Lokale forskrifter 46 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-12-16-1623

Forskrift om vern av Krokskogen naturreservat, Ringerike og Hole kommuner, Buskerud


FOR-2016-06-10-627

Forskrift om vern av Rankedal naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud


FOR-2016-06-10-626

Forskrift om vern av Viulkastet naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud


FOR-2016-06-10-624

Forskrift om vern av Vikerfjell naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud


FOR-2016-05-30-880

Forskrift for fiske i Tyrifjorden, Steinsfjorden, Storelva, Randselva til Viul, Sogna til Sørgefoss, Drammenselva til Bergsjø, Hole, Lier, Modum og Ringerike kommuner, Buskerud


FOR-2016-04-28-449

Forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Ringerike kommune, Buskerud


2015

FOR-2015-12-10-1489

Forskrift om regionale begrensninger i bruk av fyrverkeri, Ringerike kommune, Buskerud


2014

FOR-2014-02-14-170

Forskrift om vern av Spålen-Katnosa naturreservat, Ringerike, Jevnaker og Lunner kommuner, Buskerud og Oppland


FOR-2014-02-14-160

Forskrift om vern av Grønknuten naturreservat, Modum og Ringerike kommuner, Buskerud


2011

FOR-2011-12-16-1283

Forskrift om vern av Hestebrennajuvet naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud


FOR-2011-12-16-1282

Forskrift om vern av Haverstingen naturreservat, Ringerike, Flå og Krødsherad kommuner, Buskerud


FOR-2011-05-13-794

Forskrift om fredning og fangst av ferskvannskreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden, Hole, Ringerike, Modum og Lier kommuner, Buskerud


2010

FOR-2010-02-18-267

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Ringerike kommune, Buskerud


2009

FOR-2009-06-25-1050

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn, Ringerike kommune, Buskerud


FOR-2009-06-25-1049

Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- og oljeutskillere, Ringerike kommune, Buskerud


FOR-2009-06-25-1048

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune, Buskerud


2008

FOR-2008-06-10-576

Forskrift om utvidet jakttid på kanadagås for jaktsesongen 2008/2009, Modum og Ringerike kommuner, Buskerud


2006

FOR-2006-11-14-4847

Forskrift om renovasjon for innsamling mv. av husholdningsavfall for Ringerike kommune tilsluttet Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS, Ringerike kommune, Buskerud


2005

FOR-2005-06-29-1819

Forskrift om hundehold, Ringerike kommune, Buskerud