Lokale forskrifter 19 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-162

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Troms politidistrikt, Troms


2015

FOR-2015-04-17-393

Forskrift om politivedtekt, Lyngen kommune, Troms


2013

FOR-2013-06-13-1763

Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Lyngen kommune, Troms


FOR-2013-06-13-823

Forskrift for utvidet båndtvang for hunder, Lyngen kommune, Troms


FOR-2013-02-20-525

Forskrift om minsteareal for elg, Lyngen kommune, Troms


2010

FOR-2010-06-18-1106

Forskrift for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven, Lyngen kommune, Troms


2007

FOR-2007-01-09-36

Forskrift om snøscooterløyper, Lyngen kommune, Troms


2004

FOR-2004-06-04-846

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 5, Karnes naturreservat, Lyngen kommune, Troms


FOR-2004-06-04-845

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 4, Årøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Lyngen kommune, Troms


FOR-2004-02-20-384

Forskrift om vern av Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid Suodjemeahcci, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommuner, Troms


2002

FOR-2002-04-29-488

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Lyngen kommune, Troms


1995

FOR-1995-12-08-1015

Forskrift om fredning av Sørlenangsbotn naturreservat, Lyngen kommune, Troms


1991

FOR-1991-06-20-417

Kommunegrenseregulering unntak fra valgloven i medhold av lov om kommunal inndeling § 17, Storfjord, Kåfjord og Lyngen kommuner, Troms


FOR-1991-05-22-402

Kommunegrenseregulering - Storfjord, Kåfjord og Lyngen kommuner, Troms


1987

FOR-1987-09-11-782

Godkjenning av våpen og flagg, Lyngen kommune, Troms


1983

FOR-1983-04-22-872

Forskrift om fredning for Stormyra (Jægervatn) naturreservat, Lyngen kommune, Troms


1973

FOR-1973-11-26-1

Forskrift om reinbeitedistrikt, Storfjord, Lyngen og Tromsø kommuner, Troms


1963

FOR-1963-05-10-7

Forskrift om sammenslåing av Lyngen, Karlsøy og Ullsfjord kommuner, Troms


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-207 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Lyngen kommune