuglefredningsområde, Gran kommune, Oppland


FOR-1990-10-12-842

Forskrift om fredning av Jarenvatnet naturreservat, Gran kommune, Oppland


1988

FOR-1988-01-15-78

Forskrift om fredning for Tønnerudtangen naturminne, Gran kommune, Oppland