Lokale forskrifter 22 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2016

FOR-2016-12-01-1937

Forskrift om gebyrregulativ for behandling etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og forurensningsloven, Spydeberg kommune, Østfold


2014

FOR-2014-12-18-1956

Forskrift om feiing og tilsyn og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold


FOR-2014-12-18-1955

Forskrift om tilsyn i bygninger, områder, virksomheter, mm., Spydeberg kommune, Østfold


FOR-2014-06-17-1288

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i rensedistrikt Lyseren, Spydeberg og Enebakk, Østfold


FOR-2014-03-18-286

Forskrift om kommunal kontantstøtte, Spydeberg kommune, Østfold


2010

FOR-2010-02-09-413

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Spydeberg kommune, Østfold


2008

FOR-2008-10-07-1173

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold


FOR-2008-10-07-1172

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann, Spydeberg kommune, Østfold


FOR-2008-10-07-1648

Forskrift for åpnings-, luknings- og salgstider for salgssteder med salgsbevilling, Spydeberg kommune, Østfold


FOR-2008-10-07-1647

Forskrift om åpnings-, luknings- og skjenketider for serveringssteder og serveringssteder med skjenkebevilling mv., Spydeberg kommune, Østfold


FOR-2008-06-17-755

Forskrift for tømming av slam fra spredt avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold


2007

FOR-2007-08-28-1376

Forskrift om nedgravde oljetanker, Spydeberg kommune, Østfold


FOR-2007-08-28-1375

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Spydeberg kommune, Østfold


2005

FOR-2005-12-20-1787

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Spydeberg kommune, Østfold


2001

FOR-2001-08-25-1255

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Askim, Fredrikstad, Halden, Skiptvet, Spydeberg og Våler kommuner, Østfold


2000

FOR-2000-02-29-386

Forskrift om salgstid for øl for bevillingshavere, Spydeberg kommune, Østfold


FOR-2000-02-02-94

Forskrift om politivedtekt, Spydeberg kommune, Østfold


1979

FOR-1979-03-08-4839

Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Spydeberg kommune, Østfold


1978

FOR-1978-12-22-20

Forskrift om fredning av Stenerudmyra naturreservat, Hobøl kommune, Spydeberg kommune, Østfold