Lokale forskrifter 35 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2016

FOR-2016-06-23-810

Forskrift om politivedtekt, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2016-06-16-802

Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2016-06-10-637

Forskrift om vern av Ågårdselva naturreservat, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2016-06-10-632

Forskrift om vern av Desiderialunden naturreservat, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2016-06-10-631

Forskrift om vern av Solgårdhavna naturreservat, Sarpsborg kommune, Østfold


2015

FOR-2015-02-12-127

Forskrift om boligsoneparkering, Sarpsborg kommune, Østfold


2013

FOR-2013-08-27-1030

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner på fylkesveg 118 Hafslund X Rv. 111–Borregaard X Fv. 109, Sarpsborg kommune, Østfold


2012

FOR-2012-10-25-1168

Forskrift om tidsbegrensning for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2012-03-29-279

Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2012-03-29-278

Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket, Sarpsborg kommune, Østfold


2010

FOR-2010-10-28-1390

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2010-10-25-4960

Forskrift om gebyrregulativ for teknisk sektor, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-573

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Skjebergkilen naturreservat, Sarpsborg kommune, Østfold


2009

FOR-2009-11-26-1471

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-788

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 80. Vern av Haslau biotopvernområde, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-787

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 79. Vern av Skorpen biotopvernområde, Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2009-05-14-1464

Forskrift om tømming av slam etc., Sarpsborg kommune, Østfold


FOR-2009-05-14-1463

Forskrift om renovasjon, Sarpsborg kommune, Østfold


2008

FOR-2008-09-18-1085

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Sarpsborg kommune, Østfold