Lokale forskrifter 16 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2012

FOR-2012-07-02-671

Forskrift om politivedtekt, Hurdal kommune, Akershus


2011

FOR-2011-12-14-1451

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Gjerdrum, Hurdal og Nannestad kommuner, Akershus


FOR-2011-04-12-420

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Hurdal kommune, Akershus


FOR-2011-02-16-1563

Forskrift for tømming av slamavskillere, septiktanker mv. og for tømme- og behandlingsgebyr, Hurdal kommune, Akershus


2010

FOR-2010-09-01-1386

Forskrift om utsatt frist for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret, Gjerdrum, Hurdal og Nannestad kommuner, Akershus


2008

FOR-2008-12-19-1451

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 6. Fjellsjøkampen naturreservat, Hurdal og Østre Toten kommuner, Akershus og Oppland


FOR-2008-06-18-656

Forskrift om hundehold, Hurdal kommune, Akershus


1999

FOR-1999-11-25-1234

Forskrift om opphevelse av forskrifter om lokal fartsbegrensning, Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest-Agder, Vestfold og Østfold


1996

FOR-1996-09-11-926

Forskrift for bruk av vannscootere, Hurdal kommune, Akershus


1992

FOR-1992-10-02-746

Forskrift om vern av Hurdalselvdeltaet naturreservat, Hurdal kommune, Akershus


1988

FOR-1988-08-19-672

Godkjenning av våpen og flagg, Hurdal kommune, Akershus


1985

FOR-1985-01-18-59

Forskrift om fredning for Vindflomyrene naturreservat, Østre Toten og Hurdal kommuner, Oppland og Akershus fylker


1981

FOR-1981-09-04-4779

Forskrift om fredning for Sislemyrene naturreservat, Hurdal kommune, Akershus


1977

FOR-1977-07-28-3048

Forskrift om fartsgrense for fartøyer i Hurdalsjøen, Sundgapet, Andelva m.v. i Hurdal, Nannestad og Eidsvoll kommuner


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-147 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Hurdal kommune