Lokale forskrifter 34 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-07-07-919

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Asker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, ..


FOR-2016-05-30-880

Forskrift for fiske i Tyrifjorden, Steinsfjorden, Storelva, Randselva til Viul, Sogna til Sørgefoss, Drammenselva til Bergsjø, Hole, Lier, Modum og Ringerike kommuner, Buskerud


2014

FOR-2014-12-12-1667

Forskrift om vern av Glitra naturreservat, Lier kommune, Buskerud


2011

FOR-2011-05-13-794

Forskrift om fredning og fangst av ferskvannskreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden, Hole, Ringerike, Modum og Lier kommuner, Buskerud


2010

FOR-2010-05-04-1182

Forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann, Lier kommune, Buskerud


FOR-2010-05-04-1181

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg, Lier kommune, Buskerud


FOR-2010-05-04-1180

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv., Lier kommune, Buskerud


FOR-2010-03-02-590

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Lier kommune, Buskerud


2008

FOR-2008-11-04-1181

Forskrift om skiltvedtekter, Lier kommune, Buskerud


2007

FOR-2007-12-14-1515

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Buskerud. Vedlegg 1. Fredning av Linnesstranda naturreservat, Lier kommune, Buskerud


2006

FOR-2006-10-10-1164

Forskrift om hundehold, Lier kommune, Buskerud


FOR-2006-04-27-463

Forskrift om bruk av piggtråd som gjerdemateriale, Lier kommune, Buskerud


2005

FOR-2005-12-12-1807

Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Lier kommune, Buskerud


2003

FOR-2003-10-10-1233

Forskrift om forbud mot virksomhet som kan forurense Glitre som vannforsyningssystem, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier kommuner, Buskerud


FOR-2003-06-24-1074

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Lier kommune, Buskerud


FOR-2003-06-24-819

Forskrift om åpning av jakt og minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr, Lier kommune, Buskerud


2001

FOR-2001-12-07-1423

Forskrift om verneplan for Oslomarka del I, vedlegg 1, fredning av Asdøljuvet naturreservat, Lier kommune, Buskerud


2000

FOR-2000-11-07-1602

Forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag, Lier kommune, Buskerud


1997

FOR-1997-06-16-690

Forskrift om politivedtekt, Lier kommune, Buskerud