Lokale forskrifter 27 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2016

FOR-2016-05-10-514

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Nes kommune, Akershus


2013

FOR-2013-09-03-1053

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner på fylkesveg 479 Runiteiet X fylkesvei 175–Tussebuveien, Nes kommune, Akershus


2010

FOR-2010-12-14-1728

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Nes kommune, Akershus


FOR-2010-05-18-1901

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nes kommune, Akershus


FOR-2010-03-09-656

Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Nes kommune, Akershus


2008

FOR-2008-11-11-1246

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Nes kommune, Akershus


2007

FOR-2007-11-02-1219

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 6. Grenimåsan naturreservat, Nes kommune, Akershus


FOR-2007-04-17-532

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Nes kommune, Akershus


2002

FOR-2002-09-30-1105

Forskrift om adgang til jakt etter hjort, Nes kommune, Akershus


2001

FOR-2001-06-19-940

Forskrift om nedgravde oljetanker, Nes kommune, Akershus


FOR-2001-05-15-532

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Nes, Eidsvoll og Oslo kommuner, Oslo og Akershus


2000

FOR-2000-11-21-1131

Forskrift om politivedtekt, Nes kommune, Akershus


FOR-2000-09-12-1686

Forskrift om motorferdsel på Glomma og Vorma og andre vassdrag, Nes kommune, Akershus


1998

FOR-1998-03-10-1575

Forskrift om renovasjon og tømming av slamavskillere tette tanker mv., Nes kommune, Akershus


1992

FOR-1992-10-02-747

Forskrift om vern av Beengen fuglefredningsområde, Nes kommune, Akershus


1991

FOR-1991-08-29-4845

Forskrift om normalreglement for sanitæranlegg, Nes kommune, Akershus


1988

FOR-1988-03-18-271

Godkjenning av våpen og flagg, Nes kommune, Akershus


1985

FOR-1985-06-28-1359

Forskrift om vern for Indre Vassfaret landskapsvernområde, Sør-Aurdal kommune, Oppland og Flå og Nes kommuner, Buskerud


1981

FOR-1981-09-04-4785

Forskrift om fredning for Sakkhusmåsan naturreservat, Nes kommune, Akershus