Lokale forskrifter 17 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-157

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Agder politidistrikt, Aust-Agder og Vest-Agder


2015

FOR-2015-12-11-1535

Forskrift om vern av Ljosådalen naturreservat, Valle kommune, Aust-Agder


2011

FOR-2011-05-30-1549

Forskrift om godkjenning av Valle som typisk turiststad, Valle kommune, Aust-Agder


2010

FOR-2010-03-24-474

Forskrift om gebyr for vatn og avlaup, Valle kommune, Aust-Agder


FOR-2010-02-18-268

Forskrift om unntak frå tidsfrister i saker som krev oppmålingsforretning, Valle kommune, Aust-Agder


2006

FOR-2006-12-20-1659

Føresegn om bandtvang, Valle kommune, Aust-Agder


2004

FOR-2004-06-22-1009

Forskrift om politivedtekt, Valle kommune, Aust-Agder


FOR-2004-05-11-764

Forskrift om minsteareal for jakt på elg, hjort, rådyr og bever, Valle kommune, Aust-Agder


2003

FOR-2003-06-25-1866

Forskrift for namnesetjing, adressering og adresseforvaltning, Valle kommune, Aust-Agder


2000

FOR-2000-04-28-409

Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle, Valle og Bygland kommunar, Aust-Agder, Åseral, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal kommunar, Vest-Agder og Forsand kommune, ..


1999

FOR-1999-07-07-847

Forskrift om bruk av luftfartøy, Valle kommune, Aust-Agder


1986

FOR-1986-10-10-1970

Forskrift om vern for Kyrelitjønn naturreservat, Valle kommune, Aust-Agder


1984

FOR-1984-10-31-1829 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Valle kommune, Aust-Agder


FOR-1984-05-11-1103

Godkjenning av våpen og flagg, Valle kommune, Aust-Agder


1961

FOR-1961-06-16-10

Forskrift om sammenslåing av Hylestad og Valle kommuner, Aust-Agder


FOR-1961-01-20-3

Forskrift om sammenslåing av Hylestad og Valle kommuner, Aust-Agder


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-405 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Valle kommune