Lokale forskrifter 22 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-162

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Troms politidistrikt, Troms


2016

FOR-2016-06-16-961

Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa kommune, Troms


2013

FOR-2013-06-20-946

Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Nordreisa kommune, Troms


2010

FOR-2010-12-16-1876

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning og bygge- og delingssaker, Nordreisa kommune, Troms


2009

FOR-2009-10-01-1466

Forskrift for vann- og kloakkgebyrer, Nordreisa kommune, Troms


2005

FOR-2005-10-24-1249

Forskrift om snøscooterløyper, Nordreisa kommune, Troms


2004

FOR-2004-12-16-1911

Forskrift om skoletilhørighet, Nordreisa kommune, Troms


FOR-2004-04-29-761

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Nordreisa kommune, Troms


2000

FOR-2000-06-22-837

Forskrift for motorferdsel i Reisavassdraget, Nordreisa kommune, Troms


1999

FOR-1999-02-25-313

Forskrift om behandlingsgebyr for søknad om lokal godkjenning av foretak, Nordreisa kommune, Troms


1997

FOR-1997-12-11-1342

Forskrift for frikjøpsordning, Nordreisa kommune, Nord-Troms


1995

FOR-1995-12-08-1018

Forskrift om fredning av Spåkenesøra naturreservat, Nordreisa kommune, Troms


FOR-1995-12-08-1017

Forskrift om fredning av Reisautløpet naturreservat, Nordreisa kommune, Troms


1986

FOR-1986-11-28-2113

Forskrift om vern for Ráisduottarháldi landskapsvernområde, Nordreisa kommune, Troms


FOR-1986-11-28-2112

Forskrift om vern for Reisa nasjonalpark/Ráisa álbmotlas meahcci, Nordreisa kommune, Troms


FOR-1986-04-16-951

Forskrift om politivedtekt, Nordreisa kommune, Troms


1984

FOR-1984-12-21-2196

Godkjenning av våpen og flagg, Nordreisa kommune, Troms


1981

FOR-1981-07-24-4806

Forskrift om fredning for Jav'reoaivit naturreservat, Nordreisa kommune, Troms


1971

FOR-1971-07-23-2

Forskrift om kommunenavn, Nordreisa kommune, Troms


FOR-1971-06-18-4981

Forskrift om grenseregulering, Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy kommuner, Troms