Lokale forskrifter 24 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2014

FOR-2014-07-01-915

Forskrift om godkjenning av Brenneriroa i Løten kommune som typisk turiststed, Løten kommune, Hedmark


2011

FOR-2011-11-23-1164

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Løten kommune, Hedmark


FOR-2011-11-23-1163

Forskrift om tvungen tømming av mindre avløpsanlegg, Løten kommune, Hedmark


FOR-2011-11-23-1162

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Løten kommune, Hedmark


2010

FOR-2010-11-24-1542

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Løten kommune, Hedmark


FOR-2010-10-27-1578

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Løten kommune, Hedmark


FOR-2010-06-23-1009

Forskrift om gebyr for byggesaksbehandling, planbehandling mv., Løten kommune, Hedmark


2009

FOR-2009-02-25-1886

Forskrift for nedgravde oljetanker, Løten kommune, Hedmark


2008

FOR-2008-12-19-1604

Forskrift om fettholdig avløpsvann, Løten kommune, Hedmark


FOR-2008-12-18-1666

Forskrift for nedgravde oljetanker, Hamar, Løten og Stange kommune, Hedmark


FOR-2008-11-26-1298

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Løten kommune, Hedmark


2005

FOR-2005-10-05-1209

Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall, Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommuner, Hedmark


2003

FOR-2003-12-12-1867

Forskrift om feieavgift, Løten kommune, Hedmark


2002

FOR-2002-03-13-333

Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker mv., Løten kommune, Hedmark


2001

FOR-2001-12-07-1430

Forskrift om verneplan for myr i Hedmark fylke, vedlegg 4, fredning av Lavsjømyrene/Målikjølen naturreservat, Løten og Hamar kommuner, Hedmark


2000

FOR-2000-09-14-926

Forskrift om politivedtekt, Løten kommune, Hedmark


1998

FOR-1998-12-18-1280

Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser, Sarpsborg, Ås, Frogn, Vestby, Lillehammer, Øyer, Rakkestad, Audnedal, Marnarda..


1993

FOR-1993-07-09-654

Forskrift om fredning av Klekkefjellet naturreservat, Løten kommune, Hedmark


1992

FOR-1992-10-05-813

Forskrift om jaktregler for Løiten almenning, Løten kommune, Hedmark