Lokale forskrifter 26 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-162

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Troms politidistrikt, Troms


2015

FOR-2015-09-07-1107

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Storfjord kommune, Troms


FOR-2015-09-07-1106

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning, byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn, delingssaker/oppmålingsforretning m.m. og havneavgifter, Storfjord kommune, Troms


2014

FOR-2014-03-07-263

Fastsetting av samisk og kvensk navn på Storfjord kommune, Troms


FOR-2014-02-26-235

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms


2013

FOR-2013-12-12-1758

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Storfjord kommune, Troms


FOR-2013-07-10-887

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Storfjord, Kåfjord, Målselv og Balsfjord kommuner, Troms


FOR-2013-06-19-1113

Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Storfjord kommune, Troms


FOR-2013-04-15-442

Forskrift om minsteareal for elg, Storfjord kommune, Troms


2012

FOR-2012-06-29-666

Forskrift om politivedtekt, Storfjord kommune, Troms


2009

FOR-2009-09-21-1875

Forskrift om tilsyn i brannobjekter, Storfjord kommune, Troms


2006

FOR-2006-12-13-1691

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Storfjord kommune, Troms


2004

FOR-2004-06-04-847

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 6, Skibotnutløpet naturreservat, Storfjord kommune, Troms


FOR-2004-02-20-384

Forskrift om vern av Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid Suodjemeahcci, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommuner, Troms


2003

FOR-2003-01-14-63

Forskrift om snøscooterløyper i Storfjord kommune, Troms


2000

FOR-2000-12-21-1536

Forskrift om fredning av Lullefjellet naturreservat, Storfjord kommune, Troms


FOR-2000-12-21-1535

Forskrift om fredning av Røykeneselva naturreservat, Storfjord kommune, Troms


1998

FOR-1998-02-24-342

Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Storfjord kommune, Troms


1991

FOR-1991-06-20-417

Kommunegrenseregulering unntak fra valgloven i medhold av lov om kommunal inndeling § 17, Storfjord, Kåfjord og Lyngen kommuner, Troms


FOR-1991-05-22-402

Kommunegrenseregulering - Storfjord, Kåfjord og Lyngen kommuner, Troms