Lokale forskrifter 36 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-12-16-1623

Forskrift om vern av Krokskogen naturreservat, Ringerike og Hole kommuner, Buskerud


FOR-2016-10-24-1292

Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Hole kommune, Buskerud


FOR-2016-05-30-880

Forskrift for fiske i Tyrifjorden, Steinsfjorden, Storelva, Randselva til Viul, Sogna til Sørgefoss, Drammenselva til Bergsjø, Hole, Lier, Modum og Ringerike kommuner, Buskerud


2015

FOR-2015-03-23-351

Forskrift om hundehold, Hole kommune, Buskerud


FOR-2015-03-20-240

Forskrift om vern av Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat, Bærum og Hole kommuner, Akershus og Buskerud


2011

FOR-2011-05-13-794

Forskrift om fredning og fangst av ferskvannskreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden, Hole, Ringerike, Modum og Lier kommuner, Buskerud


2009

FOR-2009-11-02-1919

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hole kommune, Buskerud


FOR-2009-11-02-1918

Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Hole kommune, Buskerud


2006

FOR-2006-11-10-1242

Forskrift om politivedtekt, Hole kommune, Buskerud


2002

FOR-2002-06-14-551

Forskrift om verneplan for Oslomarka del II, vedlegg 3, fredning av Krokkleiva naturreservat, Hole kommune, Buskerud


2001

FOR-2001-12-07-1424

Forskrift om verneplan for Oslomarka del I, vedlegg 2, fredning av Mørkgonga naturreservat, Ringerike og Hole kommuner, Buskerud


FOR-2001-05-04-487

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Drammen, Kongsberg, Hole, Hemsedal, Ål, Sigdal, Krødsherad og Rollag kommuner, Buskerud


1994

FOR-1994-03-21-1300

Forskrift om salgstider for øl, Hole kommune, Buskerud


FOR-1994-03-21-1232

Forskrift om utvidet skjenketid for brennevin, Hole kommune, Buskerud


1993

FOR-1993-07-09-683

Forskrift om fredning av Hurumåsen/Burudåsen naturreservat, Hole og Ringerike kommuner, Buskerud


FOR-1993-04-02-268

Forskrift om skogbehandling og skogsdrift for skogsområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka), Røyken, Lier, Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Asker, Bærum, Oslo, Nittedal, Nannestad, Gjerdrum, S..


1988

FOR-1988-01-15-47

Forskrift om fredning for Garntangen naturminne, Hole kommune, Buskerud


FOR-1988-01-15-46

Forskrift om fredning for Kjellerberget naturminne, Hole kommune, Buskerud


FOR-1988-01-15-45

Forskrift om fredning for Lemostangen naturminne, Hole kommune, Buskerud