Lokale forskrifter 31 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2013

FOR-2013-01-25-101

Forskrift om vern av Sagåa naturreservat, Sel kommune, Oppland


2012

FOR-2012-02-20-194

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Sel kommune, Oppland


2010

FOR-2010-02-01-165

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Sel kommune, Oppland


2009

FOR-2009-10-12-1467

Forskrift for kommunal renovasjon, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja kommunar, Oppland


FOR-2009-06-15-649

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sel kommune, Oppland


2007

FOR-2007-11-19-1501

Forskrift om båndtvang for hund, Sel kommune, Oppland


2006

FOR-2006-12-18-1670

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tanker, og bestemmelse om betaling av gebyr, Sel kommune, Oppland


2005

FOR-2005-09-02-986

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 15, Koloberget naturreservat, Sel kommune, Oppland


FOR-2005-02-28-326

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sel kommune, Oppland


2003

FOR-2003-10-24-1270

Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 5, vern av Frydalen landskapsvernområde, Sel, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner, Oppland


FOR-2003-10-24-1266

Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 1, vern av Rondane Nasjonalpark, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Folldal og Stor-Elvdal kommuner, Oppland og Hedmark


2002

FOR-2002-11-22-1749

Forskrift om fisket i Gudbrandsdalslågen, Gausa og Otta i Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Dovre og Lesja kommuner, Oppland


FOR-2002-10-04-1110

Forskrift om politivedtekt, Sel kommune, Oppland


2001

FOR-2001-03-28-774

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Sel kommune, Oppland


2000

FOR-2000-12-18-1658

Forskrift for innsamling av avfall, innkreving av og fritak for avfallsgebyrer, Sel kommune, Oppland


1996

FOR-1996-07-01-862

Forskrift om avgiftsnivå og -ordningar for bruk av område tilrettelagt for friluftsliv, drive av Sjoa elveeigarlag, Sel kommune, Oppland


FOR-1996-06-24-860

Forskrift om motorisert ferdsel i utmark på vinterføre og islagte vassdrag, Sel kommune, Oppland


FOR-1996-06-24-859

Forskrift om motorisert ferdsel i vassdrag og landing og start med luftfartøy, Sel kommune, Oppland


FOR-1996-05-13-857

Forskrift om høve til å krevje avgift for bruk av friluftsområde tilrettelagt av Sjoa elveeigarlag langs Sjoa, Sel kommune, Oppland