Lokale forskrifter 37 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2015

FOR-2015-12-17-1658

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn med fyrverkeriutsalg, Rygge kommune, Øst..


2014

FOR-2014-05-22-902

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall, Rygge kommune, Østfold


2013

FOR-2013-12-12-1704

Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Rygge kommune, Østfold


FOR-2013-09-13-1086

Forskrift om vern av Værne kloster landskapsvernområde og Klosteralléen biotopvernområde, Rygge kommune, Østfold fylke


FOR-2013-02-14-1786

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn med opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider, Rygge kommune, Østfold


FOR-2013-01-25-91

Forskrift om vern av Husebyskogen naturreservat, Rygge kommune, Østfold


2010

FOR-2010-09-30-1368

Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Rygge kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-563

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Telemarkslunden og Ekebylunden naturreservat, Rygge kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-562

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Kajalunden naturreservat, Rygge kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-561

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Bogslunden naturreservat, Rygge kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-560

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Vardåsen naturreservat, Rygge kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-559

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Kurefjorden naturreservat, Råde og Rygge kommuner, Østfold


2009

FOR-2009-12-17-1902

Forskrift om standard abonnementsvilkår for vann- og avløp, Rygge kommune, Østfold


FOR-2009-12-17-1901

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg (med unntak av Morsa-forskriften), Rygge kommune, Østfold


FOR-2009-12-17-1624

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Rygge kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-791

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 83. Fredning av Eldøya naturreservat, Rygge kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-775

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 67. Vern av Steinene biotopvernområde, Rygge kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-774

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 66. Fredning av Taralden fuglefredningsområde, Rygge kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-773

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 65. Fredning av Revlingen naturreservat, Rygge kommune, Østfold