Lokale forskrifter 36 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-12-09-1519

Forskrift om kommunalt gebyrregulativ, Modum kommune, Buskerud


FOR-2016-07-07-919

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Asker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, ..


FOR-2016-06-08-646

Forskrift om loddtrekningskretser for meddommere ved Kongsberg og Eiker tingrett, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Sigdal, Øvre Eiker, Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal og Rollag kommuner, Buskerud


FOR-2016-05-30-880

Forskrift for fiske i Tyrifjorden, Steinsfjorden, Storelva, Randselva til Viul, Sogna til Sørgefoss, Drammenselva til Bergsjø, Hole, Lier, Modum og Ringerike kommuner, Buskerud


2014

FOR-2014-12-12-1646

Forskrift om vern av Svarverudelva naturreservat, Modum kommune, Buskerud


FOR-2014-02-14-164

Forskrift om vern av Mastedalen naturreservat, Modum kommune, Buskerud


FOR-2014-02-14-163

Forskrift om vern av Høgtidsåsen og Svartfjellet naturreservat, Modum kommune, Buskerud


FOR-2014-02-14-162

Forskrift om vern av Sønstebybekken naturreservat, Modum kommune, Buskerud


FOR-2014-02-14-161

Forskrift om vern av Askerudbekken naturreservat, Modum kommune, Buskerud


FOR-2014-02-14-160

Forskrift om vern av Grønknuten naturreservat, Modum og Ringerike kommuner, Buskerud


2013

FOR-2013-12-06-1538

Forskrift om kommunalt gebyrregulativ, Modum kommune, Buskerud


2011

FOR-2011-05-13-794

Forskrift om fredning og fangst av ferskvannskreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden, Hole, Ringerike, Modum og Lier kommuner, Buskerud


2010

FOR-2010-05-19-1183

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Modum kommune, Buskerud


FOR-2010-05-19-1184

Forskrift om adresser og skilting, Modum kommune, Buskerud


FOR-2010-05-03-1434

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg, Modum kommune, Buskerud


FOR-2010-05-03-1433

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv., Modum kommune, Buskerud


FOR-2010-05-03-1432

Forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann, Modum kommune, Buskerud


2008

FOR-2008-06-10-576

Forskrift om utvidet jakttid på kanadagås for jaktsesongen 2008/2009, Modum og Ringerike kommuner, Buskerud


2007

FOR-2007-12-21-1647

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Modum kommune, Buskerud