Lokale forskrifter 29 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-09-460

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister, Lenvik kommune, Troms


FOR-2017-03-09-379

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Lenvik kommune, Troms


FOR-2017-01-13-162

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Troms politidistrikt, Troms


2015

FOR-2015-12-17-1896

Forskrift om gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven, Lenvik kommune, Troms


FOR-2015-12-17-1891

Forskrift om gebyrregulativ for saker etter matrikkelloven, Lenvik kommune, Troms


FOR-2015-12-17-1859

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Lenvik kommune, Troms


FOR-2015-09-29-1181

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Lenvik og Tromsø kommuner, Troms


2014

FOR-2014-06-26-1028

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Lenvik kommune, Troms


2013

FOR-2013-12-19-1743

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Lenvik kommune, Troms


2012

FOR-2012-02-23-829

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Lenvik kommune, Troms


2010

FOR-2010-02-25-803

Forskrift om renovasjon, Lenvik kommune, Troms


2008

FOR-2008-06-19-886

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg for eiendommer som bebos korte deler av året, samt regler for gebyrfritak, Lenvik kommune, Troms


2007

FOR-2007-02-14-185

Forskrift om område for obligatorisk opplæring for beltemotorsykkel, Lenvik kommune, Troms


2006

FOR-2006-07-07-913

Forskrift om politivedtekt, Lenvik kommune, Troms


2004

FOR-2004-06-04-860

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 19, Hekkingen landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Lenvik kommune, Troms


FOR-2004-04-15-726

Forskrift om avgifter og godtgjørelser for Lenvik havn 2004, Lenvik kommune, Troms


2001

FOR-2001-12-17-4644

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Lenvik kommune, Troms


1995

FOR-1995-12-08-1016

Forskrift om fredning av Målselvutløpet naturreservat, Målselv og Lenvik kommuner, Troms


FOR-1995-12-08-1013

Forskrift om fredning av Skognesvågen naturreservat, Lenvik kommune, Troms


FOR-1995-12-08-1012

Forskrift om fredning av Jøtulhaugvatn naturreservat, Lenvik kommune, Troms